Kanunlar

12 Temmuz 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28351

KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6353                                                           Kabul Tarihi: 4/7/2012

MADDE 66 - 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun ek 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak, 2330 sayılı Kanuna göre eşinden, çocuklarından veya baba veya anasından dolayı dul ve yetim aylığına müstahak olmaları, bu maddeye göre bağlanan aylığın kesilmesini gerektirmez."

MADDE 67 - 442 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2 - Bu maddeyi düzenleyen Kanun ile ek 16 ncımaddede yapılan değişiklik sonucu anılan madde kapsamına girenlerden müracaat edenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren anılan madde hükümlerinden yararlandırılır. Ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için herhangi bir ödeme yapılmaz.

27/5/2007 tarihli ve 5673 sayılı Köy Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce geçici köy koruculuğu yapanlardan ek 16 ncıve ek 17 nci maddelerde yer alan şartları taşıyanlara yazılı müracaatları üzerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren bu madde hükümleri uygulanır. Ancak geçmiş süreler için herhangi bir ödeme yapılmaz."

MADDE 68 - 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncımaddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Harp okulları ile astsubay meslek yüksekokullarında veya üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına öğrenim görenler veya kendi hesabına öğrenim görmekteyken askeri öğrenci olanlar, Polis Akademisi ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde veya üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına öğrenim görenler veya kendi hesabına öğrenim görmekte iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına öğrenim görmeye devam edenler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Milli İstihbarat Teşkilatı hesabına açılan okullarda öğrenim görenler ile Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü adına öğrenim görmek üzere temel ve intibak eğitimine tabi tutulanlardan; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmamış olup da bu öğrenimleri veya eğitimleri nedeniyle 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör eylemlerinde hedef alınarak hayatını kaybedenlerin, hak sahibi yakınları veya sakatlığının derecesi itibarıyla bu Kanun hükümlerine göre malul olduğuna karar verilenler birinci fıkra hükümlerinden aynı şekilde yararlandırılırlar."

MADDE 69 - 5434 sayılı Kanunun 72 nci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen durumlardan dolayı veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile bu Kanuna ek 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında mütalaa edilen görevler nedeniyle veya 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren olaylar sebebiyle hayatlarını kaybetmiş bulunan iştirakçilerle bunlardan aylık almaktayken ölenlerin, baba veya analarına; yukarıda belirtilen kanunların veya bu Kanunun 56 ncımaddesi kapsamına girecek şekilde hayatını kaybeden erbaş ve erlere veya 56 ncımaddede belirtilen öğrencilere ya da bunlardan aynı sebeplerle aylık almakta iken ölenlerin ana veya babalarına; ölüm tarihini takip eden ay başından geçerli olarak malullük ve muhtaçlık şartı aranmaksızın aylık bağlanır, hayatını kaybeden erbaş ve erler ile yedek subay okulu öğrencilerinin ana ve babasına bağlanan aylığın toplamı 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen otuz günlük asgari ücretin net tutarından az olamaz."

MADDE 70 - 5434 sayılı Kanunun ek 77 nci maddesinin birinci fıkrasının başına"BuKanunun 56 ncımaddesinde belirtilen haller kapsamında,", (a) bendine "uzman erbaşlar,"  

ibaresinden sonra gelmek üzere "sözleşmeli subaylar, sözleşmeli astsubaylar," ve (b) bendine "azami rütbe tavanı subaylarda" ibaresinden sonra gelmek üzere "(öğrenim durumuna bakılmaksızın astsubaydan subay olanlar dahil)" ibareleri eklenmiş, (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendinde yer alan "başkomiser" ibaresi "öğrenim durumuna bakılmaksızın üçüncü sınıf emniyet müdürü" ve ikinci fıkrasında yer alan "asgari ücretin net tutarı" ibaresi "16 yaşından büyük işçiler için tespit edilmiş olan otuz günlük asgari ücretin net tutarının iki katı" şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiş ve mevcut (e) ve (f) bentleri (f) ve (g) bentleri şeklinde teselsül ettirilmiştir.

"c) Sivil iştirakçiler ile bu Kanunun 56 ncımaddesi, 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (e) ve (f) bentleri ile 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (i) ve (j) bentlerinde belirtilenlere uygulanacak azami derece ve kademe ise, genel idare hizmetleri sınıfı esas alınarak öğrenim durumları itibarıyla 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yükselebilecekleri derece ve kademedir."

"e) Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, milli istihbarat hizmetleri sınıfında bulunan personel için azami kadro unvanları; yükselebilecekleri en son yönetim veya uzmanlık kadrosunu geçmemek kaydıyla, yönetim kademelerinde olanlar için Başkan kadrosu, diğer personeller için 1 inci sınıf uzman kadrolarıdır

MADDE 71 - 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 224 - Bu maddeyi düzenleyen Kanunla 72 nci maddede ve ek 77 nci maddede yapılan değişiklik öncesinde bağlanmış olan aylıklar ilgili mevzuatına uygun olarak bağlanmış sayılır ve bunlarda bir eksiltme yapılmaz.

Bu maddeyi düzenleyen Kanunla değiştirilen 56 ncımadde, 72 nci maddenin dördüncü fıkrası ve ek 77 nci madde kapsamına dahil edilen haller sebebiyle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce hayatını kaybeden veya malul olanlar, müracaatları üzerine; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren anılan maddelerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde aynı haklardan yararlandırılır. Ancak, geçmiş süreler için aylık, aylık farkı, emekli ikramiyesi veya emekli ikramiyesi farkı ödenmez.

İlgililerin varsa açtıkları davalardan feragat etmeleri kaydıyla, 72 nci maddenin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde bu maddeyi düzenleyen Kanunla yapılan değişiklik neticesinde aylık bağlama şartları yeniden düzenlenenler için bu maddenin yürürlük tarihinden önce bağlanmış olan aylıklar sebebiyle açılmış olan dava ve icra takiplerinden vazgeçilir. Bu maddenin yürürlük tarihinden önceki dönem için ilgililere çıkarılmış olan borçlar beş yıla kadar taksitlendirilir. Aylık taksit tutarının kişinin gelirinin dörtte birini aşması halinde taksit süresi uzatılır, faizler Sosyal Güvenlik Kurumunca terkin edilir."

MADDE 72 - 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasına "tahkikle" ibaresinden sonra gelmek üzere ", trafik ve yol güvenliğini veya tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakillerini sağlamakla" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 73 - 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine "tahkiki" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya trafik ve yol güvenliğini sağlamak" ibaresi eklenmiş, (c) bendi aşağıdaki şekilde ve (d) bendinde yer alan "Ceza" ibaresi "Tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakilleri ile ceza" ibaresi şeklinde değiştirilmiştir.

"c) Güven ve asayişi ihlal eden eylemler ile kaçakçılığa ilişkin eylemlerin önlenmesine yönelik görev yapan mülki idare amirlerini;"

MADDE 74 - 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "64 üncü maddesi" ibaresi "mülga 64 üncü maddesi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası," şeklinde değiştirilmiş ve fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesi kapsamında aylık bağlanmış olanlar için aynı maddede belirlenmiş olan usul ve esaslar saklı kalmak kaydıyla verilecek faizsiz konut kredileri de bu madde kapsamındadır."

MADDE 75 - 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki cümleler eklenmiş, (c), (d) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve aynı maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklen

"Bütün hak sahipleri adına bir konut için yapılacak aylık kira yardımınıüst limiti ileödeme usul ve esasları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı veİçişleri

Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir. Bu Kanun hükümlerine göre aylık alan maluller ile hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerine yapılan gayrimenkul hibeleri veraset ve intikal vergisinden, devir işlemleri harçlarından ve döner sermaye ücretlerinden ve bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kağıtlar için tahakkuk edecek damga vergisinden müstesnadır. Bu gayrimenkullerin maliyet bedellerinin tamamı bunları hibe edenler tarafından 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi kapsamında dönem gelirinden veya kurum kazancından indirilebilir."

"c) Konut kredisinden istifade bakımından 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki hüküm; bir konut ile sınırlı olmak üzere, malul olanların kendileri, hayatını kaybedenlerin ise dul aylığı bağlanan eşi, dul aylığı bağlanacak eşin olmaması halinde yetim aylığına müstehak çocuklarının tamamının müşterek hakkı olarak bir çocuğu, çocuklarının da olmaması durumunda ana veya babası hakkında da uygulanır.

d) Malul olanların kendileri, hayatını kaybedenlerin ve malul olanların eşleri, ana ve babaları ile bakmakla yükümlü olunan çocukları, yurt içinde Devlet Demiryollarında, Denizyolları Şehir Hatlarında ve belediye toplu taşıma araçları ile belediye tarafından kurulan şirketler veya özel firmalar aracılığıyla yaptırılan toplu taşıma işinde kullanılan araçlarda ücretsiz seyahat ederler. İlgili kurumlar ve yerel yönetimler bu hakkın kullanılmasına ilişkin gerekli tedbirleri alır. Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir."

"h) Erbaş ve erlerden veya geçici veya gönüllü köy korucularından; terörle mücadele görevi ifa ederken yaralanarak veya sakatlanarak ilgili mevzuatına göre malullük aylığı bağlanması koşullarının oluştuğu tespit olunanlar, 2330 sayılı Kanuna göre aylık bağlanması hakkından ve bu fıkranın (c), (d) ve (g) bentlerindeki haklardan, bunların eş, ana ve babaları ile bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamına giren çocukları da bu fıkranın (d) bendinde düzenlenen haklardan yararlandırılır. Erbaş ve erlerden veya geçici veya gönüllü köy korucularından; aynı sebeplerle hayatını kaybedenlerin veya bu fıkra kapsamında malul olması sebebiyle aylık almakta iken hayatını kaybedenlerin dul aylığına müstehak eşi, ana ve babaları ile yetim aylığına müstehak çocukları 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması hakkından ve bu fıkranın (c) ve (d) bendindeki haklardan yararlandırılır. Bu fıkra kapsamında er ve erbaşlar için bağlanacak aylıklar, bitirmiş oldukları okullar neticesinde hak kazandıkları unvanlar üzerinden yürütmüş oldukları kamu görevleri sebebiyle daha yüksek aylık bağlanmasına ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla; en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar sekizinci derecenin birinci kademesindeki, diğerleri ise eğitim durumlarına bakılmaksızın onuncu derecenin birinci kademesindeki "Memur" unvanlı kadrolarda bulunanların emekli keseneğine esas aylıkları üzerinden hesaplanacak vazife malullüğü aylığı tutarından düşük olamaz ve bunlar için 5434 sayılı Kanunun ek 77 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak yükseltmelerde aynı unvan ve derece başlangıç olarak esas alınır ve derece yükselmelerinde kadro şartı aranmaksızın yüksek öğrenim mezunu gibi işlem yapılır."

"i) Yedek subay okulu öğrencilerinden, harp okulları ile astsubay meslek yüksekokullarında veya üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına öğrenim görenler veya kendi hesabına öğrenim görmekteyken askeri öğrenci olanlar, Polis Akademisi ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde veya üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına öğrenim görenler veya kendi hesabına öğrenim görmekteyken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına öğrenim görmeye devam edenler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Milli İstihbarat Teşkilatı hesabına açılan okullarda öğrenim görenler ile Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü adına öğrenim görmek üzere temel ve intibak eğitimine tabi tutulanlardan; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmamış olup da buöğrenimleri veya eğitimleri nedeniyle bu Kanun kapsamındaki terör eylemlerinde hedef alınarak hayatını kaybedenler ile yaralanan veya sakatlananlardan ilgili mevzuatına göre malullük aylığı bağlanması koşullarının oluştuğu tespit olunanların kendileri, 2330 sayılıKanuna göre aylık bağlanması hakkından ve bu fıkranın (c), (d) ve (g) bentlerindeki haklardan, bunların eş, ana

ve babaları ile bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamına giren çocukları da bu fıkranın (d) bendinde düzenlenen haklardan yararlandırılır. Yukarıda sayılanlardan aynı sebeplerle hayatını kaybedenlerin veya bu fıkra kapsamında malul olması sebebiyle aylık almakta iken hayatını kaybedenlerin dul aylığına müstehak eşi, ana ve babaları ile yetim aylığına müstehak çocukları 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması hakkından ve bu fıkranın (c) ve (d) bendindeki haklardan yararlandırılır.

j) Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlar bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybettikleri, yaralandıkları veya sakatlandıkları; ilgili valinin teklifi üzerine Nakdi Tazminat Komisyonu tarafından karara bağlanan sivillerden ilgili mevzuatına göre malullük aylığı bağlanması koşullarının oluştuğu tespit olunanların kendileri, 2330 sayılı Kanuna göre aylık bağlanması hakkından ve bu fıkranın (c), (d) ve (g) bentlerindeki haklardan, bunların eş, ana ve babaları ile bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamına giren çocukları da bu fıkranın (d) bendinde düzenlenen haklardan yararlandırılır. Yukarıda sayılanlardan aynı sebeplerle hayatını kaybedenlerin veya bu fıkra kapsamında malul olması sebebiyle aylık almakta iken hayatını kaybedenlerin dul aylığına müstehak eşi, ana ve babaları ile yetim aylığına müstehak çocukları 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması hakkından ve bu fıkranın (c) ve (d) bendindeki haklardan yararlandırılır.

Kamu görevlileri ile birinci fıkranın (h) ve (j) bentleri kapsamına girenlerden terör olaylarını önlemek amacıyla her türlü patlayıcı maddeye bağlı olarak meydana gelen olaylar sonucunda ya da her ne şekilde olursa olsun terör olaylarının önlenmesi, takibi veya etkisiz hale getirilmesi amacıyla ifa edilen görevler sırasında veya bu görevlere gidiş dönüşler esnasında meydana gelen kazalar sonucunda yaralanan, sakatlanan, hastalanan veya hayatını kaybedenler, birinci fıkranın durumlarına uygun hükümlerinden yararlandırılır.

Birinci fıkranın (h), (i) ve (j) bentlerinde belirtilenlerden bu Kanun kapsamındaki olaylar sebebiyle yaralananlar, tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar geçen süre içinde 5510 sayılı Kanuna göre sağlanan sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan, aynı sebeplerle tedavi gören malul kamu görevlilerine ilişkin hükümler çerçevesinde yararlandırılır. Erbaş ve erler için Türk Silahlı Kuvvetlerine ait sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedaviler hariç, bu kapsamda yapılacak giderlerin tamamı; ilgililerin genel sağlık sigortalısı olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. Ancak, bu kişilerden 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortası kapsamında yer almayanlar için, Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılmış olan giderler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından; erbaş ve erler için ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, diğerleri için Maliye Bakanlığından tahsil olunur."

MADDE 76 - 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin (A) fıkrasında yer alan "%1" ibaresi "%2" şeklinde, aynı fıkranın (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"a) Görevleri sona ermiş olsa bile 21 inci maddede belirtilen görevleri yapmaları nedeniyle uğradıkları saldırı sonucu şehit olanlar dahil kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile geçici ve gönüllü köy korucularından veya 21 inci maddenin birinci fıkrasının (i) bendi ya da ikinci fıkrası kapsamındakilerden şehit olanların eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişinin; şehidin ana, baba ve kardeşi bulunmaması durumunda eş veya çocuklarından toplam iki kişinin; şehidin eş veya çocuğunun bulunmaması durumunda ana veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişinin, ana veya babanın bu hakkı kullanmaması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişinin,

b) (a) bendinde sayılanlardan malul olup da çalışabilir durumda olanların kendilerinin, çalışamayacak durumda olanların ise eş veya çocuklarından birisinin, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisinin,"

"c) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamındakilerden hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisinin; 21 inci maddenin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamındakilerden malul olanlardan çalışabilir durumda olanların kendilerinin, çalışamayacak durumda olanların ise eş veya çocuklarından birisinin,"

MADDE 77 - 3713 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 11 - Bu maddenin yürürlük tarihinden önce bu maddeyi düzenleyen Kanun ile 21 inci maddeye eklenen haller sebebiyle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce malul olanların kendileri, hayatını kaybedenlerin ise dul ve yetimleri, müracaatları üzerine bu Kanunun durumlarına uygun hükümlerinden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren yararlandırılırlar. Anılan maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamına giren er ve erbaşlar yönünden aylıkların yeniden belirlenmesinde müracaat şartı aranmaz.

21 inci madde kapsamına girenlerden, daha önce her ne şekilde olursa olsun devam eden yargı süreçleri ve icrai takibatlardan feragat edenler, ilgili kuruma başvurmaları durumunda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren 21 inci madde ile sağlanan durumlarına uygun haklardan yararlandırılır. Davalardan feragat edilmesi halinde mahkemelerce ilgili kurum lehine hükmedilecek vekalet ücretleri ilgili kurumca tahsil edilmez.

Bu madde esas alınarak geriye dönük herhangi bir aylık, aylık farkı, tazminat, tazminat farkı ile ikramiye ve ikramiye farkı ödenmez ve geriye dönük hak talep edilemez."

MADDE 78 - 3713 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir

"GEÇİCİ MADDE 12 - Bu maddeyi düzenleyen Kanunla değiştirilen ek 1 inci maddede belirtilen haller sebebiyle bu maddenin yürürlük tarihinden önce malul olanların kendileri, hayatını kaybedenlerin ise hak sahibi yakınları ek 1 inci maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde anılan maddeyle getirilen haklardan yararlanır."

MADDE 79 - 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "eski hükümlü işçiyi" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 80 - 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1 - 16 yaşından büyükler için tespit edilen otuz günlük asgari ücretin net tutarının; 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen malullerin kendilerine yüzde altmışı, (c) bendinde belirtilen malullerin kendilerine yüzde sekseni, (d) bendinde belirtilen malullerin kendilerine tamamı, (e) bendinde belirtilenlerin 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca belirlenecek hak sahiplerine ise tamamı üzerinden paylaştırılarak aylık bağlanır. Bu maddeye göre aylığa hak kazananların diğer mevzuata göre de aylığa hak kazanması halinde, tercih ettikleri aylıkları, Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı müracaatlarını takip eden ay başından itibaren ödenir, diğer aylıkları sürekli olarak kesilir.

Ancak, iki yönden aylığa aynı zamanda hak kazananlara, müstehak oldukları tarihten itibaren fazla aylıkları ödenir. Tercih ettikleri aylıklarını alanlar, yeniden Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı olarak başvurdukları tarihi izleyen ay başından itibaren bu isteklerinden dönebilirler. Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen bu aylıklar her yıl sonunda faturası karşılığında Maliye Bakanlığından tahsil edilir.

Bu madde kapsamına girenlerin ilgili valiliğe müracaatı üzerine valilik tarafından tanzim edilecek aylık bağlanmaya ilişkin belgeler Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.

Terör örgütleri tarafından öldürülen veya yaralanan ya da güvenlik kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilen veya yaralanan terör örgütü mensupları ile bunların birinci fıkraya göre belirlenecek yakınlarına ve terör suçlarından dolayı hüküm giyenlere, bu madde kapsamında aylık bağlanmaz. Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendindeki suçlar sebebiyle herhangi bir hüküm giymeden önce bu madde hükümlerine göre aylık bağlanmış olanların aylıkları hükmün kesinleştiği tarihten itibaren kesilir. Haksız ödenen tutarlar ilgililerden tahsil olun

MADDE 81 - 5233 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 5 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce meydana gelen terör olayları sebebiyle malul olanların kendilerinin, hayatını kaybedenlerin ise hak sahibi yakınlarının müracaatları halinde; ek 1 inci maddede belirtilen koşulları taşımaları kaydıyla aynı maddede belirtilen usul ve esaslar ile aylık miktarları üzerinden ve bu maddenin yayımı tarihini takip eden ay başından itibaren 5510 sayılı Kanunda belirtilen usul ve esaslara göre aylığa hak kazanırlar. Ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için herhangi bir ödeme yapılmaz."

MADDE 82 - 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle, onbeşinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent ve son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Ancak, 3713 sayılı Kanun kapsamında vazife malulü olduğuna karar verilenlerden, sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenlere ise görevden ayrılmalarına ve başkaca bir müracaata gerek kalmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır."

"d) 3713 sayılı Kanun kapsamında vazife malulü olduğuna karar verilenlerden, sınıf veya görev değiştirerek 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya devam edenler hakkında uzun vadeli sigorta kollarının uygulanmasına devam edilir. Bunların sınıf veya görev değiştirdikleri tarihten sonra geçen çalışmaları dolayısıyla yeniden aylık bağlanması için yazılı istekte bulunmaları ya da emekliye ayrılmaları veya herhangi bir nedenle görevlerinin sona ermesi halinde, sonraki çalışmaları karşılığında aylığa hak kazanmaları durumunda bu süre için 29 uncu maddeye göre aylık hesaplanır. Sonradan geçen çalışmalarından dolayı yaşlılık aylığına hak kazanamayanların kendilerine toptan ödeme yapılır, vefatları halinde ise hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır."

"İç güvenlik veya istihbarat görevi ifa eden kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilen uçuş veya dalış hizmetleri sırasında, uçuşun havadaki ve yerdeki veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve tesiri ile malul olanlar ile hayatını kaybedenler hakkında sekizinci fıkranın (e) bendi kapsamına girenlere ilişkin hükümler uygulanır."

MADDE 83 - 5510 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"f) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen kişiler ile bunların eşleri, (6) ve (8) numaralı alt bentlerinde sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde sayılanlar, vazife malulleri ile 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde sayılanlar."

"g) 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar sağlanacak sağlık hizmetleri."

MADDE 84 - 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Kanunun 56 ncımaddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malullerinin sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçler herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin Kurumca karşılanır. 72 nci maddede belirtilen usullere göre bedelleri karşılanacak olan bu kapsamdaki ürünler garanti süresi içerisinde veya aynı amaca yönelik yeni ürün talepleri Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara göre karşılanır.

Genel sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananlar, tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar geçen süre içerisinde verilen sağlık hizmetleri ve diğer haklardan aynı Kanuna göre aylık bağlanmış olanlar gibi yararlandırılırlar."

MADDE 85 - 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"5434 sayılı Kanunun mülga hükümlerine göre vazife malullüğü aylığı bağlananlardan malullüklerinin sürekli olduğuna Kurum Sağlık Kurulunca karar verilen iştirakçiler yine aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş hadleri ile özel kanunlarındaki yaş hadlerini doldurduğu tarihe kadar yeniden muayene edilmelerini Kurumdan isteyebilir."

"İç güvenlik veya istihbarat görevi ifa eden kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilen uçuş veya dalış hizmetleri sırasında, uçuşun havadaki ve yerdeki veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve tesiri ile malul olanlar ile hayatını kaybedenler hakkında 5434 sayılı Kanunun mülga 64 üncü maddesi hükümleri aynen uygulanır."

MADDE 86 - 5510 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"3713 sayılı Kanun kapsamında vazife malulü olup sınıf veya görev değiştirenlerden bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya devam edenler ile aynı kapsamda çalışmaya devam eden er ve erbaşlara, görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın alınacak emekliye sevk onayına istinaden müracaatlarını takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır. Bunlara ve bu maddenin yürürlük tarihinden önce sınıf veya görev değiştirerek 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya devam edenlerden bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükümleri uygulanmak suretiyle vazife malullüğü aylığı alanlardan emeklilik ikramiyesi tutarları ödenmeyenlere (er ve erbaşlar hariç), bu fıkranın yürürlük tarihini takip eden ay başında yürürlükte bulunan katsayılar uygulanmak suretiyle emeklilik ikramiyesi ödenir

MADDE 87 - 5510 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu madde kapsamına giren ve malullüklerinin sürekli olduğuna Kurum Sağlık Kurulunca karar verilen geçici ve gönüllü köy korucuları ile 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılan hizmetlerinden dolayı malullük aylığı bağlananlar 442 sayılı Kanunda öngörülen yaş hadlerine kadar, er ve erbaşlar askerlik çağı dışına çıktıkları tarihe kadar yeniden muayene edilmelerini Kurumdan isteyebilir."

MADDE 88 - 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrasının üçüncü paragrafında yer alan "12" ibaresi "24" şeklinde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 - Her kademedeki askeri okullarda veya Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenler ile Emniyet Teşkilatında görevlendirilmek üzere her kademedeki eğitim kurumlarında okutulanlardan öğrencilikle ilişiği kesilenler ile belirtilen eğitim kurumları veya bu eğitim kurumları dışındaki eğitim kurumlarında Devlet hesabına öğrenimini tamamlayıp mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerden ilgili mevzuatı gereğince bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce borçlu hale gelip borcunun tamamını ödemeden veya mecburi hizmetini tamamlamadan vefat edenlerin borç yükümlülükleri ortadan kalkar. Borçlunun kendisi, mirasçıları veya kefilleri hakkında bu madde kapsamındaki yükümlülüklerle ilgili olarak başlamış olan borç takibi işlemlerine son verilir.

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı her derecedeki eğitim kurumuna 1997 ve sonraki yıllarda giren ve askeri öğrencilikten kendi isteğiyle ayrılan veya sağlık sebepleri dışında askeri öğrencilikten çıkarılanlardan; yüklenme ve kefalet senetlerinde yazılı olsa dahi ilaç ve tedavi giderleri, kitap, kırtasiye giderleri, öğrenci harçlıkları ile yiyecek giderinin yarısı ve bunlara tekabül eden faizleri geri alınmaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ödemeleri devam edenler ile bu konuda açılmış davaları sonuçlanmamış veya kesin hükme bağlanmış olanlar da bu madde hükümlerinden yararlandırılır. Ödemesi devam edenlerden bu madde çerçevesinde yapılacak hesaplamaya göre fazla ödeme yapmış olanlar ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödemesini tamamlamış olanlara geri ödeme yapılmaz. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığınca müştereken belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 2 - 15/6/2012 tarihinden önce 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi uyarınca İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinden yapılan vergi kesintileri için dava açılmaz, görülmekte olan davalarda davayı gören mahkemece, karar temyiz edilmiş ise Danıştayca karar verilmesine yer olmadığına ve vekalet ücretine hükmedilmeksizin tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar verilir ve bu davalara ilişkin olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra taraflara tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz.

GEÇİCİ MADDE 3 - 278 sayılı Kanunun, bu Kanunun 7 nci maddesiyle değiştirilen 5 inci maddesi, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan Başkan için de uygulanır.

MADDE 89 - Bu Kanunun 43 üncü maddesi 1/1/2013 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

2 Ağustos 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28726

KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6495

                                                                                           Kabul Tarihi: 12/7/2013

MADDE 78 -

3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine "görevli olanların"  ibaresinden sonra gelmek üzere ";Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Teşkilatında bulunan patlayıcı maddelerin incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hâle getirilmesi işlemlerinde görevlendirilenlerin" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 79 -

 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (h) bendi (ı) bendi olarak teselsül ettirilmiştir. "h) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Teşkilatında bulunan ve 24/2/2000 tarihli ve 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanunda tanımlanan patlayıcı maddelerin incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hâle getirilmesi işlemlerinde görevlendirilenleri;"

MADDE 80

Ağustos 2013 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 1/1/2014 tarihinde,

2330 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "(5434 sayılı Kanunun 18/1/1979 gün ve 2177 sayılı Kanunla değişik 64 üncü maddesinden yararlananlar hariç)" ibaresi çıkarılmış, son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir."Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanarak aylık bağlananlara aylık bağlama tarihi itibarıyla sosyal güvenlik kurumlarınca kendi sigortalılığı nedeniyle ödenmekte olan gelir ve/veya aylıkların toplamı, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesi gereğince öğrenim durumuna göre belirlenecek giriş derece ve kademesi ile 30 yıl fiili hizmet süresi esas alınarak mülga hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanacak vazife malullüğü aylığının %25 artırımlı tutarından az olamaz ve bu şekilde belirlenen gelir ve/veya aylıklar ilgili sigortalılık hâlindeki aylık artışları dikkate alınarak artırılır. Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamına girenler, aylıklara ilişkin hükümler hariç olmak üzere (d) bendi kapsamına girenlerin malullük hâline bağlı olarak yararlandığı haklardan da aynı esas ve usuller çerçevesinde yararlandırılır. Bu Kanuna veya bu Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlanan maluller ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı ve mülga 64 üncü maddesi kapsamında aylık bağlanan malullerin, malul sayılmaları sebebiyle aylık bağlandığı tarihten önceki her türlü sigortalılık ve prim ödeme süreleri, iştirakçilik ve fiili hizmet süreleri ile bunların itibari ve fiili hizmet süresi zammı olarak değerlendirilen süreleri, malullük aylığı bağlanmasından sonra geçecek çalışma veya sigortalılık süreleriyle hiçbir sebeple birleştirilemez. Bu şekilde aylık bağlanmasından önce geçen söz konusu süreler; malullük aylığı bağlanmasından sonra geçen sigortalılık ve çalışma sürelerinin tabi olacağı sigortalılık hâli ile mülga 2829 sayılı Kanun uygulaması yönünden dikkate alınmayacağı gibi, sonradan geçen sigortalılık veya çalışma süreleri yaşlılık/emeklilik, malullük ya da ölüm/dul veya yetim aylığı bağlanmasında veya toptan ödeme yapılmasında ilgili mevzuatına göre ayrı bir çalışma veya sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Ancak, bu Kanuna göre aylık bağlandığı tarihten sonra çalışmaya başlayanlardan, aylık bağlandıktan sonraki çalışmaları 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra olanlar için 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümleri uygulanamaz. Yukarıda belirtilen kanunlara  göre  malullük  aylığı bağlanmasına esas alınmış hastalık ya da engellilik hâlleri ve bu hastalık ya da engellilik hallerindeki ilerlemeler, sonradan geçen çalışmalar sebebiyle yaşlılık aylığına hak kazanılması koşullarının belirlenmesinde dikkate alınmaz." "Bu madde hükümleri 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi kapsamındakiler ve harp malulleri hakkında da uygulanır."

MADDE 81 -

 2330 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 4- 1/1/2012 tarihinden önce meydana gelen ölüm, malullük veya yaralanma hâlleri hariç olmak üzere, ölüm, malullük veya yaralanma sebepleri bu Kanunla 1 inci ve 2 nci maddelerde yapılan değişikliklerin kapsamına girenler müracaatları üzerine, durumlarına uygun olarak bu Kanunla düzenlenen haklardan aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanırlar. Ancak, bunlara nakdi tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için geriye dönük olarak herhangi bir ödeme yapılmaz. 4 üncü maddenin bu Kanunla değiştirilen son fıkrası ile aynı maddeye eklenen fıkra kapsamına girenlere, geriye dönük olarak herhangi bir ödeme yapılmaz."

MADDE 84 -

2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."EK MADDE 2- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56  ncı  maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü  maddelerine, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine ve 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananlara bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir. Aynı kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri ile harp veya vazife malullüğü aylığı almaktayken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri için ise; bir konut ile sınırlı olmak üzere, öncelikle dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasına konut sahibi yapmak amacıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir.Birinci fıkrada belirtilen haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuatına göre aylık  bağlanan  malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenler de birinci fıkra hükmünden yararlanırlar.Bu kredinin tavan tutarı, Yüksek Planlama Kurulunca belirlenir. Kredi için yapılacak başvurulara, kredilerin kullandırılmasına, geri ödeme süre ve yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşü alınarak

Toplu Konut İdaresince çıkarılan yönetmelik ile belirlenir."

MADDE 85 -

12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine "sivillerden" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Kurumunca" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 86 -

 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."EK MADDE 1- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve  (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, özel kanunla kurulan diğer her türlü kamu kurum ve kuruluşları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarının ve sürekli işçi kadrolarının  %2'sini aşağıdaki hükümlerde belirtilen hak sahiplerinin istihdamı için ayırmak ve bu madde hükümleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığınca hak sahibi olduğu belirlenerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ve Başkanlıkça atama teklifi yapılanları atamak zorundadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına, ilgili mali yılda 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesi kapsamında yapabilecekleri toplam atama sayılarının ne kadarını bu madde kapsamında yapılacak atamalar için ayıracağı ve buna ilişkin diğer hususlar Başbakan onayı ile belirlenir. Bu madde kapsamında hak sahipliği sonucunu doğuran durumlar aşağıda belirtilmiştir: a) 5434 sayılı Kanunun mülga 64 üncü maddesi, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, bu Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlar, b) 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen haller kapsamında vazife malulü sayılan; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli ile Emniyet Teşkilatından Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personeli, c) (b) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olanlardan vazife malulü sayılanlar, ç) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında vazife malulü sayılanlar, 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında aylık bağlananlardan terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybetmiş veya engelli hale gelmiş olanlar ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ait fabrika, işletme, müessese veya bağlı ortaklıklarda görevli olanlardan  patlayıcı maddelerin üretimi, incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hale getirilmesi sırasında oluşacak patlamalardan dolayı hayatını kaybedenler. İstihdam hakkından; a) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi; ana, baba ve kardeşi yoksa eş veya çocuklarından toplam iki kişi; eş veya çocuğu yoksa ana veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi, ana veya babanın bu hakkı kullanmaması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişi, b) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılan malullerin kendileri veya eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, c) İkinci fıkranın (c) bendine göre malul sayılanların kendileri veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendileri veya kardeşlerinden birisi; hayatını kaybedenlerin ise eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, ç) İkinci fıkranın (ç) bendine göre engelli hale gelenlerin kendileri veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendileri veya kardeşlerinden birisi; hayatını kaybedenlerin ise eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, yararlanır. Bu madde kapsamında atanacakların, atamalarının yapılacağı kadro veya pozisyonlar için sınavlara ilişkin hükümler hariç olmak üzere ilgili mevzuatında öngörülen nitelik ve şartları taşımaları zorunludur. Bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar, birinci fıkrada sayılan kurumlarda görev yapanlar, istihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra söz konusu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanlar ile kırk beş yaşını bitirmiş olanlar istihdam hakkından faydalanamazlar ve bu durumda olanlar yukarıdaki fıkraların uygulanmasında dikkate alınmaz. Hak sahiplerinden ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olanların hizmetli unvanlı kadrolara; ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olanların ise memur unvanlı kadrolara atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığınca yapılır. Sözleşmeli personel pozisyonları ve işçi kadrolarına yapılacak atama tekliflerinde ise hak sahiplerinin bu fıkra uyarınca öğrenim durumları itibarıyla atanabilecekleri kadro unvanları dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen aynı veya eşdeğer unvanlı pozisyon ve kadrolar esas alınır. Kamu kurum ve kuruluşları bu madde kapsamında atama yapılması amacıyla ayırdıkları %2 oranındaki kadro ve pozisyonların unvan ve sayısını her yılın şubat ve ağustos aylarının son gününe kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirirler. Bu madde kapsamında başvuranlardan hak sahibi olanlar İçişleri Bakanlığınca tespit edilerek, liste hâlinde her yılın mart ve eylül aylarının son gününe kadar Devlet Personel Başkanlığına  bildirilir. Bildirilenlerin  atama  teklifleri,  kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  söz konusu münhal kadro ve pozisyonlarına Devlet Personel Başkanlığınca kırk beş gün içinde yapılır. Kamu kurum ve kuruluşlarınca atama yapılabilecek kadro ve pozisyonların bildirilmemesi veya unvan bazında ihtiyacın karşılanamaması durumunda Devlet Personel Başkanlığınca kapsamdaki kamu kurum ve kuruluşlarının münhal kadro ve pozisyonlarına resen atama teklifi yapılır. Atama işlemlerinin, atama teklifinin kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içinde yapılması zorunludur. Atama emri ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilir. İlgililerin işe başlama sürelerine ve işe başlamama hâlinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. Atama onayı alınmasına rağmen görevine başlamayanlar ile başladıktan sonra herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar bu madde kapsamında yeniden istihdam edilemezler.  Kamu kurum ve kuruluşları atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu, işlemlerin tamamlanmasını takip eden on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirirler. Bu maddenin uygulanmasında takip edilecek usul ve esaslar ile diğer hususlar; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının görüşleri alınmak suretiyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde Devlet Personel Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığınca müştereken hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir."

MADDE 87 -

3713 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 13- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ek 1 inci madde kapsamında istihdam hakkı bulunanlardan kırk beş yaşını doldurduğu için istihdam hakkından yararlanamayacak olanlar, söz konusu maddede öngörülen yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde İçişleri Bakanlığına müracaat etmeleri şartıyla bir defaya mahsus olmak üzere mezkûr maddede belirtilen istihdam hakkı sınırlamaları çerçevesinde yararlandırılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ek 1 inci madde kapsamına girenler ile bu maddenin birinci fıkrasında belirtilenlerden İçişleri Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilenlerin atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığınca 2015 yılı sonuna kadar kura usulü ile yapılır. Hak sahiplerinin atama teklifleri; ek 1 inci madde kapsamına giren kurum ve kuruluşların dolu kadro ve pozisyon sayısının, kurumların toplam dolu kadro ve pozisyon sayısına oranı esas alınmak suretiyle hak sahiplerinin kamu kurum ve kuruluşlarına dengeli dağılımı gözetilerek Devlet Personel Başkanlığınca kura usulü ile gerçekleştirilir. Hak sahiplerinin atamasının yapılacağı kadro veya pozisyonun belirlenmesinde ek 1 inci  maddede öngörülen usul uygulanır. Bu madde kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar, ek 1 inci maddede öngörülen yönetmelikte düzenlenir. Kura sonucu yapılacak atamalarda atama teklifleri ile birlikte atama teklifi yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın kadro ve pozisyonlar ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. Bu kadro ve pozisyonlar mevzuatı uyarınca düzenlenen ilgili cetvel ve bölümlere eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilen kadro ve pozisyonlar herhangi bir şekilde boşalması hâlinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu madde uyarınca yapılan atamalar, ek 1 inci maddede belirtilen hak sahiplerinin atanması için ayrılması gereken %2 oranındaki kadro ve pozisyon sayılarının hesabında dikkate alınmaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ek 1 inci maddeye göre yapılan başvurular başvuru tarihindeki mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. Bu madde ile ek 1 inci madde kapsamında 31/12/2015 tarihine kadar yapılacak atamalar, yılı merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan kısıtlamalara tabi tutulmaz."

MADDE 88 -

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine birinci ve dördüncü fıkralarından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, aynı maddenin mevcut ikinci fıkrasında yer alan "malûl, yaşlı," ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan "ilgili hükümleri" ibaresi "ilgili diğer hükümleri" ve beşinci fıkrasında yer alan "üçüncü fıkrada" ibaresi "beşinci fıkrada" şeklinde değiştirilmiştir. "24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun veya 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki hizmetleri sebebiyle vatani hizmet tertibinden aylık bağlananların; 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre vazife malulü sayılarak aylık bağlananların kendileri, eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış olan çocukları, anne ve babaları; yukarıda sayılan kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malulü sayılarak aylık bağlananlardan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin kendileri ile eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları, anne ve babaları; yukarıda sayılan kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılacak şekilde hayatını kaybedenlerin ya da aynı kapsamda aylık almaktayken hayatını kaybedenlerin eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış olan çocukları, anne ve babaları; engelliler için sağlık kurulu raporuyla %40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendileri, ağır engellilerin kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere birlikte yolculuk ettikleri refakatçileri,

demiryolları ve denizyollarının şehiriçi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından   kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanırlar. Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehiriçi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak, demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatlarından ise %50 indirimli olarak yararlanırlar. Bu fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlar, belediyeler, belediyeler tarafından kurulan şirketler, birlikler, müessese ve işletmeler altmış ila altmış beş yaş arasında bulunan kişilerin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanmasını sağlayabilirler." "İlgili kurumlar, belediyeler ile belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketler, ücretsiz ve indirimli seyahat hakkının kullanılması ile ilgili olarak gerekli tedbirleri alırlar. Ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının kullandırılmaması hâlinde bu haktan faydalandırılmayan her kişi için toplu taşıma aracının tarifesi üzerinden elli tam bilet bedeli tutarında idari para cezası mülki idare amiri tarafından uygulanır. Bu maddeye göre verilecek idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamında hizmet verecek toplu taşıma araçları, toplu taşıma hizmetlerinin kapsamı ile bu hizmetlerden ücretsiz ve indirimli yararlanmaya ilişkin usul ve esaslar, Maliye, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, İçişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

1005 sayılı Kanun ve 3292 sayılı Kanun kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine veya 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananların ya da 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlananların veya harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin, bu fıkrada sayılan kanunlar veya maddeler gereğince dul ve yetim aylığı bağlananların

ikametgâhlarında kullandıkları elektrik enerjisi ücreti %40'tan; belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti ise %50'den az indirim içermemek üzere belirlenecek tarife üzerinden alınır."

MADDE 89 -

 4736 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "GEÇİCİ MADDE 1- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, yetim aylığı alan ve ücretsiz seyahat hakkı bulunanların bu aylıkları almaya devam ettikleri müddetçe ücretsiz seyahat hakkı saklıdır."

MADDE 90 -

90 ıncı maddesi 12/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "(9.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın, çalışma gücü kaybı; a) Yüzde kırktan daha aşağı olanlar hariç olmak kaydıyla, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen malullerin kendilerine yüzde altmışı tutarında, b) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen malullerin kendilerine yüzde sekseni tutarında, c) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen malullerin kendilerine tamamı tutarında, ç) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilenlerin 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca belirlenecek hak sahiplerine ise tamamı üzerinden yapılacak paylaştırma tutarında, aylık bağlanır.Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen bu aylıklar her yıl sonunda faturası karşılığında Maliye Bakanlığından tahsil edilir. Ancak, ölenlerin anne ve babasına aylık bağlanmasında, 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartları aranmaz. Çalışma gücü kayıpları nedeniyle bu maddeye göre aylık bağlanmasına hak kazanmakla birlikte aylık bağlanmamış olanlardan veya bu maddeye göre aylık almakta iken vefat edenlerin önceden tespit edilmiş malullük oranlarına göre hak kazanabilecekleri ya da almakta oldukları aylıklar, 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca belirlenecek hak sahiplerine birinci fıkranın (ç) bendine göre intikal ettirilir."

MADDE 91 -

Ağustos 2013 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 1/1/2014 tarihinde,

8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 72 nci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi ile dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. "Bu Kanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesi ve 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlanmış malullerden ölenlerin ya da bu hükümlere göre aylık bağlanmasını gerektiren olaylar sebebiyle hayatını kaybedenlerin ana veya babalarına, ölüm tarihini takip eden ay başından geçerli olmak üzere 5510 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile bu Kanunun mülga 77 nci ve 92 nci maddelerinde sayılan haller hariç olmak kaydıyla herhangi bir şart aranmaksızın aylık bağlanır; erbaş ve erler ile yedek subay okulu öğrencilerinin ana veya babasına bağlanan aylığın toplamı 16 yaşından büyükler için tespit edilen bir aylık asgari ücretin net tutarından az olamaz." "Erbaş ve erler ile yedek subay okulu öğrencilerinin ana ve babalarına bağlanacak aylığın 16 yaşından büyükler için tespit edilen bir aylık asgari ücretin net tutarına yükseltilmesi amacıyla aylık yükseltilmesi yapılan hallerde ilave edilen kısım hariç olmak kaydıyla, bu fıkra kapsamında ana ve babalara bağlanacak aylıklar Bakanlar Kurulu kararı ile %200'üne kadar yükseltilebilir."

MADDE 92 -

Ağustos 2013 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 1/1/2014 tarihinde,

 5434 sayılı Kanunun ek 77 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ve (b) bendinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bendin dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış, (c) bendinde yer alan "Sivil iştirakçiler ile" ibaresi "Sivil iştirakçilere uygulanacak  azami   derece  ve  kademe,  öğrenim  durumları  ve  hizmet  sınıfları   itibarıyla 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yükselebilecekleri derece ve kademe;" şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.  "Bu Kanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesine ve 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malullüğü aylığı üzerinden aylık bağlananların bu aylıkları, aşağıdaki esaslar dahilinde yükseltilir." "Astsubaylar ve uzman jandarmalarda yükselinebilecek azami derece ve kademe, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda kendilerine ilişkin aylık gösterge tablosunda belirlenmiş olan en yüksek derece ve kademedir." "Bu madde kapsamında yapılacak olan intibak işlemlerinde, 1 Eylül tarihi esas alınır. 1 Eylül tarihi esas alınarak yapılacak olan intibak işlemlerinde, görevde iken yapılan son terfi işleminin üzerinden bir tam yıl geçmemiş olanlar hakkında izleyen yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla intibak işlemi yapılır."

MADDE 93 -

Ağustos 2013 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 1/1/2014 tarihinde,

 5434 sayılı Kanunun ek 79 uncu maddesinin birinci, dördüncü, altıncı ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. "Bu Kanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesi, 2330 sayılı Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malullüğü aylığı üzerinden aylık bağlananlara, bu madde uyarınca ek ödeme verilir." "Birinci fıkrada belirtilen hükümlere göre aylık bağlanmasını gerektiren olaylar sebebiyle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri, birinci derece malullere uygulanan gösterge üzerinden; aynı sebeplerle malullük aylığı almakta iken ölenlerin dul ve yetimleri ise malullerin hayatta iken maluliyet derecelerine göre yararlandıkları gösterge üzerinden ve sosyal güvenlik kanunlarına göre dul ve yetim aylığı aldıkları süre ile sınırlı olarak ek ödemeden yararlanır. Dul ve yetim sayısının bir kişiden fazla olması hâlinde, verilecek ek ödeme hak sahipleri arasında eşit olarak paylaştırılır." "Birinci fıkrada belirtilen hükümlere göre aylık bağlanmasını gerektiren olaylar sebebiyle hayatını kaybedenlerin, aynı sebeplerle malullük aylığı almakta olanların veya bunlardan ölenlerin çocuklarına her ay için; ilköğretimleri sırasında (1.250), ortaöğretimleri sırasında (1.875) ve yükseköğretimleri sırasında (2.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda eğitim ve öğretim yardımı yapılır. Bu yardımlar, yılda bir kez olmak üzere, bulunulan yılın Eylül ayında geçerli olan memur aylık katsayısına göre hesaplanarak 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında ve öğrenim durumunu gösterir belge ile birlikte yapılacak talep tarihindeki öğrenim seviyesi esas alınmak suretiyle toptan ödenir. 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında faaliyet gösteren özel eğitim okullarında eğitim alanlar da bu fıkranın durumlarına uygun hükümlerinden yararlanırlar." "Birinci fıkrada belirtilen haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuatına göre aylık  bağlanan  malullerden,  5510  sayılı  Kanunun  4  üncü  maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları sebebiyle ödenmekte olan aylıkları kesilenler de yukarıdaki esaslar dahilinde ek ödeme ile eğitim öğretim yardımından yararlanırlar."

MADDE 94

Ağustos 2013 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 1/1/2014 tarihinde,

5434 sayılı Kanunun ek 81 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ek 77 nci madde kapsamına girenler hariç olmak üzere vazife malûllüğü veya" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 95,

Ağustos 2013 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 1/1/2014 tarihinde,

5434 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir."GEÇİCİ MADDE 225- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Kanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesine ve 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp malullüğü veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlar ile bunlardan aylık almakta iken ölenlerin veya anılan madde ve kanunlara göre aylık bağlanmasını gerektiren olaylar sebebiyle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri; bu maddeyi düzenleyen Kanunla ana ve babalara aylık bağlanabilmesine ilişkin olarak bu Kanunun 72 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişikliklerin, bağlanmış olan aylıkların intibak suretiyle arttırılmasına ilişkin ek 77 nci maddesinde yapılan değişikliklerin, ek ödeme ve eğitim öğretim yardımı verilmesine ilişkin olarak ek 79 uncu maddesinde yapılan değişikliklerin durumlarına uygun hükümlerinden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki döneme ilişkin olarak herhangi bir fark ödenmeksizin ilgili maddelerde belirlenmiş olan usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılırlar. Ek 79 uncu madde kapsamında ek ödemenin beş katı tutarında yardım yapılmış olması hâlinde, bu ödemenin yapıldığı beşinci yılı takip eden ödeme dönemine kadar bir süre geçmedikçe bu maddeyi düzenleyen Kanunla ek 79 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikten dolayı ödeme yapılmaz. Beş yıllık dönemin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce dolmuş olması hâlinde geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz. 72 nci maddenin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde bu Kanunla yapılan değişiklik neticesinde, aylık bağlama şartları yeniden düzenlenen kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış olan aylıkları sebebiyle açtıkları davalardan feragat etmeleri hâlinde; kendilerine çıkarılmış olan borçların faize ilişkin kısmı terkin olunur, anaparaya ilişkin kısmı ise beş yıla kadar taksitlendirilir ve haklarındaki mevcut dava ve icra takiplerinden vazgeçilir. Aylık taksit tutarının kişinin gelirinin dörtte birini aşması hâlinde taksit süresi uzatılır. Ancak, adlarına borç çıkartılmış olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra vefat edenlerin vefat tarihi itibarıyla borçlarının kalan kısmı; önceden vefat edenlerin ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla borçlarının kalan kısmı tahsil edilmez ve haklarında bu amaçla dava veya icra takibi bulunması hâlinde bunlardan vazgeçilir."

MADDE 96

Ağustos 2013 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 1/1/2014 tarihinde,

5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin birinci ve ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Harp malulleri ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri veya 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi uygulanarak  aylık  bağlanmasını  gerektiren kanunlara  göre vazife malullüğü aylığı bağlanmış malullerden, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmez."

MADDE  97

Ağustos 2013 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 1/1/2014 tarihinde,

 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi ile onbeşinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerinin birinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Ancak, harp malulleri ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre veya 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine göre vazife malulü olduğuna karar verilenlerden, sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenlere ise görevden ayrılmalarına ve başkaca bir müracaata gerek kalmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır."5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanlardan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilir ve bunlar hakkında uzun vadeli sigorta kolları uygulanır." "Harp malulleri ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre veya 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine göre vazife malulü olduğuna karar verilenlerden, sınıf veya görev değiştirerek 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya devam edenler hakkında uzun vadeli sigorta kollarının uygulanmasına devam edilir."

MADDE 98 -

Ağustos 2013 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 1/1/2014 tarihinde,

5510 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde, aynı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde geçen "3713 sayılı Kanuna göre" ibaresi ile ikinci fıkrasında geçen "3713 sayılı Kanun kapsamında" ibaresi "2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar veya 5434 sayılı Kanunun 56 ve mülga 64 üncü maddeleri kapsamında" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. "c) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre veya 5434 sayılı Kanunun 56 ve mülga 64 üncü maddelerine göre vazife malullüğü aylığı almakta iken; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla çalışmaya devam edenler ile sonradan bu Kanuna tabi çalışmaya başlayacaklar için sosyal güvenlik destek primi uygulanmaksızın bu Kanunun 5 inci maddesinin (c) bendi hükümleri uygulanır."

MADDE 99 -

Ağustos 2013 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 1/1/2014 tarihinde,

5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "GEÇİCİ MADDE 52- Bu maddeyi düzenleyen Kanunla 2330 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında vazife malullüğü aylığı bağlandıktan sonra sigortalı olarak çalışanların bu şekilde geçen sigortalı çalışmalarından kaynaklanan haklarına ilişkin olarak yapılmış olan düzenlemeler, 3713 sayılı Kanun kapsamına giren sebeplerle vazife malullüğü aylığı bağlanmış veya bağlanmasına hak kazanmış olup da bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sınıf  veya görev  değiştirmek  suretiyle  çalışmaya  devam  eden  veya  bu  Kanunun  4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında tekrar çalışmaya başlamış olanlardan bu çalışmaları devam etmekte olanlar hakkında da uygulanır. Bunlardan, vazife malullüğü aylığı bağlandıktan sonra geçen çalışmaları bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra olanların, kesenek ve karşılık ödenmek suretiyle geçen hizmet süreleri prim ödeme gün sayısı olarak ve bu süreler içindeki emeklilik keseneğine esas aylık tutarları da aynı dönemler için geçerli olan aylık prime esas kazanç olarak sayılır."

MADDE 102 -

a) 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası,

 b) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci ve ek 1 inci maddesi,

c) 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri, ç) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinde yer alan ", 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi" ibaresi, yürürlükten kaldırılmıştır. (2) Diğer mevzuatta bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümlere yapılan atıflar, bu Kanunla düzenlenen ilgili hükümlere yapılmış sayılır.

d)  80 inci,   91 inci ,  92 nci,   93 üncü,  94 üncü,  95 inci,  96 ncı,  97 nci, 98 inci  ve 99 uncu  maddeleri Ağustos 2013 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 1/1/2014 tarihinde,

e) 90 ıncı maddesi 12/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

f) Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası 1/6/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

g) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,yürürlüğe girer.

 

 4 AY İÇERİSİNDE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ÇIKARILACAK:

 İş hakkının kullanımına ilişkin yapılan yasal düzenleme ile iş başvurusunda takip edilecek usul ve esaslar ile diğer hususlar; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının görüşleri alınmak suretiyle, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 (dört) ay içinde Devlet Personel Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığınca müştereken hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenmesi hüküm altına alınmıştır. 

2015 YILINA KADAR ATAMALAR KURA USULÜ İLE YAPILACAK:

İş başvurusu yapanlardan hak sahibi oldukları İçişleri Bakanlığınca tespit edilenler, liste hâlinde her yılın mart ve eylül aylarının son gününe kadar Devlet Personel Başkanlığına  bildirilecektir. Bildirilen atama  teklifleri,  kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  söz konusu münhal kadro ve pozisyonlarına Devlet Personel Başkanlığınca kırk beş gün içinde yapılacaktır. Bunun yanında İçişleri Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilenlerin atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığınca 2015 yılı sonuna kadar kura usulü ile yapılacaktır.

YASA İLE İŞ HAKKI YENİ TANINLAR İÇİN ATAMALAR YÖNETMELİĞİN ÇIKMASINDAN SONRA BAŞLAYACAK:

Uygulama yönetmeliği çıkarılmadan 6495 sayılı yasa ile ilk defa iş hakkı tanınan harp ve vazife malulleri ile görev Şehidi ailelerine ilişkin atamalar başlamayacaktır. Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte 4 ay içerisinde çıkarılacak uygulama yönetmeliği ile birlikte yukarıda belirtildiği gibi her yılın mart ve eylül aylarının son gününe kadar mevcut başvuranlardan hak sahibi olanlar liste halinde İçişleri Bakanlığınca Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek, müteakiben 2015 yılına kadar kura sistemi ile atamalar yapılacaktır.

 

                   2933 SAYILI MADALYA VE NİŞANLAR KANUNU 

   
Kanun Numarası          : 2933 
Kabul Tarihi                : 24/10/1983

Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 26/10/1983 Sayı: 18203
Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 812                    

    Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. 
    Amaç ve kapsam  
    Madde 1 - Bu Kanun; Devlet madalya ve nişanlarının çeşidini, verilecek kişileri, verilme, tescil, taşıma ve geri alınma usullerini, mirasçılara intikal şeklini, zayi halinde yapılacak işlemleri, bunların giderleri ile cezai müeyyidelere ilişkin esasları düzenler. Diğer kanunlardaki madalya ve nişan hükümleri saklıdır. 
    Devlet madalyaları 

    Madde 2 - Devlet madalyaları aşağıda gösterilmiştir: 

    a) Devlet Şeref Madalyası;    

Devlet Şeref Madalyası, Bakanlar Kurulunun teklifi, Cumhurbaşkanının tevcihi ile Türkiye Cumhuriyetinin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için yurt içinde veya yurt dışında üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren Türk ve yabancı uyruklu kişilere verilir.  

b) Devlet Övünç Madalyası;   

    Devlet  Övünç  Madalyası,  ilgili  bakanın  teklifi,  Bakanlar  Kurulunun  onayı  ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile yurt içinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakarlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek malul olanlara ve şehit olan kişilerin bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen mirasçılarına verilir.

   
c) Devlet Üstün Hizmet Madalyası;  
  Devlet Üstün Hizmet Madalyası, ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile yurt içinde veya dışında herhangi bir alanda feragat, fedakarlık ve gayreti ile yaptığı çalışmalarda ülke ve dünya çapında emsallerine nazaran üstün başarı göstererek Devletin yücelmesine ve milli menfaatlere önemli ölçüde katkısı olan Türk vatandaşlarına verilir.
   
d)(Ek:1/3/2000-4541/7 md.)    
Devlet Savaş Madalyası; 
    Devlet Savaş Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanının inhası üzerine, Milli Savunma Bakanı ve Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararnameye istinaden bu madalyaları almaya hak eden kişilere, birliklerin sancaklarına Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanı veya görevlendireceği zat tarafından takılır. Devlet Savaş Madalyası, 1 inci ve 2 nci derece Devlet Savaş Madalyası olmak üzere iki çeşittir. 

    1.1 inci derece Devlet Savaş Madalyası, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 189 ve 190 ıncı maddeleri gereğince savaş takdirnamesi ile taltif edilenlere verilir.  

     2.2 nci derece Devlet Savaş Madalyası, uluslararası hukukun meşru saydığı haller ile Türkiye´nin taraf olduğu anlaşmalar gereğince yapılan savaşlarda, Türk ve dost kuvvetler içinde ve dışında görev alarak Türkiye´nin veya
dostlarının düşmanı ile yapılan muharebede başarılı sevk ve idaresi ile muharabe kazanan veya muharebenin kazanılmasını hazırlayan ve kolaylaştıran veya düşmanla çarpışmada görev icaplarının üstünde kahramanlık ve cesaret gösteren Türk ve yabancı uyruklu asker kişilere verildiği gibi, sonuçta üstün derecede kahramanlık ve cesaret gösteren birliklerin sancaklarına takılmak üzere de verilir.    
Nişanlar  
    Madde 3 - Nişan çeşitleri aşağıda gösterilmiştir:    
a) Devlet Nişanı;     
Devlet Nişanı, Bakanlar Kurulu kararı, Cumhurbaşkanının tevcihi ile Türkiye Cumhuriyeti ile mensup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini ve milletlerin birbirlerine yakınlaşmalarını sağlayan ülkelerin devlet başkanlarına verilir.     
b) Cumhuriyet  Nişanı;     
Cumhuriyet Nişanı, Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ve Türkiye Cumhuriyeti ile mensup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini, milletlerin birbirine yakınlaşmalarını sağlayan ülkelerin başbakanlarına, bakanlarına ve dış temsilcilik mensuplarına verilir.    
c) Liyakat Nişanı;   
  Liyakat Nişanı, Dışişleri Bakanlığı ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulunun görüşleri alınarak ilgili bakanın teklifi, Başbakanın onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile ilim ve sanatta Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası alanda tanıtılması ve yüceltilmesini sağlayan yabancı kişilere verilir.     
Madalya ve nişanların verilmesi 
    Madde 4 - Madalya ve nişanlar, düzenlenen bir törenle, Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkanının görevlendireceği bir kişi tarafından beratı ve rozeti ile birlikte hak kazanana, hak kazananın hayatta olmaması halinde madalya ve nişanlar en büyüklerinden başlamak üzere erkek çocuklarına, yoksa kız çocuklarına, çocukları yoksa babasına, o da yoksa annesine, annesi yoksa eşine verilir. 
    Madalya ve nişanların intikali  
    Madde 5 - Madalya ve nişanlar hak edenin ölmesi halinde, bu madalya ve nişanlar kendileri tarafından mirasçılarından birine bırakılmamış ise, en büyüklerinden başlamak üzere erkek çocuklarına, yoksa kız çocuklarına, çocukları yoksa babasına o da yoksa annesine, annesi yoksa eşine, eşinin de yokluğu halinde Medeni Kanun hükümlerine göre kanuni mirasçılarına intikal eder.
    Kendilerine madalya ve nişan intikal edenlerin ölümleri halinde birinci fıkradaki usul uygulanır.     
Tescil ve terkin  
    Madde 6 - Hak kazananlara verilen veya geri alınan madalya ve nişanların Başbakanlık Personel Genel Müdürlüğünce kayıtları tutulur ve bu genel müdürlükçe tescil veya terkinleri yapılır.    
Madalya ve nişanların geri alınması  
    Madde 7 - Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerden dolayı hüküm giyenlerin mahkeme kararı ile madalya ve nişanlarının geri alınmasına hükmolunur.
    Başka devletlerce verilen madalya ve nişanların tescili ve takılması  
    Madde 8 - Başka devletler tarafından Türk vatandaşlarına verilen madalya ve nişanlar, Başbakanlık Personel Genel Müdürlüğünce tescil edilir. Tescili yapılmamış madalya ve nişanlar takılmaz.  
  Madalya ve nişanın zayii  
    Madde 9 - Madalya ve nişan sahiplerinden nişan veya madalyası herhangi bir sebeple zayi olanlar durumu en kısa zamanda tescil eden makama bildirmekle zorunludurlar. Madalya ve nişanın zayiinde kusursuz oldukları yetkili makamlarca belirlenenlere Başbakanlıkça bedeli mukabilinde tören yapılmaksızın ve bir defaya mahsus olmak üzere madalya veya nişanları tekrar verilir.    
Giderlerin karşılanması  
    Madde 10 - Madalya ve nişanlar ile ilgili her türlü giderler Başbakanlık bütçesinden karşılanır.    
Yasak tasarruflar  
    Madde 11 - Bu Kanuna göre verilmiş bulunan madalya ve nişanlar, hak edenlerce satılamaz, devredilemez, bağışlanamaz veya şekli değiştirilemez.     

Cezai müeyyideler  

    Madde 12 - Bu Kanunun 11 inci maddesindeki hükümlere aykırı hareket edenler bir aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.    
Yönetmelik  
    Madde 13 - Madalya ve nişanların ebat, biçim ve özelliklerinin tespiti, kimlere ve nasıl verileceği, bunların muhafaza ve taşınmasına ilişkin şekil ve esaslar; Devletçe veya başka devletlerce verilen madalya ve nişanların takılması ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Kanunun yayımlanmasından itibaren bir yıl içinde Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir ve Resmi Gazete`de yayımlanır.    
Yürürlük  
    Madde 14 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.     
Yürütme  
    Madde 15 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  
    Kanun Numarası       : 5529
    Kanun Kabul Tarihi   : 29/06/2006
    Resmi Gazete Tarihi  : 04/07/2006
    Resmi Gazete Sayısı : 26218  
    Madde 1- 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin (B) alt bendine 
    "e) Çarşı ve mahalle bekçilerinden," ibaresi eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
    "Birinci fıkranın (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerinde sayılan kişilere ait silahların, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü maddesine, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre aylık bağlananlara ait silahların, barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında veya bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileri ile hayatlarını kaybedenlerin ana, baba, eş ve çocuklarına bu kişilerden intikal eden ateşli silahlar ile yukarıda sayılan kanunlara göre aylık bağlanmamış olsa bile bu şekilde yaralananlara ait ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır."

    "Barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla yürütülen her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle vefat edenlerden (şehit, er, erbaş ve malûl gaziler dahil) intikal eden silah bulunmaması durumunda; bunların ana, baba, eş ve çocuklarından sadece birinin, bir ateşli silahla sınırlı olmak kaydıyla, silah taşımasına veya bulundurmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır." 

    Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

SİLAH RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELERE
1- Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden Sağlık Kurulu Raporu ( Başhekimliğe hangi amaçla Silah Ruhsatı istendiğine dair dilekçe yazılacak)
2- Adli Sicil Kaydı ( Dilekçede Silah Ruhsatı için yazılacak ) 
3- İkametgâh Belgesi ( Karakoldan tasdik ettirilecek )
4- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
5- Askerlik Şubesinden Gazi Olduğuna Dair Belge
6- 10 Adet Vesikalık Fotoğraf   

 

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 06 NİSAN 2007 TARİHLİ VE 26485 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.
  
YÖNETMELİK 

Karar Sayısı : 2007/11837

Ekli "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı'nın 27/2/2007 tarihli ve 3724 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 2 nci ve 72 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/3/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

 

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

 

A. GÜL                            A. ŞENER                               M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb.      Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.     Devlet Bak. ve Başb. Yrd.     Devlet Bakanı

 

A. BABACAN                                  M.AYDIN N. ÇUBUKÇU                    A. BABACAN

Devlet Bakanı Devlet Bakanı              Devlet Bakanı Devlet                     Bakanı V.

 

C. ÇİÇEK                    M. V.GÖNÜL                      A.AKSU                     K. UNAKITAN
Adalet Bakanı              Milli Savunma Bakanı           İçişleri Bakanı             Maliye Bakanı

 

H. ÇELİK                    F. N. ÖZAK                            R.AKDAĞ                         M. H.GÜLER

Milli Eğitim Bakanı        Bayındırlık ve İskan Bakan ı      Sağlık Bakanı Ulaştırma         Bakanı V.

 

M. M. EKER                               M. BAŞESGİOĞLU                       A. COŞKUN

Tarım ve Köyişleri Bakanı            Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı          Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER                                      H.ÇELİK                                    O. PEPE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı           Kültür ve Turizm Bakanı V.           Çevre ve Orman Bakanı

       

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 - 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.

"EKMADDE2 - Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir."
             MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 3-  Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI
Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü

 

EMEKLİ OLDUĞUNU GEÇ BEYAN EDEN EMEKLİLERİN TEK MESKENDEN DOLAYI İNDİRİMLİ EMLAK VERGİSİ ÖDEYİP EDEMEYECEĞİ HUSUSUNDA

 

Emlak Vergisi Kanununun 29.07.1998 tarihide yürürlüğe giren 4369 sayılı kanunun 65'inci maddesi ile değişik 8'inci maddesinin 2'nci fıkrasında, "Bakanlar Kurulunun Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunanların veya bunlardan kendileri üzerine kayıtlı meskeni olmayanların anılan kurumlardan aylık almayan ve herhangi bir geliri de bulunmayan eşlerin aynı nitelikteki meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım ile şehitlerin dul ve yetimlerinin ve gazilere ait tek meskenleri hakkında da uygulanır. Muayyen zamanlardan dinlenme amacı ile kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz." hükmü yer almıştır. 

Diğer taraftan, söz konusu madde hükmünde bahsi geçen emekliler, kendi üzerine kayıtlı meskeni olmayan emeklilerin eşleri, emekli ve şehitlerin dul ve yetimleri ile gazilere ilişkin indirimli vergi oranı, muhtelif tarih ve sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile 1999, 2000, 2001 ve 2002 yılları için sıfır olarak belirlenmiştir. 
Ancak, Kanunun mükerrer 8'inci maddesinde indirimden faydalanabilmek için mükelleflerin zamanında bildirimde bulunması şartı öngörülmediğinden mükelleflerin emekli indiriminden geriye dönük olarak faydalandırılmaları gerekmektedir.
Bu itibarla, emeklilerin, Türkiye sınırları içinde tek meskeni olması ve kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumundan aldığı aylık dışında başkaca bir gelirlerin olmaması halinde, medde hükmünün yürürlülük tarihi de göz önünde bulundurularak, Emlak ( Bina ) Vergisi indirimli oranı uygulanmasını sağlayan şartları haiz olunduğu tarihten itibaren indirimli bina vergisi oranı ( sıfır ) uygulanacağı tabiidir.

 

 

İSTİKLAL MADALYASI VERİLMİŞ BULUNANLARA VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN ŞEREF AYLIĞI BAĞLANMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

Mart 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26458

KANUN  

 Kanun No. 5595 Kabul Tarihi : 6/3/2007
 MADDE 1 - 20/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "4000" rakamı "5750" olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Yukarıda belirtilenlerden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık bağlanmadığı gibi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tâbi olmayı gerektiren bir işte de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise yazılı taleplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 30 günlük net asgarî ücret tutarı (dul eşler için bu tutarın % 75'i) esas alınarak ödenir."
 MADDE 2 - 1005 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 "Bu Kanun kapsamında aylık bağlananlar ile bunların eşlerinin resmî sağlık kurum ve kuruluşlarında veya bu kurum ve kuruluşlarca sevk edildikleri özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görecekleri tedavilere ilişkin giderler ile ilaç  giderleri; herhangi bir katılım payı veya fark alınmaksızın, Devlet memurlarının tedavi yardımına ilişkin usûl ve esasları çerçevesinde ve bu amaçla Millî Savunma Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır."
 MADDE 3 - 1005 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
 "EK MADDE 1 - Bu Kanun ve 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında vatanî hizmet tertibinden  aylık bağlananlar ile malûl gazi olarak aylık bağlanmış olanlar ve şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunanların; belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti % 50'den az indirim içermemek üzere belediye meclisleri tarafından belirlenecek tarife üzerinden alınır."
 MADDE 4 - Bu Kanunun;
 a) 1 inci maddesi 1/7/2007 tarihinde,
 b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
 yürürlüğe girer. 
 MADDE 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
9/3/2007

 

 MALÛLLER İLE ŞEHİT DUL VE YETİMLERİNE TÜTÜN VE ALKOL ÜRÜNLERİNİN SATIŞ BEDELLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

 Kanun Numarası         : 3480

Kabul Tarihi               : 13/10/1988
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/10/1988 Sayı: 19961
Yayımlandığı Düstur      : Tertip: 5 Cilt:      Sayfa:
    
Amaç ve Kapsam: 
    Madde 1 - Tütün, Tütün malûlleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünce imal ve ithal edilen tütün malûlleri ile ağır alkollü içkilerin satış bedellerinden yüzde iki oranında alınacak pay, bu Kanun hükümlerine göre hak sahiplerine ödenir. Bu oran Bakanlar Kurulunca bir katına kadar artırılabilir. 
Payların Toplanması:   
    Madde 2 - 1 inci maddede sayılan ürünlerin satış bedellerinin yüzde ikisinin aylık tutarları T.C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünde "Malûller, Şehit Dul ve Yetimleri Hesabı" adıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığı adına açılacak cari hesaba her ay sonunda Tütün, Tütün Malûlleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğün ce yatırılır.
    Bu paralar, yatırıldığı günden itibaren faize tabi tutulur. Faiz miktarı aynı şartlarla verilen azami faiz oranından az olamaz.
    Bankaya, bu hesapla ilgili hizmetler için masraf veya komisyon namı ile her hangi bir ödeme yapılmaz.   
Faydalanacaklar:  
    Madde 3 - 2 inci maddede belirtilen hesapta toplanan paralardan;
    a) Harp malûllerine,
    b) Şehit dul ve yetimlerine,
    c) Barışta olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı haller ile talim, tatbikat veya manevra sırasında görevin veya çeşitli harp silah ve vasıtalarının sebep ve tesiri ile vazife malûlü sayılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile askeri harekâtı gerektiren iç tedip hareketleri veya güvenlik veya asayişin sağlanmasında Silahlı Kuvvetlerle birlikte veya ayrı olarak görevlendirilenlerden bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleri ile vazife malûlü sayılan jandarma ve emniyet mensupları ile sivil görevlilere,
    d) ( c )bendinde belirtilen görevlerin ifası sırasında, bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleri ile ölenlerin dul ve yetimlerine,
    Bu Kanun hükümlerine göre ödeme yapılır.
    Bu ödemeler hiçbir vergi veya harca tabi tutulmaz.     
Ödeme Esasları:  
    Madde 4 - Ödemeler aşağıdaki esaslar dâhilinde yapılır:
    a) Hak sahiplerine, 3 üncü maddede yazılı durumlar sebebiyle, sosyal güvenlik kurumlarınca aylık bağlanmasına esas olan tarihten geçerli olarak müracaat tarihini izleyen yılın en geç ilk üç ayı içinde ve kaynağı 2 nci maddede yazılı hesaptan önceden aktarılacak paralardan karşılanmak üzere T.C. Emekli Sandığı tarafından ödeme yapılır. Ay farkları yıllık miktarın on ikiye bölünmesi suretiyle hesaplanır.
    b) (Değişik: 1.4.1988 - 4355/1 md.) Her yıl ödenecek miktar, malûllük derecelerine göre aşağıda yazılı göstergelerin ödemenin yapılması gereken yılın ilk dönemindeki Devlet memuru aylıklarına uygulanacak katsayı ile çarpımı neticesinde bulunacak tutardır
                     Malûllük Derecesi Göstergeler
                     -----------------      ---------------
                             1                   40 000
                             2                   36 000
                             3                   31 000
                             4                   28 000
                             5                   25 000
                             6                   22 000
    3 üncü maddenin (b) ve (d) bendinde sayılan dul ve yetimlere 1 inci derece
Malûllere uygulanan gösterge üzerinden; bunlar bir kişi ise tamamı, birden fazla ise eşit olarak paylaştırılmak suretiyle ve sosyal güvenlik kanunlarına göre dul ve yetim aylığı aldıkları sürece ödeme yapılır.
    c) Harp veya vazife malûlü olanlara hayatta bulundukları sürece ödeme yapılır. Ancak, ölen malûlün son yıldaki pay tutarının 5 katı, bir defaya mahsus olmak şartıyla kendisinden dul ve yetim aylığı bağlanacaklara eşit miktarda paylaştırılmak suretiyle yardım olarak ödenir.
    d) Hesapta toplanan miktarın ödemelere yetmemesi halinde aradaki fark Hazinece karşılanır. Ödemeler sonucunda kalan miktarın % 25'i şehit ve malûl çocuklarının eğitim ve öğretiminde sarf edilmek ve sosyal tesisler yapım, onarım ve işletilmesinde kullanılmak üzere T.C. Emekli Sandığına ödenir. Arta kalanı ise bir taraftan Hazineye gelir, diğer taraftan Maliye ve Gümrük Bakanlığının bina, makine ve teçhizat alımları ile yapı, tesis ve büyük onarım ihtiyaçlarında
kullanılmak üzere ilgili hizmet tertiplerine bu Bakanlıkça uygun görülen miktarı ödenek kaydedilir. Bu suretle kaydedilen ödeneklerin yılı programı ile ilişkisi Devlet Planlama Teşkilatınca kurulur ve bunlardan yılı içinde sarf edilmeyen miktarları ertesi yıla devren gelir ve ödenek kaydedilir.    
Bayilik:  
    Madde 5 - Tütün, Tütün Malûlleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünce satışı yapılan ürünlerin bayiliği, başka isteyenlere tercihan, aşağıdaki sıra dâhilinde derece ve müracaat sırası göz önünde bulundurularak;
    a) Harp malûllerine,
    b) Şehit dul ve yetimlerine,
    c) Bu Kanun kapsamına giren asker ve sivil vazife malûllerine,
    d) 3 üncü maddenin (d) bendinde sayılan dul ve yetimlere, verilir. Bunların bayiliği fiilen kendilerinin yapması şarttır. Bayiliği veya menfaatini her ne suretle olursa olsun başkalarına devredenlerden bayilik geri alınır.     

Yetki: 

Madde 17 - (Değişik: 24.12.2008/27090 RG) İlköğretim okullarının birinci sınıflarına kayıt-kabul işlemleri aşağıdaki esas   Madde 6 - Bu Kanunun uygulanmasına ait esasları belirlemeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler:  

    Madde 7 - 1O.11.1983 tarih ve 2951 sayılı Tekel Bey`iyeleri Üçte Birlerinin Dağıtımı Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

    Geçici Madde 1 - İlgililere 1988 yılında ödenmiş olan 1987 yılına ait paylar ile bu Kanuna göre aynı dönem için ödenecek paylar arasındaki fark ayrıca ödenir. Hesapta arta kalan para hakkında da bu Kanunun 4 üncü maddesinin (d)bendine göre işlem yapılır.     
Yürürlük:  
    Madde 8 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.     
Yürütme:  
    Madde 9 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)
     
3480 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
Resmî Gazete   : 27.8.2003/25212 
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  
Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının kuruluş, görev ve işleyişi ile ilgili yöntem ve ilkeleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ilköğretim kurumlarının amaç ve ilkelerini, yönetim, personel, eğitim-öğretim, öğrenci, güvenlik, sağlık ve donatım işleri ile bu okullardaki kayıt-kabul, sınıf geçme, sınavlar ve devam-devamsızlık konularına ilişkin yöntem ve ilkeleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu(27), 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - (Değişik: 2.5.2006/26156 RG ) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Ana sınıfı öğretmeni: Alanı okul öncesi öğretmenliği veya çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği olan öğretmeni, 
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, 
c) Bakan: Millî Eğitim Bakanını, 
ç) Branş öğretmeni: Alanı bir veya bir grup dersin öğretmenliği olan öğretmeni, 
d) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, derslerin kesildiği tarihe kadar geçen ve iki (Değişik ibare: 20.08.2007/26619 RG) dönemi kapsayan süreyi, 
e) (Değişik: 24.12.2008/27090  RG) Ders ve Etkinliklere Katılım: Öğrencilerin derslerde; soru sorma, alıştırma yapma, çalışma kâğıtlarını doldurma, görüşleriyle tartışmalara katılma, sorumluluk alma, verilen görevi isteyerek zamanında yapma ve benzeri çabalarıyla ders etkinliklerine katkıda bulunmalarını,
f) Dereceli puanlama anahtarı: Öğrencinin gerçekleştirdiği bir çalışmaya ilişkin performansını, belirlenen ölçütler bakımından yetersizden yeterliye doğru belirleyen puanlama anahtarını, 
g) İlköğretim kurumları: Resmî ve özel ilköğretim okullarını, 
ğ) Millî eğitim müdürlüğü: İlköğretim kurumlarının bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünü, 
h) Müdür: Gündüzlü veya yatılı ilköğretim kurumlarının müdürlerini, 
ı) Müdür yetkili öğretmen: Öğretmenlik ve müdürlük görevini birlikte yürüten öğretmeni, 
i) Okul gelişim yönetim ekibi: Okulun bütün birim temsilcilerinin katılımı ile kurulan ekibi, 
j) Okul-aile birliği: Okul ile aile arasındaki bütünleşmeyi, dayanışmayı ve iş birliğini sağlamak amacıyla yönetici, öğretmen ve velilerden oluşan birliği, 
k) Özel eğitimci: Alanı özel eğitim uzmanlığı olan ve öğrencilerin sorunlarının çözümünde gerekli önlemlerin alınması için yardımcı olan personeli, 
l) Öğrenci ürün dosyası: Öğrencinin bir ya da birkaç gelişim alanındaki çalışmaları arasından öğrenciler tarafından seçilen en iyi ürünleri içeren dosyayı, 
m) Öğretmenler Kurulu: Okulun yönetici, öğretmen ve rehber öğretmeninden veya öğretmenlerinden oluşan kurulu, 
n) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten, sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi, 
o) Proje: Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmaları, 
ö) Performans görevi: (Değişik:20.8.2007/26619 RG ) Programda öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psikomotor, alandaki becerilerini kullanmasını, geliştirmesini ve bir ürün ortaya koymasını gerektiren çalışmaları kapsayan ve öğretmen rehberliğinde yaptırılan görevleri,
p) Rehber öğretmen: Alanı rehberlik ve psikolojik danışmanlık olan öğretmeni, 
r) Sınıf öğretmeni: Alanı sınıf öğretmenliği olan öğretmeni, 
s) (Değişik: 24.12.2008/27090 RG) Sınavlar: Öğrencilerin, öğretim programlarında yer alan kazanımlardan edinilenler ile öğrenme eksikliklerini belirlemek için değişik ölçme araçlarıyla yapılan ölçmeyi,
ş) Şube rehber öğretmeni: Alanı rehberlik ve psikolojik danışmanlık olmayan, sadece bir sınıfta rehberlik hizmetlerini ve diğer öğrenci kişilik hizmetlerini yürütmekle görevlendirilen öğretmeni, 
t) Şube öğretmenler kurulu: 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda aynı şubede ders okutan öğretmenlerden oluşan kurulu, 
u) Veli: Öğrencinin annesi, babası veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi, 
ü) Yatılı ilköğretim bölge okulu: Nüfusu az, dağınık, okulu bulunmayan yerleşim yerlerindeki zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilerin parasız yatılı, bu okulun bulunduğu çevresindeki öğrencilerin gündüzlü olarak eğitim-öğretim gördükleri ilköğretim okulunu, 
v) (Değişik ibare: 20.8.2007/26619 RG) Dönem: Derslerin başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen her bir süreyi, 
y) Zümre öğretmenler kurulu: İlköğretim okullarında aynı sınıfı veya aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşan kurulu, 
z) Zorunlu öğrenim çağı: 6-14 yaş grubundaki çocukların eğitim-öğretim süresini kapsayan çağı,
aa) (Ek bend: 5.10.2007/26664 RG) Seviye belirleme sınavı: İlköğretim kurumlarının 6, 7 ve 8 inci sınıflarında, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Müzik ve Beden Eğitimi dersleri dışındaki zorunlu derslerin öğretim programlarından ders yılı sonunda, merkezi düzeyde yapılan sınavı,
bb) (Ek bend: 24.12.2008/27090 RG) E-okul: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul/kurumlarda öğrenci ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin saklandığı sistemi,"
cc) (Ek bend: 24.12.2008/27090 RG) Kayıt Alanı: Öğrenci yerleştirme komisyonunca, ilköğretim kurumlarının çevresindeki ulusal adres veri tabanı ikamet adres bilgilerine göre öğrenci kaydına esas olarak belirlenen alanı
ifade eder.
İKİNCİ KISIM
İlköğretimin Amaçları, İlkeleri ve Genel Konuları
İlköğretimin Amaçları
Madde 5 - Türk Millî Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda;
a) Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst öğrenime hazırlamak,
b) Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslar arası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak, 
c) Öğrencilerin, millî ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini bu değerlere saygı duymalarını sağlamak,
d) Öğrencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurttaşlar olarak yetiştirmek,
e) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG ) Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, sosyal, kültürel, eğitsel, bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerle millî kültürü benimsemelerine ve yaymalarına yardımcı olmak,
Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, sosyal, kültürel, eğitsel etkinliklerle millî kültürümüzü benimsemelerine ve yaymalarına yardımcı olmak,
f) Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolları arama alışkanlığı kazandırmak,
g) Öğrencilere, toplumun bir üyesi olarak kişisel sağlığının yanı sıra ailesinin ve toplumun sağlığını korumak için gerekli bilgi ve beceri, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı konularında bilimsel geçerliliği olmayan bilgiler yerine, bilimsel bilgilerle karar verme alışkanlığını kazandırmak, 
h) Öğrencilerin becerilerini ve zihinsel çalışmalarını birleştirerek çok yönlü gelişmelerini sağlamak,
ı) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG ) Öğrencileri kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, teknolojiyi etkili biçimde kullanabilen, planlı çalışma alışkanlığına sahip estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olarak yetiştirmek,
i) Öğrencilerin ilgi alanlarının ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlamak, meslekleri tanıtmak ve seçeceği mesleğe uygun okul ve kurumlara yöneltmek, 
j) Öğrencileri derslerde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklerle kendilerini geliştirmelerine ve gerçekleştirmelerine yardımcı olmak,
k) Öğrencileri ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyabilen, üretken, verimli, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunabilen bireyler olarak yetiştirmek,
l) Doğayı tanıma, sevme ve koruma, insanın doğaya etkilerinin neler olabileceğine ve bunların sonuçlarının kendisini de etkileyebileceğine ve bir doğa dostu olarak çevreyi her durumda koruma bilincini kazandırmak,
m) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG ) Öğrencilere bilgi yüklemek yerine, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma yöntem ve tekniklerini öğretmek, 
n) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG ) Öğrencileri bilimsel düşünme, araştırma ve çalışma becerilerine yöneltmek,
o) Öğrencilerin, sevgi ve iletişimin desteklediği gerçek öğrenme ortamlarında düşünsel becerilerini kazanmalarına, yaratıcı güçlerini ortaya koymalarına ve kullanmalarına yardımcı olmak,
ö) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG ) Öğrencilerin kişisel ve toplumsal araç-gereci, kaynakları ve zamanı verimli kullanmalarını, okuma zevk ve alışkanlığı kazanmalarını sağlamak,
ilköğretim kurumlarının amacıdır.
Genel İlkeler
Madde 6 - (Değişik: 2.5.2006/26156 RG ) İlköğretimde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur; 
a) İlköğretimde sekiz yıllık kesintisiz eğitim, ilköğretim çağındaki her Türk vatandaşının hakkıdır ve zorunludur. 
b) İlköğretim kurumlarında karma eğitim-öğretim yapılır. 
c) İlköğretimde derslerde ve ders dışı etkinliklerde Türkçe'nin doğru, güzel ve etkili kullanılması temel hedeftir. 
ç) İlköğretim kurumlarının kuruluş ve işleyişi ile her türlü eğitim-öğretim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında Atatürk ilke ve inkılâplarına uyulur. Evrensel değerler içinde millî kültürün öğrenilmesine ve geliştirilmesine önem verilir. 
d) İlköğretim kurumları; dil, ırk, cinsiyet, felsefî inanç ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz. 
e) Eğitim-öğretim etkinlikleri; öğretim ilkeleri, öğrenci düzeyi, çevre özellikleri ve programda belirtilen esaslar dikkate alınarak bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve uygulanır. 
f) İlköğretim kurumlarında herkese imkân ve fırsat eşitliği sağlanır. Ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla parasız yatılılık ve bursluluk imkânları sağlanır. Özel eğitim gerektiren ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel önlemler alınır. 
g) Eğitim-öğretim hizmetleri düzenlenirken öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri ile toplumun ihtiyaçları dikkate alınır. 
ğ) Demokrasi bilincinin geliştirilmesi amacı ile öğrenci, öğretmen, yönetici, personel ve velilerce; kurumda iş birliği, iş bölümü, seçme, seçilme, katılma ve düşüncelerini açıklayabilme gibi demokratik kuralların uygulandığı, sevgi, saygı ve hoşgörüye dayalı bir çalışma ortamı oluşturulur. 
h) İlköğretim kurumlarında uygulanan, programlar, yöntem ve teknikler ile kullanılan eğitim teknolojisi; bilimsel ve teknolojik gelişmelere göre yenilenerek, okul, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirilir. 
ı) İlköğretim kurumlarında açıklık, güvenirlilik(32) ön planda tutulur. Eğitim-öğretim ve yönetim etkinliklerinin kurul ve komisyonlarca yürütülmesi, öğrenci, öğretmen, veli ve çevrenin gözetim ve denetimine açık tutulması sağlanır. 
i) Kaynakların etkili ve verimli olarak kullanılması, eğitim-öğretimin kalitesinin artırılması ve kurumun rekabet gücünün geliştirilmesi sağlanır. 
j) Okul ile aile ve çevrenin iş birliği sağlanır. 
k) İlköğretimde öğrenciler, oldukları gibi kabul edilerek değer verilir. 
l) Öğretmen, yeri geldikçe günlük olaylara ve fırsat eğitimine yer verir. 
m) Öğrencilere temel bilgi, beceri ve değerleri kazandırmak, öğrencilerin davranış, ilgi ve yeteneklerini belirlemek, programlar doğrultusunda başarılarını bir bütün olarak değerlendirmek, meslek alanlarını tanıtmak ve yönlendirmek için gerekli önlemler alınır. 
n) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin akranları ile birlikte kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerini sürdürmeleri esastır. Bu öğrenciler eğitimlerini akranları ile birlikte aynı sınıfta sürdürebilecekleri gibi okulların bünyesinde açılacak özel eğitim sınıflarında da sürdürebilirler. Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamalarında özel eğitim ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
Genel Konular
Madde 7 - Yürürlükten kaldırılmıştır. ( 2.5.2006/26156 RG )
Ders Yılı Süresi
Madde 8 - (Değişik birinci cümle: 2.5.2006/26156 RG ) İlköğretim okullarında ders yılı süresinin 180 iş gününden az olmaması esastır. (Ek cümle: 9.6.2007/26547 RG) Ancak, 180 inci iş gününün haftanın ilk üç iş gününe rastlaması durumunda ders yılının bitim tarihi, bir önceki haftanın son iş gününe alınarak kısaltılabilir. Kayıt-kabuller ile dinlenme ve yaz tatilinin başlama ve bitiş tarihleri, her yıl düzenlenen çalışma takviminde belirtilir. Öğretim yılının başlaması, (Değişik ibare: 20.08.2007/26619 RG) dönem tatili ve ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenir. Bu tarihler göz önünde bulundurularak hazırlanan çalışma takvimi, il millî eğitim müdürlüklerinin önerisi ve valinin onayı ile yürürlüğe girer. Ders yılı iki (Değişik ibare: 20.8.2007/26619 RG) döneme ayrılır. İki (Değişik ibare: 20.08.2007/26619 RG) dönem arasında dinlenme tatili verilir. Dinlenme tatili Ocak veya Şubat aylarında iki hafta süreyle yaz tatili ise ders yılının bitiminden itibaren yapılır.
Ders yılı süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günler ile öğrencilerin törenlere katıldıkları resmî tatil günleri sayılarak hesaplanır. Resmî tatil günleri ile her ne sebeple olursa olsun okulun açık bulunmadığı günler göz önünde bulundurulmaz. Normal öğretim yapan okullarda sabah ve öğleden sonrası yarımşar gün, ikili öğretim yapan okullarda bu süreler tam gün sayılır.
Üçüncü fıkra yürürlükten kaldırılmıştır. (24.12.2008/27090 RG)
Ders Etüt ve Dinlenme Süreleri
Madde 9 - (Değişik: 2.5.2006/26156 RG ) Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Gerektiğinde dersin özelliği ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak blok ders uygulaması yapılabilir. Okul yönetimince teneffüsler için en az 10 dakika zaman ayrılır. Beslenme yapılan teneffüsün süresi 20 dakikadır. 
(Değişik ikinci fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Normal öğretim yapan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40, en çok 60 dakika süre verilmesi esastır. Ancak, bu süre, valiliklerce okul ve çevrenin şartlarına göre de düzenlenebilir. Yatılı ilköğretim bölge okullarında etüt için günde iki ders saati ayrılır.
Özendirici önlemlerle ilköğretim kurumlarında ana sınıfı açılması ve öğrenci sayısının artırılması sağlanır. Okulun öğretim şekline bakılmaksızın ana sınıflarında ikili eğitim yapılır. Ancak, ikili eğitim için grup oluşturacak sayıda çocuk bulunamadığı takdirde yarım gün eğitim de yapılabilir.
Olağanüstü Hâller
Madde 10 - (Değişik: 2.5.2006/26156 RG ) Eğitim-öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, hastalık, aşırı sıcak veya soğuk gibi nedenlerle mülkî amirlerin ve il veya ilçe sağlık kurulunun gerekli gördüğü durumlarda okullarda öğretime ara verilebilir. Bu gibi durumlarda öğrencilerin yetiştirilmesi amacıyla millî eğitim müdürlüklerince gerekli önlemler alınır. 
Resmî Tatil Günleri
Madde 11 - Resmî tatil günleri şunlardır:
a) Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim öğleden sonra başlar, 29 Ekim günü tören yapılır ve akşamı sona erer).
b) Yılbaşı tatili (1 Ocak günü).
c) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, (23 Nisan günü törenden sonra başlar. 24 Nisan akşamı sona erer).
d) Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs günü törenden sonra başlar ve 20 Mayıs günü akşamı sona erer.).
e) Zafer Bayramı (30 Ağustos günü).
f) Ramazan Bayramı (Arife günü saat 13.00'te başlar 3,5 gündür).
g) Kurban Bayramı (Arife günü saat 13.00'de başlar 4,5 gündür).
h) Mahalli kurtuluş günü (1 gün).
Öğrenci Andı
Madde 12 - İlköğretim okullarında öğrenciler, her gün dersler başlamadan önce öğretmenlerin gözetiminde topluca aşağıdaki "Öğrenci Andı" nı söylerler.
"Türküm, doğruyum, çalışkanım,
İlkem; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.
Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir.
Ey Büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.
Varlığım Türk varlığına armağan olsun.
Ne mutlu Türküm diyene!"
Yabancı uyruklu öğrencilerin "Öğrenci Andı"nı söyleme zorunluluğu yoktur.
Rehberlik Hizmetleri ve Sosyal Etkinlikler (10)
Madde 13 - (Değişik birinci fıkra: 2.5.2006/26156 RG ) Öğrenci rehberlik hizmetleri ile sosyal etkinlikler ilgili mevzuatına göre yürütülür. 
Eğitim bölgesindeki okulların salonları, özel derslikleri ve atölyeleri koordinatör müdürün yapacağı plân dahilinde diğer okullar tarafından da kullanılabilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Kayıt-Kabul ve Devam
Kayıt Zamanı
Madde 14 - (Değişik: 24.12.2008/27090 RG) İlköğretim kurumlarında yeni kayıtlar, Haziran ayının ilk iş gününde başlar.
Okula Kayıt Yaşı
Madde 15 - İlköğretim okullarının birinci sınıfına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Yaşça kayıt hakkını elde eden ancak bedenen yeterince gelişmemiş olan çocuklar, velisinin yazılı isteği üzerine okul öncesi eğitim kurumlarına devam edebilir veya kayıtları bir yıl ertelenebilir.
Okul Tespitinin Plânlanması
Madde 16 - (Değişik: 24.12.2008/27090 RG) Öğrencilerin, ulusal adres veri tabanında belirtilen ikametgâhlarına en yakın ilköğretim okuluna kaydedilmeleri esastır.
Öğrencilerin, yerleştirilecekleri okulları belirlemek üzere Nisan ayında il/ilçe millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, eğitim bölgesindeki okulların özelliklerine göre seçilen en çok beş okul müdüründen öğrenci yerleştirme komisyonu oluşturulur. 
Gerek görülmesi hâlinde görüşleri alınmak üzere kayıt alanı belirlenecek okul müdürü, ilgili yerleşim biriminin belediye başkanı, köy/mahalle muhtarları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de toplantıya davet edilebilir.
Komisyon, il/ilçe merkezlerindeki okulların fiziki kapasite ve ulaşım imkânlarını dikkate alarak öğrenci alınacak kayıt alanlarını belirler, e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenmek üzere okul müdürlüklerine gönderir ve ilan edilmesini sağlar.
Yeni Kayıtlara göre yapılır:
a) Kayıtlar, ulusal adres veri tabanındaki öğrencinin ikamet adresi esas alınarak öğrenci yerleştirme komisyonunun belirlediği kayıt alanındaki okula e-okul sistemi üzerinden yapılır.  
b) Yabancı uyruklu olup Türk vatandaşlığına kabul işlemleri devam eden ve kimlik numarası bulunan çocukların kayıtları, oturma belgesi veya pasaportlarındaki bilgilere göre yapılır. 
c) Okul yönetimi, öğrenim çağında olup nüfus kaydı bulunmayan çocukları, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde nüfus cüzdanı düzenlenmesi için nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne bildirir ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası temin edilen öğrencilerin kesin kayıtlarını e-okul sistemi üzerinden yapar.
ç) Nüfusa gerçek yaşından büyük veya küçük yazılmış olanların yaşlarının düzeltilmesi okul yönetimince velilerinden istenir. Veli üç ay içinde bu işleri yapmadığı veya girişimde bulunmadığı takdirde gereği yapılmak üzere il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. 
d) Zorunlu öğrenim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış çocukların kayıtları, tespit edildiklerinde yapılır. Okuma yazma bilmeyenler, yaşlarına bakılmaksızın birinci sınıfa kaydedilir. Bu durumdaki öğrencilerin zorunlu öğrenim çağını doldurmaları hâlinde bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.
e) Zorunlu öğrenim çağına gelmiş olup özel eğitim tanısı konulmamış ve yerleştirme kararı alınmamış olanların da kaydı ilköğretim okullarına yapılır.
f) Fiziki kapasitesi dolmayan okullara, kayıt alanı dışından da kayıt yapılabilir. Kapasitenin üstünde başvuru olması durumunda başvuranlar arasından kura ile öğrenci alınır.
g) Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocukların yeni kayıtları, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın istedikleri ilköğretim okuluna yapılır.
ğ) Özel ilköğretim kurumlarında kayıt, kabul ve nakillerle ilgili iş ve işlemler, özel öğretim kurumları mevzuatında belirtilen esaslara göre yapılır.
Nakil 
Madde 18 - (Değişik: 24.12.2008/27090 RG) Okullar arası nakiller aşağıdaki şekilde yapılır; 
a) Okul yönetimi, bu Yönetmeliğin 16 ve 17 nci maddelerinin ilgili hükümlerindeki şartları taşıyan öğrencinin naklini öğrenci velisinin başvurusu üzerine e-okul ortamında gerçekleştirir. 
b) İkinci dönemde nakiller, dönem başından on beş gün sonraya kadar yapılır. Bu tarihten derslerin bitimine kadar doğal afet, sağlık ve ailenin nakli gibi nedenler dışında nakil yapılmaz. 
c) İller arası nakillerde en çok beş günlük süre devamsızlıktan sayılmaz. 
ç) Okula naklen gelen ve giden öğrencilerin listesi, e-okul sisteminden ders yılı sonunda alınarak dosyasında saklanır. 
d) Taşımalı ilköğretim kapsamına alınan okullarda öğrenim gören öğrenciler, e-okul sistemi üzerinden taşıma merkezi olarak belirlenen ilköğretim okuluna naklen kaydedilirler. 
e) Öğrencisinin tamamı taşınan okullarda, elektronik ortamda tutulanlar dâhil her türlü defter, dosya, kayıtlar ve resmî belgeler, taşıma merkezi ilköğretim okuluna teslim edilerek saklanır ve okuldaki taşınır malların listesi, millî eğitim müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. 
f) Üniversiteler bünyesinde güzel sanatlar eğitimi veren ilköğretim okullarında meslek derslerinden sınıf tekrarına kalan öğrencilerin, meslek dersleri dışındaki derslerden başarılı olmaları hâlinde başka bir ilköğretim okulunun bir üst sınıfına nakilleri yapılır. 
g) Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocukların nakilleri durumlarını belgelendirmeleri şartıyla istedikleri ilköğretim okuluna yapılır. 
Madde 19 - Yürürlükten kaldırılmıştır. ( 2.5.2006/26156 RG )
Denklik ile Kayıt
Madde 20 - Denkliği kabul edilmiş olan özel Türk okulları ile azınlık veya yabancı okullardan resmî okullara naklen gelen öğrenciler, öğrenim belgelerinde gösterilen sınıflara sınavsız alınırlar. 
Yabancı ülkede okumakta iken yurdumuza gelen öğrencilerin öğrenim belgeleri il millî eğitim müdürlüğünce incelenerek öğrenime devam edecekleri sınıflar belirlenir. 
(Ek fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Öğrenim belgesi bulunmayan öğrenciler hakkında yaş ve gelişim seviyesine göre işlem yapılır, gerektiğinde rehber öğretmenden de yararlanılır.
Sınavla Kayıt
Madde 21 - (Değişik birinci fıkra: 21.10.2004/25620 RG) Zorunlu öğrenim çağında olup yurt dışında bulunması, tutuklu olması, oturduğu yerde okul bulunmaması ve sağlık durumu nedeniyle hiç okula gitmemiş veya öğrenime ara vermiş çocuklardan özel bir şekilde kendini yetiştirmiş olanlar, sınavla tespit edilecek bilgi düzeyine ve yaşlarına göre uygun sınıflara kaydedilirler. 
Bu sınavlar; 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarda okul müdürünün başkanlığında en az iki öğretmenin ve okul rehber öğretmenin, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda ise branş öğretmenin ve okul rehber öğretmenin katılacağı bir komisyon tarafından yapılır. Okulda komisyon oluşturulacak sayıda öğretmenin bulunmaması durumunda il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne başvurulur. Gerekli işlem bu makamlarca tespit edilen okullarda yapılır.
Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna Öğrenci Kaydı(12)
Madde 22 - (Değişik: 2.5.2006/26156 RG ) Yatılı ilköğretim bölge okuluna kayıtta aşağıdaki esaslara uyulur; 
a) Yatılı ilköğretim bölge okulunun öğrenci alacağı bölge ve öğrenci sayısı, kayıtlar başlamadan en az bir ay önce il millî eğitim müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında; ilçe millî eğitim müdürleri ve yatılı ilköğretim bölge okulu müdürlerinden oluşan bir komisyon tarafından bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen planlama da dikkate alınarak tespit edilir. 
b) Okulu bulunmayan, öğrenci yetersizliği nedeniyle okulu kapatılan yerleşim birimlerindeki öğrenciler ile birleştirilmiş sınıfları bulunan okullarda 5 inci sınıfı tamamlayan ve taşımalı ilköğretim kapsamına alınamayan zorunlu eğitim çağındaki öğrenciler de yatılı ilköğretim bölge okullarına alınırlar. Bulunduğu ilde yatılı ilköğretim okulu bulunmayan öğrenciler, kontenjanlarının bulunması durumunda diğer illerdeki yatılı ilköğretim bölge okullarına yerleştirilir. 
c) Olağanüstü durumlarda ve özel durumu olan öğrencilerin kayıtları ise millî eğitim müdürlüklerince belirlenen yatılı ilköğretim okullarına yapılır.
Öğrenci Gelişim Dosyası(11) 
Madde 23 - (Değişik: 24.12.2008/27090 RG) E-okul sisteminde her öğrenci için öğrenci gelişim dosyası tutulur. Okul yönetimi ve ilgili öğretmenler dosya bilgilerinin sisteme zamanında işlenmesinden sorumludur.
Öğrenci gelişim dosyasına pedagojik olmayan ve gizliliği gerektiren bilgiler işlenmez.
Veli Zorunluluğu
Madde 24 - (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Her öğrencinin bir velisinin olması zorunludur. Veli öğrencinin; anne, baba veya yasal sorumluluğunu üstlenen kişidir. Öğrenciler için, okulun bulunduğu yerde oturan, öğrencinin eğitim-öğrenim durumu ile yakından ilgilenebilecek, anne, baba veya yasal sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından yazılı olarak bildirilen ve 18 yaşından büyük olan bir kişi de veli olabilir. Veli gösteremeyen yatılı öğrencilerin veliliğini okul müdürü üzerine alır." 
Devam Zorunluluğu
Madde 25 - İlköğretim kurumlarına kaydedilen zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilerin velileri öğrencilerin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Okul yönetimleri, millî eğitim müdürlükleri, müfettişler, muhtarlar ve mülkî amirler 222 sayılı Kanunun ilgili hükümleri gereğince çocukların okula devamını sağlamakla yükümlüdürler.
Derse Devamsızlık
Madde 26 - Normal ve ikili öğretim yapan okullarda ilk derse girdiği hâlde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumu velisine ivedilikle bildirilir ve devamsızlığı yarım gün sayılır. 
Devamın İzlenmesi
Madde 27 - (Değişik: 24.12.2008/27090 RG) İlköğretim kurumlarında öğrencilerin okula devamları zorunludur.
İlköğretim okullarındaki öğrencilerden, okulun bulunduğu yerleşim biriminin dışına çıkan, adresi bulunmayan ve okulu olmayan bir yere gidenlerin durumu, okul yönetimince e-okuldaki devam bölümüne zamanında işlenir. Öğrencilerin devamsızlıkları, e-okul sistemi üzerinden okul yönetimlerince sürekli takip edilir.
Yurt dışına giden öğrencilerin yurt dışı adresi, okul yönetimince e-okul sistemine işlenir. Bakanlıkça yurt dışındaki okullara devamlarının sağlanmasıyla ilgili tedbirler alınır. Bu durumdaki öğrencilerin kayıtları, yaşları zorunlu öğrenim çağı dışına çıkıncaya kadar silinmez.
Özürlü Devamsızlık
Madde 28 - 
Okula devam ederken, yangın, deprem, sel ve benzeri doğal afet veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birinin ağır hastalığı, ölümü gibi önemli nedenlerle kendilerine izin verilen, tedavi yahut ameliyatı gerektiren bir hastalıktan dolayı okula özürlü olarak devam edemeyen öğrencilerin özürlerinin bitiminde okula devamları sağlanır. 
(Değişik ikinci fıkra: 2.5.2006/26156 RG) Velisinin yazılı izni ile yurt içi ve yurt dışı sanatsal, sosyal, sportif, kültürel ve benzeri etkinlikler ile yarışmalara katılacak öğrenciler, hazırlık çalışmaları ve etkinliklerin devamı süresince izinli sayılır. İzinleri, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine göre verilir.
Bu durumdaki öğrencilerin yetiştirilmesi için veli, öğretmen, okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi ve okul yönetiminin iş birliği ile gerekli önlemler alınır.
İzin Verme
Madde 29 - Öğrencinin ailesi yanında kalmasını gerektiren hastalık, ölüm, aileden birinin askerlik durumu, tarımsal çalışmalar gibi nedenlerle velisinin yazılı bildirimi üzerine bir ders yılında en çok on beş güne kadar izin verilebilir. 
Bu izinler, en az yarım gün olmak üzere parça parça veya bütün olarak okul müdürü veya yetkili kılacağı müdür yardımcıları tarafından verilir.
Özüre bağlı izinler devamsızlıktan sayılmaz. 
Okula Geç Gelme
Madde 30 - Okula geç gelmeyi veya izinsiz olarak sınıftan ya da okuldan ayrılmayı alışkanlık hâline getiren öğrencilerin bu durumlarının önlenmesi için veli, öğretmen, okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi ve okul yönetiminin iş birliği ile gerekli önlemler alınır. 
İlişik Kesme
Madde 31 - İlköğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerden;
a) Resmî sağlık kurullarından, "Sağlık durumu, zorunlu öğrenim çağı süresince okula devam etmesi uygun değildir. "hükmünü taşıyan raporu alanlar için devam zorunluluğu aranmaz. Bunlar, "Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği"ne göre yönlendirilirler. Haklarında kovuşturma yapılmaz. 
b) (Değişik:20.8.2007/26619 RG) Zorunlu öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen öğrenciler, ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok iki öğretim yılı daha okula devam edebilirler. Bu iki yıllık uzatma sonunda da okulu bitiremeyen öğrencilere öğrenim durumunu gösterir Öğrenim Belgesi verilir (EK-1).
c) Yürürlükten kaldırılmıştır. ( 21.10.2004/25620 RG )
ç) (Değişik:20.8.2007/26619 RG) Ancak zorunlu öğrenim çağı dışına çıkan ve iki yıl daha öğrenim görmesine imkân verilen 8 inci sınıftaki öğrencilerin o öğretim yılı sonuna kadar okula devamları sağlanır. Ders yılı sonunda başarılı olanlara ilköğretim diploması düzenlenir. Başarısız olan 8 inci sınıf öğrencileri ile ara sınıflarda öğrenim çağı dışına çıkan ve iki yıl uzatma hakkını kullanan öğrencilerin, ders yılı sonunda öğrenim belgesi düzenlenerek okulla ilişkileri kesilir. Bu durumdaki öğrenciler Açık İlköğretim Okuluna yönlendirilir. 
Son fıkra yürürlükten kaldırılmıştır. ( 21.10.2004/25620 RG ) 
DÖRDÜNCÜ KISIM
Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Ölçme ve Değerlendirmenin Genel Esasları
Madde 32 - (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir; 
a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki (Değişik ibare: 20.08.2007/26619 RG) dönemden oluşur. 
b) (Değişik bend: 24.12.2008/27090 RG) Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır.
c) Ölçme ve değerlendirmede okul, il ve ülke genelinde birlik sağlanır. 
ç) (Değişik:20.8.2007/26619 RG) Öğrencilerin başarısı; sınavlar, varsa proje ve öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan alınan puanlara göre tespit edilir.
d) Öğrencilerin ders, uygulama ve değerlendirme etkinliklerine katılmaları zorunludur. 
e) (Değişik:20.8.2007/26619 RG) Öğrencilerin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar; ders ve etkinliklere katılım ile performans görevlerinden oluşur.
f) Öğrencilerin başarısının değerlendirilmesinde bilişsel, duyuşsal, sosyal ve psikomotor özellikleri bir bütün olarak ele alınır. 
g) Öğrencilerin başarısını belirlemek için kullanılan her türlü ölçme araç ve yöntemlerinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen hususlar öne çıkarılır. 
ğ) Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde kullanılacak araçlar geçerlilik, güvenirlilik, kullanışlılık özelliklerine sahip olmalıdır. Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ölçme ve değerlendirme araçları için cevap anahtarı, dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri kullanılır. 
h) Kaynaştırma yoluyla eğitim-öğretimlerine devam eden öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır. Bu öğrenciler, programında yer alan amaçlara göre değerlendirilir. 
ı) Yürürlükten kaldırılmıştır. (20.8.2007/26619 RG) 
Puan, Notla Değerlendirme(13) 
Madde 33 - (Değişik birinci fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Öğretmenler, ölçme ve değerlendirmenin genel esasları ile derslerin öğretim programlarında yer alan amaç ve kazanımları dikkate alarak öğrencilere sınav uygular, proje ve öğrenci performansını belirlemeye yönelik çalışmaları yaptırır.
(Değişik:20.8.2007/26619 RG) Özel eğitim kapsamındaki öğrencilerin başarıları, sınav ve performansını belirlemeye yönelik çalışmalar, bireyselleştirilmiş eğitim programları dikkate alınarak değerlendirilir. 
(Değişik üçüncü fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Sınav, proje ve öğrencinin performansına yönelik çalışmalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, ilgili öğretmen tarafından zamanında e-okul sistemindeki Öğretmen Not Çizelgesi bölümüne puan olarak girilir. Puanlar beşlik sisteme göre nota çevrilerek karneye işlenir.
Puanların not değeri ve derecesi aşağıda gösterilmiştir. 
PUAN NOT  DERECE
85-100 5 Pekiyi
70-84 4 İyi
55-69 3 Orta
45-54 2 Geçer
0-44 1 Başarısız
Dönem puanı, yıl sonu puanı, yıl sonu başarı puanı ve diploma puanı 100 tam puan üzerinden; dönem notu ile yıl sonu notu ise beşlik not sistemine göre Yönetmelik hükümlerince belirlenir. Beşlik not sisteminde başarı dört, başarısızlık bir notla değerlendirilir.  
İKİNCİ BÖLÜM
Sınavlar
Sınavlar
Madde 34 - Yürürlükten kaldırılmıştır. ( 2.5.2006/26156 RG )
Ölçme ve Değerlendirmenin Niteliği ve Sayısı (14)
Madde 35 - (Değişik birinci fıkra: 24.12.2008/27090 RG) 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi ile öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek olan proje ve öğrenci performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalar, öğretmen gözlemlerine dayalı olarak yapılır.
(Değişik:20.8.2007/26619 RG) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır. 
(Değişik:20.8.2007/26619 RG) Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır. 
(Değişik:20.8.2007/26619 RG) Projeler ve performans görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. 
(Değişik beşinci fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Öğrencilere, her dönemde bütün derslerden en az bir ders ve etkinliklere katılım puanı verilir.
Sınavlar (15)
Madde 36 - (Değişik:20.8.2007/26619 RG) Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz. 
Derslerin özelliğine göre; 
a) Klasik (Essay) sınav türünde soru sayısının üçten az olmaması, 
b) Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış, tamamlamalı ve benzeri sınav türlerinde soru sayısının çok ve soruların kısa cevaplı olması, 
c) Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesi 
esastır. 
Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kağıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puanla, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları, imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır. 
Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım dersleri dışındaki derslerden, öğretmenlerin iş birliği ve ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere her dönemde en az bir sınav birlikte düzenlenir. Bu ortak sınavların sorularıyla birlikte cevap anahtarları da okul zümre öğretmenlerince hazırlanır ve cevap anahtarlarında her soru için verilecek puan belirtilir. 
Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım derslerinde öğrencilerin başarıları, öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme etkinlikleri esas alınarak belirlenir. (Değişik ikinci cümle: 24.12.2008/27090 RG) Seçmeli dersler ile rehberlik/sosyal etkinlikler puanla(33) değerlendirilmez. Ancak, öğrencilerin hangi seçmeli dersi aldıkları karne ve diğer kayıtlarda belirtilir. 
Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve puanla(33) değerlendirilmez. Ancak, dönem puanının(34)  hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir.
(Ek fıkra: 05.10.2007/26664 RG) Yıl içinde yapılan sınavların dışında, ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmede değerlendirilmek üzere ilköğretim kurumlarının 6, 7 ve 8 inci sınıflarında Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Müzik ve Beden Eğitimi dersleri dışındaki zorunlu derslerin öğretim programlarından ders yılı sonunda Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce Seviye Belirleme Sınavı yapılır.
(Ek fıkra: 5.10.2007/26664 RG) Bu sınavlarla ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.
Sözlü Notu Verilmesi
Madde 37 -Yürürlükten kaldırılmıştır. ( 2.5.2006/26156 RG )
Ölçme ve Değerlendirmeye Katılmayanlar(16) 
Madde 38 - (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan, proje ve performans (Değişik ibare: 20.8.2007/26619 RG) görevini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli, öğrencinin bunlara katılamama veya zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir. 
Okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Bu ölçme değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, proje ve performans (Değişik ibare: 20.8.2007/26619 RG) görevini ise öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder. 
Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya proje ve performans (Değişik ibare: 20.08.2007/26619 RG) görevini teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir.
Sağlık Durumu Engeline Göre Dersler
Madde 39 - (Değişik birinci fıkra :20.8.2007/26619 RG) Sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle uygulamalı derslere giremeyecek durumda olan öğrenciler, bu durumlarını sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları raporla belgelendirmek zorundadır.
Raporda, sağlık durumları veya bedensel engelleri geçici bir süre ya da sürekli olarak beden eğitimi, görsel sanatlar, müzik, teknoloji ve tasarım derslerinin tümüne ya da hangi faaliyetlerine engel oluşturduğu açıklanır. Bu durumdaki öğrenciler, rapor süresince bu derslerde raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar. Dersin özelliğine ve katıldıkları etkinliklere göre değerlendirilerek gerekli yerlerde raporlu oldukları belirtilir.
Uygulamalı derslerle ilgili özür başvurusu, öğrencilerin velileri tarafından dilekçe ile okul müdürlüğüne yapılır. Usulüne uygun olarak alınmayan raporlar kabul edilmez. Alınacak raporlarda süre belirtilmemiş ise yalnız o öğretim yılı için geçerli sayılır.
Ölçme ve Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması(17) 
Madde 40 - (Değişik: 24.12.2008/27090 RG) Öğretmenler; sınavların yapıldığı, projelerin teslim edildiği ve performans görevinin verilen süre içerisinde tamamlandığı tarihten başlayarak en geç on iş günü içinde sonuçları öğrencilere bildirir. Yazılı sınav kâğıtları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir öğretim yılı saklanır. Verilen puanlar, e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Proje ve performans görevleri, öğretmence değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır. 
Öğrencilerin hazırladıkları proje ve performans görevlerinin değerlendirilmesinde kullanılan dereceli puanlama ölçekleri de bir yıl saklanır.
Uygun görülen projeler, öğrencileri proje yapmaya özendirmek amacıyla sınıf veya okulun uygun yerinde sergilenebilir.  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınıf Geçme
Öğretmen Not Çizelgesi(18)
Madde 41 - (Değişik: 24.12.2008/27090 RG) Öğretmenler, her ders için öğrencilere verdikleri puanları e-okul sistemindeki Öğretmen Not Çizelgesine zamanında işler. Dönem sona ermeden önce okul yönetimince, e-okul sisteminden çıktısı alınan Öğretmen Not Çizelgesi ilgili öğretmenlerle birlikte kontrol edilerek imzalanır ve okul müdürü tarafından onaylandıktan sonra dosyasında saklanır.
Bir Dersin Dönem Puanı ve Notu (22)
Madde 42 -(Değişik :20.8.2007/26619 RG) Bir dersin dönem puanı; 
a) 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin proje, ders içi başarılarını belirlemeye yönelik çalışmalarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak belirlenen puanların aritmetik ortalaması, 
b) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmalar ve varsa projeden aldıkları puanların ayrı ayrı ortalamaları ile sınavlardan alınan puanların toplamının aritmetik ortalaması ile belirlenir. 
Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Dönem puanının nota çevrilmesiyle de dönem notu tespit edilir. Dönem puanı, dönem notuna çevrilirken yarım ve yarımdan büyük kesirler, bir üst tam puan olarak değerlendirilir. Dönem puanında bir değişiklik yapılmaz. 
Dersteki gelişimlerini yansıtmak amacıyla öğrenciler ürün dosyası hazırlar. Bu dosyalar, öğrencinin gelişim düzeyini belirlemek, öğretim sürecinde gerekli önlemleri almak ve öğrencinin başarısına ilişkin öğrenciye, öğretmene, veliye ve okul yönetimine geri bildirimde bulunmak amacıyla kullanılır. 
Son fıkra yürürlükten kaldırılmıştır. (24.12.2008/27090 RG)
Davranışlar (26)
Madde 43 - (Değişik: 26.12.2007/26738 RG) İlköğretim okullarının 1 ve 2 nci dönemlerinde her öğrencinin davranışları, belirlenen ölçütler dikkate alınarak 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarda aynı sınıfta ders okutan diğer öğretmenlerin de görüşleri alınarak sınıf öğretmeni tarafından, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda ise şubede ders okutan ders öğretmenlerince değerlendirilir. Bu değerlendirmede EK-6/3-A'da verilen ölçütler ve ölçek kullanılır. 
Öğrenci davranışları 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarda "(1) Geliştirilmeli", "(2) İyi", "(3) Çok iyi" şeklinde; 6, 7 ve 8 inci sınıflarda ise "(1) Yetersiz", "(2) Geliştirilmeli", "(3) Orta", "(4) İyi", "(5) Çok iyi" şeklinde değerlendirilir. 
Davranış ölçütlerine göre öğretmenler tarafından verilen notlar, e-okul sistemine aktarılır. Davranış notu ve puanı hesaplamaları bu sistemde yapılır. 
6, 7 ve 8 inci sınıflarda tüm dersler için, ders okutan öğretmenlerin her bir ölçüte vermiş oldukları notların aritmetik ortalaması alınarak öğrencinin o ölçüte ait dönem notu elde edilir. Her bir ölçütün iki döneme ait notlarının aritmetik ortalaması alınarak ölçütün yıl sonu davranış notu bulunur. Tüm ölçütlerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması alınarak davranış notu; davranış notu 20 (yirmi) ile çarpılarak davranış puanı bulunur. Dönem notu ve davranış notu belirlenirken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. 
1 ve 2 nci döneme ait öğrenci davranışlarını değerlendirme sonuçları EK- 6/3-B'ye işlenir, sonuçlar e-okul sistemine girilerek sistemden çıktısı alınan çizelge, öğretmen tarafından dönem sona ermeden 5 (beş) gün önce okul yönetimine teslim edilir. 
1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarda davranış ölçütlerine göre öğrencilerin gelişim düzeyleri; 6, 7 ve 8 inci sınıflarda ise davranış ölçütleri, ölçütlerin dönem notları ile davranış notu ve davranış puanı öğrenci karnelerinde belirtilir. E-okul sisteminde davranış ölçütlerinin dönem notu ve yıl sonu notu hesaplanırken kesirli sayılar tama dönüştürülmez. Ölçütlerin dönem notları karneye yazılırken yarım ve yarımdan büyük kesirler bir üst tam nota çevrilir. 
Öğrencilerin davranışları; 
a) Okul kültürüne uyum, 
b) Öz bakım, 
c) Kendini tanıma, 
ç) İletişim ve sosyal etkileşim, 
d) Ortak değerlere uyma, 
e) Çözüm odaklı olma, 
f) Sosyal faaliyetlere katılım, 
g) Takım çalışması ve sorumluluk, 
ğ) Verimli çalışma, 
h) Çevreye duyarlılık 
ölçütlerine göre değerlendirilir. 
Öğretmenler, öğrencilerin davranışlarını belirlenen ölçütlere ait açıklamaları da dikkate alarak gözlem yoluyla değerlendirir (Ek-6/3-A). Öğrencilerin davranış ölçütlerine ait değerlendirme sonuçları çizelgeye işlenir ve onaylanır (Ek-6/3-B). 
Okul yönetimince, 6, 7 ve 8 inci sınıflara ait öğrencilerin davranış ölçütlerine ait dönem notu, yıl sonu notu ile davranış notu ve davranış puanlarının işlendiği çizelgenin, e-okul sisteminden çıktısı alınır, ders öğretmenlerine imzalatılarak saklanır 
Notların Okul Yönetimine Verilmesi
Madde 44 - Yürürlükten kaldırılmıştır. ( 2.5.2006/26156 RG )
Öğrenci Karnesi 
Madde 45 - (Değişik birinci cümle: 24.12.2008/27090 RG) Öğrencilere, e-okul sistemindeki bilgiler esas alınarak her dönem sonunda karne verilir.(Değişik birinci fıkra: 20.8.2007/26619 RG) Karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile (Değişik ibare:26.12.2007/26738 RG) davranışlarına ilişkin değerlendirme sonuçları, sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir.
(Ek ikinci fıkra: 20.8.2007/26619 RG) Velileri bilgilendirmek ve öğrenci gelişimlerini takip etmek amacıyla ilköğretim 1, 2 ve 3 üncü sınıf öğrencilerine, kasım ve nisan aylarının ikinci haftasının son iş gününde Öğrenci Gelişim Raporu verilir (EK-15). 
Sınıf veya şube rehber öğretmeni ile ilgili müdür yardımcısı öğrencilerin karnelerini doldurur ve öğrenci sınıf geçme defterine işler. Karne, birinci (Değişik ibare: 20.08.2007/26619 RG) dönem sonunda velilere imzalatılır ve geri alınır. Ders yılı sonunda dağıtılan karneler geri alınmaz. 
Bir Dersin Yıl Sonu Puanı ve Notu(23)
Madde 46 -(Değişik: 24.12.2008/27090 RG) Bir dersin yıl sonu puanı, birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Bir dersin yıl sonu notu ise birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır. Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Yıl sonu notu hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir.
Öğrencilerden;
a) Kurumdan veya geçerli özürlerinden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir dersten yalnız bir dönem puan/notu alanların bu puan/notu,
b) 4-8 inci sınıflarda herhangi bir dersten iki dönemde de puanı/notu olmayanların yetiştirme kursunda aldığı puan/notu, 
c) Her iki dönemde de uygulamalı herhangi bir derste sağlık durumları ve bedensel engelleri nedeniyle sağlık raporunda belirtilen faaliyetleri yapamayanların, bu dersleri dinleme, izleme ve sözel etkinliklere katılımları değerlendirilerek verilen dönem puan/notlarının aritmetik ortalaması,
ç) Uygulamalı herhangi bir dersten birinci dönem notu bulunanlardan özrünü belgelendirenlerin, ikinci dönemde bu dersleri dinleme, izleme ve sözel etkinliklere katılımları değerlendirilerek verilen dönem puan/notu ile birinci dönem puan/notunun aritmetik ortalaması,
d) Uygulamalı herhangi bir dersten ikinci dönemde özrü bulunmayan, birinci dönemde bu derslerin dinleme, izleme ve sözel etkinliklere katılımları değerlendirilerek verilen dönem puan/notunun aritmetik ortalaması 
o dersin yıl sonu puan/notu sayılır. 
Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
Madde 47 - (Değişik: 24.12.2008/27090 RG) İlköğretimde öğrenci, kendi yaş grubu içinde bir bütün olarak yetiştirilir ve değerlendirilir. İlköğretim, öğrencilerin derslerdeki başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, öğretim programlarında öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çalışmalarının ortak katkısıyla ilgi ve yeteneği ölçüsünde yetiştirilecekleri bir dönem olarak değerlendirilir.
Buna göre;
a) Öğrencinin ders yılındaki başarısı, tüm dersler ile sosyal etkinlik çalışmalarındaki durumu, sınavlar, projeler, performans görevleri, ders ve etkinliklere katılım ve Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi ile öğrencilerden ulaşmaları beklenen kazanımlar dikkate alınarak değerlendirilir ve başarılı öğrenciler doğrudan bir üst sınıfa geçirilir.
b) Sınıf seviyesine göre yeterli başarıyı gösteremeyen öğrenciler için sınıf veya branş öğretmenleri, varsa okul rehber öğretmeni, okul yönetimi ve velilerle birlikte öğrenci, okul ve çevrenin durumuna göre alınacak tedbirler belirlenir. Gerektiğinde ilköğretim müfettişlerinin rehberliğinden de yararlanılarak kararlaştırılan önlemler uygulanır ve uygulama sonuçları ile ilgili rapor düzenlenir.
c) Alınan bütün önlemlere rağmen bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına ikinci dönemin son haftasında 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda okul müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni; 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda ise şube öğretmenler kurulunda, 4 ve 5 inci sınıflarda şube öğretmenler kurulunun oluşturulamaması hâlinde okul müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni tarafından karar verilir. Alınan gerekçeli karar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ders Yılı Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel Değerlendirme Tutanağı (Ek- 9)'a yazılarak e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Tutanağın bir örneği ders yılı sonu şube öğretmenler kurulu karar dosyasında saklanır. Ayrıca veli de bilgilendirilir.
Bu kararda, oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
ç) Kurul kararıyla sınıf geçen öğrencilerin notları değiştirilmez. Okul kayıtlarına, "Şube Öğretmenler Kurulu Kararıyla Geçti" veya "Sınıf Tekrarına Karar Verildi" ibaresi yazılır. Bu durum öğrencinin karnesinde de belirtilir. 
d) Birleştirilmiş sınıflarda, 3 üncü ve 5 inci sınıflar dışındaki öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaz.
e) Kaynaştırma ve özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere, başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz. Bu öğrencilerin başarısının tespiti, 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. 
Bir Dersin Ağırlığı, Ders Yılı Sonunda Başarı ve Yıl Sonu Başarı Puanı (24)
Madde 48 - (Değişik: 24.12.2008/27090 RG) İlköğretim kurumlarında bir üst sınıfa devam etmek veya mezun olabilmek için öğrencinin iki dönem notunun aritmetik ortalaması her ders için 2'den aşağı olamaz. 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır.
Yıl sonu başarı puanı, notla değerlendirilen derslerin ağırlıklı puanları toplamının o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölümü ile elde edilen puandır. Yıl sonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Bu puanlar; e-okul sistemindeki sınıf geçme, diploma ve öğrenci kayıt defteri bölümünde belirtilir. Yıl sonu başarı puanı, diploma puanının hesaplanmasında esas alınır. 
5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince okula devamları sağlanan öğrenciler ile yurt dışında bulunması, sağlık durumu ya da tutuklu olması nedenleriyle okula devam edemeyen öğrencilerden en az bir dönem puan ve not almış olanların başarı durumları belirlenirken okula devam eden öğrenciler gibi işlem yapılır. Bu puan ve not, aynı zamanda yıl sonu puanı ve notu olarak değerlendirilir.
Sınıf Yükseltme
Madde 49 - (Değişik: 20.8.2007/26619 RG) İlköğretimde 1-5 inci sınıflara devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar, sınıf/şube rehber öğretmeni ve varsa okul rehber öğretmeninin önerisi ile velinin görüşü alınarak öğretim yılının ilk ayı içinde sınıf yükseltme sınavına alınırlar. Başarılı olanlar bir üst sınıfa yükseltilirler. 
Bu sınav, okul müdürünün başkanlığında sınıf öğretmeni ve bir üst sınıfın öğretmeniyle varsa okul rehber öğretmeninden oluşan komisyon tarafından yapılır. Okulda bu komisyonu oluşturacak sayıda öğretmen bulunmaması durumunda, sınavın yapılacağı yer ile sınav komisyonu, okulun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenir. 
(Değişik üçüncü fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Sınav sonucu tutanakla tespit edilir. Bu tutanak, okul yönetimince öğrenci işleri dosyasında saklanır. Başarılı olanların durumu e-okul sistemine işlenir.
Sınıf yükseltme sınavına değişik sınıflarda olmak üzere birden fazla da girilebilir. Ancak sınıf yükseltme bir kez yapılır. 
Yetiştirme Kursları 
Madde 50 - (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) İlköğretim kurumlarının 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarında, ders yılı içinde öğretmensizlik, salgın hastalık ve doğal afet gibi nedenlerle boş geçen dersler için öğretim yılının ikinci (Değişik ibare: 20.8.2007/26619 RG) döneminde yetiştirme programları uygulanır. 
Boş geçen dersler için açılacak yetiştirme programlarında aşağıdaki esaslara uyulur: 
a) Bir dersin program süresi, o dersin bir (Değişik ibare: 20.8.2007/26619 RG) dönemindeki ders saati toplamının yarısından az olamaz. 
b) Bu programların düzenlenmesinde derslerin aksatılmamasına özen gösterilir. 
c) Programlarda görevlendirilecek öğretmenler, millî eğitim müdürlüklerince belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM(1) 
Öğrenim Belgelerinin Düzenlenmesi
Öğrenim Belgesi

Madde 51 - Zorunlu öğrenim çağı dışına çıkmadıkça, öğrencinin okulla ilişiği kesilmez.
Zorunlu öğrenim çağı dışına çıkan ve 8 inci sınıfı bitiremeyen öğrenciye durumunu gösterir öğrenim belgesi düzenlenir. (Ek-1)
Öğrenim belgesi ile okulla ilişkisi kesilen öğrenci Açık İlköğretim Okuluna yönlendirilir.
Öğrenci Durum Belgesi(20) 
Madde 52 - (Değişik: 24.12.2008/27090 RG) Öğrenimlerine yurt dışında devam edecek öğrencilere, velisinin başvurması hâlinde Öğrenci Durum Belgesi (Ek-1/1) verilir.
Öğrenci Belgesi
Madde 53 - Velinin isteği üzerine öğrencilere öğrenci belgesi düzenlenir. (Ek- 3)
Diploma
Madde 54 - İlköğretim okullarına devam ederek 8 inci sınıfı bitirenlere ilköğretim diploması verilir.
Diplomaların Düzenlenmesi
Madde 55 - (Değişik birinci fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Diploma, e-okul sistemindeki kayıtlar esas alınarak düzenlenir. Diploma tarihi, derslerin kesildiği tarihtir. Her diplomaya, okulun ilk mezun verdiği tarihten itibaren düzenlenen diploma sırasını gösterir numara ile e-okul sistemi tarafından güvenlik numarası verilir. İlköğretim diplomasını, ilgili müdür yardımcısı ile okul müdürü imzalar. Müdür yardımcısı bulunmayan okullarda ise okul müdürünce görevlendirilen bir öğretmen tarafından imzalanır.
Diplomalar, iki nüsha hâlinde düzenlenen diploma defterlerinin bir örneği ve mezun olanların isimlerini gösterir bir liste okulun bağlı bulunduğu il, ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. Diplomalar, millî eğitim müdürlüğünce soğuk damga yapılarak okula gönderilir. Diploma defterlerinin birer örneği millî eğitim müdürlüklerince saklanır.
Diplomalar, diploma defterinin ilgili bölümü imzalatılarak öğrencinin kendisine veya velisine verilir. 
Yazılı başvurma hâlinde diploma, taahhütlü olarak da gönderilebilir. Diploma defterinin imza bölümüne de yazının tarihi ve sayısı yazılır.
(Ek beşinci fıkra: 2.5.2006/26156 RG) Yabancı uyruklu olup mezun duruma gelen öğrencilerin diplomaları, nüfus cüzdanı yoksa pasaport veya oturma belgesindeki bilgilere göre düzenlenir.
Diploma Puanı (25)
Madde 56 - (Değişik : 20.8.2007/26619 RG) Diploma puanı; 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflardaki yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Diploma puanı tespit edilirken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Bu puan diplomada belirtilir. 
Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparak yurda dönenlerin diploma puanı; 
a) Ülkemizde öğrenim gördükleri yıllara ait yıl sonu başarı puanları ile yurt dışında öğrenim gördükleri yıllara ait yıl sonu puanları/notlarına, 
b) Yurt dışında öğrenim gördükleri okullardan yıl sonu puan/notlarının sağlanamaması durumunda, ülkemizde öğrenim gördükleri öğretim yıllarına ait yıl sonu başarı puanlarına göre tespit edilir.
Diplomalarını Zamanında Alamayanlar
Madde 57 - Önceki yıllarda mezun olanların çeşitli nedenlerle zamanında düzenlenememiş veya verilememiş olan diplomaları, mevcut kayıtlara göre düzenlenir.
Belgesini Kaybedenler
Madde 58 - Okuldan aldığı öğrenim belgesini, nakil belgesini(2) veya diplomasını kaybedenler, okul müdürlüğüne bir dilekçe ile başvururlar. Okul müdürlüğünce, kayıtlara göre dilekçe sahibinin aldığı belge ve diploma ile başka bir okula yazılmadığı belirlendikten sonra, dilekçenin altına veya arkasına, örneğine uygun onaylı bir belge verilir. Durum, öğrenci kayıt defterine de işlenir. (Ek-4)
Aldıkları bu belgeleri kaybedenlere, aynı yöntemle yeniden belge verilir.
Savaş, sel, deprem, yangın gibi nedenlerle okul kayıtlarının yok olması hâlinde, belgelerini kaybedenlere öğrenim durumlarını kanıtlamaları şartıyla örneğine uygun belge verilir. (Ek-5)
(Ek fıkra: 24.12.2008/27090 RG) E-okul sisteminde kaydı bulunanlardan öğrenim belgesi ve diplomasını kaybedenlere de bu madde hükümleri çerçevesinde e-okul sistemi üzerinden onaylı belgeler verilir.
Diploma ve Belgelerin Düzenlenmesi
Madde 59 - Diploma ve nakil belgeleri ile okulda sürekli olarak saklanması gereken defter ve belgeler silintisiz ve kazıntısız olarak düzenlenir.
Ancak, diploma ve nakil belgeleri ile diğer kayıt ve belgelerin düzenlenmesi sırasında sehven yapılan yanlışlıklar silinti ve kazıntı yapılmaksızın, yanlışlık okunacak şekilde üzeri tek çizgi ile çizilip üst kısmına doğrusu yazılır. Mahkeme kararı ile diploma ve belgelerdeki bilgilerde yapılan değişiklikler, mevcut bilgiler değiştirilmeden diploma ve belgenin arkasına yeni şekliyle yazılıp düzeltmenin okul yönetimince yapılmadığına ilişkin açıklama, düzeltme tarihi, düzeltmeyi yapanın adı, soyadı yazılır ve imzalanarak onaylanır. 
BEŞİNCİ KISIM
Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Okul Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu
Madde 60 - İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim ortamında diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü; ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. Müdür, okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur.
Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.
Müdür Başyardımcısı
Madde 61 - Müdür başyardımcısı, ders okutmanın yanında müdürün en yakın yardımcısıdır. Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder.
Müdür başyardımcısı, okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, taşınır mal(35), yazışma, eğitici etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. Bu görevlerin yapılmasından ve okulun amaçlarına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı sorumludur.
Müdür başyardımcısı, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.
Müdür Yardımcısı
Madde 62 - (Değişik birinci fıkra: 2.5.2006/26156 RG) Müdür yardımcıları ders okutmanın yanında okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, taşınır mal(35), yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. Müdür yardımcıları bu görevlerin yapılmasından ve okulun amaçlarına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı sorumludurlar.
Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.
Müdür Yetkili Öğretmen
Madde 63 - Bağımsız müdürlüğü bulunmayan ilköğretim okullarında sınıf öğretmenlerinden biri, müdür yetkili öğretmen olarak görevlendirilir. Müdür yetkili öğretmen, müdürün görev, yetki ve sorumluluklarını üstlenir.
Öğretmenler 
Madde 64 - İlköğretim okullarında dersler sınıf veya branş öğretmenleri tarafından okutulur.
Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.
İlköğretim okullarının 1-5 inci sınıflarında sınıf öğretmenliği esastır. Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. Ancak istekleri yönetimce uygun görülmesi hâlinde başka bir sınıfı da okutabilirler. Herhangi bir sınıfta başarı gösteren öğretmenler, isteklerinin yönetimce uygun görülmesi hâlinde aynı sınıfı okutmaya devam edebilirler. 
(Değişik dördüncü fıkra: 2.5.2006/26156 RG) İlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilişim teknolojileri(36) dersleri branş öğretmenlerince okutulur. Ancak, ihtiyacın branş öğretmenlerince karşılanamaması hâlinde bu dersler, yüksek öğrenimlerini söz konusu branşlarda yapan sınıf öğretmenleri veya sınıf öğretmeni olup bu alanda hizmet içi eğitim sertifikası almış öğretmenler tarafından ders değişimi yolu ile okutulabilir. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda bu dersler, sınıf öğretmenince okutulmaya devam edilir.
Beşinci fıkra yürürlükten kaldırılmıştır. ( 21.10.2004/25620 RG )(3) 
Derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim-öğretim görevlerini yapar.
(Ek fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Öğretmenler, e-okul sisteminde yetkilendirildikleri bölümlere ait iş ve işlemleri süresi içerisinde yapar.
Yazılı Emirlerin Okunması
Madde 65 - (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar.
Özür Bildirme
Madde 66 - Okulun açılma tarihinde ve ders yılı içinde hastalık veya önemli bir özürü nedeni ile görevine gelemeyenler özürlerini iki gün içinde haber vererek yedi gün içinde belgelendirirler.
İzin Alma
Madde 67 - Öğretmenler, yaz ve dinlenme tatilleri dışında, görev yerinden izinsiz ayrılamazlar. (Değişik ibare: 20.8.2007/26619 RG) Dönem ve yaz tatiline ayrılırken adreslerini okul yönetimine bildirirler.
Ek Görev Verilmesi
Madde 68 - Öğretmenler, eğitim- öğretim ve yönetim görevlerinden başka bir görev alamazlar, ancak kendi okulundan başka bir okulda mülkî amirin onayıyla ek ders görev alabilirler.
Toplantıya Katılma
Madde 69 - (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Öğretmenler, komisyon üyesi ve gözcü olarak görevlendirildikleri sınav komisyonlarında, okulda yapılan her türlü resmî toplantılar ve yerel kurtuluş günleri ile millî bayramlarda bulunmak zorundadırlar. Öğretmenlere görevlendirme ve toplantıların zamanı, en az beş gün önceden bir yazı ile duyurulur. Toplantının gündemi öğretmenlerin görüşü alınarak hazırlanır. Toplantılar, dersleri aksatmamak üzere çalışma günlerinde yapılır.
Araç-Gereç Kullanma
Madde 70 - (Değişik: 24.12.2008/27090 RG) Öğretmenler, derslik ve laboratuvarlardaki araç-gereç ile okul kütüphanesindeki kitapların iyi kullanılmasını ve korunmasını sağlar. Okulda aynı dersi okutan birden fazla öğretmenin bulunması hâlinde teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri, görsel sanatlar ve müzik derslikleri, fen ve teknoloji laboratuvarı ile spor salonu gibi yerler amacı doğrultusunda yapılan bir plan dâhilinde etkin ve verimli olarak kullanılır.
Öğretmenlerin Nöbet Görevi
Madde 71 - (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır. Öğretmen, birden fazla okulda ders okutuyorsa aylığını aldığı okulda, aylık aldığı okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet tutar. Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, bayanlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmez. İhtiyaç duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir. Hamile öğretmenlere ise doğuma üç ay kala ve doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi verilmez.
(Ek fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Okul öncesi ve özel eğitim sınıfı öğretmenleri ile rehber öğretmenlere nöbet görevi verilmez.
(Ek fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 20 dakika önce başlar, son ders bitiminden 20 dakika sonra sona erer.
Uzman ve Usta Öğreticiler
Madde 72 - "Sözleşmeli veya Ek Ders Göreviyle Görevlendirilecek Usta Öğreticiler Yönetmeliği"ne göre, eğitim-öğretim hizmetlerinde görev verilen uzman ve usta öğreticiler, öğretmenlerin yetki ve sorumlulukları içinde okul müdürünün düzenleyeceği esaslara uygun şekilde çalışırlar. 
Eğitim Şefi 
Madde 73 - Yürürlükten kaldırılmıştır. ( 2.5.2006/26156 RG )
Belletici Öğretmen
Madde 74 - (Değişik: 24.12.2008/27090 RG) Yatılı öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile ilgilenmek, etütlerde ders çalışmalarını sağlamak ve çalışmaları sırasında karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak üzere okulun sınıf veya branş öğretmenlerinden ya da diğer okullarda görev yapan öğretmenlerden okul müdürünün önerisi ve il/ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile belletici öğretmenler görevlendirilir. 
Belletici öğretmen ihtiyacı;
a) Öncelikle aynı okulda görevli istekli öğretmenler arasından, 
b) Okulda istekli öğretmen bulunmaması durumunda aynı yerleşim birimindeki diğer eğitim kurumlarında görevli istekli öğretmenler arasından, 
c) Her iki durumda da yeterli sayıda istekli öğretmenin bulunmaması hâlinde aynı okulda görevli durumu uygun öğretmenler arasından kura ile,
yeterli sayıda görevlendirme yapılarak karşılanır. 
İhtiyaç duyulması hâlinde yerleşim biriminden uzakta bulunan yatılı ilköğretim bölge okullarının özelliği de dikkate alınarak bu okullarda görevli okul öncesi öğretmenleri de belletici öğretmen olarak görevlendirilir.
Okul Rehber Öğretmeni
Madde 75 - "Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine" göre ilköğretim okullarında oluşturulan rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde yeterli sayıda rehber öğretmen görevlendirilir. 
Rehber öğretmen, okul müdürüne ya da ilgili müdür yardımcısına karşı sorumludur. Rehber öğretmen, öğrencilerin durumları ile ilgili olarak diğer öğretmenlerle iş birliği yapar.
Şube Rehber Öğretmeni
Madde 76 - Okul müdürlüğünce öğretim yılı başında 6, 7 ve 8 inci sınıfların her şubesinde bir şube rehber öğretmeni görevlendirilir. 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarda bu görevi sınıf öğretmeni yürütür. 
Şube rehber öğretmenleri "Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği"nde(4) sınıf rehber öğretmeni için belirtilen görevler ile bu Yönetmelikte kendilerine verilen görevleri yaparlar.
Şube rehber öğretmeni, müdür ve ilgili müdür yardımcısına karşı sorumludur. 
Yönetim İşleri ve Büro Memuru
Madde 77 - Yönetim İşleri ve büro memurları, müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazı ve büro işlerini yaparlar. Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar, yazılanların asıl veya örneklerini dosyalar ve saklar, gerekenlere cevap hazırlarlar. Memurlar, teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludurlar. Öğretmen, memur ve hizmetlilerin personel dosyalarını(37) tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri günü gününe işlerler. Arşiv işlerini düzenlerler. Bu memurların birden fazla olması hâlinde okul müdürlüğünce aralarında iş bölümü yapılır.
Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar.
Hesap İşleri Memuru
Madde 78 - Okulun yönetici, öğretmen, memur ve hizmetlilerine ait aylık, ücret, sosyal yardım, yolluk, sağlık, vergi iadesi gibi özlük haklarının zamanında hak sahiplerine verilmesini sağlar. Bunlarla ilgili belgeleri dosyalarında saklar.
Okulla ilgili malî işleri izler, iş ve işlemleri yapar ve bunlarla ilgili yazı, belge, defter ve dosyaların düzenlenmesini ve saklanmasını sağlar.
Hesap işleri memuru bulunmayan okullarda, bu hizmetler okul müdürlüğünce görevlendirilecek memurlardan biri tarafından yürütülür. 
Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar.
Ambar memuru
Madde 79 - Satın alınan yiyecek, yakacak, temizlik ve diğer maddelerin muayene ve kabulü ile ilgili işlemleri yapar ve kabul edilenleri teslim alarak gerektiğinde kullanılmak üzere ambarda saklar.
(Değişik ikinci fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Ambar memuru, taşınır mal mutemetliğini 28/12/2006 tarihli ve2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yapar.
Nöbetçi öğretmen, aşçı (...)(6) ile birlikte tabelâya göre günlük erzak, yakacak ve temizlik maddelerini tartarak veya sayarak ambardan çıkarır ve ilgililere teslim eder.
Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar.
Taşınır Mal Kayıt ve Kontrol Memuru(28) 
Madde 80 - (Değişik: 24.12.2008/27090 RG) Taşınır mal kayıt ve kontrol memuru, okulun bütün taşınırlarından sorumludur. Dayanıklı taşınır ve tüketim maddeleri ile ilgili her türlü işlerin, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlar. Ayrıca, müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yerine getirir.
Döner Sermaye Memurları 
Madde 81 - Döner sermayeli okullarda döner sermaye saymanı, döner sermaye ambar memuru ve döner sermaye veznedarı görevlendirilir.
Döner sermaye saymanı, döner sermayenin iş ve işlemlerini, ilgili mevzuat hükümleri ile Bakanlık emirlerine göre yürütür.
Döner sermaye, ambar memuru, döner sermaye ambarına giren ve çıkan malların ve eşyanın kaydını tutar, korunmasını sağlar.
Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar.
Kütüphane Memuru
Madde 82 - Kütüphane memuru okul kitaplığını, "Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği" ne göre düzenler. İş ve işlemlerini yürütür.
Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar.
Sağlık Personeli 
Madde 83 - Sağlık personeli, okuldaki öğrenci ve diğer personelin sağlıkla ilgili işlerini yapmakla yükümlüdür.
Ayrıca, yatılı okullardaki sağlık personeli, görevlerini "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği" ne göre yürütür.
Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar.
Şoför
Madde 84 - Okula tahsis edilen okul taşıtının zimmetini üzerine alır, taşıtın kullanılmasından ve bakımından sorumlu olur.
Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar.
Aşçı
Madde 85 - Aşçı "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği"nde belirtilen görevleri yapar. 
Aşçı, müdür, ilgili müdür yardımcısı, nöbetçi öğretmen, okul doktoru, (...)(6) ve varsa diyet uzmanına karşı sorumludur.
Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar.
Aşçı Yardımcısı
Madde 86 - Aşçı yardımcısı, "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği"nde belirtilen görevleri yapar.
Aşçı yardımcısı, müdür, ilgili müdür yardımcısı (...)(6) ve aşçıya karşı sorumludur.
Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar.
Kaloriferci
Madde 87 - (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Kaloriferci, kalorifer dairesi ve tesisleri ile ilgili hizmetleri yapar. 
Kaloriferin kullanılmadığı zamanlarda okul yönetimince verilecek işleri yapar. 
Kaloriferci, okul müdürüne, müdür yardımcısına ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludur. 
Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar. 
Bahçıvan
Madde 88 - Bahçıvan, yapılacak plâna uygun olarak, okulun bahçe ve parkını düzenler, tarım öğretmeni ile iş birliği içinde çalışır.
Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar.
Gece Bekçisi
Madde 89 - Gece bekçisi veya nöbetle gece bekçiliği yapan hizmetli, nöbeti süresince okul bina ve eklentilerinin güvenliğini sağlar.
Bu görevleri yaparken müdüre, ilgili müdür yardımcısına, nöbetçi öğretmene (...)(6) karşı sorumludur.
Hizmetli sayısı iki ve daha az olan okullarda gece bekçiliği görevi yürütülmez. Durum en yakın emniyet birimine 6 ayda bir yazılı olarak bildirilir. 
Teknisyenler
Madde 90 - Okulun imkân ve özelliklerine göre elektrik, elektronik, bilgisayar, makine onarımı, su, doğalgaz, kalorifer tesisatı, marangozluk ve benzeri işleri yapmak üzere teknisyenler çalıştırılır. 
Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar.
Diğer Yardımcı Personel
Madde 91 - Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak, başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, hizmet yerlerini temizlemek, aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak, nöbet tutmak, okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler.
Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludurlar.
Duyurma
Madde 92 - Okulun yardımcı hizmetler ve genel idare hizmetleri sınıfındaki personelin, görevleri ile ilgili Yönetmelik maddeleri görülebilecek bir yere asılır. Görev dağılımları yazılı olarak bildirilir.
Personelin Haftalık İzni
Madde 93 - Yatılı ilköğretim kurumlarında bütün hafta çalışanların haftalık izinleri, görevlerini aksatmayacak şekilde toplu olarak veya belli süreler hâlinde verilir.
ALTINCI KISIM
Kurullar, Meslekî Çalışmalar ve Komisyonlar 
Öğretmenler Kurulu
Madde 94 - Öğretmenler kurulu, okul müdürünün başkanlığında müdür yardımcıları ile bütün öğretmenler ve okul rehber öğretmenleri ile ilköğretim kurumunun özelliği dikkate alınarak kurumda görevli uzman ve usta öğreticilerden oluşur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda öğretmenler kuruluna varsa müdür başyardımcısı, yoksa görevlendireceği müdür yardımcılardan biri başkanlık eder. 
Öğretmenler kurulu; ders yılı başında, ikinci (Değişik ibare: 20.8.2007/26619 RG) dönem başında, ders yılı sonunda ve okul yönetimince gerek duyulduğunda toplanır.
Kurulun toplantı günleri ve gündemi, müdür tarafından iki gün önceden yazılı ve imza karşılığı ilgililere duyurulur.
İlk toplantıda önceki yılın değerlendirilmesi ile yeni öğretim yılı çalışma esasları belirlenir ve iş bölümü yapılır.
Ders yılı içinde yapılan toplantılarda çalışmalar gözden geçirilip değerlendirilir, eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için alınacak önlemler görüşülür ve kararlaştırılır. 
Ders yılı sonunda yapılan toplantıda öğrencilerin devam-devamsızlık ve başarı durumları gözden geçirilir, üst makamlarca ve okul yönetimince verilen konular görüşülür ve kararlaştırılır. 
(Değişik yedinci fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Öğretmenler kurulu toplantılarında alınan kararlar, kurulca seçilen iki yazman tarafından bir tutanağa yazılır ve imzalanır. Toplantıya katılamayanlar tutanakta belirtilir. Toplantıda alınan kararlar, karar defterine yazılır. Uygulanmak üzere toplantıya katılamayanlar dâhil tüm yönetici ve öğretmenler tarafından imzalanarak dosyasında saklanır.
Toplantıların ders saatleri dışında yapılması esastır. Ancak, ikili öğretim yapan okulların tüm öğretmenlerinin aynı anda toplanmalarına gerek duyulduğunda, okul yönetimince bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne bilgi vermek şartıyla toplantı günlerinde yarım gün öğretim yapılır. 
Zümre Öğretmenler Kurulu
Madde 95 - Zümre öğretmenler kurulu, 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa branş öğretmenlerinden, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda branş öğretmenlerinden oluşur.
Zümre öğretmenler kurulu, okul müdürlüğünce yapılacak plânlamaya uygun olarak öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, okul müdürünün görevlendireceği bir müdür yardımcısının veya branş öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır. 
(Değişik üçüncü fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Bu toplantılarda, öğretim programları ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçları, laboratuvar, kütüphane, spor salonu, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri, görsel sanatlar ve müzik dersliklerinden planlı bir şekilde yararlanılması ile proje ve performans görevi konuları belirlenir. Dersin özelliğine göre etkinlik örnekleri ve materyaller hazırlanarak ortak bir anlayış oluşturulur.
Bu toplantılarda, programların ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçlarından, lâboratuvar, spor salonu, kütüphane ve işliklerden plânlı bir şekilde yararlanılması, öğrenci ödevleri ve derslerin değerlendirilmesi, derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile benzeri konularda kararlar alınır. 
Zümre öğretmenler kurulunda:
a) Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur. 
b) Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır.
c) Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve alınacak önlemler kararlaştırılır.
d) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak planların uygulamasında birlik sağlanır.
e) Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir.
f) Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanır. 
g) (Ek: 2.5.2006/26156 RG) Ders yılı sonunda zümre öğretmenler kurulu; ders programları, ilgili mevzuatı, ders araç-gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve öğrenci başarı düzeyini değerlendiren bir rapor hazırlar ve okul müdürlüğüne sunar.
ğ) (Ek bend: 24.12.2008/27090 RG) Her dönem ortak yapılacak sınavların yapılış usul ve esasları, soru şekilleri, konu ağırlıkları ve sınav tarihleri dönem başlarında belirlenir. Ortak sınav sonuçları, zümre öğretmenler kurulunda değerlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur.
Şube Öğretmenler Kurulu
Madde 96 - (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Şube öğretmenler kurulu, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşur. Kurula, gerek görülürse öğrenci velileri, sınıfın başkanı ve öğrencilerce seçilen öğrenci temsilcileri de çağrılabilir. 
Şube öğretmenler kurulu, okul yönetimince yapılacak planlamaya göre birinci (Değişik ibare: 20.8.2007/26619 RG) dönemin ikinci ayında, ikinci yarıyılın birinci veya ikinci haftasında ve yıl sonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında toplanır. Ayrıca, gerektiğinde şube rehber öğretmeni veya okul rehber öğretmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir. 
Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerin yanı sıra bu Yönetmeliğin 47 nci maddesi hükmünce başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür ve alınan genel karar, uygulanmak üzere şube öğretmenler kurulu karar defterine yazılır.Öğrenci Kurulu ve Okul Meclisleri(29)
Madde 97 - (Değişik: 24.12.2008/27090 RG) Öğrenci kurulu, okulun tüm öğrencileri tarafından 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrencileri arasından seçilen bir başkan; 4 ve 5 inci sınıflar arasından seçilen ikinci başkan ve 1-8 inci sınıf şubelerinden seçilen birer temsilciden oluşur. Bu kurula, öğretmenler kurulu tarafından seçilen bir öğretmen rehberlik eder. 
Okul öğrenci kurulu, öğretmenler kurulu tarafından seçilen öğretmenin veya öğrenci başkanının çağrısı ile toplanır. İlk toplantıda yıllık çalışma programını hazırlar, okul müdürünün onayına sunar. Çalışma programında eğitim ve öğretim ortamının daha uygun duruma getirilmesi, öğrenci sorunlarının giderilmesi ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi gibi hususlara yer verilir.
Öğrenci meclisi, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların dışındaki ilköğretim okullarında kurulur. Meclis, şube temsilcilerinden oluşur. Meclisin ilk toplantısında üyeler arasından okul meclisi temsilcisi seçilir. Öğrenci kurul başkanının katıldığı kurullara bu temsilci de katılır.
Öğrenci kurulu ve okul meclisleri seçimleri aynı zamanda yapılabilir. 
Meslekî Çalışmalar
Madde 98 - (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) İlköğretim okullarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon alanlarında, bilgi ve görgülerini artırmak, yeni beceriler kazandırmak, eğitim-öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla derslerin kesiminden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar; yıl içinde ise yıllık çalışma programında belirtilen sürelerde meslekî çalışma yapılır. 
Yönetici ve öğretmenler meslekî çalışmalarda; 
a) İlköğretim ders programlarında, mevzuatında ve uygulamalarında yapılan değişiklikleri inceler ve değerlendirir. 
b) Birbiri ile ilişkili alanlarda zümre öğretmenleri iş birliği yapar. 
c) Yeni öğretim yılında uygulayacakları yıllık çalışma programları, iş takvimini planlar ve iş bölümü gibi hazırlıkları yapar. 
ç) Kayıt işlemleri ile ilgili olarak veli görüşmelerini gerçekleştirir. 
Yönetici ve öğretmenlerin meslekî çalışmalarından azamî verim elde edilebilmesi amacıyla okulun ve çevrenin ihtiyaçlarına göre, bunların dışındaki konularda belirlenebilir. 
Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında görevli öğretmenler, derslerin kesiminden 1 temmuza kadar yapılacak meslekî çalışmalarını, okul yönetimi veya millî eğitim müdürlüğünün bilgisi dâhilinde yaz tatilini geçirecekleri yerdeki bir ilköğretim okulunda yapabilirler. Meslekî çalışmalarını tatil adreslerinde tamamlayan öğretmenler, çalışma yaptıkları okul müdüründen aldıkları bu çalışmalara katıldıklarını gösterir yazıyı, eylül ayının ilk iş gününde bağlı bulundukları millî eğitim müdürlüğüne teslim ederler. Bir örneği de okul müdürlüğünce saklanır.
Okul Gelişim Yönetim Ekibi 
Madde 99 - (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) İlköğretim okullarında; paylaşımcı ve iş birliğine dayalı yönetim anlayışıyla eğitim-öğretimin niteliğini ve öğrenci başarısını artırmak, okulun fizikî ve insan kaynaklarını geliştirmek, öğrenci merkezli eğitim yapmak, eğitimde planlı ve sürekli gelişim sağlamak amacıyla "Okul Gelişim Yönetim Ekibi" kurulur. Ekip, çalışmalarını ilgili Yönerge hükümlerine göre yerine getirir. 
Ayrıca, zümrelerden gelen raporları birleştirir, projeleri inceler ve okulun yılsonu raporunu hazırlar. İki nüsha hazırlanan raporun biri, hizmetin kalitesini artıracağı düşünülen projelerle birlikte millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. Diğer nüsha da meslekî çalışma dosyasına konur.
Satın Alma Komisyonu
Madde 100 - (Değişik: 24.12.2008/27090 RG) Satın alma komisyonu, ihtiyaç duyulan ilköğretim kurumlarında müdür veya müdür yardımcısının başkanlığında okul müdürlüğünce yapılacak satın alma işlerini düzenlemek ve yürütmek üzere öğretmenler kurulunda seçilecek üç öğretmen ve muhasebeden sorumlu bir memurdan oluşturulur. Komisyon çalışmalarının aksamaması için aynı usulle asil üye sayısınca yedek üye de belirlenir. Ana sınıfı bulunan okullarda okul öncesi öğretmenlerinden biri de bu komisyona üye seçilir.
Müdür yardımcısı bulunmayan okullarda satın alma komisyonuna müdürün görevlendireceği bir öğretmen başkanlık eder. 
Okullarda yeterli personelin bulunmaması durumunda, okulun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün teklifi ve mülki makamlarca uygun görülecek kişilerden satın alma komisyonu oluşturulur.
Satın alma komisyonu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre görevlerini yürütür. Her türlü harcama, 31/12/2005 tarihli ve 26040 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak yapılır. İlgili defterler zamanında tutulur ve belgeler dosyalanır.
İlköğretim kurumlarının ana sınıfları ile ilgili satın alma iş ve işlemleri, satın alma komisyonunca, 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğindeki esaslara göre yürütülür.
Muayene ve Kabul Komisyonu (30)
Madde 101 - (Değişik: 24.12.2008/27090 RG) Okul müdürlüklerince yapılan mal ve hizmet alımlarında Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri göz önünde bulundurularak muayene ve kabul komisyonu kurulur. Bu komisyon, müdür başyardımcısı veya müdür tarafından görevlendirilecek bir müdür yardımcısının başkanlığında öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen bir öğretmen, ambar memuru, taşınır mal kayıt ve kontrol memuru, varsa sağlık personeli ve bir nöbetçi öğretmenden oluşur. Ana sınıfı bulunan okullarda okul öncesi öğretmenlerinden de bu komisyona bir üye seçilir.
Muayene ve kabul komisyonu gerektiğinde toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Bu komisyon, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11 inci maddesi ile aynı madde uyarınca çıkarılan muayene ve kabul işlemlerine dair mevzuat hükümlerine göre şartname ve sözleşmeler uyarınca satın alınan eşya ve gereci muayene ve kontrol ederek kabul veya geri çevirmek üzere gereken işlemleri yapar. Yatılı okullarda, satın alınan yiyecek ve diğer maddelerin muayenesinde nöbetçi öğretmen, öğrenci temsilcisi ve aşçı da hazır bulunur.
Ayrıca, bu komisyon, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre taşınır mal, yarı mamul ve mamul maddeler, malzemeler, kullanılmayan eşya ile gerecin sayım ve denetlenmesiyle ilgili işleri yapar. 
Bu komisyonun muayene, kabul ve sayım işleri ile ilgili kararları okul müdürü tarafından onaylanır.
Bu komisyonun oluşturulamadığı okullarda, komisyonun görevini okul yönetimi ve görevlendirilen öğretmenler birlikte yapar. 
Bu komisyon, ilköğretim kurumlarında ana sınıfları ile ilgili muayene ve kabul işlemlerini Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğindeki esaslara göre yürütür.
YEDİNCİ KISIM
Defter ve Dosyalar
Defter ve Dosyalar
Madde 102 - (Değişik: 24.12.2008/27090 RG) İlköğretim kurumlarında, kurumun özelliği ve kullandığı teknolojiye göre bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-14'te kayıtlı defter, çizelge ve dosyalar bulundurulur. E- okul sisteminde bulunan sınıf geçme defteri, diploma defteri, taşınır mal listeleri ile not cetvelinin çıktıları alınarak ilgililerce onaylanır ve saklanır. 
Defterlerde sayfaların birleştiği yer, okul mührü ile mühürlenir. Defterlere ilk sayfadan başlayarak sayfa numaraları yazılır ve defterin kaç sayfa olduğu belirtilerek onaylanır.
Okulda tutulması gereken defter, çizelge ve dosyaların saklanması ve imhası ile ilgili işlemler, 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
Öğrenci Kayıt Defteri
Madde 103 - Yürürlükten kaldırılmıştır. (24.12.2008/27090 RG)
Sınıf Geçme Defteri
Madde 104 - (Değişik: 24.12.2008/27090 RG) Sınıf geçme defterleri, e-okul sisteminden yıl sonunda çıktısı alınarak ilgili müdür yardımcısı ile müdür, tek öğretmenli okullarda sadece müdür, müdür yardımcısı bulunmayan okullarda ise müdür ile müdürün görevlendireceği bir öğretmen tarafından imzalanıp onaylandıktan sonra saklanır.
SEKİZİNCİ KISIM
Öğrenci Davranışlarının Değerlendirilmesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Davranışlarını İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme 
Ödüllendirme 
Madde 105 - Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ilköğretim kurumlarında öğrencilerin ödüllendirilmesi, davranışlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler; öğrenci, veli, öğretmen ve yönetici iş birliğinde yürütülür. 
Öğrenci davranışlarının kaynağının belirlenmesi için gerektiğinde rehberlik araştırma merkezi ve ilgili diğer kurumlarla iş birliği yapılır. 
Öğrencilerden Beklenen Davranışlar
Madde 106 - Öğrencilerden;
a) Okula ve derslere düzenli devam etmeleri ve başarılı olmaları,
b) Bütün okul arkadaşlarının kendisi gibi Türk toplumunun ve Türkiye Cumhuriyetinin bir bireyi olduklarını unutmamaları, onur ve haklarına saygı göstermeleri,
c) Öğretmenlerine, okul yöneticilerine, görevlilere, arkadaşlarına ve çevresindeki kişilere karşı saygılı ve hoşgörülü davranmaları,
d) Doğru sözlü, dürüst olmaları, yalan söylememeleri,
e) İyi ve nazik tavırlı olmaları, kaba söz ve davranışlardan kaçınmaları,
f) Okulda yapılacak sosyal ve kültürel etkinliklere katılmaları,
g) Kitapları sevmeleri, korumaları, okuma alışkanlığı kazanmaları, 
h) Çevrenin doğal ve tarihi güzelliklerini, sanat eserlerini korumaları ve onları geliştirmek için katkıda bulunmaları,
ı) İyi işler başarmak için çok çalışmaya ve zamana muhtaç olduklarını unutmamaları, geçen zamanın geri gelmeyeceğinin bilincinde olmaları, 
i) Millet malını, okulunu ve eşyasını kendi öz malı gibi korumaları,
j) Sigara, içki ve diğer bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları ve bu maddelerin kullanıldığı ortamlardan uzak durmaları,
k) Ülkenin birliğini ve bütünlüğünü bozan bölücü, yıkıcı, siyasî amaçlı etkinliklere katılmamaları, siyasî amaçlı sembol kullanmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet ve benzerlerini taşımamaları, bulundurmamaları ve dağıtmamaları, siyasî amaçlı davranışlarla okulun huzurunu bozmamaları,
l) Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini millet, yurt ve insanlık için yararlı bir şekilde kullanmaları,
m) Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı kalmaları, bunun aksi davranışlarda bulunmamaları, 
n) Yasalara, yönetmeliklere ve toplumun etik kurallarına, millî, manevî ve kültürel değerlere uymaları,
beklenir.
Ödüllendirilecek Davranışlar ve Ödüller
Madde 107 - Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunca, örnek davranışları ile derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrenciler; 
a) (Değişik alt bent : 5.10.2007/26664 RG) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70. 00-84 .99 olanlar "Teşekkür," 
b) (Değişik alt bent : 5.10.2007/26664 RG) 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdirname," 
c) (Değişik alt bent : 5.10.2007/26664 RG) Üç öğretim yılının her döneminde üst üste Takdirname alanlar "Üstün Başarı" ( EK-7 ),
ç) (Ek alt bent : 05.10.2007/26664 RG) Üç öğretim yılının her döneminde üst üste Teşekkür ya da dönemlerin herhangi birinden veya bir kaçından takdirname, diğerlerinden teşekkür alanlar "Başarı" (EK- 7/1) 
belgesi ile ödüllendirilir.
(Değişik ikinci fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Ayrıca, ilköğretim okullarının tüm sınıflarında derslerindeki başarı durumuna bakılmaksızın;
a) Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren,
b) Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren
öğrenciler "Onur Belgesi" (EK-8) ile ödüllendirilir. Bu ödüller, e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulunun toplantı tarih ve karar numarası ödül belgesinin tarih ve numarası olarak kabul edilir.
Öğrencilerin Olumsuz Davranışları ve Uygulanacak Yaptırımlar
Madde 108 - İlköğretim Okulu 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrencilerine; gelişim özellikleri dışındaki olumsuz davranışlarının özelliğine göre uyarma, kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından biri uygulanır. 
Bu yaptırımların uygulanmasındaki amaç caydırıcı olması, toplum düzeninin korunması, öğrencinin yaptığı davranışlarının farkına vararak bu davranışlarının olumlu yönde düzeltilmesini sağlamaktır. Öğrencilerin gelişim dönemleri de dikkate alınarak, bilinçlendirme ile düzeltilebilecek davranışlar için "Uyarma" süreci uygulanır. Uyarma bir süreç olup bu süreç aşağıdaki şekilde işler.
a) Uyarma:
1) Sözlü uyarma; öğretmenin öğrenciyle görüşme sürecini oluşturur. Olumsuz davranışın neden yapılmaması gerektiği, öğrenciden beklenen davranışın neler olabileceğini anlaması sağlanmaya çalışılır. Olumsuz davranışların devamı hâlinde kendisine uygulanabilecek yaptırımların neler olabileceği konusunda uyarılır. 
2) Öğrenci ile sözleşme imzalama; öğrencinin sözlü uyarılmasına rağmen olumsuz davranışlarını sürdürmesi hâlinde öğrenci ve öğretmenler arasında bir görüşme gerçekleştirilir. Bu görüşme sonucunda öğrenci sergilediği olumsuz davranışlarını değiştirmeyi kabul edeceğine ilişkin sözleşmeyi imzalar. (Ek- 10)
3) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Veli ile görüşme; öğretmen, öğrencinin bu olumsuz davranışları sürdürmesi hâlinde veliyi okula davet eder. Okul yöneticilerinden birinin de katılımı ile yapılan görüşmede öğrencinin olumsuz davranışları ve uygulanabilecek yaptırımları veliye bildirilir. Velinin toplantıya gelmemesi durumunda tutanak tutulur. Bu aşamalardan sonra öğrencinin olumsuz davranışlarını sürdürmesi durumunda; öğretmen, yazılı belgelerin bulunduğu dosyayı hazırlayacağı raporla birlikte görüşülmek üzere öğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna verir.
b) Kınama; öğrenciye, yaptırım gerektiren davranışta bulunduğunu ve tekrarından kaçınmasının, okul yönetimince yazılı olarak bildirilmesidir.
c) Okul değiştirme; öğrencinin, bir başka okulda öğrenimini sürdürmek üzere bulunduğu okuldan naklen gönderilmesidir.
Yaptırım Gerektiren Davranışlar
Madde 109 - Yaptırım gerektiren davranışlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Uyarma yaptırımını gerektiren davranışlar: 
1) Derse ve diğer etkinliklere vaktinde gelmemek ve geçerli bir neden olmaksızın bu davranışı tekrar etmek.
2) Okula özürsüz devamsızlığını, özür bildirim formu ya da raporla belgelendirmemek, bunu alışkanlık hâline getirmek, okul yönetimi tarafından verilen izin süresini özürsüz uzatmak.
3) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Yatılı okullarda öğrenci dolaplarını farklı amaçlarla kullanmak, yasaklanmış malzemeyi dolapta bulundurmak ve yönetime bilgi vermeden dolabını bir başkasına devretmek.
4) Okula, yönetimce yasaklanmış malzeme getirmek ve bunları kullanmak. 
5) Yalan söylemeyi alışkanlık hâline getirmek.
6) Duvarları, sıraları ve okul çevresini kirletmek.
7) Görgü kurallarına uymamak.
8) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Okul kütüphanesinden veya laboratuvarlardan aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında teslim etmemek veya geri vermemek.
b) Kınama yaptırımını gerektiren davranışlar: 
1) Yöneticilere, öğretmenlere, görevlilere ve arkadaşlarına kaba ve saygısız davranmak.
2) Okulun kurallarını dikkate almayarak, kuralları ve ders ortamını bozmak, ders ve ders dışı etkinliklerin yapılmasını engellemek.
3) Okul yönetimini yanlış bilgilendirmek, yalan söylemeyi alışkanlık hâline getirmek, kopya çekmek, resmî evrakta değişiklik yapmak. 
4) Okulda bulunduğu hâlde törenlere özürsüz olarak katılmamak ve törenlerde uygun olmayan davranışlarda bulunmak.
5) Kılık ve kıyafet kurallarına uymamak.
6) Okulda ya da okul dışında sigara içmek. 
7) Okulda kavga etmek.
8) Okulun araç-gerecine zarar vermek.
9) Başkasının malını haberi olmadan almak.
10) Öğrencilerin eşya ve araç-gerecine kasıtlı olarak zarar vermek.
11) Dersin veya ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak.
12) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitimin amaçları dışında kullanmak.
13) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Yatılı okullarda gece izinsiz olarak dışarıda kalmak.
c) Okul Değiştirme yaptırımını gerektiren davranışlar:
1) Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı davranışlarda bulunmak veya başkalarını da bu tür davranışlara zorlamak.
2) Sarkıntılık, hakaret, iftira, tehdit ve taciz etmek veya başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak.
3) Okula yaralayıcı, öldürücü aletler getirmek ve bunları bulundurmak.
4) Okul ve çevresinde kasıtlı olarak yangın çıkarmak.
5) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitim amaçları dışında kullanmayı alışkanlık hâline getirmek.
6) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Okul içinde ve dışında; siyasi parti ve sendikaların propagandasını yapmak ve bunlarla ilgili eylemlere katılmak.
7) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Herhangi bir kurum ve örgüt adına yardım ve para toplamak.
8) Kişi veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce ve inançlarına göre ayırmak, kınamak, kötülemek ve bu tür eylemlere katılmak. 
9) Başkasının malına zarar vermek, haberi olmadan almayı alışkanlık hâline getirmek. 
10) Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, taşınır ve taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek. 
11) Okula, derslere, sınavlara girilmesine ve bunların sağlıklı yapılmasına engel olmak. 
12) Okul içinde ve dışında okul yöneticilerine, öğretmenlere ve diğer personele karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak.
13) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Yatılı okullarda gece izinsiz olarak dışarıda kalmayı alışkanlık hâline getirmek.
14) Okul ile ilişiği olmayan kişileri okulda veya okula ait yerlerde barındırmak. 
15) Kendi yerine başkalarını sınava katmak, başkasının yerine sınava girmek. 
16) (Değişik alt bend: 20.8.2007/26619 RG) Başkalarını, alkol veya bağımlılık yapan maddeleri kullanmaya teşvik etmek.
17) Kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymamakta ısrar etmek. 
Yaptırım Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar
Madde 110 - Yaptırım takdir edilmesinde öğrencinin; 
a) Davranışın niteliği, önemi ve ne gibi şartlarda gerçekleştiği, o andaki psikolojik durumu ve kişisel özellikleri,
b) Okul içinde ve dışındaki genel durumu, 
c) Yaş ve cinsiyeti,
d) Derslerdeki ilgi ve başarısı,
e) Okuldaki sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki başarı durumu, 
f) Öğrencinin aynı öğretim yılı içinde daha önce yaptırım uygulanıp uygulanmadığı, 
g) (Ek: 20.8.2007/26619 RG) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu hükümleri, 
göz önünde bulundurularak olumsuz davranışına uygun yaptırım veya bir alt yaptırım takdir edilebilir.
Öğrencinin olumsuz davranışının psikolojik bir nedene bağlı olabileceği durumlarda sağlık merkezine yönlendirilmesi, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince yapılır ve velisi bilgilendirilir.
Uygulama ile İlgili Açıklamalar
Madde 111 - Yaptırım uygulanmasında aşağıdaki açıklamalara uyulur:
a) Olumsuz davranışlar ile bu davranışların karşılığı olan yaptırımlar uyumlu bir şekilde tespit edilir.
b) Tutuklu ve gözetim altında bulunan öğrencilerin savunmaları, ilgili makamlara müracaat edilerek alınır.
c) Okul yöneticileri, öğrencilerin okul içinde ve okul dışında olup doğrudan okul yönetimine duyurulan, yasal soruşturmayı gerektiren bir suç işlemeleri hâlinde ilgili makamlara bilgi verir.
d) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Uyarma ve kınama yaptırımı, öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu tarafından verilir.
e) Aynı olumsuz davranıştan dolayı birden fazla yaptırım uygulanamaz.
f) (Değişik alt bend: 24.12.2008/27090 RG) Yaptırımlar, e-okul sistemindeki öğrenci bilgileri bölümüne işlenir.
g) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Uyarma ve kınama yaptırımı okul müdürünün, okul değiştirme yaptırımı ise ilçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunun onayından sonra uygulanır. 
h) ( Değişik: 21.10.2004/25620 RG ) İlçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunda(5) görüşülmesi gereken dosyalar en geç bir hafta içinde bu kurullara gönderilir.
ı) Okul değiştirme yaptırımı uygulanan öğrenci, ilgili okul müdürlüğü ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün olumlu görüşlerinin alınması şartıyla öğretim yılı sonunda eski okuluna dönebilir. 
i) Okul müdürü gerektiğinde yazılı savunmasının alınması şartıyla öğrenciye doğrudan "Kınama" yaptırımı verebilir. 
j) Kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından birini alan öğrenciye o öğretim yılı içinde takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı belgesi verilmez.
k) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Öğrenci velisi, öğrenci hakkında verilen kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren beş işgünü içinde okul müdürlüğüne itirazda bulunabilir. Okul müdürlüğü uyarma ve kınama yaptırımı ile ilgili itirazları inceler. Okul değiştirme yaptırımı ile ilgili dilekçeyi ve dilekçede belirtilen itiraz gerekçeleri hakkındaki görüşlerini bu Yönetmeliğin 134 üncü maddesindeki belgeler ile birlikte dilekçenin okul yönetimine verildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde ilçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna gönderir. İtiraz işlemleri sonuçlanıncaya kadar yaptırım uygulanmaz.
İKİNCİ BÖLÜM 
Kurullar ve Görevleri 
Kurullar 
Madde 112 - (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) İlköğretim okullarında öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçlarını belirleyerek olumlu davranışlar kazanmaları ve olumsuz davranışların önlenmesi için Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu oluşturulur.
Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu
Madde 113 - (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu; müdür başyardımcısı, müdür başyardımcısı bulunmayan okullarda müdür yardımcısının başkanlığında öğretmenler kurulunca seçilen birer sınıf ve birer şube rehber öğretmeninden bir asil, bir yedek üye, bir okul rehber öğretmeni ile okul-aile birliği başkanı ve öğrenci kurulu başkanından oluşturulur. 
Seçimlerde oyların eşit olması hâlinde kıdemi en fazla olan öğretmen üye seçilir. Asil ve yedek üyelerin boşalması durumunda, açık bulunan üyelikler için yeniden seçim yapılır. Yeterli sayıda öğretmen bulunmaması hâlinde okulda görevli diğer öğretmenler, oylamaya katılabilir ve üye seçilebilirler. Kurul üyelikleri, yeni kurul üyeleri seçimleri yapılıncaya kadar devam eder. Özürleri nedeniyle toplantıya katılamayan veya kuruldan ayrılan asil üyenin yeri sıraya göre yedek üyelerle tamamlanır. Okul müdürlüğünce kabul edilebilecek bir özrü bulunmadıkça üyeler görevden ayrılamazlar. 
İkili öğretim yapılan okullarda, ayrı ayrı öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu oluşturulabilir.
Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunun Görevleri
Madde 114 - (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu aşağıdaki görevleri yapar; 
a) Okul düzenini sağlamak üzere okul yönetimi, öğretmen, okulun diğer personeli, öğrenci ve veli tarafından getirilen olumlu veya olumsuz davranış ve uygulamalara ilişkin önerileri görüşmek ve aldığı kararları okul müdürüne bildirmek. 
b) Okulda örnek davranışlarda bulunan, derslerde başarılı olan, bilimsel, sanatsal, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılarak üstün başarı gösteren öğrencileri belirleyerek ödüllendirilmelerine karar vermek.
c) Özel yeteneği belirlenen öğrencilerin alanlarıyla ilgili gelişimlerini sağlayacak tedbirleri almak. 
ç) Uyum sağlamakta güçlük çeken öğrencinin davranışlarını incelemek, nedenlerini araştırmak, değerlendirmek ve bu konuda uygun görülen rehberlik çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve gerektiğinde ailesi, rehberlik ve araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak. 
d) Öğrencilerin gösterdikleri olumsuz davranışlarıyla ilgili olarak sağlık kurum ve kuruluşlarına sevklerini önermek. 
e) Öğrencilerde görülen olumsuz davranışların, olumlu hâle getirilmesinde; eleştiri, öz eleştiri bilincini geliştirmek, yanlış davranışların farkına varılmasını sağlamak ve doğruyu kavramalarına yardımcı olmak amacıyla yaptırım yerine, ikna sürecinin işletilmesi ile olumlu davranışlarının ödüllendirilmesi için gerekli önlemleri almak. 
f) Öğrencilerin sorumluluk almalarına, dürüst, güvenilir, saygılı ve başarılı olmalarına katkıda bulunmak, zararlı alışkanlıklar edinmelerini ve uygun olmayan yerlere gitmelerini önlemek için girişimlerde bulunmak ve bu amaçla veli-çevre iş birliğini sağlamak. 
g) Okul düzeninin olumlu işleyişini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler için programlar hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak. 
ğ) Çalışmalarını okul rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile eş güdüm içinde yürütmek. 
h) Bütün tedbirlere rağmen uyumsuzluk gösteren öğrencilerle ilgili olarak uygulanacak yaptırıma yönelik karar almak.
Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunun Çalışması
Madde 115 - (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu, başkanın ya da üyelerin yarısından bir fazlasının isteği üzerine toplanır. 
Kurula iletilen konulara ilişkin kararlar oy çokluğuyla alınır. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Okul yönetimince kabul edilebilecek bir özrü bulunmadıkça kurul üyeleri kurula katılmaktan kaçınamazlar. Yaptırıma ilişkin davranıştan şikâyetçi olan, zarar gören veya olumsuz davranışta bulunanın ikinci dereceye kadar akrabalık ilişkisi olan üyeler kurula katılamaz, yerine yedek üye katılır. 
Kurul, kendisine ulaştırılan görüş ve önerileri en geç beş iş günü içinde inceleyip değerlendirir. Alınan kararlar, karar defterine kayıt edilir ve uygulanmak üzere en geç iki iş günü içinde okul müdürlüğüne bildirilir.

Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Üst Kurulu
Madde 116 - Yürürlükten kaldırılmıştır. ( 2.5.2006/26156 RG )
Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Üst Kurulunun Görevleri
Madde 117 -Yürürlükten kaldırılmıştır. ( 2.5.2006/26156 RG )
Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Üst Kurulunun Çalışması
Madde 118 -Yürürlükten kaldırılmıştır. ( 2.5.2006/26156 RG )
İfadelerin Alınması ve Kanıtların Toplanması

Madde 119 - (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Öğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna sevk edilen öğrenci ile tanıkların, kurul başkanı tarafından olayla ilgili ifadeleri yazılı ve gerektiğinde sözlü olarak alınır ve tutanağa geçirilir. 
Olay, sınıfta veya topluluğun bulunduğu yerde gerçekleşmiş ise o toplulukta bulunanların ifadesine başvurulur. İfade vermekten kaçınan, savunmada bulunmayan veya çağrıldığı hâlde gelmeyen öğrencilerin durumu bir tutanakla tespit edilir. 
Çağrıya özürsüz gelinmemesi durumunda dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre işlem yapılır.
Kurula Çağrılma ve Savunma Alınması
Madde 120 -Yürürlükten kaldırılmıştır. ( 2.5.2006/26156 RG )
Kurula Tekrar Çağrılma
Madde 121 -Yürürlükten kaldırılmıştır. ( 2.5.2006/26156 RG )
İfade ve Savunma Vermek İstemeyenler
Madde 122 -Yürürlükten kaldırılmıştır. ( 2.5.2006/26156 RG )
Kararların Yazılması
Madde 123 - (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Kararlar gerekçeli olarak karar defterine yazılır veya yazılan karar bu deftere yapıştırılır. Kararda, yaptırım takdirinde esas alınan hususlar özetlenir. Dayanılan Yönetmelik maddeleri belirtilir ve karara katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara katılmayan üye veya üyeler gerekçelerini yazarak imza ederler. Kararlar, Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Karar Örneğine uygun şekilde yazılır. (Ek-11) Kararların yazılmasından, imzalatılıp okul müdürüne sunulmasından, karar defterinin saklanmasından ve diğer yazma işleminden kurul başkanı sorumludur.
İlçe Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kuruluna Gönderme
Madde 124 - (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Okul müdürü, kurulun kararını uygun bulmazsa kendi itirazını içeren görüş ve önerisini de ekleyerek dosyayı görüşülmek ve karara bağlanmak üzere en geç beş iş günü içinde ilçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna gönderir.
Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Üst Kurulu Kararına İtiraz
Madde 125 -Yürürlükten kaldırılmıştır. ( 2.5.2006/26156 RG )
Kararların Uygulanması
Madde 126 -(Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Kurulca verilen uyarma ve kınama yaptırımları, okul müdürünün onayı ile sonuçlandırılır. 
(Değişik ikinci fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Okul değiştirme yaptırımı, ilçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunun onayından sonra veliler okula davet edilerek uygulanır. Yaptırım, velilere 7201 sayılı Tebligat Kanunu'na göre bildirilir ve tebellüğ belgesi dosyasında saklanır. 
Yaptırımların Dosyalara İşlenmesi ve Silinmesi
Madde 127 - (Değişik: 24.12.2008/27090 RG) Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu, yaptırıma neden olan davranışları bir daha tekrarlamayan ve iyi hâlleri görülen öğrencilerin yaptırımlarını ders yılı sonunda yapılacak toplantıda alacağı kararla ortadan kaldırabilir. Yaptırım kararı kaldırılan öğrencinin bilgileri, e-okul sisteminin öğrenci bilgileri bölümünden silinir. Ancak, ders yılı sonunda yaptırımın kaldırılamaması durumunda karar, ileriki dönem veya ders yılı sonunda da alınabilir.
İlçe Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunun Kuruluşu
Madde 128 - (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) İlçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu; ilçe millî eğitim müdürünün görevlendireceği bir şube müdürünün başkanlığında, ilçe merkezindeki resmî ve özel ilköğretim okulu öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu başkanlarının arasından seçilecek iki üyenin katılımı ile oluşur. İllerin merkez ilçelerinde ise ilçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu, il millî eğitim müdürünün görevlendireceği bir şube müdürünün başkanlığında yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda oluşur. 
Bir ilköğretim kurumu bulunan ilçelerde ise ilçe millî eğitim müdürünün görevlendireceği biri başkan olmak üzere iki şube müdürü ile ilköğretim okulu öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu başkanından oluşur.
İlçe Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunun Görevleri
Madde 129 - (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) İlçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu; 
a) Okullardan onaylanmak üzere gönderilen öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu kararlarını inceleyerek karara uyar veya değiştirerek karar alır. 
b) Okul değiştirilmesine karar verilen öğrencinin naklen gidebileceği okulu belirler. 
c) Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunun kurulamadığı veya karar veremediği durumlarda kurulun görevlerini yapar. Gelen dosyaları, geliş tarihini izleyen beş iş günü içinde karara bağlar. 
ç) İtirazları inceleyerek verilen kararı değiştirir ya da itirazı reddeder.
Toplantıya Çağrı
Madde 130 - İlçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu, başkanın çağrısı üzerine toplanır. Toplantı gündeminin belirlenmesi, ilgililere duyurulması ve kurul çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesi başkan tarafından sağlanır. Bu kurul, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır, oylama açık oy yöntemiyle yapılır, oylamada çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği hâlinde başkanın olduğu taraf çoğunluk kabul edilir. 
Karar Süresi ve İşlemler
Madde 131 - İlçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu, yaptırım dosyasının kurula bildirilmesinden sonra en kısa sürede konuyu görüşmek üzere toplanır. Dosyada eksik gördüğü hususları ilgililere tamamlattırır. Gerektiğinde ilgili yerlerden bilgi isteyebilir. Görüşme tamamlandığında alınan kararın özeti, üyeler tarafından bir tutanakla saptanır. Kurulun karar verme süresi onbeş günü geçemez. Kararların oy birliği veya çoğunlukla alındığını belirtir, başkan ve üyelerce imzalanır. Karşı görüşte olanlar nedenlerini yazar ve imzalarlar.
Zararın Ödetilmesi
Madde 132 - Okulun ve öğrencilerin mallarına verilen maddî zararlar, o öğrencinin velisine ödettirilir. 
Ödül Verilmesi
Madde 133 - (Değişik birinci fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Onur belgesiyle ödüllendirilen öğrencilerin adları, özel olarak yapılacak bir toplantı veya Bayrak töreninde kurul üyeleri ve diğer öğretmenlerin önünde öğrencilere duyurulur. Teşekkür, Takdir, Başarı ve Üstün Başarı Belgesiyle ödüllendirilenlerin belgeleri, sınıf veya şube rehber öğretmeni tarafından karne ile birlikte öğrencilere verilir.
Yılın her iki döneminde "Takdirname"ile ödüllendirilenler, okulun yıllık onur listesine alınırlar. Bu liste, okul yönetiminin uygun göreceği bir günde bütün öğrenciler önünde müdür tarafından okunur.
Düzenlenecek Belgeler
Madde 134 - Onaylanmak için veya itiraz üzerine ilgili kurullara gönderilecek dosyada aşağıdaki belgeler bulunur:
a)Yazılı ifadeler, savunma, varsa mahkeme kararı ve soruşturma ile ilgili diğer belgeler.
b) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu kararı onaylı örneği (Ek-11)
c) İtiraz edilmişse buna ilişkin belgeler.
d) Kararların bildirildiğine ilişkin tebellüğ belgesi.
Bilgi Formu
Madde 135 - Yürürlükten kaldırılmıştır. (24.12.2008/27090 RG)
İlköğretimde Yöneltme(21) 
Madde 136 - (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) İlköğretim kurumlarında yöneltme, ilgili mevzuatına göre yürütülür.  
DOKUZUNCU KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler  
BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Sınıf Başkanı
Madde 137 - Her sınıfın bir başkanı olması esastır. Sınıf başkanı, ders yılı başında, sınıf öğretmeninin rehberliğinde öğrenciler arasından seçimle belirlenir. Sınıf salt çoğunluğunun imzalı önerisi ile seçimler aynı yöntemle yenilenebilir. 
Öğrencilerin Nöbet Hizmetleri
Madde 138 - Küçük yaşlardan itibaren görev ve sorumluluk duygularını geliştirmek, okulun yönetim işlerinde görev almalarını sağlamak amacıyla 5, 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrencileri, okul yerleşim alanı içinde nöbet görevlerini yürütürler. Öğrencisi yeterli olmayan okullarda 4 üncü sınıf öğrencilerine de nöbet görevi verilebilir.
Yatılı/pansiyonlu okullarda yemekhane ve yatakhane nöbeti tutulur. Nöbetle ilgili görev ve sorumluluklar, okul yönetimince yazılı olarak belirlenir ve nöbetçi öğrencilere duyurulur.
Nöbetçi öğrenciler yazılı ve uygulamalı sınavlara katılırlar.
Öğrenci Sağlığı ve Güvenliği
Madde 139 - İlköğretim kurumlarında öğrenci sağlığı ve güvenlik hizmetleri, aşağıdaki esaslara göre yürütülür:
a) Öğrencilere okul ve çevresinde sağlıklı, güvenli bir eğitim-öğretim ortamı sağlanması esastır. 
b) Öğrencilerin sağlık muayeneleri ve gerekli aşıları, periyodik olarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.
c) Gündüzlü ve sosyal güvencesi olmayan öğrencilerin sağlık ocağı veya sağlık kurum ve kuruluşlarına(38) sevkleri yapılır. Ekonomik durumu yetersiz olanların ilâç giderlerinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanması sağlanır. 
d) Okulun temizlik ve düzeninin sağlanması, derslik, lâboratuvar, işlik, yemekhane, yatakhane gibi yerlerde ısı, ışık ve havalandırmanın sağlık şartlarına uygun olması, öğrencilerin kılık-kıyafetlerinin sağlıklı ve düzenli olması için gerekli önlemler alınır.
e) Öğrencilerin sağlıklı beslenebilmeleri için kullanılacak sofra gereci, masalar ve diğer araçlar sağlık koşullarına uygun olarak bulundurulur. Mutfak veya yemek odası bulunmayan okullarda sınıflar, temizlik ve bakımı yapılmak koşuluyla bu amaç için kullanılabilir.
f) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Okulda, ilk yardım dolabı ile ilk yardım çantası ve bunlara ait araç ve malzeme bulundurulur.
Dolapta doktor reçetesi ile alınmayan ve doktor tavsiyesine göre kullanılması gereken ilâçlar bulundurulamaz ve öğrencilere kullandırılmaz.
Nüfus Kayıtlarında Gerçek Yaşı Yazılmamış Öğrenciler
Madde 140 - Yürürlükten kaldırılmıştır. (24.12.2008/27090 RG)
Kılık-Kıyafet
Madde 141 - Okullarda görevli yönetici, öğretmen, memur, sözleşmeli, geçici ve diğer personel ile işçilerin giyiminde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastır. Kılık- kıyafetlerde "Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullarda Görevlilerle, Öğrencilerin Kılık-Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik" esaslarına uyulur.
Okul-Çevre İlişkileri
Madde 142 - Okulun kültürel gelişim ve eğitim merkezi olduğu ilkesine uyularak, yakın çevre ile ilişki kurulmasına ve velilerle sıkı bir iş birliğinin sağlanmasına önem verilir. 
Bunun için okul-aile birliği, (...)(7) okul gelişim yönetim ekibi kurulur ve işlerliği sağlanır. Köylerdeki ilköğretim okullarında da bunlardan olabilenleri kurulur.
Son fıkra yürürlükten kaldırılmıştır. ( 2.5.2006/26156 RG )
Bağışlar ve Gelirler(31)
Madde 143 - (Değişik: 24.12.2008/27090 RG) Okulun genel işleyişi, eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesi için yapılan bağışlar, okul-aile birliği ve köy muhtarlıkları gibi kuruluşlar yoluyla sağlanır ve gerekli harcamalar yapılır. Bu kuruluşlar aracılığı ile kabul edilen bağışlar ve elde edilen gelirler ile yapılacak harcamalara ilişkin iş ve işlemler ilgili mevzuata göre yürütülür.
Binanın Kullanılması
Madde 144 - Ana sınıfı, dershaneler, işlik, lâboratuvar, teknoloji derslikleri, kütüphane, müze, mutfak ve yemek odası, salon, müdür odası, müdür yardımcıları odası, öğretmenler odası, rehberlik servisi, memur ve hizmetli odaları, koridor, depo, tuvalet, lâvabo gibi yerler imkânlar ölçüsünde projesine uygun olarak kullanılır. Okulda binanın onaylı bir yerleşim projesi bulundurulur. Yapılacak her türlü tadilat ve proje değişikliği valilik onayına bağlanır. 
(Değişik ikinci fıkra: 2.5.2006/26156 RG) Okul binası; okul-aile birliği etkinlikleri, halk eğitimi çalışmaları, sosyal etkinlikler kapsamındaki öğrenci kulübü ve toplum hizmeti faaliyetleri dışında amaçlarına aykırı olarak kullanılamaz. Aynı eğitim bölgesi içinde bulunan okullar, fizikî kapasitesi yeterli olan okulların imkânlarından yararlanır. Fizikî mekânları yeterli olan ve kaynaştırma eğitim-öğretim yapılan okullarda kaynak odasına yer verilir.
Dershane Araçları
Madde 145 - Dershanede öğrenci sayısına göre sıra ve masa bulundurulur. Sıralar, öğrencilerin yaşları, fizikî gelişmeleri ve çalışma şekline göre yerleştirilir. 
Dershanelerde yazı tahtasının üst kısmına Atatürk'ün portresi, onun üstüne ay yıldız sağa bakacak şekilde Türk Bayrağı, Atatürk'ün portresinin duruşuna göre sağına İstiklâl Marşı, soluna Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi asılır. Öğretim yılı süresince öğrenci-öğretmen iş birliği ile geliştirilen ve güncelleştirilen Atatürk Köşesi oluşturulur. 
(Değişik üçüncü fıkra: 2.5.2006/26156 RG) Sınıf seviyesine ve programa uygun ders araçları bulundurulur.
(Değişik dördüncü fıkra: 2.5.2006/26156 RG) Gerektikçe kullanılan araçlar, çalışma sonucunda yerine kaldırılır. Millî bayramlar, belirli gün ve haftalarda okullarda süsleme yapılır.
(Değişik beşinci fıkra: 2.5.2006/26156 RG) Dersliklerde duyuru ve öğrenci etkinlikleri panosu yer alır.
Son fıkra yürürlükten kaldırılmıştır. ( 2.5.2006/26156 RG )
Okul Kütüphanesi ve Sınıf Kitaplıkları
Madde 146 - İlköğretim kurumlarının uygun bir yerinde, okul kütüphanesi ve bütün sınıflarında sınıf kitaplığı kurulur. Kütüphane ve kitaplıklar, yardım toplamaya yetkili kuruluşlardan ve kişisel bağışlar yoluyla sağlanan kitaplarla zenginleştirilir. Okul kütüphanesi ve sınıf kitaplıkları "Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği"nin hükümlerine göre düzenlenir ve işletilir. 
İkinci fıkra yürürlükten kaldırılmıştır. (24.12.2008/27090 RG)
Öğretmenin kişisel çabasıyla sağlanmış kitap ve araçlar sınıfın malı sayılır. Öğretmenin okul veya sınıf değiştirmesi durumunda aynı sınıfta bırakılır.
Bulundurulacak Kitaplar
Madde 147 - İlköğretim kurumlarında, kurumun özelliğine göre bulundurulması gerekli kitaplar ve eğitim araçları şunlardır:
a) Anayasa.
b) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) İlgili mevzuat.
c) İlköğretim okulu öğretim(39) programları.
d) Okul öncesi eğitim programları.
e) Türkçe sözlük ve yazım kılavuzu.
f) Tarih ve coğrafya atlasları.
g) Tebliğler dergisi.
(Değişik ikinci fıkranın birinci cümle: 2.5.2006/26156 RG) İmkânlar ölçüsünde bulundurulması gereken kitap, araç ve gereç:
a) Millî Eğitim Bakanlığı'nca yayımlanan ve eğitim öğretimle ilgili meslekî yayımlar.
b) Eğitimle ilgili incelemeler ve araştırmalar, broşürler, haritalar ve albümler.
c) Öğrencilerin seviyelerine uygun eserler.
d) Okulun tarihçesine ait kayıt ve kaynaklar.
e) Öğretim programlarıyla(40) ilgili CD, disket ve kasetler.
f) Meslekî ve teknik eğitimle ilgili CD, disket ve kasetler.
Atatürk Köşesi
Madde 148 - Atatürk köşesi, okul binasının girişinde, uygun bir yerde temiz, düzenli, Atatürk'ün hayatını, inkılâplarını yansıtacak ve anlamlı bir kompozisyon oluşturacak şekilde düzenlenir ve zamanla geliştirilir.
Koridorun Düzeni
Madde 149 - Okul koridorlarında Atatürk'ün eğitim ve diğer konularla ilgili düşüncelerini açıklayan söz, yazı ve resimlerle Talim ve Terbiye Kurulunca önerilmiş Türk büyüklerine ait resimler ile Türk tarih ve kültürüne ait levhalar ve haritalar, eğitici ve sanat değeri olan resimler, saat ve takvim ile okul gazetesi bulundurulur. 
Öğrencilerin; resim, şiir, kompozisyon gibi etkinlikleri ile tiyatro, müzik, halk dansları, bayram törenleri ve kutlama günlerine ait çekilmiş fotoğrafları okul koridorlarındaki panolarda uygun sürelerde sergilenir.
Ders Araçları Odası-Okul Müzesi
Madde 150 - Öğretim programlarında belirtilen ders araç- gereci, imkân bulunduğu takdirde ayrı bir odada düzenli bir şekilde bulundurulur ve kullanılmaya hazır tutulur. Bir oda da okul müzesi olarak kullanılabilir. Okul müzesi için ayrı bir oda bulunmayan okullarda, tarihî değerdeki araçlar ve belgeler millî eğitim müzesine verilir. Ders araçları odası veya okul kütüphanesi, okul müzesi olarak da kullanılabilir.
Mutfak ve Yemek Odası
Madde 151 - Beslenme programının uygulanması ve öğle yemeklerini okulda yemek zorunda kalan öğrenciler için, imkânlar ölçüsünde bir mutfak ve yemek odası ayrılır. 
İçme Suyu ve Deposu
Madde 152 - Okullarda su tesisatının sağlam olmasına dikkat edilir. Su depoları, periyodik olarak temizlenir ve klorlanır. Suyun kesilmesi hâlinde veya su tesisatı bulunmayan okullarda temizlenmesi kolay, kapağı sağlam musluklu kaplarda su bulundurulur.

Oyun Yeri

Madde 153 - (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Okulda, öğrencilerin gezip oynamaları ve sportif faaliyetlerde bulunmaları için çevre imkânlarından yararlanılarak; kum havuzu, voleybol, basketbol sahaları gibi yerler ile asılma, tırmanma, denge, atlama gibi araçlar sağlanır. Bu araçların düzenli olarak bakımı ve onarımı yapılır.
Uygulama Bahçesi
Madde 154 - Bahçesi elverişli okullarda tarım çalışmaları ve denemeleri yapılır. Süs bitkileri ve ağaçlar dikilir. Çim alanları düzenlenir. Köy ilköğretim okullarının uygulama bahçelerinde uygun olan yerlere meyve ağaçları dikilir. Arıcılık ve tavukçuluk yapılabilir.
Okul Lojmanları
Madde 155 - Okul çalışanına, "Kamu Konutları Yönetmeliği"ne göre lojman tahsis edilir ve kullandırılır. 
Yatılı/Pansiyonlu Okullar
Madde 156 - Yatılı/ pansiyonlu okullarda iş ve işlemler "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği"ne göre yürütülür.
İlköğretim Kurumlarının Denetimi
Madde 157 - İlköğretim kurumlarının denetimi, "İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği ve İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi" esaslarına göre yapılır.
İKİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 158 - 7/8/1992 tarihli ve 21303 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 - ( Ek : 24.6.2005/25855 RG ) Birleştirilmiş sınıf uygulamasına son verilinceye kadar, Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okullarında uygulanmaz."(9)
Geçici Madde 2 - (Ek:20.8.2007/26619 RG) 2007-2008 Öğretim Yılından önce beşlik not sistemine göre belirlenen ağırlıklı not ortalamaları, 100'lük sisteme çevrilirken ağırlıklı not ortalamasına 1.00 eklenir ve çıkan sayı elli bölü üç (50/3) ile çarpılır. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.
Yürürlük
Madde 159 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 160- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
NOT : Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek-1), (Ek-2), (Ek-11), (Ek-13), ve (Ek-14) ekteki şekilde değiştirilmiş, (Ek-9/1) ile (Ek-9/2), (Ek-9) olarak ekteki şekilde değiştirilmiş ve (Ek-6/3) eklenmiştir. 
_______________________________________
(1) Bu bölüm başlığı "BEŞİNCİ BÖLÜM" iken, 21/10/2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 15 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
(2) Yönetmeliğin 52 ve 58 inci maddeleri ile EK-2'de geçen "Okul Değiştirme Belgesi" ibaresi, 21/10/2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 14 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
(3) Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yapılan değişiklik ve yürürlüklükten kaldırma 1/9/2005 tarihinde, yürürlüğe girer. Söz konusu tarihe kadar aşağıdaki dördüncü ve beşinci fıkralar yürürlüktedir.
İlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen beden eğitimi, müzik, resim-iş, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, iş eğitimi ve bilgisayar dersleri, branş öğretmenleri tarafından okutulabilir. Hangi derslerin branş öğretmenlerince okutulacağı Bakanlıkça belirlenir. 
Ancak yeterli sayıda branş öğretmeninin bulunmaması durumunda, beden eğitimi, müzik, resim-iş, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, iş eğitimi ve bilgisayar dersleri, bu alanlarla ilişkilendirilmiş ek branşı olan sınıf veya branş öğretmenlerince okutulabilir. 
(4) Bu fıkrada geçen "Okul Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği" ibaresi, 21/10/2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 17 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
(5) Bu ibare "ilçe öğrenci disiplin kurulu" iken, 21/10/2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 23 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
(6) Bu maddede geçen "İç Hizmetler Şefi" ibaresi 21/10/2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 21 incincı maddesiyle yürürlülükten kaldırılmıştır. 
(7) Bu maddede geçen "okul koruma derneği " ibaresi 21/10/2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 26 ncı maddesiyle yürürlülükten kaldırılmıştır. 
(8) Bu maddede geçen "vakıflar" ibaresi 21/10/2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 26 ncı maddesiyle yürürlülükten kaldırılmıştır. 
(9) Yönetmeliğin 64 ncü maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile Geçici 1 nci Madde 1/9/2005 tarihinde yürürlüğe girer. 
(10) Bu bölüm başlığı "Eğitici Çalışmalar" iken, 2/5/2006 tarihli ve 26156 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 13 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(11) Bu bölüm başlığı "Öğrenci Dosyası" iken, 24/12/2008 tarihli ve 27090 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik''in 9'uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(12) Bu bölüm başlığı "Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ile Pansiyonlu İlköğretim Okuluna Öğrenci Kaydı" iken, 2/5/2006 tarihli ve 26156 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 11 inci u maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(13) Bu bölüm başlığı "Değerlendirme ve Not Verme" iken, 20/08/2007 tarihli ve 26619 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 5'inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(14) Bu bölüm başlığı "Sınav Sayısı " iken, 2/5/2006 tarihli ve 26156 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 17 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
(15) Bu bölüm başlığı "Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar" iken, 2/5/2006 tarihli ve 26156 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 18 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(16) Bu bölüm başlığı "Sınavlara Katılmayanlar" iken, 2/5/2006 tarihli ve 26156 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 19 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(17) Bu bölüm başlığı "Sınav Sonuçlarının Duyurulması" iken, 2/5/2006 tarihli ve 26156 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 21 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
(18) Bu bölüm başlığı "Öğretmen Not Defteri " iken, 2/5/2006 tarihli ve 26156 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 22 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(19) Bu bölüm başlığı "Davranışların Değerlendirilmesi" iken, 2/5/2006 tarihli ve 26156 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 23 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(20) Bu bölüm başlığı "Nakil Belgesi" iken, 24/12/2008 tarihli ve 27090 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik''in 22'nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(21) Bu bölüm başlığı "Yöneltme Yönergesi Düzenlenmesi" iken, 2/5/2006 tarihli ve 26156 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 60'ıncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(22) Bu bölüm başlığı "Yarıyıl Notu" iken, 20/08/2007 tarihli ve 26619 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 10'uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(23) Bu bölüm başlığı "Bir Dersin Yıl Sonu Notu" iken, 20/08/2007 tarihli ve 26619 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 12'nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(24) Bu bölüm başlığı "Ders Yılı Sonunda Başarı" iken, 24/12/2008 tarihli ve 27090 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik''in 20'nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(25) Bu bölüm başlığı "Diploma Notu" iken, 20/08/2007 tarihli ve 26619 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 17'nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(26) Bu bölüm başlığı "Kişisel ve Sosyal Beceriler" iken, 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 1'inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(27) Bu ibare "625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu" iken, 24/12/2008 tarihli ve 27090 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik''in 1'inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(28) Bu bölüm başlığı "Ayniyat ve Depo Memuru" iken, 24/12/2008 tarihli ve 27090 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik''in 30'uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(29) Bu bölüm başlığı "Öğrenci Kurulu" iken, 24/12/2008 tarihli ve 27090 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik''in 33'üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(30) Bu bölüm başlığı "Muayene ve Teslim Alma Komisyonu" iken, 24/12/2008 tarihli ve 27090 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik''in 35'inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(31) Bu bölüm başlığı "Yardımlar" iken, 24/12/2008 tarihli ve 27090 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik''in 43'üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(32) Bu ibare "güvenirlik" iken, 24/12/2008 tarihli ve 27090 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(33) Bu ibare "notla" iken, 24/12/2008 tarihli ve 27090 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(34) Bu ibare "notunun" iken, 24/12/2008 tarihli ve 27090 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(35) Bu ibare "ayniyat" iken, 24/12/2008 tarihli ve 27090 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(36) Bu ibare "bilgisayar" iken, 24/12/2008 tarihli ve 27090 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(37) Bu ibare "özlük dosyalarını" iken, 24/12/2008 tarihli ve 27090 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(38) Bu ibare "sağlık eğitim merkezlerine" iken, 24/12/2008 tarihli ve 27090 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(39) Bu ibare "ders" iken, 24/12/2008 tarihli ve 27090 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(40) Bu ibare "Ünitelerle" iken, 24/12/2008 tarihli ve 27090 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRENCİLER YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ 

Tebliğler Dergisi  : NİSAN 2004 /2559 

Ek ve Değişiklikler:  

1) OCAK 2006/2580 TD

2) 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı   
BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 
Amaç 
Madde 1- Bu Yönergenin amacı; öğrencilerin bilgi eksikliklerini gidermek, yeteneklerini geliştirmek, derslerdeki başarılarını artırmak ve sınavlara daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmak üzere açılmış ve açılacak olan öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kurslarıyla ilgili usul ve esasları düzenlemektedir.
Kapsam 
Madde 2- Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında açılmış ve açılacak olan öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kurslarını kapsar. 
Dayanak 
Madde 3- Bu Yönerge, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
Madde 4- Bu Yönergede geçen; 
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, 
b) Millî eğitim müdürlüğü: Bünyesinde öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursu açılan okulun bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünü, 
c) Millî eğitim müdürü: Bünyesinde öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursu açılan okulun bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürünü, 
d) Okul: Her derece ve türdeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını, 
e) Kurs: Öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursunu, 
f) Kurs merkezi: Bünyesinde öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursu açılan okulları, 
g) Müdür: Bünyesinde öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursu açılan okulun müdürünü, 
h) Yarıyıl: Derslerin başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen her bir süreyi, 
i) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, derslerin kesildiği tarihe kadar geçen ve iki yarıyılı kapsayan süreyi,
j) Öğretim yılı: ders yılının başladığı tarihten, sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi 
ifade eder.   
İKİNCİ BÖLÜM 
Kurs Açma 
Kurs Açma Yetkisi 
Madde 5- (Değişik: OCAK 2006/2580 TD) Kurslar, fizikî kapasitesi ve öğrenci potansiyeli yeterli olan okullarda; okul müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayı ile açılır. Millî eğitim müdürleri, bu özellikleri taşıyan okullarda okul müdürünün teklifi olmaksızın da kurs açılmasını isteyebilir.
Eğitim bölgesi oluşturulan yerlerde, her eğitim bölgesinde fizikî kapasitesi yeterli en az bir ilköğretim ve bir orta öğretim kurumunda kurs açılması zorunludur. Bu durumda, kurs merkezlerinin seçiminden millî eğitim müdürü sorumludur.  
Kurslara Katılacaklar 
Madde 6- Bu Yönerge hükümlerine göre açılacak kurslara; 
a) İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarına devam eden veya beklemeli durumda bulunan, 
b) (Değişik bend : 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) Açık ilköğretim okulu ile açık öğretim liselerine kayıtlı olan,
c) Sınavla öğrenci alınan okulların giriş sınavlarına hazırlanan 
öğrenciler katılabilir. 
Kurslara, o kurs merkezinin bulunduğu okulun öğrencilerin yanısıra bünyesinde kurs açılmamış olan diğer okullardan da öğrenci kabul edilir. 
Kurslar için, ders yılı sonu öğretmenler kurulu toplantısından sonra belirlenecek bir tarihten itibaren başvuruların kabulüne ve kayıtlara başlanır. 
(Değişik dördüncü fıkra : 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) Kurslara başvuru ve kayıt, kabul şartları, kurs merkezi müdürü ile milli eğitim müdürlüklerince duyurulur.
Kurs Süreleri ve Dönemleri 
Madde 7- Kurslar, öğretim yılı içinde birbirini izleyen dönemler halinde açılır. Yetiştirme kurslarının açılması ders yılının sona ermesine iki hafta, hazırlama kurslarının açılması ise sınava bir hafta kalıncaya kadar devam eder. 
Zorunlu hallerde, kursların açılma ve sona erme tarihlerinde kurs merkezi yönetim kurulu kararıyla değişiklik yapılabilir. Ancak, böyle bir değişiklik sonucunda kursların açılması ders yılının başlama tarihi öncesine, bitimi ise yetiştirme kurslarında ders yılının sona erdiği tarih, hazırlama kurslarında sınav tarihi sonrasına çekilemez. Kurs merkezi yönetim kurulunun gerekli görmesi halinde, yaz aylarında da bu Yönerge hükümlerine uygun olarak kurs açılabilir. 
Kurs dönemleri, genel olarak birbirini izleyen ve kendi aralarında devamlılık gösteren programlar şeklinde düzenlenir. Bu süre içinde ihtiyaca göre yeni kurslar açılabilir. Her dönemin eğitim programı, öğretim konularına ve bunların özelliklerine göre belirlenmek üzere en az 40, en çok 80 saatlik programlardan oluşur. (2)
Kurs Gün ve Saatleri 
Madde 8- (Değişik birinci fıkra : 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) Kurslar, normal ders saatleri dışında yapılır ve bir dersin kurs saati ilköğretim okullarında 40, ortaöğretim okul/kurumlarında 45 dakika olarak düzenlenir. Hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatili dışındaki resmî tatil günlerinde kurs düzenlenmez.
Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 6 saatten çok olmamak üzere haftanın değişik günlerine dağıtılabilir. Ancak, bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz ve kurslar en geç saat 20.00'de sona erdirilir.  (3)
Kursların hangi gün ve saatlerde yapılacağını gösterir program ile program değişiklikleri kursların başlamasından en az bir hafta önce duyurulur. 
(Değişik dördüncü fıkra : 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) Çeşitli sebeplerle zamanında yapılamayan kurslar, kurs merkezi yönetim kurulunca yapılacak bir program dahilinde, kurs dönemi içinde veya sonunda tamamlattırılır.
Kurs saatleri blok ders şeklinde düzenlenemez. Her kurs saatinden sonra 10 dakika dinlenme süresi verilir. 
Öğrenci Sayısı ve Seviye Grupları 
Madde 9- Her bir kurs programına devam edecek öğrenci sayısı 10'dan az olamaz. Bu sayıdan daha az istek olması halinde kurs açılamaz. Sınıf mevcutları, 24'den fazla olmamak üzere ve gerektiğinde öğrencilerin seviye tespiti yapılmak suretiyle oluşturulur.   

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM
Kurslarda Öğretim ve Yönetim   
Kurs Açılacak Ders ve Konular 

Madde 10- Kurslar, öğrenci ve velilerden gelen istek ve ders yılı sonunda toplanan öğretmenler kurulunca gösterilecek ihtiyaç üzerine, kurs merkezi yönetim kurulunca belirlenen dersler için açılır. Ayrıca, sınavlara hazırlanmak amacıyla açılan kurslarda sözel, sayısal ve dil yeteneklerini geliştirici türde kurslara da yer verilebilir. İmkânlar ölçüsünde öğrencilere, özel yeteneklerini geliştirici nitelikte veya genel yetenek kazandırıcı tarzda bilgisayar, resim, müzik, beden eğitimi, iş eğitimi ve benzeri alanlarda da kurslar açılabilir. 
Kurs programlarının hazırlanmasında; kursun yetiştirici veya sınavlara hazırlayıcı nitelikte olmasına dikkat edilir. Yetiştirici kurslarda özellikle ders konularına dayalı destekleyici bilgiler ile öğrencilerin zayıf oldukları konulara ağırlık verilir. Sınavlara hazırlayıcı nitelik taşıyan kurslarda ise, daha önce aynı kapsamda yapılan sınav konuları da dikkate alınarak, öğrencilerin test tekniğini tanıma ve geliştirmeleri ile ilişkilendirme ve zamanı verimli kullanma alışkanlığı kazanmalarına önem verilir. 
Öğretmenlerin Seçimi ve Görevlendirilmesi 
Madde 11- Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, ders yılı veya ikinci yarıyıl başında kurs merkezi müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Kurs merkezi yönetim kurulunca, başvuruda bulunan öğretmenler arasından öncelikle; bilgi ve tecrübesiyle branşında temayüz etmiş, öğrenci, meslekdaş, okul yönetimi ve velilerle iyi ilişkiler kurabilen, öğretme yöntem ve tekniklerini iyi bilen ve bunları kendi özel alanlarına uygulayan, teknolojik araç ve gereçleri eğitim ortamında kullanan, konusunda yüksek lisans eğitimi almış veya hizmet içi eğitim görmüş ve kursun niteliğine göre test tekniğini bilenler seçilir. İhtiyaç halinde, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden de görevlendirme yapılabilir. 
Kurs merkezlerinde görevlendirilen öğretmenler, kabul edilebilir mazeretleri sebebiyle görevlendirme onaylarının iptalini isteyebilir. Görevlendirme onaylarının iptalini isteyenler, görevlendirme onayları iptal edilmeden görevlerini bırakamazlar. Görevlendirilmeleri bu şekilde iptal edilenlerin yerine, başvuruda bulunduğu halde görev verilemeyen diğer öğretmenler arasından görevlendirme yapılır. 
Herhangi bir branştan kurslarda görev almak isteyen öğretmen bulunmaması halinde, aynı branşta olmak şartıyla müdürler haricindeki okul yöneticilerine öğretmen olarak görev verilebilir. İhtiyacın bu şekilde de kapatılamaması halinde emekli öğretmenlere de görev verilebilir. 
Kurslarda görevlendirilen öğretmenlerin ders saati sayıları, bunların asıl görevlerini aksatmayacakları şekilde kurs merkezi müdürlüğü tarafından belirlenir. .....(12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) (6)
Kurslarda Yararlanılacak Kaynaklar 
Madde 12- Kurslarda yararlanılacak temel kaynaklar ders kitaplarıdır. Ayrıca, Talim ve Terbiye Kurulu'nca hazırlanan yayınlar, bu Kurul'ca tavsiye edilen veya kurs merkezi yönetim kurulunca uygun görülen diğer kaynaklar ile yüksek öğretim kurumlarınca hazırlanan yayınlardan da yararlanılabilir. 
Öğrencilerle İlgili İşlemler 
Madde 13- Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak üçte birine devam etmeyen öğrenciler kurs merkezi müdürünün teklifi ve kurs merkezi yönetim kurulunun kararıyla kurstan çıkarılır. 
Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce bir deftere işlenir. Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, ana, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz.(4) 
Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenciler hakkında, kayıtlı oldukları okulların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır. 
Devamsızlık veya disiplinsizlik sebebiyle kurstan çıkarılan öğrencilerin ödedikleri kurs ücretleri geri verilmez.
Kursların Yönetimi 
Madde 14- Yetiştirme ve hazırlama kursları, kurs merkezi yönetim kurulu adına kurs merkezi müdürlüğünce yönetilir. 
Kurs Merkezi Müdürü ve Görevleri 
Madde 15- Okulun müdürü aynı zamanda kurs merkezi müdürüdür. Bu sıfatla okulunda açılan kurslardan öğrencilerin en iyi şekilde yararlanabilmeleri ve başarılarını artırabilmeleri için bütün imkânları hazırlar. 
Kurs merkezi müdürünün başlıca görevleri şunlardır; 
a) Kurslarda görev alan öğretmen ve diğer personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin devam, devamsızlık, disiplin ve benzeri diğer iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
b) Kursta düzen ve disiplini sağlayıcı gerekli tedbirleri almak, 
c) Kurs çalışmalarında genel plân ve programların uygulanmasını sağlamak, 
d) Kurs gelirlerinden yönetici, öğretmen ve diğer personele yapılacak ücret ödemelerine ilişkin tahakkukun hazırlanmasını sağlamak, 
e) Kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders plânlarını inceleyip onaylamak, 
f) Bu Yönerge hükümlerine göre kendisi tarafından yürütülmesi gereken diğer görevleri yapmak.
Kurs Merkezi Yönetim Kurulunun Kuruluş ve Görevleri 
Madde 16- (Değişik birinci fıkra : OCAK 2006/2580 TD) Kurs merkezi yönetim kurulu; kurs merkezi müdürünün başkanlığında, kadrosu aynı okulda bulunan müdür başyardımcısı ile yine aynı okuldan kurs merkezi müdürü tarafından görevlendirilecek bir müdür yardımcısı ve okul-aile birliği başkanından oluşur.
Kursa katılan öğrenci sayısı 200-1000 olan okullarda kurs merkezi müdürü tarafından seçilecek bir müdür yardımcısı, 1000'den fazla olan okullarda ise 2 müdür yardımcısı ilave olarak kurs merkezi yönetim kurulu üyeliğinde görevlendirilebilir. 
Müdür başyardımcısı olmayan ve müdür yardımcısı sayısı tek olan ya da müdür baş yardımcısı veya yardımcısı kurs öğretmeni olarak görevlendirilen okullarda bunların yerine, okulun kadrolu öğretmenleri arasından öğretmenler kurulunca seçilecekler kurs merkezi yönetim kurulu üyeliğinde görevlendirilir. 
Kurs merkezi yönetim kurulu, kurs merkezinin iş ve işlemlerinin her bakımdan düzenli olarak yürütülmesinden görevli ve sorumludur. 
Kurs merkezi yönetim kurulunun başlıca görevleri şunlardır; 
a) Kurs ücretlerini ve kurslarda görev alan yönetici, öğretmen ve diğer personele ödenecek ücret tutarlarını bu Yönerge esaslarına göre belirlemek, 
b) Kurs hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için gerekli bütün tedbirleri zamanında almak, 
c) Kursun gelir ve giderlerini usulüne uygun olarak kayıt etmek ve harcamak, 
d) Kurs açılacak ders ve konulara karar vermek ve kurs programını hazırlamak, 
e) Bu Yönerge hükümlerine göre kendisi tarafından yürütülmesi gereken diğer görevleri yapmak.
Kurs merkezi yönetim kurulu, görevlerini ve bu görevlerle ilgili sorumluluğu yapacağı iş bölümü ile üyeleri arasında paylaştırır. 
Kurs Çalışmalarının ve Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi 
Madde 17- Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla her kurs döneminde en az iki sınav yapılır. Yazılı sınav kağıtları değerlendirilirken hata ve eksikler kâğıtlar üzerinde gösterilir ve bu kâğıtlar öğrencilere geri verilir.(5)
Kurs öğretmeni tarafından, öğrencilerin her bir sınav sonucuna göre başarı durumları ile kurs dönemi sonu genel başarı durumları hakkında kurs merkezi yönetim kuruluna rapor verilir. Kurs merkezi yönetim kurulu, bu raporlara ve genel değerlendirmelere göre kurs öğretmenlerinden, kurs programlarını, öğretim teknikleri ve araçlarını değiştirmelerini isteyebileceği gibi, yetersiz olduğu anlaşılan öğretmenlerin yerine başka bir kurs öğretmenini görevlendirebilir.   
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Malî Hükümler, Denetim ve Sorumluluk    
Kurs Ücretinin Tespit ve Tahsil Edilmesi 
Madde 18- (Değişik birinci fıkra : 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) Kurslar ücretli olup katılan öğrencilerden ders saati başına alınacak kurs ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre gece öğretimi için öngörülen gösterge rakamı ile o tarihte uygulanan aylık katsayının çarpımı sonucunda bulunacak tutarın 1/6 sı olarak belirlenir.
Kurs ücretleri, kurs merkezi yönetim kurulu tarafından millî bankaların birinde açılan hesaba yatırılır ve dekontu okul müdürlüğüne verilir. 
Kurslardan Ücretsiz veya İndirimli Yararlanma 
Madde 19- Maddi imkânlarının yerinde olmadığı kurs merkezi yönetim kurulunca belirlenen öğrenciler, kurslardan ücretsiz olarak yararlanırlar. Ücretsiz olarak yararlanacak öğrenci sayısı, kurslara katılan öğrenci sayısının % 10'undan fazla olamaz. Sınavlara hazırlama kurslarından ücretsiz yararlanmada, maddi imkânları yetersiz öğrencilerden derslerinde daha başarılı olanlara öncelik tanınır.
(Değişik ikinci fıkra :12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarda görevli olanlarla, bu görevlerde iken emekli olan personelin çocuklarından, kurslardan ücretsiz yararlanma hakları saklı olmak üzere, kurs ücretinin % 50'si alınır. Şehit, malul ve muharip gazi çocukları kontenjana bakılmaksızın ücretsiz yararlandırılır.
Kurs Giderleri 
Madde 20- (Değişik : 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) Kurs giderleri; personel giderleri ile kurslarda kullanılan matbuat, kırtasiye, eğitim araç-gereç, malzeme, okulun elektrik, su, ulaşım, temizlik, boya, badana ve bu çerçevede kullanılacak kurs giderlerinden oluşur.
Personel giderleri; kurs merkez müdürü, kurslarda görev alan kurs merkezi yönetim kurulunun aile birliği temsilcisi dışında kalan üyelerine, öğretmenlere ve destek hizmetlerini yürüten personele ödenen ücretlerden oluşan giderlerdir.
Bu giderler kurs gelirlerinden karşılanır.
Yapılan tüm harcamalar, kurs merkezi yönetim kurulunca karara bağlanır. Harcamalarla ilgili bütün belge ve makbuzlar, kurs merkezi müdürlüğünce denetime hazır halde bulundurulur.
Kurs ve Personel Giderleri (1)
Madde 21- (Değişik : 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) Kurs giderleri için, kurs gelirlerinin % 6'sından oluşan bir pay ayrılır.
Kurs gelirlerinin % 3'ü kurs merkezi müdürüne, % 5'i kurs merkezi yönetim kurulunun okul müdürü ve okul-aile birliği temsilcisi dışında kalan üyelerine, % 80'i kurslarda görev alan öğretmenlere, % 6'sı ise kurs merkezinin bakım, temizlik, evrak ve baskı işlerini yürüten memur ve hizmetlilere ödenir.
Ödemeler, kurs dönemleriyle sınırlı kalmak kaydıyla ayda; ek gösterge dahil en yüksek Devlet memuru brüt aylığının bir öğretmen için % 100'ünü, kurs merkezi müdürü için % 75'ini, kurs merkezi yönetim kurulu üyelerinin her biri için % 50'sini, memur ve hizmetlilerin her biri için % 40'ını geçemez.
Personel giderlerinden artan miktar, kurs giderleri için ayrılmış bulunan % 6'lık paya ilave edilir. Her kurs dönemi sonunda kurs giderlerinden artan miktar Okul-Aile Birliği'ne aktarılır.
Öğretmenlere ödenecek ders saati ücreti; kurs gelirlerinin öğretmenler için ayrılan tutarının, o kurs merkezinde bütün derslerden verilen ders saati sayısı toplamına bölünmesiyle bulunur. Bulunan birim ders saati ücreti, öğretmenin fiilen kurs verdiği ders saati toplamıyla çarpılarak o öğretmenin alacağı ücret tespit edilir. Bu işlem her ay için müstakil olarak yapılabileceği gibi kurs merkezi yönetim kurulu ve kursa katılan öğretmenlerin müşterek kararıyla dönem sonunda toplu olarak da yapılabilir. Bu işlemin kurs dönemi sonuna bırakılması halinde elde edilecek ek gelir, kurs gelirlerine ilâve edilir.
Kurs merkezinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile destek hizmetlerini yürüten personelden tahakkuk ettirilen gelir ve damga vergileri, kurs merkezi yönetim kurulunca ilgili vergi dairesine yatırılır.
Tutulacak Defter ve Dosyalar 
Madde 22- Kurslarla ilgili olarak kurs merkezlerinde tutulacak defter ve dosyalar şunlardır:
a) Öğrenci yoklama defteri, 

b) Kurs ders defteri, 
c) Gelir-gider defteri, 
d) Gelen ve giden yazı defteri, 
e) Gelen ve giden yazı dosyası, 
f) Kurs ücretleriyle ilgili banka dekontları, 
g) Kurs ders plânları dosyası, 
h) Denetim defteri.

(Ek fıkra: OCAK 2006/2580 TD) Kurs fonu gelir ve giderlerinin ayrıntılı dökümünü göstermek üzere, (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen defter ve dosyalar kurs fonu yürütme kurulunca da tutulur.
Kursların Denetimi 
Madde 23- (Değişik : 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) Kurs merkezleri; yetiştirme ve hazırlama kurslarında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kurs amaçlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığı, ilgili evrak, defter ve dosyaların zamanında, doğru ve düzenli olarak tutulup tutulmadığı, kursa kayıtlı öğrencilerin devam durumları ile yönetici, öğretmen ve diğer personelin kursla ilgili görevlerini düzenli, tam ve zamanında yürütüp yürütmedikleri ve benzeri hususlar bakımından millî eğitim müdürlüklerince sürekli olarak denetim altında bulundurulur.
Denetim elemanları kurs merkez müdürlüğünün bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilir.
Denetim elemanları kurs merkezlerindeki denetim defterlerine, denetim sonucunu ve varsa gördükleri eksiklik, yanlışlık ve aksaklıkları çözüm önerileri ile birlikte yazarak imzalar. Bir sonraki denetimde çözüm önerilerinin ne ölçüde dikkate alındığı da değerlendirilir. Bu elemanlar, millî eğitim müdürünün bilgisine sunulmak üzere ayrıca rapor da düzenleyebilirler.
Sorumluluk 
Madde 24- Bu Yönerge hükümleri çerçevesinde kurslarda görev alan her kademedeki personel, görevlerini zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür.    
BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat 
Madde 25- Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte, 18/12/1995 tarih ve 2445 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğrencileri Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlama Kursları Yönergesi, ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. 
Ek Madde 1- Yürürlükten kaldırılmıştır. (12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) 
Ek Madde 2- Yürürlükten kaldırılmıştır. (12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) 
Ek Geçici Madde 1- Yürürlükten kaldırılmıştır. (12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) 
Geçici Madde 1 :  (Ek : 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan kurslar hakkında kursların açıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük 
Madde 26- Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 27- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.    
____________________
 (1) Bu madde başlığı ''Personel Giderleri'' iken, OCAK 2006 tarihli ve 2580 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
 (2) 7 inci maddenin üçüncü fıkrasının son cümlesi ''Her dönemin eğitim programı, öğretim konularına ve bunların özelliklerine göre belirlenmek üzere en az 40, en çok 120 saatlik programlardan oluşur.'' iken, 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayının 2 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
 (3) 8 inci maddenin ikinci fıkrasının son cümlesi ''Ancak, kursların en geç saat 20.00'da sona erdirilmesi şarttır.'' iken, 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayının 3 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
 (4) 13 üncü maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ''Resmî doktor raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, ana, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz.'' iken, 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayının 4 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
 (5) 17 nci maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi 'Yazılı sınav kağıtları değerlendirilirken hasta ve eksikler kâğıtlar üzerinde gösterilir ve bu kâğıtlar öğrencilere geri verilir. Sınavlara hazırlama kurslarının sınavları, test tekniğine uygun olarak gerçekleştirilir.'' iken, 14/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09.01.02.020-9007 sayılı Makam Onayının 5 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
 (6) 11 inci maddenin dördüncü fıkrasının son cümlesi olan 'Bu öğretmenlerin okutacakları ders saatleri, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 2'nci maddesi kapsamında değerlendirilemez.'' ibaresi, 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayının 12 nci maddesiyle metinden çıkarılmıştır. 

 

NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

 

Kanun Numarası        : 2330

Kabul Tarihi              : 3/11/1980
Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 6/11/1980   Sayı: 17152
Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5  Cilt: 20  Sayfa: 4 

      Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, "Yönetmelikler  Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.                  

Amaç  

    Madde 1 - Bu kanunun amacı; barışta güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı en, takip ve tahkikle görevli olanların bu görevlerinden dolayı ya da görevleri ona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle derhal veya bu yüzden maruz aldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri veya sakat kalmaları halinde denecek nakdi tazminat ile birlikte bağlanacak aylığın ve bu yüzden yaralanmaları halinde ödenecek nakdi tazminatın esas ve yöntemlerinin düzenlenmesidir.

Kapsam   
    Madde 2 - Bu kanun;
    a) İçgüvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki onularında görevlendirilen:
    1. (Değişik: 7/6/1990 - 3658/1 md.) Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelini,
    2. Silahlı Kuvvetler mensuplarını,
    3. Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarını,
    4. Çarşı, mahalle ve kır bekçilerini,
    5. (Değişik: 7/6/1990 - 3658/1 md.) Orman memurları ve personeli ile Gümrük muhafaza memurlarını,
    b) Güven ve asayişi ihlal eden eylemlere ve kaçakçılığa ilişkin olayların oruşturma ve kovuşturma işlemlerini yürüten adli ve askeri hakimleri, Cumhuriyet savcı ve yardımcılarıyla askeri savcı ve yardımcılarını;
    c) Güven ve asayişi ihlal eden eylemlerin önlenmesi esnasında güvenlik kuvvetleriyle birlikte olay mahallinde bizzat görev yapan mülki idare amirlerini;
    d) Ceza ve tutukevlerinin iç ve dış güvenliğini sağlamakla görevli bulunan personeli; 
    e) Güven ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu olan ve yetkililerce kendilerine bu amaca yönelik görev verilen kamu görevlileri ve sivilleri;
    f) (Ek: 7/6/1990 - 3658/1 md.) İç güvenlik ve asayişin korunmasında veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile ilgili olarak güvenlik kuvvetlerine kendiliklerinden yardımcı olmuş ve faydalı oldukları yetkililerce tevsik edilmiş şahısları;
    g) (Ek: 7/6/1990 - 3658/1 md.) Devlet güçlerini sindirme amacına yönelik alarak yapılan saldırılara maruz kalan kamu görevlilerini;
    h) (Ek: 7/6/1990 - 3658/1 md.) Yukarıdaki bentlerde sayılanların yaptıkları görevler veya yardımlar sebebiyle saldırıya maruz kalan eş, füru, ana, baba ve kardeşlerini;  kapsar.
    Nakdi tazminat  
    Madde 3 - Bu kanun kapsamına girenlerden;
    a) (Değişik: 1/4/1998 - 4356/1 Md.) Ölenlerin kanuni mirasçılarına, en yük-
sek Devlet Memuru brüt aylığının (Ek gösterge dahil) 100 katı tutarında,
    b) (Değişik: 1/4/1998 - 4356/1 md.) Yaşamak için gerekli hareketleri yapmak-
tan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği ile sürdürebilecek şekilde
malül olanlara 200 katı, diğer sakatlananlara (a) bendinde belirtilen tutarın
% 25`inden % 75`ine kadar, yaralananlara ise % 20`sini geçmemek üzere sakatlık
ve yaralanma derecesine göre,
    Nakdi tazminat ödenir.
    Bu nakdi tazminatın tespitine esas tutulacak aylık; tazminat verilmesine dair karar tarihindeki en yüksek Devlet memuru aylığının (Ek gösterge dahil)  brüt tutarıdır.
    c) (a) bendi esaslarına göre tespit edilen nakdi tazminatın kanuni mirasçılara intikalinde; ölenin eş ve füruu veya yalnızca füruu ile içtima eden ve ölüm tarihinde sağ olan ana ve babasının her birine ayrı ayrı olmak üzere % 15 tutarındaki kısmı verildikten sonra kalanı içtima eden diğer mirasçılara ödenir. Di-
ğer hallerde miras hükümleri uygulanır. Ancak ana veya babaya verilen tazminat çocukların her birine ödenen tazminattan fazla olamaz.
    d) (Ek: 7/6/1990 - 3658/2 md.) Kesin raporun alınmasının uzayacağının anlaşılması halinde tazminatın ödenme usüllerine göre, olay tarihi itibariyle, (b) bendine göre hesaplanacak miktarın asgari oranı üzerinden avans ödenir.
    Sıkıyönetim veya olağanüstü hallerin devam ettiği süre içinde, bu maddede yer alan nakdi tazminat miktarlarının yarıya kadar indirilmesine veya nakdi tazminata ilişkin hükümlerin uygulanmamasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.
    Aylık bağlanması  
    Madde 4 - Bu kanun kapsamına girenlerden;
    a) Sakatlanarak bağlı oldukları sosyal güvenlik mevzuatına göre emekliye sevk edilenlere görev malullüğü aylığı bağlanır.
    b) Emekli aylığı almakta iken sakatlananların almakta oldukları aylıkları görev malullüğü aylığına dönüştürülür.
    c) Ölenlerin kendilerine bağlanması gereken görev malullüğü aylığı, dul ve yetimlerine intikal ettirilir.
    Bu madde gereğince ilgili sosyal güvenlik kurumlarınca kendi mevzuatlarına göre bağlanan aylıklar, (5434 sayılı Kanunun 18/1/1979 gün ve 2177 sayılı Kanunla değişik 64 üncü maddesinden yararlananlar hariç) % 25 artırılarak ödenir.
    d) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayanların sakat kalmaları halinde, öğrenim durumlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesi hükümlerine göre belirlenecek giriş derece ve kademeleri üzerinden (Öğrenimi bulunmayanların ilkokul mezunu gibi) kendilerine, ölümlerin-
de dul ve yetimlerine 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre T.C. Emekli Sandığınca görev malullüğü aylığı % 25 artırılarak bağlanır.
    Bu madde hükümlerine göre T.C. Emekli Sandığınca artırılarak bağlanacak aylıklar; hiçbir suretle aynı derece, kademe ve ek göstergedeki emsaline 5434 sayılı Kanunun 2177 sayılı Kanunla değişik 64 ncü maddesi (e) fıkrasının son bendi gereğince bağlanması gereken miktarlardan fazla olamaz.
    Sonradan meydana gelen yaralanma, sakatlanma ve ölüm (1)  
    Madde 5 - (Değişik: 7/6/1990 - 3658/3 md.)
    Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılanlardan görevleri veya yardımları sona  erenlerin bilhare kendilerinin veya eş, füru, ana, baba ve kardeşlerin yararlanmaları, sakatlanmaları veya ölmeleri halinde bu   durumlarının evvelce ifa ettikleri görev veya yardımdan meydana geldiği tevsik edilenlere 3 ve 4 üncü madde hükümleri uygulanır.
    Nakdi tazminat ve aylığın etkisi  
    Madde 6 - Bu Kanun hükümlerine göre ödenecek nakdi tazminat ile bağlanacak emekli aylığı uğranılan maddi ve manevi zararların karşılığıdır.
    Yargı mercilerinde maddi ve manevi zararlar karşılığı olarak kurumların ödemekle yükümlü tutulacakları tazminatın hesabında bu kanun hükümlerine göre ödenen nakdi tazminat ile bağlanmış bulunan aylıklar gözönünde tutulur.
    Öğretim ve sağlık yardımı (1)  
    Madde 7 - (Değişik birinci fıkra: 7/6/1990 - 3658/4 md.) Bu Kanunda yazılı hallerde ölenlerin veya çalışamıyacak derecede sakat kalanların çocukları, devlete ait yatılı okul ve eğitim kurumlarında yönetmelikte tespit edilecek esaslara göre ücretsiz olarak okutulurlar.
    Bunlardan, yüksek öğrenim yapmakta olanlar Devlete ait yurtlar ile yüksek öğrenim kredilerinden (yürürlükteki mevzuata göre) öncelikle yararlanırlar.
    Her öğrenim dönemi içinde iki defa sınıfta kalanlar yukarıdaki fıkralarda yazılı hakları kaybederler.
    (Ek: 7/6/1990 - 3658/4 md.) Bu Kanunun kapsamında bulunanlardan, tedavi giderleri kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanamayanların tedavileri; Devlet, üniversitesi, Sosyal Sigortalar Kurumu hastaneleri ile askeri hastanelerde ücretsiz olarak yapılır.
    (Ek: 15/9/2000-KHK-624/4 md; değiştirilerek kabul: 13/6/2001 - 4677/3 md.) Bu Kanun kapsamına giren yedek subay, erbaş ve erlerden askerlik yükümlülüğü sona ermiş olup, henüz vazife malûllüğü maaşı bağlanmamış olanlardan tedavileri devam edenlerin; maruz kaldıkları hastalık, yaralanma ve sakatlanmalardan dolayı tedavilerini sürdürmek üzere ilgili sağlık kuruluşlarına sevkleri, ikametgâhındaki veya ikametgâhına en yakın askerlik şubeleri tarafından sağlanır. Sevk edilen hasta ile sevk edildikleri
yerlere bir kimse refakatinde gitmesinin resmî tabip raporuyla belgelenmesi durumunda refakatçisine; gidiş ve dönüş yol ücreti ile gidiş ve dönüş süresi için gündelik, sevk eden askerlik şubesi tarafından peşin veya avans olarak ödenir. Yol ücretinin ödenmesinde şehirlerarası karayolu toplu taşım vasıtası ücretleri; gündelikte ise en düşük dereceli Devlet memuru gündeliği esas alınır. Bunlardan ambulans veya özel vasıtalarla hastanelere gitmesi resmî tabip raporuyla belirlenenlerin ambulans veya özel vasıta ücretlerinin ödenmesinde yerel rayiçler esas alınır. Ödenen yol ücretleri, gündelikler, ambulans veya özel vasıta ücretleri Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanır.
    Hazineden tahsil  
    Madde 8 - Bu kanunun 4 ve 5 nci maddeleri gereğince % 25 fazlası ile bağlanan aylıklardaki bu fazlalık ile 4 ncü maddenin (d) bendine göre bağlanan aylıkların tamamı ilgili sosyal güvenlik kurumlarınca ödenir ve faturası karşılığında hazineden tahsil edilir.
    644 sayılı Kanundaki tazminatın uygulanamayacağı haller  
    Madde 9 - Bu kanun hükümlerinden yararlanan Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları, 6 Temmuz 1965 tarih ve 644 sayılı Kanunun 22 nci Maddesindeki yaralanma, sakatlanma ve ölüm tazminatlarından ayrıca yararlanamazlar.
    Yönetmelik  
    Madde 10 - Bu kanuna göre verilecek nakdi tazminatların ödenme şekli ile 3 ncü maddenin (b) bendi uyarınca ödenecek tazminatların tutarları ve bu kanunla ilgili diğer hususlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde Bakanlar Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
    Ek cümle: (28/2/1995 - 4082/2 md.) Nakdi tazminat ödenmesine ilişkin işlemler,ilgili Bakan veya yetkili kılınan kişiler tarafından onaylandıktan sonra olayın bu Kanun kapsamına girmediği gerekçesiyle saymanlıklarca ödeme işlemi geciktirilemez.
----------------
(1) Bu maddelerin madde başlıkları 7/6/1990 tarih ve 3658 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (R.G. 20/6/1990 - 20554)
    Ancak bu yönetmelikte; sakatlık tazminatı, 5434 sayılı kanun uyarınca vazife malulü olanlar hakkında esas alınan 13/7/1953 gün ve 1053 sayılı "Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkındaki Nizamname"de gösterilen 6 derece üzerinden ve sakatlık derecelerine göre, her derece için % 10 oranında indirim yapılmak suretiyle düzenlenir.
    Yürürlükten kaldırılan hükümler  
    Madde 11 -
    a) 29 Mayıs 1929 tarih ve 1475 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu ile bu kanunun ek ve değişiklikleri;
    b) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna 6846 sayılı Kanunla eklenen ek madde;
    c) 2298 sayılı 1980 Yılı Bütçe Kanununun 49 ncu maddesi;
    d) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 19/2/1980 gün ve 2261 sayılı Kanunla değişik 86 ncı maddesinin (C) bendi;
    Yürürlükten kaldırılmıştır.  
    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun:
    a) 3 üncü maddesinin (a) bendi hükümleri ile düzenlenen nakdi tazminatlar 1/1/1968 tarihinden;
    b) Bağlanacak aylıkları düzenleyen 4 ncü maddesi, 1/1/1968 İarihinden itibaren bu kanunun şümulüne girenleri de kapsayacak şekilde yayımı tarihini takip eden aybaşından;  
    c) 7 nci maddesi hükümleri, 1/1/1968 tarihinden itibaren bu kanunun kapsamına girenlerin çocuklarını da içine alacak şekilde yayımı tarihinden;
    Geçerli olarak uygulanır.
    Ancak 3 ncü maddenin (c) bendi gereğince bu geçici maddenin (a) bendi kapsamına giren ana ve babaya nakdi tazminat ödenebilmesi kendilerinin bu kanunun yayımı tarihinde sağ olmaları şartına bağlıdır.
    1/1/1968 tarihinden itibaren nakdi tazminata hak kazanmış bulunan eşlerden bu kanunun yayımı tarihinden evvel ölmüş olanların payları görev nedeni ile ölenin çocuklarına verilir. Çocukları yoksa miras hükümleri uygulanır. 

    Geçici Madde 2 - 1/1/1968 tarihinden bu kanunun yayımı tarihine kadar olan döneme ilişkin nakdi tazminatların hesaplanmasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen 1 inci derece son kademe aylığının (Bu kanunun yayımı tarihindeki) brüt tutarı esas alınır.  

    Geçici Madde 3 - Bu kanunun, ölenlerin kanuni mirasçılarına verilecek nakdi tazminatı düzenleyen 3 ncü maddesi (a) bendinin geçmişe uygulanmasında:
    a) 1475 sayılı Nakdi Tazminat Kanununa;
    b) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna 6846 sayılı Kanunla eklenen ek maddeye;
    c) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 2261 sayılı Kanunla değişik 86 ncı maddesine;
    d) 2215 sayılı 1979 Yılı Bütçe Kanununun 86 ncı maddesine;
    e) 2298 sayılı 1980 Yılı Bütçe Kanununun 49 uncu maddesine;
    f) Bu kanunda gösterilen görevlerinden dolayı ölenlerin mirasçılarına herhangi bir mahkeme ilamına;
    Dayanılarak kurumlarınca yapılmış ve yapılacak ödemeler bu kanuna göre verilecek nakdi tazminat miktarlarından mahsup edilir.
    Yürürlük  
    Madde 12 - Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
    Yürütme 
    Madde 13 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ VEYA BURSLU OKUTULACAK ÖĞRENCİ VE KURSİYERLER HAKKINDA YÖNETMELİK 

Yönetmelik gereği Kurumlar, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür. Bakanlıkça bu oran yüzde ona kadar artırılabilir. Ücretsiz okutmada şehit ve malûl gazi çocuklarına öncelik verilir.
İlgili Yönetmelik Maddeleri                                                                 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
e) Kurum: Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ve çeşitli kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşları, dershaneleri, motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlarını,
İfade eder.                                                               
İKİNCİ BÖLÜM
Ücretsiz Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler
Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı
MADDE 5 - (1) Kurumlar, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür. Bakanlıkça bu oran yüzde ona kadar artırılabilir. Ücretsiz okutmada şehit ve malûl gazi çocuklarına öncelik verilir. 
Ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerlerin dağılımı
Başvuru şartları
MADDE 7 - (1) Kurumlarda ücretsiz okumak için başvuracak öğrenci ve kursiyerlerde;
b) Okullarda ücretsiz okuyacak öğrencilerin bir önceki sınıfını geçmiş olması,
c) Okullarda ücretsiz okuyacak öğrencilerin davranış notu indirilmemiş olması
şartları aranır. Ancak, kimsesiz ve maddi imkânlardan yoksun olan öğrenci ve kursiyerlere öncelik tanınır.
(2) Şehit veya malûl gazi çocuklarından, ayrıca şehit veya malûl gazinin mensubu olduğu kurumdan alınacak şehit veya malûl gazi belgesi istenir.
Başvuru
MADDE 8 - (1) Her ders yılı veya dönemde, kurumda ücretsiz okumak isteyen öğrenci ve kursiyerler bu isteklerini kuruma kayıt sırasında, "Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerlere Ait Başvuru Formu"nu (EK-1) doldurarak başvurur.                                                            
Ücretlerin iadesi
MADDE 12 - (1) Ücretsiz okumaları uygun bulunan öğrenci ve kursiyerlerden alınan ücretler, okul ve dershanelerde öğretimin başlamasından sonra iki ay içinde; diğer kurumlarda ise dönem bitiminden sonraya kalmamak şartıyla kurum yönetimince bir ay içinde ödenir. Senet ve bonoları ise hemen iade edilir.
(2) Öğrenci ve kursiyerler, daha önce ödedikleri ücretlere ait verilen fatura ve makbuzların asıllarını kuruma iade etmek zorundadırlar.                                                          
Ücretsiz okuma süresi
MADDE 13 - (1) Ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerlerin bu hakları yalnız o öğretim yılı veya dönemi için geçerlidir.
(2) Okullar, ücretsiz okuma hakkını kazanan şehit ve malûl gazi çocuklarını, okulun öğrenim süresince ücretsiz okutur.

 

 

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI 
HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik; özürlü sağlık kurulu raporlarının alınışı, geçerliliği, değerlendirilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu verebilecek yetkili sağlık kuruluşlarının tespiti ile ilgili usul ve esasları belirlemek; özürlülerle ilgili derecelendirmelere, sınıflandırmalara ve tanımlamalara gereksinim duyulan sağlık, eğitim, rehabilitasyon gibi alanlarda ortak bir uygulama geliştirmek ve uluslararası sınıflandırma ve ölçütlerin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik özürlülere sağlanan haklardan ve verilecek hizmetlerden yararlanmak üzere istenilen Özürlü Sağlık Kurulu Raporları ile Özürlü Sağlık Kurulu Raporu verebilecek yetkili sağlık kuruluşlarını ve özürlülerle ilgili sınıflandırma ve ölçütleri kapsar.
(2) 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kapsamında asker hastanelerince malullük aylığı bağlanacaklar için verilecek özürlü sağlık kurulu raporları ile sosyal güvenlik kuruluşlarınca primli sisteme tabi olanlara bağlanacak malullük aylıkları için istenecek özürlü sağlık kurulu raporları ve vergi indirimi için istenecek özürlü sağlık kurulu raporlarının nihai kararları bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmez. 
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar                                                                    
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Ağır Özürlü: Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %50'nin  üzerinde olduğu tespit edilen özürlülerden; beslenme, giyinme, yıkanma ve tuvalet ihtiyacını giderme gibi öz bakım becerilerini yerine getirmede, kendi başına hareket etmede veya iletişim kurmada zorluk ya da yoksunluk yaşadığına ve bu becerileri başkalarının yardımı olmaksızın gerçekleştiremeyeceğine tıbbi olarak karar verilen kişileri,
b) Balthazard Formülü: Tüm vücut fonksiyon kaybı hesabında birden fazla özrü olanlar için kullanılan hesaplama şeklini, 
c) Özürlü: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi, 
ç) Özürlülük Ölçütü: Uluslararası temel ölçütler esas alınarak hazırlanan, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yüzdesini,
d) Özürlü Sağlık Kurulu: Kişilerin hastalık ve özürleri hakkında karar vermeye yetkili olan ve bu Yönetmeliğin 6'ncı ve 7'nci maddelerinde belirtilen organları,
e) Özürlü Sağlık Kurulu Raporu: Özürlü sağlık kurulunca hazırlanan, kişilerin özür ve sağlık durumunu, yararlanabileceği sosyal hakları ve çalıştırılamayacağı iş alanlarını belirten belgeyi, 
f) Sınıflandırma: Önemli bir sağlık öğesi olarak insan vücudunun fonksiyonu ve yetersizliğinin tanımı konusunda ortak ve standart bir dil ve çerçeve geliştirme çalışmasını,
ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM  
Sınıflandırma 
MADDE 5 - (1) Özürlülere ilişkin sınıflandırma çalışmalarında, sınıflandırma sistemi olarak; Dünya Sağlık Örgütü tarafından  sağlık ve sağlıkla ilgili durumların tanımlanması için ortak standart bir dil ve çerçeve oluşturmak amacı ile geliştirilen ve insanın işlevselliği ve kısıtlılıklarla ilgili durumlarının tanımlanmasını sağlayan çok kapsamlı uluslararası bir sınıflandırma sistemi olan İşlevsellik Yeti yitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması  esas alınır.
(2) Özürlülerin sağlığı ile ilgili durumlarının tanımlanmasında ve geniş çaplı bilginin kodlanmasında, çeşitli disiplinler ve hizmetler açısından verilerin toplanmasında, kaydedilmesinde ve karşılaştırılmasında, özürlülerin tedavisi, rehabilitasyonu, eğitimi, istihdamı ile ilgili hizmetlerin değerlendirilmesinde, planlanmasında İşlevsellik Yeti yitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması sisteminin kullanılması amacıyla eğitim, öğretim, uygulama ve yaygınlaştırma hizmetleri Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığının  koordinatörlüğünde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri, Üniversitelerin ilgili bilim dalları ve ilgili meslek kuruluşlarının işbirliği ile yürütülür. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Düzenleme Usul ve Esasları  
Özürlü sağlık kurulunun teşkili                                                    
MADDE 6 - (1) Özürlü sağlık kurulu; iç hastalıkları, genel cerrahi, göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz, nöroloji veya ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlarından oluşur.
(2) Değerlendirilecek özür, bu uzmanlık dallarının dışında ise ilgili dal uzmanının da kurulda bulunması şarttır. Kurulda bulunan hekimler birbirlerinin yerine karar veremezler. 
(3) Eğitim ve araştırma hastanelerinde özürlü sağlık kuruluna şefler, bulunmadıkları zaman şef yardımcıları veya şeflerin görevlendirecekleri uzman hekimler girerler. Kurulun başkanı bu Yönetmeliğin 7'nci maddesinde belirtilen hastanelerin baştabibidir. Baştabibin bulunmadığı zaman kurulun başkanlığını baştabibin görevlendireceği bir üye yapar.   
(4) Asker hastanelerinde, Baştabip yardımcısı veya baştabipten sonraki en kıdemli uzman hekim; asker eğitim hastanelerinde ise baştabip tarafından görevlendirilecek diğer üyelerden kıdemli bir öğretim üyesi kurula başkanlık eder.
(5) Özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşunda, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekiminin bulunması halinde, bu uzmanın özürlü sağlık kurulunda yer alması zorunludur.      
Yetkili sağlık kuruluşları                                                  
MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen özürlü sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı listede belirtilen sağlık kuruluşları yetkilidir. 
(2) Özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneler, isimlerinin değişmesi halinde yeni isimleriyle de özürlü sağlık kurulu raporu düzenleyebilirler. İsim değişikliği olan özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşları bu durumu, resmi bir yazı ile ilde bulunan sosyal güvenlik kuruluşlarının il müdürlüklerine, il defterdarlığına ve il milli eğitim müdürlüklerine bildirir. 
(3) Yetkili olmayan sağlık kuruluşları ile 6'ncı maddede belirtilen şekilde özürlü sağlık kurulunu teşkil edemeyen sağlık kuruluşlarının verdiği raporlar bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmez.    
(4) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı liste ile EK-2 sayılı listede; ilgili kurum ve kuruluşlar ile Maliye Bakanlığından uygun görüş alınarak Sağlık Bakanlığınca değişiklik yapılabilir. 
Raporların düzenlenmesi ve özür oranının belirlenmesi
MADDE 8 - (1) Özürlü sağlık kurulu raporu düzenlenebilmesi için, özürlülerin kamu kurum ve kuruluşlarınca resmi yazı ile birlikte gönderilmeleri veya doğrudan raporu verecek olan hastanenin baştabipliğine müracaat etmeleri gerekmektedir. Özürlü sağlık kurulu raporları, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 sayılı formla düzenlenen özürlü sağlık kurulu raporu şekline uygun olarak düzenlenir. 
(2) Tüm vücut fonksiyon kaybı oranları, özürlü sağlık kurulunca bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 sayılı cetvelde bulunan tüm vücut fonksiyon kaybı oranlarına göre yüzde (%) olarak belirlenerek özürlü sağlık kurulu raporunun ilgili bölümünde rakam ve yazı ile belirtilir. Hastalığın kendisine ait belirti ve bulgular için ayrıca tüm vücut fonksiyon kaybı oranı puanı verilmez. Bu cetvelde adı geçmeyen hastalık ve özürler ile bunlara ait vücut fonksiyon kayıp oranları fonksiyon kayıplarına göre özürlü sağlık kurulunca değerlendirilerek belirlenir.   
Özürlü sağlık kurulu raporunun doldurulması 
Madde 9 - (1) Özürlü sağlık kurulu raporu formu eksiksiz olarak doldurulur. Özürlü sağlık kurulu raporu, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 sayılı formda gösterilen rapor şekline göre; poliklinik muayene tarihi, poliklinik kayıt numarası yazılmak suretiyle, bulgular ve teşhis ayrıntılı olarak yazılıp imza edilir. Yapılan muayene, tetkik ve laboratuar bulgularına dair bilgiler özürlü sağlık kurulu raporu formuna eklenir. Özürlü sağlık kurulu, özürlü kişiyi bizzat görerek karar verir ve tüm vücut fonksiyon kaybı oranını bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen esaslara göre belirler.
(2) Özre ilişkin klinik bulgular, radyolojik tetkikler ve laboratuar bilgileri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 sayılı formda gösterilen raporun ön yüzündeki ilgili bölüme özetlenerek yazılır.
(3) Özürlü sağlık kurulu raporları ilgili kişilerce mutlaka imzalanır. Okunaklı bir şekilde kaşelenir ve mühürlenir. 7 yaşından büyük özürlülere düzenlenecek olan özürlü sağlık kurulu raporlarında, özürlünün fotoğrafının bulunması zorunludur.
(4) İstihdam amacıyla verilecek raporlarda, ayrıntılı teşhis ve özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yazılmasıyla birlikte, kişinin sağlığına etkisi dikkate alınarak çalışamayacağı işlerin niteliği genel olarak belirtilir. 
(5) Özürlü sağlık kurulu raporlarında, raporun kullanım amacı bölümüne; bireyin özür grubuna uygun hakları, özürlü sağlık kurulunca değerlendirilerek bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 sayılı formda gösterilen raporun arka yüzünde bulunan açıklamalar bölümü dikkate alınarak yazılır. Raporun kullanım amacı bölümüne, bireyin özür grubuna uygun hakları değerlendirilerek yapılan değerlendirmeler; sonuç bölümüne evet, hayır ya da değerlendirilmedi ibarelerinden birisi kullanılmak suretiyle yazılır ve bu bölüm hiçbir suretle boş bırakılmaz.
(6) Ağır özürlü olduğu tespit edilenler, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 sayılı formda gösterilen raporun Özürlü Sağlık Kurulu Raporunun Sonucu bölümünün Ağır Özürlü kısmında evet ya da hayır ifadesi yazılarak belirtilir ve bu bölüm hiçbir suretle boş bırakılmaz. Ağır özürlü olduğu Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirilenler; bakım hizmeti alabilmek amacıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu il müdürlüklerine başvurabilirler.
(7) Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişiler için verilecek raporlarda; ayrıntılı teşhis ile tüm vücut fonksiyon kaybı oranı ve raporun sürekli olup olmadığı ile süreli raporlarda kontrol süresi mutlaka yazılır. Tüm vücut fonksiyon kaybı oranı % 40 ve üzerinde bulunanlar ve özel eğitim hizmetlerinden faydalanabilmek isteyen kişiler, kendilerine düzenlenen Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile il milli eğitim müdürlüklerine başvururlar. 
Özürlü sağlık kurulu raporuna itiraz
MADDE 10 - (1) Özürlü sağlık kurulu raporuna; özürlü, velisi veya vasisi veyahut raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir. İlgililer itiraz dilekçesi ve ilk özürlü sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık müdürlüğünce, özürlü sağlık kurulu raporu alacak kişi en yakın farklı bir özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye gönderilir. İtiraz edilen özürlü sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen özürlü sağlık kurulu raporundaki kararlar aynı yönde ise özürlü sağlık kurulu raporu kesinleşir. 
(2) Özürlü sağlık kurulu raporlarının farklı olması durumunda, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 sayılı listede belirtilen hakem hastanelerden, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin özürlü sağlık kurulunca verilen kararı kesindir. 
(3) Milli Savunma Bakanlığına bağlı asker hastanelerince; Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilecek özürlü sağlık kurulu raporlarına itiraz esas ve usulleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilecek özürlü sağlık kurulu raporlarına yapılan itirazlar, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eğitim Hastanesi ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanelerince kesin olarak karara bağlanır. 
Birden fazla özür durumunun bulunması                                                 
MADDE 11 - (1) Birden fazla hastalığı veya özrü bulunanların, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranlarından, en fazla kayba sebep olan hastalığın vücut fonksiyon kayıp oranı esas alınır. Diğer rahatsızlıklara ait vücut fonksiyon kayıp oranları Balthazard Formülü ile toplanarak genel vücut fonksiyon kayıp oranı hesaplanır.                                                                                                              
(2) Balthazard Formülü aşağıdaki şekilde uygulanır:                             
a) Tüm vücut fonksiyon kaybı oranları ayrı ayrı tespit edilir.
b) Bu oranlar en yükseğinden başlanarak sıraya konulur.        
c) En yüksek oran özürlünün tüm vücut fonksiyonunun tümünü gösteren % 100'den çıkarılır.  
ç) Bu çıkarmada kalan miktar, sırada ikinci gelen tüm vücut fonksiyon kaybı oranı ile çarpılır. Çarpımın 100'e bölünmesinden çıkan rakam en yüksek tüm vücut fonksiyon kaybı oranına eklenir; böylece, birinci ve ikinci arızaların tüm vücut fonksiyon kaybı oranı bulunmuş olur.
d) Özür ikiden fazla ise, birinci ve ikinci arızaların kayıp oranı birinci sıraya ve üçüncü sıradaki oran ikinci sıraya alınarak işlem tekrarlanır.
e) 60 yaşın üzerindekilerde; genel vücut fonksiyon kayıp oranına Balthazard Formülü ile % 10 eklenir.   
(3) Balthazard formülünün uygulanmasına ilişkin olarak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5 sayılı  Birleşik Değerler Tablosu da kullanılabilir.
Kurul kararlarının kaydı                                                     
MADDE 12 - (1) Kurul kararlarının kaydı için özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili her hastanede ayrı bir özürlü sağlık kurulu defteri tutulur. Kurul üyeleri, deftere kaydedilen özürlü sağlık kurulu raporlarının suretlerini de imza ederler. Kararlara muhalefet edenler, raporun kurumda kalan nüshasına ve bu deftere gerekçeli olarak muhalefet şerhini yazarak imza ederler. İlgiliye verilecek veya kurumuna gönderilecek rapor nüshaları kurula katılan bütün üyeler tarafından muhalefet gerekçesi yazılmaksızın imzalanır. Kararın oy birliği veya oy çokluğu ile verildiği, raporların karar bölümüne mutlaka yazılır. 
(2) Özürlü sağlık kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, kurul başkanının kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.    
Özürlü sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi  
MADDE 13 - (1) Özürlü sağlık kurulu raporunun sürekli olup olmadığı ile süreli raporlarda kontrol süresi mutlaka belirtilir. 
(2) Özürlü sağlık kurulunca kişinin özür durumunun sürekli olduğuna karar verilmesi durumunda, özürlü sağlık kurulu raporunun ilgili bölümünde bu durum belirtilir. Ancak özür durumunun değişmesi halinde, rapor ve buna bağlı tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yeniden belirlenir. 
(3) Özürlü sağlık kurulunca özürlünün özür durumunun sürekli olmadığına karar verilmesi halinde de bu husus ilgili bölümde belirlenerek Özürlü Sağlık Kurulu Raporunun geçerlilik süresi belirtilir. Zaman içinde değişebilen veya kontrolü gerektiren hastalıklar, hastanın önceki özürlü sağlık kurulu raporu da kurula sunularak, özürlü sağlık kurulunun belirleyeceği süre içinde yeniden görüşülür ve karara bağlanır.  
(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre alınmış olan sürekli raporlar ile süreli raporların geçerlilik süresi dolmadan tekrar rapor istenmesi durumunda, mükerrer rapor tanzimini önlemek maksadıyla, ilgililerin daha önce Özürlü Sağlık Kurulu Raporu alıp almadıklarına ilişkin beyanı istenir. İlgilinin beyanı üzerine veya bir başka şekilde, evvelce Özürlü Sağlık Kurulu Raporu verilmiş olduğunun tespiti halinde tekrar rapor verilmez.
Özürlü sağlık kurulu raporunun tasdiki ve verilişi
MADDE 14 - (1) Raporların usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, formdaki bilgilerin tam olarak doldurulup doldurulmadığı kontrol edilerek, gerekiyorsa eksik ve yanlışlıklar düzeltildikten sonra raporlar; kurum müracaatı ise üç nüsha, kişisel müracaatlarda ise iki nüsha olarak düzenlenir ve baştabip tarafından tasdik edilir. 
(2) Özürlü Sağlık Kurulu Raporunun bir nüshası ilgili kişiye verilir. İlgilinin talebi üzerine hazırlanmış olan özürlü sağlık kurulu raporlarından; özürlünün kullanabileceği hakları sayısınca çoğaltılarak imza edilir, onaylanır ve mühürlenerek ilgiliye verilir. Kurum müracaatlarında ise raporun bir nüshası raporu isteyen kuruma gönderilir.
(3) Raporun bir nüshası, gerektiğinde belgelendirilmesi amacıyla raporu veren sağlık kuruluşunda saklanır. Raporların saklanma usul ve esasları; sağlık kuruluşlarının bağlı bulunduğu kurumların ilgili mevzuatına tabidir.
(4) Özürlü Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşları, özürlü sağlık kurulu raporlarına ait bilgileri ulusal özürlüler veritabanında yer alması amacıyla Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığının belirleyeceği veri yapısında her ayın ilk haftası  Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda gönderir. Özürlü sağlık kurulu raporlarına ait bilgilerin ulusal özürlüler veritabanına aktarılması ile ilgili teknik yöntem ve veri aktarma periyoduna ilişkin usul ve esaslar gerekli görüldüğünde Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından değiştirilir.
Vergi indirimine esas raporlar                                              
MADDE 15 - (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre, sakatlık indirimine esas olmak üzere düzenlenen raporlarda, raporu düzenleyen sağlık kuruluşu tarafından işverenin bulunduğu yerdeki il defterdarlığına gönderilen Özürlü Sağlık Kurulu Raporu esas alınır.
Tahrifat ve sahtecilik
MADDE 16 - (1) Üzerinde tahrifat, silinti ve kazıntı olan raporlar geçersizdir. 
(2) Gerçeğe uygun olmayan raporları kasten düzenleyenler ve kullananlar ile raporlar üzerinde tahrifat, silinti ve kazıntı yaparak kullanan ve kullanmak isteyenler hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır. 
Özürlülere bağlanacak aylıklar için verilecek raporlar
MADDE 17 - (1) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden  Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında verilecek sağlık kurulu raporlarında da, bu Yönetmeliğin tüm vücut fonksiyon kaybı oranlarına ilişkin hükümleri uygulanır.             
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Atıflar 

MADDE 18 - (1) 6/2/1998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ve eki cetvellerine  yapılan atıflar bu Yönetmelik ve eki cetvellerine yapılmış sayılır.                                            
Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce;    
a) 18/3/1981 tarihli ve 8/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tespit Şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınan ve Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulunca nihai olarak karara bağlanan raporlarda yer alan çalışma gücü kayıp oranları,                                  
b) 20/6/2006 tarihli ve 26204 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan  6/1/1994 tarihli ve 21810 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınan ve Emekli Sandığı Sağlık Kurulunca verilen nihai raporlarda yer alan vücut iş görme gücü kaybı oranları, 
c) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30 uncu maddesi gereğince kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde istihdam edilen özürlülerin işe girişlerinde almış oldukları özürlü sağlık kurulu raporlarındaki çalışma gücü kaybı oranları,
ç) 6/2/1998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda verilmiş olan özürlü sağlık kurulu raporlarındaki çalışma gücü kaybı oranları,
geçerli olup bu oranlara dayanılarak sağlanmış sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yeniden özürlü sağlık kurulu raporu düzenlenmez.
(2) Ancak, süreli verilen raporlar ile ilgili olarak hastaneye yeniden sevk işlemi uyarınca veya herhangi bir sebeple yeni bir rapor istenmesi durumunda, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranları, bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden belirlenir.
(3) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önceki mevzuat hükümlerine göre başlatılmış olan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile ilgili işlemler, bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden evvel yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine  göre sonuçlandırılır.
Yürürlük                                                                    
MADDE 19 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.                                               
Yürütme                                                                     
MADDE 20 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan ile Sağlık Bakanı yürütür. 

 

 ÜNİVERSİTE KATKI PAYLARI ALINMAYACAKLAR HAKKINDA

   18 Ağustos 2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 2009 / 15308 Karar Sayılı "2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 06 Ağustos 2009 tarihli ve 21850 sayılı yazısı üzerine, 

04 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 19 Kasım 1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10 Ağustos 2009 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bakanlar Kurulu Kararına istinaden kararın 17 nci maddesi kapsamında;  

Öğrenci katkı payı alınmayacaklar;

MADDE 17 - (1)

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi,

3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu,

12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenler,

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller ile

24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun,

kapsamında şeref aylığı alanların çocuklarından öğrenci katkı payı alınmaz. 

 

 

ŞEHİT VARİSLERİNE VE MALÛL GAZİLERE SAĞLANAN HAKLAR
1. YASAL HAKLAR 
a. Ölüm Yardımı ve Harcırah Ödemesi
      926 sayılı TSK Personel Kanununun 177'nci maddesi ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 16'ncı maddesi gereğince, şehit personelin (subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş) varislerine en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında görevli olduğu Birlik K.lığınca "Ölüm Yardım Ödeneği" ödenir. 
      Subay, astsubay, uzman jandarmaların herhangi bir nedenle hayatını kaybetmesi halinde; görevli oldukları Birlik K.lığınca; 926 sayılı TSK Personel Kanunu hükümleri gereği en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında, uzman erbaşların hayatını kaybetmesi halinde ise 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa göre kendi maaşlarının iki katı tutarında ölüm yardımı yapılır. Ayrıca hayatını kaybeden TSK personelinin ailesine ikamet yerlerine kadar geçici görev yolluğu (harcırah) ödenir. 
      Şehit olan rütbeli personelin bakmakla mükellef olduğu aile fertlerine beyan ettikleri ikamet merkezlerine taşınmaları maksadıyla harcırah ödenir.
 b. Özel Harekat ve Operasyon Tazminatı
      Görev yerleri itibari ile ek tazminat alan personelden; terörle mücadeleye yönelik görevlerin yapılması sırasında yaralanarak tedavileri devam edenlere, fiilen görev yapma koşulu aranmaksızın ek tazminat ödenmeye devam edilir. Bu ödemeler hiçbir şekilde 12 ayı geçemez. Yedek subay ve erbaş/erler emsalleri terhis edilseler bile kendileri terhis edilmediği sürece 12 aya kadar bu tazminatı alırlar. Kesin İşlemli Sağlık Raporunun alınması ve nakdi tazminat ödenmesi halinde ek tazminat ödenmesine son verilir. 
 c. Nakdi Tazminat: 
         (1) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 3497 sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun kapsamında belirtilen hallerde şehit olan veya bu görevler esnasında yaralanarak bilahare şehit olanların geride kalan eş, çocuk, anne ve babalarına en yüksek devlet memuru brüt aylığının (ek gösterge dahil) 100 katı tutarında, anılan Kanunlar kapsamında belirtilen hallerde yaralananlara iş ve güçten geri kalınan süreye göre, malul olanlara ise maluliyet derecelerine göre değişen miktarlarda ilgili Bakanlık (Kuv.K.lıkları için Milli Savunma Bakanlığı, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı için İç İşleri Bakanlığı) tarafından nakdi tazminat ödenir. 
         (2) 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu gereğince ise; yaptığı hizmet ve faaliyetler esnasında şehit olan personelin varislerine en yüksek devlet memuru brüt aylığının (ek gösterge dahil) 60 katı tutarında, anılan Kanunlar kapsamında belirtilen hallerde yaralananlara iş ve güçten geri kalınan süreye, malul olanlara ise maluliyet derecelerine göre değişen miktarlarda nakdi tazminat görev yaptığı Birlik K.lığınca ödenir.
         (3) Tedavisinin devam etmesi sebebiyle, kesin işlemli sağlık raporunun alınmasının uzayacağı, yaralı personelin tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarınca verilecek rapordan anlaşılanlara, ölüm halinde ödenen tazminatın olay tarihi itibariyle % 1'i esas alınarak 10 katı tutarı bütçe dışı avans olarak ödenir. Verilen bu avans, kesin rapor sonucu ödenecek olan tazminatın miktarından düşülür.
Nakdi Tazminatın Varislere Taksimi
Şehit olan veya vefat eden personel; 
Bekar ise: % 50 Anne % 50 Baba
Bekar ve Anne veya Babadan biri vefat etmiş ise: % 50 Anne veya Baba % 50 Kardeşler
Evli / Çocuksuz ise: % 50 Eş % 25 anne %25 Baba
Evli / Çocuklu ise: % 70 Eş % 15 Anne % 15 Baba
Evli / Çocuklu, Anne veya Babadan biri vefat etmiş ise: % 85 Eş % 15 Anne, veya Baba
Diğer hallerde miras hukuku hükümlerine göre ödenir.  
ç. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tarafından Sağlanan Haklar 
         (1) Vazife Malulü Aylığı Bağlanması: 
         5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre subay, astsubay, uzman jandarma, sivil memur, uzman erbaş ve erbaş/erlerin vazife malullüğünü gerektiren sebeplerle hayatlarını kaybetmeleri halinde; hizmet süresi 30 yıla (10.800 güne) kadar olanlara 30 yıl (10.800 gün) hizmet yapmış gibi, hizmet süresi (30) yıldan fazla olanlara ise fiili ve itibari hizmet süresi toplamı üzerinden aylık bağlanır. Vazife malullüğü gerektiren sebeplerle malul olan subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara hizmet süresi ve malullük derecesi üzerinden, erbaş/erlere ise öğrenim durumlarına göre hesaplanan miktarlarda aylık bağlanır. 
         (2) Emsal Aylığı Bağlanması:
         3713 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan şehit subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşların dul ve yetimleri ile malul olan subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlara bağlanan aylıklar, bunların görevde olan emsallerinin almakta oldukları aylıklardan az olmayacak şekilde SGK tarafından ödenir. 
         (3) Harp Malulü Aylığı:
         Harp malullerinden; uzman erbaşlara bulundukları kademenin üç ilerisindeki kademenin, uzman jandarmalara bulundukları rütbenin bir üst rütbesinin aynı kademesinin; subaylarla astsubaylara da yarbay rütbesine kadar (Yarbay hariç) bir üst rütbenin aynı kademesinin, yarbaylara albay, albaylara kıdemli albay, kıdemli albay ile general ve amirallere bir üst rütbenin, sivil iştirakçilere ise bulundukları derecenin bir üst derecesindeki aynı kademenin emekli aylığı bağlanmasına esas gösterge tablosunda karşılığı olan derece veya kademesi üzerinden vazife malullüğü aylığı bağlanır. Bulundukları derecenin bir üst derecesi olmayanlar için o derecenin üç ilerisindeki kademe göstergesi, üç ilerisindeki kademe göstergesi olmayanlar için de o derecenin son kademe göstergesi esas alınır.
         Harp malulü olan erbaş/erler ile TSK'ce görevlendirilen sivil görevlilere öğrenim durumlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'ncı maddesinde tespit edilen giriş derece ve kademesinin bir üst derecesindeki aynı kademesinden; bunlardan öğrenim görmemiş olanlara aynı maluliyet derecesinden vazife malulü olan ve 657 sayılı Kanuna ekli gösterge tablosundaki ilkokulu bitiren iştirakçiye bağlanması icap eden derece ve kademesinin bir üst derecesindeki aynı kademesinden, yine bunlardan 657 sayılı Kanuna göre devlet memuriyeti yapanların ise memuriyette kazanılmış hak olarak kendilerine uygulanan derece ve kademenin bir üst derecesindeki aynı kademesinden vazife malullüğü aylığı bağlanır. 
         (4) Derece Yükseltilmesi ve Kademe İlerlemesi: 
         5434 sayılı Kanunun Ek 77'nci maddesi kapsamında; subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşların dul/yetimlerine ya da kendilerine bağlanan aylıklar, kendisinden aylık bağlananların ya da kendilerinin emsalleri esas alınarak her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulur.
         Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, azami rütbe tavanı subaylarda kıdemli albaydır. Kıdemli albaylar ile general/amirallere bir üst rütbenin aylığı bağlanır. Astsubaydan subay olanlar, astsubaylar ve uzman jandarmalarda yükselebilecekleri azami derece ve kademe, 926 sayılı Kanunda yer alan aylık gösterge tablolarında belirtilen en yüksek derece ve kademedir. Uzman erbaşların aylık yönünden yükseltilmeleri ise 3269 sayılı Kanunun 16'ncı maddesinde belirtilen esaslara göre yapılır. 
         Sivil iştirakçiler ile erbaş/erlere uygulanacak azami derece ve kademe ise öğrenim durumları ve hizmet sınıfları itibariyle 657 sayılı Kanuna göre yükselebilecekleri derece ve kademedir. Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi, kendisinden aylık bağlananların rütbe, kıdem ve unvanlarında herhangi bir değişikliği gerektirmez.
         5434 sayılı Kanunun Ek 77'nci maddesi kapsamında; her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulanlardan, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara, asgari ücretin net tutarı, aylıklarıyla birlikte ayrıca ödenir.
         (5) Şehit Çocuklarına Ödenen Aylıklar ve Evlenme Yardımı:
            (a) 5434 sayılı Kanunun 74 ve 75'inci maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 34'üncü maddesine göre; şehit personelin vefat tarihinde, evli bulunmayan kız çocuklarına aylık bağlanır. Evlenme nedeni ile aylığı kesilmiş olanlardan sonradan boşanan veya dul kalanların da eski aylıkları bağlanarak ödenir. Ölüm tarihinde evli olmaları sebebiyle aylık bağlanmamış kız çocuklarından bilahare boşanan veya dul kalanlara da bu tarihleri takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır.
            Şehit personelin vefat tarihinde 18 yaşını, ortaöğrenim yapmakta ise 20 ve yükseköğrenim yapmakta ise 25 yaşını doldurmamış erkek çocuklarına (SGK Sağlık Kurulunca belirlenen oranda malul olduğu anlaşılanlarda yaş kaydı aranmaksızın) aylık bağlanır. Ortaöğrenimi bitirdikten sonra ve 20 yaşını doldurmadan önce ilk ders yılında yükseköğrenime başlayan erkek çocukların aylıkları aralıksız ödenir. Ortaöğrenimi bitirdikten sonra yükseköğrenime devam edebilmek için yurt dışında yabancı dil öğreniminde geçen sürenin en çok bir yılı ile lisans üstü uzmanlık öğrenimlerinde geçen sürelerin tamamı yükseköğrenimden sayılır.
         (b) 5510 sayılı Kanunun hükümleri gereğince; evlenmeleri nedeniyle, gelir veya aylıklarının kesilmesi gereken kız çocuklarına talepte bulunmaları halinde almakta oldukları aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı evlenme ödeneği olarak bir defaya mahsus olmak üzere SGK tarafından peşin ödenir.
         (6) Şehit Anne ve Babalarına Ödenen Aylıklar:
         Harp malullüğü gerektiren sebepler ile 2330 ve 3713 sayılı Kanunlar kapsamında belirtilen görevler nedeniyle hayatını kaybedenlerin anne/babalarına şart aranmaksızın aylık bağlanır.
         Bunların dışındaki hallerde şehit olan personelin anne/babalarına aylık bağlanabilmesi ise; anne ve babanın, malul, yaş, muhtaçlık gibi durumlarının ilgili kanunlara uygunluğu halinde mümkün olabilmektedir.
         (7) Emekli İkramiyesi: 
         SGK iştirakçisi personelin şehit ya da malul olması halinde, hak sahiplerine/kendilerine almakta olduğu aylığın hizmet yılı ile çarpımı kadar emekli ikramiyesi ödenir. 
         3713 ve 2629 sayılı Kanunlarda belirtilen hallerde şehit/malul olan personelin hak sahiplerine/kendilerine en yüksek devlet memuru aylığı üzerinden, 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir. 
          Erbaş ve erler; SGK iştirakçisi olmadıklarından varislerine ya da kendilerine emekli ikramiyesi ödenmez. 
         (8) Ek Ödeme: 
         5510 ve 5434 sayılı Kanunlar gereğince; harp/vazife malullüğünü gerektiren sebeplerle hayatını kaybeden ya da harp/vazife malulü olan personelin; 
            (a) Dul/yetimlerine ya da kendilerine SGK tarafından aylık bağlanmasına esas olan tarihten geçerli olmak üzere, başvuru tarihini izleyen yılın en geç ilk üç ayı içinde ve takip eden her yıl ek ödeme yapılır. İlk ödeme maaşa bağlanma tarihi ile o yılın Aralık ayı sonuna kadar geçen süre için yapılır. Ay farkları yıllık miktarın on ikiye bölünmesi suretiyle hesaplanır. (5434 sayılı Kanun, Ek Madde:79) Malulün ölümü halinde, en son yılda aldığı pay tutarının 5 katı bir defaya mahsus olarak dul/yetim aylığı bağlanacaklara eşit miktarda paylaştırılmak suretiyle yardım olarak ödenir ve kesilir.
            (b) Ayrıca çocuklarına, ilköğretim öğrencileri için (1250), lise öğrencileri için (1875) ve yüksek öğrenim öğrencileri için (2500) gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar her yıl eğitim ve öğretim yardımı yapılır. Bu yardımlar, 01 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında yılda bir kez olmak üzere ve ilgili eğitim öğretim yılında öğrenci olduklarını gösterir belge ile müracaat edenlere, başvurularını izleyen ay içinde SGK tarafından toptan ödenir.
         (9) Sağlık Hizmetlerinden Katılım Payı Alınmaması:
         Harp ve vazife malullüğü aylığı ile 2330 ve 3713 sayılı Kanunlar kapsamında aylık alanların sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmaz. 
         3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren olaylar nedeniyle vazife malullüğü aylığı alan malul personelin (erbaş/er dahil) sağlık kurulu raporu ile ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç/gereçler, herhangi bir katılım payı veya fark alınmaksızın ve kısıtlama getirilmeksizin SGK tarafından karşılanır. 
         (10) Ulaşım Araçlarından Ücretsiz Yararlanma:
             (a) 5510 ve 5434 sayılı Kanunu hükümlerince harp/vazife malullüğü gerektiren sebeplerle hayatını kaybeden personelin eşleri ile herhangi bir işte çalışmayan ve ebeveyninden dolayı bağlanan aylıktan başka geliri olmayan çocukları ile anne ve babalarına, harp ve vazife malullüğü aylığı alan malul personel ve eşlerine SGK tarafından "Ücretsiz Seyahat Kartı" verilir.
             (b) Bu kart sahipleri yurt içinde; Devlet Demiryollarının yurtiçi hatlarında, denizyolları şehir hatlarında, belediyeler/belediyeler tarafından kurulan şirketler ya da belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ve şirketlere ait şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat ederler.
             (c) Ücretsiz Seyahat Kartı, hak sahibine SGK tarafından aylık bağlandıktan sonra gönderilir. Aylık bağlanmış, ancak kartı eline ulaşmamış olanların dilekçe ve iki adet fotoğraf ile "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bakanlıklar/Ankara" adresine başvurması gerekmektedir. 
         (11) Aylıkların Kesilmemesi: 
         Terörle mücadele kapsamında malul olan personelin devlet memuru olarak yeniden çalışmaya başlaması halinde, (halen 5434 sayılı Kanuna göre göreve devam edenler dahil) daha önce bağlanmış olan malullük aylıkları kesilmeden ödenmeye devam edilir. 
         (12) Yaşlılık (İkinci Emeklilik) Aylığı: 
         Uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışan maluller diğer şartları (yaş, prim ödeme gün sayısı vb.) yerine getirdikleri takdirde kendilerine yaşlılık (ikinci emeklilik) aylığı bağlanır. Bu şekilde yaşlılık aylığı almayı hak edemeyenlerin kesilen primleri, talepleri halinde, yaş şartını doldurmalarını müteakip SGK tarafından ödenir.
         (13) Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olma:
         Harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malulü aylığı bağlanan malul gaziler; yeniden çalıştıkları takdirde, istekleri halinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istediklerini çalıştıkları kurum/kuruluş aracılığıyla SGK' ye bildirdikleri tarihi takip eden ay başından itibaren uzun vadeli sigorta kollarına tabi olurlar. 
         (14) Genel Sağlık Sigortası Primi Alınmaması:
         Terörle mücadele kapsamında aylık bağlanan malul gazilerin bir işte çalışmaları durumunda, bunlardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz. 
      d. Devlet Övünç Madalyası Verilmesi
      2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununda belirtilen görevler (emniyet, asayiş, terörle mücadele ve benzeri) sonucu şehit/malul olarak gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakarlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil eden personele (hayatını kaybedenler için kanuni varislerinden ilgili Kanunda belirtilen hak sahiplerine) Birlik K.lığının teklifiyle Devlet Övünç Madalyası verilir. 
      e. Askerlik Hizmetinden Muafiyet
      1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getirmekte iken hayatını kaybedenler ile maluliyet aylığı almasını gerektirecek şekilde malul olanların anne/babasının müşterek olarak talep ettiği veya anne/babasından biri ölmüş ise sağ olanın talep ettiği kardeşlerinden biri, istekli olmadıkça silah altına alınmaz veya silah altında ise terhis edilir. Anne/babanın müştereken anlaşamadıkları veya her ikisinin de ölmüş olması durumunda; öncelikle silah altında olan kardeşi var ise istekli olması halinde terhis edilir, silah altında olan kardeşi yok ise ya da silah altında olan kardeşi terhis olmak istemez ise askerlik hizmet sırası gelen ilk kardeş istekli olmadıkça silah altına alınmaz.
       Ayrıca yine 1111 sayılı Kanun hükümlerine göre; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybeden yükümlülerin kendilerinden olma erkek çocukları ile aynı anne/babadan olan kardeşlerinin tamamı, istekli olmadıkça silah altına alınmaz ve silah altındakiler istekleri halinde terhis edilir. 
       Bu haktan 1076 sayılı Kanuna tabi yedek subaylar ile, 1111 sayılı Kanuna tabi erbaş/erlerin çocukları ve kardeşleri yararlanır. Bu haktan yararlanmak için hak sahiplerinin kayıtlı bulundukları Askerlik Şubesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.
      f. Kamu Konutlarından Yararlanma ve Kira Bedelinin Devlet Tarafından Ödenmesi 
      3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu gereği yurt içinde ve yurt dışında kamu konutlarından yararlanmakta iken şehit olanların (erbaş/er hariç) aylığa hak sahibi dul/yetimleri ile malul olarak görevden ayrılan personel (erbaş/er hariç), özel tahsisli konutlarda oturanlar hariç olmak üzere, olay tarihinden itibaren bir yıl süreyle kamu konutlarından yararlanmaya devam eder. 
      Bu süre sonunda kamu konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan yararlanmayanlar ve özel tahsisli konutlarda oturanların istekleri halinde ikametgah olarak kullanacakları yurt içindeki taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile Devlet tarafından karşılanır. Yurt dışındaki özel tahsisli konutlarda oturanların yurt dışı kira bedelleri de istekleri halinde bir yıl süre ile Devletçe karşılanır. 
      Kiralanacak konutun kullanım alanı (net) 120 m2yi geçemez ve bu alanın tespitinde kira sözleşmesi esas alınır. Konutlar; lüks olmayan (sauna, jakuzi, dubleks, tripleks, şömine vb. bulunmayan) konutlardan ve Büyükşehir Belediyelerinin bulunduğu illerde şehrin bulvar, ana cadde ve iş merkezi yoğunluklu mahalleleri dışından seçilir. Yakıt, su, elektrik, apartman ve site aidatı gibi ödemeler 2006/8 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince kira kapsamında olmadığından hak sahibi tarafından karşılanır. Bu haktan yararlanmak isteyen aylığa müstahak şehit dul/yetimleri ile malul personelin dilekçe ile ilgili Kuv.K.lığına başvurması gerekir. 
      g. Faizsiz Konut Kredisi Verilmesi ve Taksitle Ev Alınması 
      Harp maluliyetini gerektiren sebeplerden dolayı hayatını kaybedenler ile; 2330, 2453, 2566, 2629 sayılı Kanunlar kapsamındaki görevleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin öncelik sıralamasına göre; aylık bağlanan eşi, eşi hayatını kaybetmiş veya evlenmiş ise aylık bağlanan çocukları, bunlar bulunmadığı takdirde aylık bağlanan annesi/babasına, 3713 sayılı Kanun kapsamında malul olan ve kendisine vazife malullüğü aylığı bağlananlara bir defaya mahsus olmak üzere Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) faizsiz konut kredisi verilir. Krediden öncelik sırasına göre maaş bağlanan dul eşi, eşi hayatta değilse/evlenmemişse maaş bağlanan çocukları müştereken, bunların bulunmadığı takdirde, maaşa bağlanan anne veya baba yararlanır. (Malul personel için; öncelikle kendisi, hayatta değilse aylık bağlanan eşi, eşi hayatta değilse veya evlenmemişse aylık bağlanan çocukları ortak şekilde yararlanırlar.) 
      Krediden yararlanmak isteyenlerin kredi talebini belirten bir dilekçe, SGK tarafından verilecek hak sahipliği belgesi, nüfus cüzdanının onaylı örneği, alacağı evin sahibine ait tapu veya onaylı örneği ile Ziraat Bankası şubelerine başvurması gerekmektedir.
      Kredi miktarı her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen tüketici fiyat artışları kadar arttırılır. Krediye faiz uygulanmaz. Kredinin geri ödenmesi, hak sahibinin aylığının 1/4'ü tutarındaki miktarın SGK tarafından kesilmesi suretiyle yapılır. 
      Ayrıca SGK tarafından aylık bağlanan şehit varisleri ile terörle mücadele kapsamında malul olan ve SGK tarafından aylık bağlanan personel TOKİ tarafından yapılan konutlarda, başvuru yapılan il sınırları içinde 5 yıldır ikamet ediyor olmak veya il nüfusuna kayıtlı olmak koşuluyla, kuraya tabi olmadan hak sahibidir. Bu hak dahilinde daha önce TOKİ'den konut ya da kredi alınıp alınmadığına bakılmaz. Konutun % 10'u peşin, kalanı evin teslimini müteakip sabit taksitle 20 yılda ödenir. 
      Bu haktan yararlanmak isteyen hak sahiplerinin nüfus cüzdanı fotokopisi, konut edinmek istediği il/ilçe sınırları içinde kaç yıldır ikamet ettiğini gösterir ikametgah belgesi, başvuru sahibinin veya eşinin adına düzenlenmiş son 3 aya ait bir fatura fotokopisi, aile bireylerinin T.C. kimlik numaraları, aile bireylerinin varsa vergi sicil numaraları, SGK tarafından verilecek hak sahipliği belgesi ile birlikte, eğer ilçede ikamet ediyorlarsa Kaymakamlıklara, il merkezinde ikamet ediyorlarsa Valiliklere başvurmaları, verilecek başvuru formunu doldurmaları ve ilan edilen tarihler arasında teslim etmeleri gerekmektedir.
      ğ. Parasız Yatılı/Burslu Okuma
      2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun gereğince, harp malulleri ile 2330, 2453, 2566 sayılı Kanunlar kapsamında şehit/malul olanların çocuklarından, Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek kontenjan kadarı sınavsız olarak parasız yatılı öğrenciliğe alınır. Ancak bu öğrencilerden özel giriş sınavı ve kayıt kabul şartları bulunan eğitim/öğretim kurumlarına alınacakların, bu kurumların kayıt/kabul şartlarını taşımaları ve sınavlarını kazanmaları gerekmektedir. 
      Bu haktan yararlanmak isteyen öğrencilerin; babasının durumunu gösterir belge, SGK'dan alınan hak sahipliği belgesi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ile mezun/öğrencisi olunan okulun bulunduğu yerdeki Valiliğe başvurmaları (01 Temmuz'dan öğretim yılının sona erdiği tarihe kadar) gerekir. 
      h. Özel Öğretim Kurumlarından Ücretsiz Yararlanma
      Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz veya Burslu Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerler Hakkında Yönetmelik kapsamında; özel öğretim kurumları, öğrenim gören öğrenci sayısının % 3'ünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür ve ücretsiz okutmada şehit ve malul gazi çocuklarına öncelik verilir. Özel Öğretim Kurumlarında ücretsiz okumak için başvuracak öğrenci/kursiyerlerin bir önceki sınıfını geçmiş olması ve davranış notunun indirilmemiş olması şartları aranır. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin; Garnizon K.lıklarına başvurmaları gerekir. 
      ı. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (YURTKUR) Bağlı Yurtlardan, Yüksek Öğrenim Kredilerinden Öncelikle Yararlanma ve Burs Verilmesi 
      2330 sayılı Kanun ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği hükümlerince, 2330 sayılı Kanun kapsamında giren görevler esnasında şehit olan ya da çalışamayacak derecede sakat kalanların çocukları devlete ait yurtlarda kalmaları halinde kendilerinden yurt ücreti ve depozito alınmaz. Ayrıca bu çocuklar Devlete ait yurtlar ve yükseköğrenim kredilerinden öncelikle yararlandırılırlar. Her öğrenim dönemi içinde iki defa sınıfta kalanlar bu haklarını kaybederler.
      3713 sayılı Kanun kapsamında şehit olanların çocuklarına yüksek öğrenimleri boyunca karşılıksız burs verilir. 
      Bu haklardan yararlanmak isteyen öğrencilerin YURTKUR'un belirlediği tarihlerde, durumunu gösterir belge ile anılan kuruma başvuru yapması gerekir. Başvurular kurumun internet adresinden de yapılabilir. 
      Yurtlar, krediler ve burslar ile ilgili detaylı bilgi www.kyk.gov.tr adresinden alınabilir.
      i. Yüksek Öğretimde Katkı Payı Alınmaması
      Bakanlar Kurulu Kararı gereğince; harp malullüğü gerektiren sebepler ve 2330, 2453, 2629 ve 3713 sayılı Kanunlar kapsamında şehit olanlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamında malul olanların yüksek öğrenim gören (İkinci öğretim hariç) çocuklarından yüksek öğrenim öğrenci katkı payı alınmaz. Bu haktan yararlanmak için öğrencisi olunan üniversitenin ilgili birimlerine başvurulması gerekir.
     j. Vakıflar Genel Müdürlüğünce Şehit Çocuklarına Burs Verilmesi
      Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Yönetmeliğince, Genel Müdürlük tarafından burs verilecek öğrencilerin tespiti için belirlenen puanlama kriterlerine, babası şehit olan öğrenciler için +25 puan ilave edilmiştir. Burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin, burs başvuru formu, okul idaresinden alınacak öğrenci belgesi, iki adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte, 01 Eylül ile 01 Ekim tarihleri arasında, Vakıflar Bölge Müdürlüklerine başvurmaları gerekir. Başvurular posta yolu ile de yapılabilir.
      k. İstihdam (İş) Hakkı 
      3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu gereği; terör eylemleri nedeni ve etkisiyle malul olan kamu görevlileri ile erbaş/erlerden, çalışabilir durumda olanların kendileri, çalışamaz durumda olanların ise yasada belirtilen yakınlarından biri ile şehit olan kamu görevlileri ile erbaş/erlerin yakınlarından birinin (eş, çocuk, kardeş) kadro veya işin gerektirdiği nitelik, özellik ve şartları taşıması şartıyla, kamu kurum/kuruluşlarında sınavsız olarak istihdam edilebilme hakkı bulunmaktadır.
      (1) Hak Sahipliği
      Şehit olanlar için; ilk hak sahibi şehidin eşidir. Eşinin olmaması veya talepte bulunmaması halinde, herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda memur, sözleşmeli personel veya sürekli işçi kadrolarında çalışmayan çocuklarından biri, çocukları da yoksa veya yaşları itibarıyla çalışamayacak durumda iseler, herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda memur, sözleşmeli personel veya sürekli işçi kadrolarında çalışmayan kardeşlerinden biri olmak üzere şehit yakınlarından yalnızca biri bu haktan yararlanabilir. Çocuk veya kardeşlerden öncelikle yaşı büyük olanın işe alınması (işe gireceği kurumun mevzuatındaki üst yaş sınırını aşmamak kaydıyla) esastır. Şehidin, yaşları itibarıyla çalışamayacak olan çocukları, iş hakkı kullanılmadığı takdirde, çalışma yaşına geldiğinde iş imkanından yararlandırılır. 
       Malul olanlar için; çalışabilir durumda olan personelin yalnızca kendisi bu hakkı kullanabilir. Çalışamayacak derecede malul olanlar için ilk hak sahibi malulün eşidir. 
       Eşinin olmaması veya talepte bulunmaması halinde herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda memur, sözleşmeli personel veya sürekli işçi kadrolarında çalışmayan çocuklarından biri, çocukları da yoksa veya yaşları itibariyle çalışamayacak durumda iseler, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda memur, sözleşmeli personel veya sürekli işçi kadrolarında çalışmayan kardeşlerinden biri olmak üzere malulün yakınlarından yalnızca biri bu haktan yararlanır. Çocuk ve kardeşlerden öncelikle yaşı büyük olanın (işe gireceği kurumun mevzuatındaki üst yaş sınırını aşmamak kaydıyla) işe alınması esastır.
      (2) Başvuru Şekli
         (a) Hak sahibi şehit yakınları ile maluller/yakınlarının, ilgili Kaymakamlık/Valilik ya da Kuv.K.lıklarından temin edebilecekleri "İş İstek Formu"nu doldurduktan sonra; aileye teslim edilen şehadet belgesinin bir kopyası veya bağlı bulunduğu Kuv.K.lığından alacakları şehit durum belgesi/malullük durum belgesi, öğrenim belgesi (son bitirdiği okul diploması veya çıkış belgesi), nüfus kayıt örneği (anne, baba, eş, çocuklar ve kardeşleri de gösterir şekilde), maluliyeti gösteren sağlık kurulu raporu ve adli sicil belgesi, SGK Tanıtım Kartı fotokopisi ve iş istek formu ile birlikte bulundukları yerdeki Valilik/Kaymakamlığa başvurmaları gerekir.
         (b) İş için başvuran şehit çocuklarından birinin başvurusu halinde; varsa şehidin eşinin ve diğer çocuklarının, şehit kardeşlerinden birinin başvurusu halinde ise varsa şehidin eşinin, çocuklarının ve diğer kardeşlerinin, haklarından feragat ettiklerine dair noter onaylı beyanlarını da başvuru evraklarına eklemesi gerekmektedir. Şehit eşinin başvurusu halinde, diğer aile fertlerinden feragat beyanı alınmaz. Hak sahibi malul yakınlarından iş için başvuran kişinin, malulün hakkından feragat ettiğine dair noter onaylı beyanını da başvuru evrakına eklemesi gerekir.
         (c) Yukarıdaki esaslara göre yapılan iş talepleri ile ilgili dosyalar Valiliklerce İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir ve burada yapılacak değerlendirme sonucu Bakanlıkça atama yapılır.
      (3) Başvuru Süresi 
         (a) Bu haktan yararlanmak isteyen hak sahipleri, şahadet/maluliyet olayının meydana geldiği tarihten itibaren 15 yıl içerisinde başvurmak zorundadırlar. Bu süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. 
         (b) Olay tarihi itibariyle ve müteakip 15 yıl içerisinde istihdam edilebilecek hak sahibi bulunmaması halinde, yukarıdaki süre, şehidin/malulün yaşı küçük çocukları veya kardeşlerinden birinin 18 yaşına girdiği tarihten itibaren başlar. 
         (c) Geçmişte meydana gelen ve 3713 sayılı Kanun kapsamındaki olaylarda şehit olanların yakınları ile malul olanlar ve yakınları için başvuru süresi, konuyla ilgili yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği 29 Mart 1996 tarihinden itibaren başlar. 
         (ç) Bu hak kapsamında ataması yapılanlardan, kendi hatası, kusuru ve iradesi olmaksızın, özelleştirme ve benzeri nedenlerle işten çıkarılanlar yeniden başvurabilirler.
      l. Şehit Personelin Şahsi Tabancalarının Varislerine Devri 
      6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun gereği, şehit subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların şahsi tabancaları varislerine devredilebilir. Bu maksatla; tabancayı adına tescil ettirecek varis, veraset ilamı ve 18 yaşından büyük varislerden alacağı noterden onaylı feragatname ile ilgili Kuv.K.lığı Lojistik Başkanlığına müracaat eder. Buradan verilecek menşei belgesi alındıktan sonra, ruhsat için Jandarma Bölgesinde ikamet edenlerin İl Jandarma K.lıklarına, diğerlerinin ise İl Emniyet Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. 
      m. Silah Bulundurma ve Taşıma Yetki Belgelerinin Vergi ve Harç Muafiyeti 
      6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun gereğince; harp malulü olanlar ile 2330, 2453, 2566, 2629 ve 3713 sayılı Kanunlar kapsamında şehit olanların anne, baba, eş ve çocuklarına bu kişilerden intikal eden ateşli silahlar ile malul olanlara ait ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır.
      Ayrıca yine 6136 sayılı Kanun gereğince barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla yürütülen her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle vefat edenler ile malul olanlardan (erbaş/er dahil) intikal eden silah bulunmaması durumunda; bunların ana, baba, eş ve çocuklarından sadece birinin, bir ateşli silahla sınırlı olmak kaydıyla, silah taşımasına veya bulundurmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır.
      n. Mesken Vergisi Muafiyeti
      1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre, şehitlerin dul/yetimleri ile gazilerin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2'yi geçmeyen tek meskeni (intifa hakkına sahip olunması dahil) olması halinde, bu meskenlere ait vergi oranlarını sıfıra indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Vergi indirimi uygulamasından yararlanmak için konutun bulunduğu yerdeki Belediye Başkanlıklarına başvurulmalıdır.
      o. Gelir Vergisi İndirimi
      193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu gereğince; çalışma gücünün asgari % 40'ını kaybetmiş bulunan malullerin ücretlerinde çalışma gücü kayıp oranına göre gelir vergisi indirimi yapılır.
      Gelir vergisi indiriminden yararlanmak isteyenlerin; dilekçe, nüfus cüzdanı örneği, iki adet fotoğraf ve iş yerinde çalıştığına dair belge ile işyerinin bulunduğu yerdeki Defterdarlık, Gelirler Müdürlüğü, Vergi Dairesi veya Mal Müdürlüğüne başvurması gerekir.
      ö. Gümrük Vergisi Muafiyeti
      4458 sayılı Gümrük Kanunu gereğince malul ve sakatların kullanımına özel eşyalar gümrük vergilerinden muaf tutulmuş ve bu eşyaların niteliğini belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir.
      2008/13676 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca münhasıran malul ve sakatlar tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan (3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren sol bacak engeli olan gazilerde özel tertibat aranmaz) ve bunlar tarafından ithal edilen motorlu veya motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet ve motor silindir hacmi 1600 (dahil) cc'ye kadar olan binek otomobilleri (arazi taşıtları hariç) ile el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olmaları nedeniyle bizzat sakat kişi tarafından kullanılamayan, sakat kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan ve sakat kişinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya sakat kişi tarafından iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılan motor silindir hacmi 2500 (dahil) cc'ye kadar olan taşıtlar (arazi taşıtları ve binek otomobiller hariç) gümrük vergilerinden muaftır. Muaf olunabilmesi için ithalatın mutlaka malul/özürlü kişi tarafından yapılması gerekir.
      Ayrıca, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri gereğince bu araçların beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk defa alınması özel tüketim vergisinden muaftır. Bu haktan yararlanarak binek otomobil ithal etmek isteyenlerin; yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış heyet raporu, Trafik Dairesince düzenlenmiş H sınıfı sürücü belgesinin aslı ve iki nüshası, nüfus cüzdanı örneği ve ikametgah belgesi ile Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.
      p. Elektrik Enerjisi Ücret İndirimi
      Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği gereğince; SGK tarafından kendilerine aylık bağlanan şehit dul/yetimleri ile malul gazilerin ikamet ettikleri konutta tükettikleri elektrik enerjisine % 40 indirim uygulanmaktadır. 
      Elektrik enerjisi ücret indiriminden yararlanmak isteyenlerin; elektrik sayaçlarının üzerlerine kayıtlı olması şartıyla; SGK Tanıtım Kartı, abone numarası ve ikametgah belgesi ile birlikte her yıl Ocak ayı içinde bağlı oldukları Elektrik Dağıtım Müessesesine başvurmaları gerekir.
      r. Su Ücreti İndirimi 
      1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun gereğince; şehit dul/yetimi sıfatıyla aylık bağlananlar ile malul gazilere, belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücretinde % 50'den az olmamak koşuluyla indirim uygulanmaktadır. 
      Su ücreti indiriminden yararlanmak isteyenlerin, su sayaçlarının üzerlerine kayıtlı olması şartıyla, SGK Tanıtım Kartı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikamet edilen evin abone numarasını gösterir belge ile birlikte her yıl Ocak ayı içerisinde ilgili Belediye Başkanlıklarına başvurmaları gerekir.
      s. Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi
      5682 sayılı Pasaport Kanununa göre; aylıkları, emsalleri esas alınarak yükseltilmesi suretiyle 1, 2 veya 3'üncü maaş derecesine gelen şehit eşlerine, vazife/harp malullerinin kendilerine ve eşlerine ve bunların yanında yaşayan, evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocuklarına ve yine yanında yaşayıp reşit olmayan erkek çocuklarına talepleri halinde diğer şartları da taşımaları kaydıyla "Hususi Damgalı Pasaport" verilmektedir. 
      T.C.İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 2009/18 sayılı Genelgesi uyarınca; 5434 sayılı Kanunun Ek 77'nci maddesinin son fıkrasına istinaden, şehit ebeveynin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport almak isteyen kız/erkek çocuklarının talepleri, yanında yaşama şartı aranmaksızın ve ayrıca hayatını kaybeden ebeveyninden dolayı maaş alıyor olsa bile; ebeveynin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport almak isteyen 18 yaşından büyük kız çocuklarının talepleri yerine getirilir. 
      Hususi Damgalı Pasaport almak isteyenlerin; bağlı bulunduğu Kuv.K.lığından alacakları derece ve kademe gösterir belge, şehit/malul belgesi ve Emniyet Müdürlüklerinden istenecek diğer belgeler ile bulundukları yerdeki İl Emniyet Müdürlüklerine başvurmaları gerekir. 
      ş. Devlet Memuru Olarak Görev Yapan Şehit /Malul Yakınlarının Atanması ile Şehit Eşi Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri 
         (1) Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik gereğince; terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit/malul olanların (erbaş/er dahil), Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle ilgili yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir. Bu konuda başvurular çalışılan kurum/kuruluş idaresine yapılır. 
         (2) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği gereğince; eşi şehit olan öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaftır. Eşi şehit olan öğretmenlerin yer değiştirme talepleri; bulundukları görev yerinde veya ilde çalışmaları gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın ve yer değişikliği istekleri yer değiştirme dönemi ile sınırlı olmaksızın atanacakları yerde alanlarında açık norm kadro bulunması şartına bağlı kalınmadan gerçekleştirilir. İstekli olmadıkları sürece kendi iradeleri dışında atamaları yapılmaz. Bu konuda başvurular yer değiştirme formu, ilgili kuvvet komutanlığından alınacak şehit belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve gerekli belgelerle birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılır.
      t. Göreve Devam Etme
      Maluliyeti hakkında kesin işlemli sağlık raporu bulunan ve kendi isteğiyle göreve devam etmek için başvuranlardan, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre göreve devam etmesi uygun olduğu Gnkur.Bşk.lığınca onaylananlar, TSK'nde uygun görev yerlerinde mevcut statüleri ile istihdam edilir.
2. DİĞER HAKLAR 
      a. İlk Destek Yardımı:
      İlgili Kuvvet Komutanlığınca şehitlerin (Erbaş/Er) ailelerine acil ve öncelikli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak ilk destek yardımı yapılır. Bu yardım evli ise şehidin eşine, bekar ise anne/babasına, yoksa cenazesini teslim alan kardeşlerinden ya da varislerinden birine ödenir.
      b. Mehmetçik Yaşam Sigortası Ödemesi:
      TSK'nde görevli personelin düşük bir miktar karşılığı sigorta yaptırmaları halinde hizmette bulundukları sürede, her ne sebeple ve suretle olursa olsun vefat etmeleri ya da "Askerliğe Elverişli Değildir" raporu alarak malul olmaları halinde eş, çocuk, ana ve babalarına ya da kendilerine ilgili sigorta şirketi tarafından belirlenen miktarlarda ödeme yapılır. 
      c. TSK Mehmetçik Vakfı, TSK Dayanışma Vakfı ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Üye Yardımları:
      (1) TSK Mehmetçik Vakfı Yardımları:
      TSK Mehmetçik Vakfı Yönetmeliği ile belirlenmiş durumlarda hayatını kaybetmiş Erbaş/Erlerin varislerine Vakıf tarafından aşağıdaki yardımlar yapılır.
         (a) Bir Defaya Mahsus Yapılan Yardımlar:
            (I) Şehit Olan Veya Herhangi Bir Nedenle Hayatını Kaybeden Erbaş/Erlere Yapılan Ölüm Yardımı: Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden erbaş/erlerin varislerine yapılır. Ödemenin varisler arasında paylaşımı ilgili yönetmelikte belirlenmiş esaslara göre yapılır. 
            (II) Malul Gazi Erbaş/Erler ile Engelli Erbaş/Erlere, Maluliyet Dereceleri Esas Alınmak Suretiyle Yapılan Maluliyet Yardımı: Malul gazi erbaş/erlere, maluliyet derecesine göre yapılır. yardımın yapılabilmesi için malul gazi erbaş/er hayatta iken başvurulması gerekir.
            (III) Sürekli Bakım Yardımı Almakta İken Vefat Eden Malul Gazi ve Engelli Erbaş/Erler İçin Yapılan Ölüm Yardımı: Vakıftan "Sürekli Bakım Yardımı" almakta iken vefat eden malul gazi erbaş/erler için yapılır.
            (IV) Şehit Olan veya Herhangi Bir Nedenle Hayatını Kaybeden Erbaş/Erin Ölüm Tarihinde, Malul Gazi ve Engelli Erbaş/Erin ise Olay Tarihinde Eşi Hamile ise Doğum Yaptığında Ödenen Doğum Yardımı: Vakıftan "Ölüm Yardımı" almaya hak kazanan Erbaş/Erin hayatını kaybettiği tarihte ana rahminde olup da sağ doğan çocuğu için bir defaya mahsus olmak üzere çocuğun annesine, annesi bulunmuyorsa vasisine doğum yardımı yapılır.
            (V) Bakım ve Öğrenim Yardımı Almakta Olan Çocuğun Vefatı Halinde Ödenen Ölüm Yardımı: Vakıftan "Bakım ve Öğrenim Yardımı" almaya hak kazanmış her bir çocuğun ölümü halinde; çocuğun annesine, annesi bulunmuyorsa vasisine çocuk ölüm yardımı yapılır.
         (b) Sürekli veya Belli Bir Süre Dahilinde Yapılan Yardımlar 
            (I) Malul Gazi ve Engelli Bakım Yardımı: Vakıftan "Maluliyet Yardımı" almayı hak eden ve maluliyeti 1'inci, 2'inci, 3'üncü ve 4'üncü derece olan erbaş/erlere hayatları boyunca üç aylık dönemler halinde yapılır.
            (II) Bakım ve Öğrenim Yardımı: Vakıftan "Ölüm Yardımı" ve "Maluliyet Yardımı" hak eden erbaş/erlerin; ölüm tarihinden önce doğmuş çocukları ile bu tarihte ana rahminde olup, müteakiben doğan çocukları için ilgili yönetmelikte belirlenmiş esaslar dahilinde (her üç ayda bir) yardım yapılır. 
      TSK Mehmetçik Vakfı yardım çeşitleri ve miktarları ile, yardım için gerekli şartlar konusunda detaylı bilgi www.mehmetcik.org.tr adresinden alınabilir.
      (2) TSK Dayanışma Vakfı Yardımları:
      TSK Dayanışma Vakfı üyesi olan ve TSK'da görevli iken hayatını kaybeden ya da 1, 2, 3, 4'üncü derecede malul olan subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma ve uzman erbaşlara; Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenen miktarlarda yardım yapılır. 
         (a) Bir Defada Yapılan Yardımlar :
            (I) Ölüm yardımı: Hizmet süresine göre hesaplanan miktarlarda ölüm yardımı yapılır. 
            (II) Maluliyet yardımı: Hizmet süresi ne olursa olsun, 1, 2, 3 ve 4'üncü derecede malul olanlara, Vakıf Yönetmeliğinde belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde yardım yapılır.
         (b)  Devamlılık Gösteren Yardımlar :
             (I) Dul aylığı: Ölen subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma, uzman erbaşın dul eşine bağlanan aylık olup, hayatta olduğu süre içerisinde devam eder. Ölen, OYAK üyesi ise eşi adına OYAK'ın "Emekli Maaş Sistemi" hesabına, Harp Okulu mezunu (Kurmay olmayan) bir yıllık albayın son OYAK aidatına esas maaşının 20 katı tutarında para yatırılarak aylık alması sağlanır. OYAK üyesi olmayanlara tespit edilen miktar defaten ödenir. Bekar ise herhangi bir ödeme yapılmaz.
             (II) Sağlık Raporu ile Belirlenen Maluliyet Aylığı Yardımı: Maluliyet aylığı yardımı, görev süresi 10 yılın altındaki Vakıf üyesi TSK'ndan ayrılan üye personelden, SGK'ca maluliyetleri 1 ve 2'nci derece olarak belirlenerek ve kendisine aylık bağlanmayanlardan; aynı zamanda OYAK üyesi olanlar adına OYAK'nun "Emekli Maaş Sistemi" hesabına Harp Okulu mezunu (Kurmay olmayan) bir yıllık albayın son OYAK aidatına esas maaşının 20 katı tutarında para yatırılarak aylık bağlanması sağlanır. OYAK üyesi olmayanlara tespit edilen miktar defaten ödenir. Maluliyet aylığı yardımı; Yönetim Kurulunca maaş bağlanmasına ilişkin kararın verilmesini takip eden aybaşından itibaren geçerli olmak üzere yapılır. Personelin vefatı ile sona erer. Maaş peşin olarak ödenir. Ölüm tarihinde ödenmiş olan geri alınmaz.
      TSK Dayanışma Vakfı Yardımları için gerekli şartlar ve hazırlanacak belgelere ilişkin detaylı bilgi www.tskdv.org.tr adresinden alınabilir. 
      (3) Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Yardımları:
      205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu gereğince aşağıdaki yardımlar yapılır (erbaş/erler hariç).
         (a) Ölüm Yardımı: OYAK üyesi personelin hayatını kaybetmesi halinde yasal mirasçılarına OYAK tarafından; albay ve aşağı rütbeler için albay maaşının 20 katı, kıdemli albay ve yukarı rütbeler için ise kendi aylıklarının 20 katı tutarında ölüm yardımı yapılır.
         (b) Maluliyet Yardımı: Tam ve daimi malul olduğu kesin işlemli sağlık raporu ile belirlenen OYAK üyesi personel, rapor tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde başvurması halinde, kısmi ve daimi malul olduğu kesin işlemli sağlık raporu ile belirlenen OYAK üyesi personel ise rapor tarihinden itibaren 1 yıl, kaza tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde başvurması halinde OYAK tarafından yapılan malullük yardımına hak kazanır. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin sağlık raporu ile birlikte OYAK Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 
         (c) Konut Kredisi: OYAK'tan malullük yardımına hak kazananlardan "TSK'nde Görev Yapamaz" raporu alanlara, malullük yardımının ödendiği tarihteki limit üzerinden konut kredisi hakkı doğar. Bu hak maluliyet yardımının ödendiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde kullanılmadığı takdirde sona erer. Göreve devam eden personel için 2 yıllık süre uygulanmaz. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin satın aldıkları evin tapusu ile birlikte OYAK Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
      OYAK yardımları ile ilgili detaylı bilgi www.oyak.com.tr adresinden alınabilir.
      ç. Bayrak Verilmesi:
      TSK Tören Yönergesi uyarınca; şehitlerin tabutları üzerine sarılan bayraklar özel kutusu içerisinde, eşi, en büyük erkek evladından başlayarak çocukları, baba veya annesi, sırasına göre kanuni mirasçılarına verilir.
      d. Yara İşareti Takılması
      İç güvenlik görevlerinde veya kaçakçılığın men ve takibi ile hudut emniyet hizmetlerinde fiilen çatışmalar sonucu yararlananlardan; yaralandığını onaylanmak suretiyle belgeleyen ve göreve devam eden personel yara işareti taşır.
      e. Malul Gazi Şerit Rozeti Verilmesi
      Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurtiçi ve yurtdışı mücadelede, her çeşit düşman ve terörist silahlarının tesiri ile harp bölgesindeki harekat ve hizmetlerin sebep ve tesiri ile yaralanarak malul olan ve göreve devam eden personele, "Malul Gazi Şerit Rozeti" verilir.
      f. Malul Gazi Rozeti Verilmesi
      Kendilerine aylık bağlanan malul gazilere, sadece sivil kıyafetleri ile kullanılmak üzere, Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan "Malul Gazi Rozeti" bağlı bulunduğu Kuv.K.lığı tarafından verilir. 
      g. İkametine Yakın Yerde Askerlik Hizmeti Yapma: 
      TSK Erbaş ve Er İşlemleri Yönergesi uyarınca; askerlik hizmetini yapmakta iken şehit/malul olan kamu personelinin askerlik hizmeti yapacak kardeş ve çocuklarının dağıtımları mümkün olduğu kadar ikamet ettikleri yere yakın birlik, kurum ve karargahlara yapılır. 
      Bu haktan yararlanmak için; hak sahibi veya ailesinin öncelikle Askerlik Şubesi Başkanlığına, bu başvuru için geç kalınmışsa, eğitim birliğine veya oğlun/kardeşin mensup olduğu Kuv.K.lığına dilekçe, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve şehit belgesi ile başvurması gerekmektedir. Bu talep askerliğin her safhasında yapılabilir. 
      ğ. İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarına Elektronik Ortamda Kayıt:
      Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün 2007/45 sayılı Genelgesi uyarınca ülke genelinde ilköğretim okullarına kayıt yaptıracak şehit ya da malul gazi çocuklarının talepleri halinde istedikleri okullara kayıtları yapılır. 
      Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 2007/62 sayılı Genelgesi uyarınca, Büyükşehir statüsünde olan 16 ilde, ortaöğretim okullarına kayıt yaptıracak şehit, malul/muharip gazilerin çocuklarının, durumlarını belgelemeleri halinde istedikleri genel liselere kayıtları yapılır. 
      İlköğretim ve ortaöğretim okullarına elektronik ortamda kayıt ile ilgili detaylı bilgi www.meb.gov.tr adresinden alınabilir.
      h. Şehit/Malul Çocuklarının Askeri Okullara Öncelikle Alınması:
      TSK bünyesinde görev yapmakta iken şehit, malul/muharip gazi olan personelin çocuklarına, askeri okullara girişte, giriş koşullarını sağlamaları halinde ek puan veya kontenjan verilerek öncelik sağlanmaktadır. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin; alım yapılacak yılın başvuru kılavuzlarında belirtildiği şekilde hareket ederek; ilgili Askeri Okul K.lıklarına başvurmaları gerekmektedir. 
      ı. TSK Akıllı Kartı Verilmesi: 
      TSK Akıllı Kart Yönergesi uyarınca; vazife/harp malullerinin kendileri ile vazife/harp malulü olarak şehit olan personele (subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara) ve bunların hak sahibi aile fertlerine TSK Personel Akıllı Kartı verilir. TSK Akıllı Kartlarında, malul gazi olan personelin statüsünü gösteren bölüme "Malul Gazi" ifadesi ile sınıf ve rütbesini gösteren bölüme ayrıldığı tarihteki rütbesi yazılır. Malul Gazilerin hak sahibi aile fertlerine verilecek olan kartlarda da aynı ibare yer alır. SGK tarafından verilen Ücretsiz Seyahat Kartının ibrazı halinde kart ücreti alınmaz.
      Vazife malullüğü gerektiren sebeplerle şehit olan erbaş/erlerin hak sahibi aile fertlerine Askeri Hastanelere Giriş Kartı verilir.
      TSK Akıllı Kartı ile ilgili diğer işlemler için, ikamet edilen yerde bulunan Askerlik Şubesi Başkanlığına başvurulması gerekir.
      i. TSK Özel/Yerel Eğitim Merkezlerinden Yararlanma:
      Şehit/malul subay, astsubay ve uzman jandarmaların eş ve çocuklarına özel/yerel eğitim merkezlerinden yararlanmada (maluller için malullük derecelerine göre) ek puan verilmek suretiyle avantaj sağlanır. Bu merkezlerden yararlanmak isteyenlerin bağlı bulundukları Kuv.K.lığına dilekçe ile başvurmaları gerekir. 
      TSK Akıllı Kartına sahip şehit subay, yedek subay, astsubay ve uzman jandarmaların aile fertleri ile TSK Akıllı Kartına sahip malul personel ile aile fertlerinden günübirlik giriş ücreti ve otopark ücreti alınmaz. 
      j. TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinden Yararlanma
      TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde (Lodumlu-Ankara) başta malul gaziler olmak üzere hak sahibi tüm TSK personeli ve ailelerine hizmet verilmektedir. Merkezde malul gazi personelin, her türlü ortopedik (eklem hareket kısıtlıkları, ampüteler, ortez ve protez uygulamaları, sekel bırakan nitelikte romatizmal hastalıklar, yürüyüş bozuklukları ve diğer ağrılı kas iskelet sistemi hastalıkları vs.) ve nörolojik (omurilik yaralanması, beyin hasarı, inme, sinir sistemi hastalıkları vs.) rahatsızlıklarının rehabilitasyonu yapılmaktadır. Ankara dışından gelmiş hastalar ve refakatçileri için Merkez bünyesinde 50 Yataklı Otel hizmet vermektedir.
      Bakıma muhtaç ve kimsesiz malul gazilerden; bakıma muhtaçlığı GATA ve/veya TSK Sağlık Kurulu Raporuyla belgelenen, kimsesizliği onaylanan ve Merkez Başkanlığınca uygun görülen malul gaziler, tesisin 50 Yataklı Bakım Merkezi bölümünden sürekli olarak yararlanabilir.
      k. TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezinden Yararlanma:
      Balıkesir ili, Ayvalık ilçesinde bulunan TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezinden, TSK mensubu şehitlerin eşleri, çocukları, anne/babaları ile anne/babanın refakatinde bulunan şehit personelin 18 yaşını doldurmamış erkek kardeşleri ve evlenmemiş kız kardeşleri birlikte yararlanabilirler. Ayrıca malul gaziler evli ise eşi ve çocukları, bekar ise anne, baba ve bekar kardeşi ile birlikte yararlanabilirler. Aksi taktirde yer tahsisi yapılmaz. Tesisten 02 Mayıs-27 Ekim tarihleri arasında 10 (on) günlük, diğer tarihler arasında ise 13 (on üç) günlük dönemler halinde yararlanılır.
      Tesisten yararlanan şehit erbaş/er aileleri ile malul gazi erbaş/erler ve yakınlarının gidiş-dönüş yol paraları, tesisteki tabldot usulü yemek paraları (sabah/öğle/akşam) TSK Mehmetçik Vakfı bütçesinden, TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkez K.lığınca karşılanır. Şehit subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman çavuşların aile fertlerinin, yol ve yemek ücretleri kendileri tarafından karşılanır. Tesisten yararlanan hak sahiplerinden yatak ücreti alınmaz.
      Merkezden yararlanmak isteyenlerin "Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşlem Daire Başkanlığı Yücetepe/ANKARA" adresine dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Dilekçe örnekleri, Askerlik Şubesi Başkanlıkları ile Askeri Birlik Komutanlıkları ve www.kkk.tsk.tr/GenelKonular/Sehit/yarali adresinden temin edilebilir.
      l. İdari İzin Verilmesi:
      2005/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince; kamu kurum/kuruluşlarında görevli olan şehit eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri, 18 Mart Şehitler Gününde, kamu kurum/kuruluşlarında görevli olan malul gaziler ve eşleri 19 Eylül Gaziler Gününde idari izinli sayılır.
      2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca; ulusal düzeyde kabul edilen 10-16 Mayıs Sakatlar Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya Özürlüler Gününde kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan tüm özürlüler idari izinli sayılır. Bu haktan özürlü statüsünde olan ve "Özürlü Kartına" sahip veya özürlülük bilgisi nüfus cüzdanında yer alan malul gaziler yararlanabilir.
      m. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sosyal Tesislerden Yararlanma:
      2006/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince; şehitler, harp ve vazife malulleri ile bunların eş, anne, baba ve çocukları, ikametgah mahalleri dışına çıktıklarında, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden bu kurum/kuruluşların kendi personeline uyguladıkları ücret tarifesine göre yararlandırılır.
      n. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce Bayilik Ruhsatı Verilmesi
      Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar Yönetmeliği gereğince; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen görevler nedeniyle malul olup bayi açmak isteyenlerden, ilgili yönetmelikteki diğer şartları taşıyanlara, bir yıldır faaliyet gösteriyor olma şartı aranmaksızın ve kura çekilişine tabi tutulmaksızın öncelik tanınır.
      Sayısal Oyunlar Bayiliği açmak isteyen hak sahiplerinin, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.
      o. Müsabaka Yerlerine Girme
      Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliği hükümlerine göre söz konusu Genel Müdürlük tarafından çıkarılan talimatlar uyarınca; 
      (1) Kullanım hakkı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olan tesislerde yapılacak spor karşılaşmalarında SGK tarafından kendilerine "Gazi Tanıtım Kartı" verilmiş gaziler için özel yer tahsisi yapılır.
      (2) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olup, spor kulüplerine veya kamu kurum/kuruluşlarına protokol karşılığında devredilen, kiralanan veya süreli kullanım hakkı tesis edilen stadyumlara, gazilerin girmesi için her türlü tedbir alınır ve gereken kolaylık gösterilir.
      (3) Gazilerin söz konusu spor karşılaşmalarına SGK tanıtım kartı göstermek suretiyle girmeleri sağlanır.
MUHARİP GAZİLERE SAĞLANAN HAKLAR 
1. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tarafından Sağlanan Haklar 
      a. Şeref Aylığı Bağlanması
         (1) 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında, milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 5750 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen memur maaş katsayısı ile çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanır. Hak sahibinin ölümü halinde bu aylık dul eşe % 75 oranında bağlanır, ancak dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilir. Vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklar hiç bir suretle haczedilemez. 
         (2) Yukarıda belirtilenlerden herhangi bir geliri ya da sosyal güvencesi olmayanlar için; bir iste de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise yazılı taleplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 30 günlük net asgari ücret tutarı (dul eşler için bu tutarın % 75'i) esas alınarak ödenir.
      b. Sağlık Hizmetlerinden Katılım Payı Alınmaması:
      1005 sayılı Kanun kapsamında şeref aylığı alanlarla bunların eşlerinin sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmaz. 
      c. Ulaşım Araçlarından Ücretsiz Yararlanma :
      Şeref aylığı alanlarla bunların eşlerine SGK tarafından "Ücretsiz Seyahat Kartı" verilir. Bu kart sahipleri yurt içinde Devlet Demiryollarının yurtiçi hatlarında, Denizcilik İşletmelerinin iç hat araçlarında, belediyeler, belediyelerce kurulan şirketler, belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs/şirketlere ait şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat ederler.
2. Elektrik Enerjisi Ücret İndirimi 
      Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği gereğince; muharip gazilerin ikamet ettikleri konutta tükettikleri elektrik enerjisine % 40 indirim uygulanır. 
      Elektrik enerjisi ücret indiriminden yararlanmak isteyenler SGK Tanıtım Kartı ve ikametgah belgesi ile birlikte bağlı oldukları Elektrik Dağıtım Müessesesine başvuruda bulunur.
3. Su Ücreti İndirimi 
      1005 sayılı Kanuna göre aylık bağlananlara, belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücretinde % 50'den az olmamak koşuluyla indirim uygulanır.
      Su ücreti indiriminden yararlanmak isteyenler SGK tanıtım kartı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikamet edilen evin abone numarasını gösterir belge ile birlikte ilgili Belediye Başkanlıklarına başvuruda bulunur.
4. İlköğretim Ve Ortaöğretim Okullarına Elektronik Ortamda Kayıt
       Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü'nün 2007/45 sayılı Genelgesi uyarınca ülke genelinde ilköğretim okullarına kayıt yaptıracak muharip gazi çocuklarının talepleri halinde istedikleri okullara kayıtları yapılır.
       Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 2007/62 sayılı Genelgesi uyarınca, Büyükşehir statüsünde olan 16 ilde, ortaöğretim okullarına kayıt yaptıracak muharip gazi çocuklarının, durumlarını belgelemeleri halinde, istedikleri genel liselere kayıtları yapılır.
5. Muharip Gazi Çocuklarının Askeri Okullara Öncelikle Alınması:
       TSK bünyesinde görev yapmakta iken muharip gazi olanların çocuklarına, askeri okullara girişte, giriş koşullarını sağlamaları halinde ek puan veya kontenjan verilerek öncelik sağlanır
       Bu haktan yararlanmak isteyenler; alım yapılacak yılın başvuru kılavuzlarında belirtildiği şekilde hareket ederek, ilgili Askeri Okul K.lıklarına başvuruda bulunur.
6. Müsabaka Yerlerine Girme:
       Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliği hükümlerine göre söz konusu Genel Müdürlük tarafından çıkarılan talimatlar uyarınca; 
      (1) Kullanım hakkı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olan tesislerde yapılacak spor karşılaşmalarında SGK tarafından kendilerine "Gazi Tanıtım Kartı" verilmiş gaziler için özel yer tahsis edilir.
      (2) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olup, spor kulüplerine veya kamu kurum ve kuruluşlarına protokol karşılığında devredilen, kiralanan veya süreli kullanım hakkı tesis edilen stadyumlara, gazilerin girmesi için her türlü tedbir alınır ve gereken kolaylık gösterilir.
      (3) Gazilerin söz konusu spor karşılaşmalarına SGK Tanıtım Kartı göstermek suretiyle girmeleri sağlanır.

 

 

GELİR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE SAKATLIK İNDİRİMDEN YARARLANMAK İSTEYENLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

          Özürlü vatandaşlarımızla ilgili olarak, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 31 ve 89'uncu maddelerinde özürlü hizmet erbabı ve serbest meslek erbabı ile bunların bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler ve basit usulde vergilendirilen bazı esnaf ve sanatkarlara bu kanununda yer alan esaslara göre hesaplanan sakatlık indiriminden yararlanma hakkı verilmiş olup, bu hakkın kullanımına ilişkin olarak Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik çıkarılmış ve 222 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile gerekli açıklamalar yapılmıştır.

       İlgili tebliğe göre sakatlık indiriminden yararlanmak isteyen şahısların bir dilekçe eki ile durumlarına uygun aşağıda belirtilen belgelerle birlikte; İllerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne, Bağımsız Vergi Dairesi bulunan İlçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Diğer İlçelerde Malmüdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER:  

Özürlü Hizmet Erbabı İçin; 
- Dilekçe (Dilekçe örneği aşağıda gösterilmiştir.)
- 2 adet fotoğraf(Sağlık Kurulu Raporunun aslı olanlardan fotoğraf istenmemektedir.Yönetmeliğe uygun rapor örneği aşağıda gösterilmiştir.)
- Çalıştığı yerden çalıştığına dair yazı,
- İşçi ise sigorta giriş bildirgesi veya son dört aylık sigorta prim bordrosu,
- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
- Sağlık Karnesi fotokopisi 
MALİYE BAKANLIĞINCA YAPILAN İŞLEMLER
        Defterdarlık Gelir Müdürlükleri, Vergi Dairesi Müdürlükleri ve Malmüdürlükleri kendilerine başvuran özürlülerin kişisel bilgilerini "Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik" ekindeki rapor formuna yazacaklar ve bu formları bir yazıya ekleyerek, özürlüleri yetkili sağlık kurulundan en yakın olanına sevk edeceklerdir. 
        Yetkili sağlık kuruluşu tarafından verilen raporlar yukarıda sayılan müdürlüklerce Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu'na gönderilecektir. Merkez Sağlık Kurulu tarafından incelenen ve sakatlık dereceleri belirlenen raporlar, ücretlilerde işverene, diğerlerinde kendilerine verilmek üzere Defterdarlığa gönderilecektir.  
İNDİRİM UYGULAMASI
Merkez Sağlık Kurulunca tespit edilen çalışma gücü kayıp oranının asgari  
% 80'ini kaybetmiş bulunan kişiler birinci derece,
% 60'ını kaybetmiş bulunan kişiler ikinci derece,
% 40'ını kaybetmiş bulunan kişiler üçüncü derece sakat sayılmaktadır.  
Sakatlık indirimi, herkese uygulanmakta olan özel indirim tutarının;
Birinci derece sakatlar için sekiz katı,
İkinci derece sakatlar için dört katı,
Üçüncü derece sakatlar için iki katı olarak uygulanır.
(1/1/2004 Tarihinden itibaren 4842 Sayılı Kanun Gereğince) 
Madde 31. - Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.
Sakatlık indirimi (2006 yılı için);
- Birinci derece sakatlar için 530 TL
- İkinci derece sakatlar için 265 TL
- Üçüncü derece sakatlar için 133 TL  
          Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.
          Sakatlık indiriminden yararlanacak birden fazla kişinin bulunması halinde, bu hesaplama her biri için ayrı ayrı yapılacak ve indirim uygulamasında toplu olarak dikkate alınacaktır. 
          Bu şekilde hesaplanan sakatlık indiriminin gelirin niteliğine göre aylık veya yıllık tutarı, özürlü bireylerin ücretli (hizmet erbabı) ise aylık tevkifat matrahından, serbest meslek erbabı ise beyan edeceği serbest meslek kazancından, basit usulde vergilendirilen ise vergi tarhına esas kazancından indirilecektir.replika saat rolex

          Farklı özel indirim tutarları belirlenen illerde çalışan özürlüler ile bunların bakmakla yükümlü bulunduğu özürlülerin yararlanabileceği sakatlık indirimi tutarının hesaplanmasında, bu illerde uygulanan özel indirim tutarı dikkate alınacaktır.

          Ücretlilerde sakatlık indirimi tutarına ayrıca özel indirim tutarının ilave edileceği malumdur.

          İndirim, beyan edilecek serbest meslek kazancı ve basit usulde vergilenen kazanç tutarı ile sınırlı olup, kazancın yetersiz olması halinde sonraki yıla devredilmeyecektir.   

          Muhtelif yerlerden ücret alanlarda, sakatlık indirimi, özel indirimin uygulandığı ücret gelirine uygulanacaktır. 
THY 'DAN İNDİRİMLİ TARİFE 
         1 Ocak 2005 tarihinden itibaren Malûl Gaziler için, iç hat seferlerinde %20 oranında, 13 Temmuz 2006 tarihinden itibaren ise dış hat seferlerinde %40 oranında kimi ücretler üzerinden indirim uygulanmaktadır. Türk Hava Yolları biletinin indirimli olarak düzenlenebilmesi için, "Gazi Tanıtım Kartı" nın ibraz edilmesi gerekmektedir.
        Bununla birlikte yalnız seyahat edemeyecek olan Malûl Gazilerin "Refakatçi ile Seyahat Edebilir" ibaresi bulunan Sağlık Raporunu ibra etmeleri durumunda, beraberinde bir refakatçi de aynı oranda indirim yararlanacaktır.  

 

 

 
18 MART GÜNÜNÜN ŞEHİTLER GÜNÜ VE 19 EYLÜL GÜNÜNÜN GAZİLER GÜNÜ İLÂN EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

 Kanun Numarası            : 4768

Kabul Tarihi                  : 27/6/2002
Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih : 27/6/2002   Sayı : 24804
Yayımlandığı Düstur       : Tertip :     Cilt : 7   Sayfa:   

Madde 1- 18 Mart Şehitler Günü, 19 Eylül Gaziler Günüdür. Anılan günlerde bütün kamu kurum ve kuruluşlarının öncülüğünde, halkımızın ve sivil kuruluşların iştiraki ile her yıl anma töreni düzenlenir.

Madde 2- Şehitler ve Gaziler günlerinin anma törenleri ile ilgili yönetmelik, Kanunun yayımı tarihinden itibaren dört ay içinde spordan sorumlu Devlet Bakanlığı ile Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarınca müştereken düzenlenir.

Madde 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 2933 SAYILI MADALYA VE NİŞANLAR KANUNU

Kanun Numarası          : 2933
Kabul Tarihi                : 24/10/1983
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/10/1983 Sayı: 18203
Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 812

                                
    Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
    Amaç ve kapsam
    Madde 1 - Bu Kanun; Devlet madalya ve nişanlarının çeşidini, verilecek kişileri, verilme, tescil, taşıma ve geri alınma usullerini, mirasçılara intikal şeklini, zayi halinde yapılacak işlemleri, bunların giderleri ile cezai müeyyi-
delere ilişkin esasları düzenler. Diğer kanunlardaki madalya ve nişan hükümleri saklıdır.
    Devlet madalyaları
    Madde 2 - Devlet madalyaları aşağıda gösterilmiştir:
    a) Devlet Şeref Madalyası;
   Devlet Şeref Madalyası, Bakanlar Kurulunun teklifi, Cumhurbaşkanının tevcihi ile Türkiye Cumhuriyetinin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için yurt içinde veya yurt dışında üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren Türk ve yabancı uyruklu kişilere verilir.
b) Devlet Övünç Madalyası;
    Devlet Övünç Madalyası, ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile yurt içinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakarlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek malul olanlara ve şehit olan kişilerin bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen mirasçılarına verilir.
   c) Devlet Üstün Hizmet Madalyası;  
  Devlet Üstün Hizmet Madalyası, ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile yurt içinde veya dışında herhangi bir alanda feragat, fedakarlık ve gayreti ile yaptığı çalışmalarda ülke ve dünya çapında emsallerine nazaran üstün başarı göstererek Devletin yücelmesine ve milli menfaatlere önemli ölçüde katkısı olan Türk vatandaşlarına verilir.
   d)(Ek:1/3/2000-4541/7 md.)
   Devlet Savaş Madalyası;
    Devlet Savaş Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanının inhası üzerine, Milli Savunma Bakanı ve Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararnameye istinaden bu madalyaları almaya hak eden kişilere, birliklerin sancaklarına Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanı veya görevlendireceği zat tarafından takılır. Devlet Savaş Madalyası, 1 inci ve 2 nci derece Devlet Savaş Madalyası olmak üzere iki çeşittir.
    1.1 inci derece Devlet Savaş Madalyası, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 189 ve 190 ıncı maddeleri gereğince savaş takdirnamesi ile taltif edilenlere verilir.
     2.2 nci derece Devlet Savaş Madalyası, uluslararası hukukun meşru saydığı haller ile Türkiye´nin taraf olduğu anlaşmalar gereğince yapılan savaşlarda, Türk ve dost kuvvetler içinde ve dışında görev alarak Türkiye´nin veya
dostlarının düşmanı ile yapılan muharebede başarılı sevk ve idaresi ile muharabe kazanan veya muharebenin kazanılmasını hazırlayan ve kolaylaştıran veya düşmanla çarpışmada görev icaplarının üstünde kahramanlık ve cesaret gösteren Türk ve yabancı uyruklu asker kişilere verildiği gibi, sonuçta üstün derecede kahramanlık ve cesaret gösteren birliklerin sancaklarına takılmak üzere de verilir.
   Nişanlar
    Madde 3 - Nişan çeşitleri aşağıda gösterilmiştir:
   a) Devlet Nişanı;
    Devlet Nişanı, Bakanlar Kurulu kararı, Cumhurbaşkanının tevcihi ile Türkiye Cumhuriyeti ile mensup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini ve milletlerin birbirlerine yakınlaşmalarını sağlayan ülkelerin devlet başkanlarına verilir.
    b) Cumhuriyet  Nişanı;
    Cumhuriyet Nişanı, Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ve Türkiye Cumhuriyeti ile mensup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini, milletlerin birbirine yakınlaşmalarını sağlayan ülkelerin başbakanlarına, bakanlarına ve dış temsilcilik mensuplarına verilir.
   c) Liyakat Nişanı;
    Liyakat Nişanı, Dışişleri Bakanlığı ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulunun görüşleri alınarak ilgili bakanın teklifi, Başbakanın onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile ilim ve sanatta Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası alanda tanıtılması ve yüceltilmesini sağlayan yabancı kişilere verilir.
    Madalya ve nişanların verilmesi
    Madde 4 - Madalya ve nişanlar, düzenlenen bir törenle, Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkanının görevlendireceği bir kişi tarafından beratı ve rozeti ile birlikte hak kazanana, hak kazananın hayatta olmaması halinde madalya ve nişanlar en büyüklerinden başlamak üzere erkek çocuklarına, yoksa kız çocuklarına, çocukları yoksa babasına, o da yoksa annesine, annesi yoksa eşine verilir.
    Madalya ve nişanların intikali
    Madde 5 - Madalya ve nişanlar hak edenin ölmesi halinde, bu madalya ve nişanlar kendileri tarafından mirasçılarından birine bırakılmamış ise, en büyüklerinden başlamak üzere erkek çocuklarına, yoksa kız çocuklarına, çocukları yoksa babasına o da yoksa annesine, annesi yoksa eşine, eşinin de yokluğu halinde Medeni Kanun hükümlerine göre kanuni mirasçılarına intikal eder.
    Kendilerine madalya ve nişan intikal edenlerin ölümleri halinde birinci fıkradaki usul uygulanır.
    Tescil ve terkin
    Madde 6 - Hak kazananlara verilen veya geri alınan madalya ve nişanların Başbakanlık Personel Genel Müdürlüğünce kayıtları tutulur ve bu genel müdürlükçe tescil veya terkinleri yapılır.
   Madalya ve nişanların geri alınması
    Madde 7 - Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerden dolayı hüküm giyenlerin mahkeme kararı ile madalya ve nişanlarının geri alınmasına hükmolunur.
    Başka devletlerce verilen madalya ve nişanların tescili ve takılması
    Madde 8 - Başka devletler tarafından Türk vatandaşlarına verilen madalya ve nişanlar, Başbakanlık Personel Genel Müdürlüğünce tescil edilir. Tescili yapılmamış madalya ve nişanlar takılmaz.
    Madalya ve nişanın zayii
    Madde 9 - Madalya ve nişan sahiplerinden nişan veya madalyası herhangi bir sebeple zayi olanlar durumu en kısa zamanda tescil eden makama bildirmekle zorunludurlar. Madalya ve nişanın zayiinde kusursuz oldukları yetkili makamlarca belirlenenlere Başbakanlıkça bedeli mukabilinde tören yapılmaksızın ve bir defaya mahsus olmak üzere madalya veya nişanları tekrar verilir.
   Giderlerin karşılanması
    Madde 10 - Madalya ve nişanlar ile ilgili her türlü giderler Başbakanlık bütçesinden karşılanır.
   Yasak tasarruflar
    Madde 11 - Bu Kanuna göre verilmiş bulunan madalya ve nişanlar, hak edenlerce satılamaz, devredilemez, bağışlanamaz veya şekli değiştirilemez.
    Cezai müeyyideler
    Madde 12 - Bu Kanunun 11 inci maddesindeki hükümlere aykırı hareket edenler bir aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
   Yönetmelik
    Madde 13 - Madalya ve nişanların ebat, biçim ve özelliklerinin tespiti, kimlere ve nasıl verileceği, bunların muhafaza ve taşınmasına ilişkin şekil ve esaslar; Devletçe veya başka devletlerce verilen madalya ve nişanların takılması ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Kanunun yayımlanmasından itibaren bir yıl içinde Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir ve Resmi Gazete`de yayımlanır.
   Yürürlük
    Madde 14 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
    Yürütme
    Madde 15 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

 
ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun Numarası       : 5529
Kanun Kabul Tarihi   : 29/06/2006
Resmi Gazete Tarihi  : 04/07/2006
Resmi Gazete Sayısı : 26218  
    Madde 1- 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin (B) alt bendine 
    "e) Çarşı ve mahalle bekçilerinden," ibaresi eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
    "Birinci fıkranın (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerinde sayılan kişilere ait silahların, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü maddesine, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre aylık bağlananlara ait silahların, barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında veya bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileri ile hayatlarını kaybedenlerin ana, baba, eş ve çocuklarına bu kişilerden intikal eden ateşli silahlar ile yukarıda sayılan kanunlara göre aylık bağlanmamış olsa bile bu şekilde yaralananlara ait ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır."
    "Barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla yürütülen her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle vefat edenlerden (şehit, er, erbaş ve malûl gaziler dahil) intikal eden silah bulunmaması durumunda; bunların ana, baba, eş ve çocuklarından sadece birinin, bir ateşli silahla sınırlı olmak kaydıyla, silah taşımasına veya bulundurmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır."
    Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
    Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
SİLAH RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELERE
1- Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden Sağlık Kurulu Raporu ( Başhekimliğe hangi amaçla Silah Ruhsatı istendiğine dair dilekçe yazılacak)
2- Adli Sicil Kaydı ( Dilekçede Silah Ruhsatı için yazılacak ) 
3- İkametgâh Belgesi ( Karakoldan tasdik ettirilecek )
4- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
5- Askerlik Şubesinden Gazi Olduğuna Dair Belge
6- 10 Adet Vesikalık Fotoğraf  

  

 
DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 06 NİSAN 2007 TARİHLİ VE 26485 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.
  
YÖNETMELİK  

Karar Sayısı : 2007/11837

Ekli "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı'nın 27/2/2007 tarihli ve 3724 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 2 nci ve 72 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/3/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER                                                                                                              
CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

 

A. GÜL                                 A. ŞENER                           M. A. ŞAHİN                       B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.     Devlet Bak. ve Başb. Yrd.     Devlet Bakanı

 

A. BABACAN                    M.AYDIN N. ÇUBUKÇU        A. BABACAN

Devlet Bakanı                  Devlet Bakanı                   Devlet Bakanı Devlet  Bakanı V.

 

C.ÇİÇEK                       M. V.GÖNÜL                 A.AKSU                K. UNAKITAN

Adalet Bakanı                Milli Savunma Bakanı      İçişleri Bakanı        Maliye Bakanı

 

H. ÇELİK                  F. N. ÖZAK                          R.AKDAĞ                         M. H.GÜLER

Milli Eğitim Bakanı      Bayındırlık ve İskan Bakanı       Sağlık Bakanı Ulaştırma      Bakanı V.

 

M. M. EKER                            M. BAŞESGİOĞLU              A. COŞKUN

Tarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv.         Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı

  

M.H.GÜLER                                     H.ÇELİK                                  O. PEPE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı         Kültür ve Turizm Bakanı V.       Çevre ve Orman Bakanı

 

 

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.

"EKMADDE2 - Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkânları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir."
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3-  Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  

 

 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI
Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü

EMEKLİ OLDUĞUNU GEÇ BEYAN EDEN EMEKLİLERİN TEK MESKENDEN DOLAYI İNDİRİMLİ EMLAK VERGİSİ ÖDEYİP EDEMEYECEĞİ HUSUSUNDA

 

Emlak Vergisi Kanununun 29.07.1998 tarihide yürürlüğe giren 4369 sayılı kanunun 65'inci maddesi ile değişik 8'inci maddesinin 2'nci fıkrasında, "Bakanlar Kurulunun Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunanların veya bunlardan kendileri üzerine kayıtlı meskeni olmayanların anılan kurumlardan aylık almayan ve herhangi bir geliri de bulunmayan eşlerin aynı nitelikteki meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım ile şehitlerin dul ve yetimlerinin ve gazilere ait tek meskenleri hakkında da uygulanır. Muayyen zamanlardan dinlenme amacı ile kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz." hükmü yer almıştır. 

Diğer taraftan, söz konusu madde hükmünde bahsi geçen emekliler, kendi üzerine kayıtlı meskeni olmayan emeklilerin eşleri, emekli ve şehitlerin dul ve yetimleri ile gazilere ilişkin indirimli vergi oranı, muhtelif tarih ve sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile 1999, 2000, 2001 ve 2002 yılları için sıfır olarak belirlenmiştir. 
Ancak, Kanunun mükerrer 8'inci maddesinde indirimden faydalanabilmek için mükelleflerin zamanında bildirimde bulunması şartı öngörülmediğinden mükelleflerin emekli indiriminden geriye dönük olarak faydalandırılmaları gerekmektedir.
Bu itibarla, emeklilerin, Türkiye sınırları içinde tek meskeni olması ve kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumundan aldığı aylık dışında başkaca bir gelirlerin olmaması halinde, medde hükmünün yürürlülük tarihi de göz önünde bulundurularak, Emlak ( Bina ) Vergisi indirimli oranı uygulanmasını sağlayan şartları haiz olunduğu tarihten itibaren indirimli bina vergisi oranı ( sıfır ) uygulanacağı tabiidir.
 
 
İSTİKLAL MADALYASI VERİLMİŞ BULUNANLARA VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN ŞEREF AYLIĞI BAĞLANMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Mart 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26458 

KANUN
Kanun No. 5595 Kabul Tarihi : 6/3/2007
 MADDE 1 - 20/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "4000" rakamı "5750" olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Yukarıda belirtilenlerden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık bağlanmadığı gibi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tâbi olmayı gerektiren bir işte de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise yazılı taleplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 30 günlük net asgarî ücret tutarı (dul eşler için bu tutarın % 75'i) esas alınarak ödenir."
 MADDE 2 - 1005 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 "Bu Kanun kapsamında aylık bağlananlar ile bunların eşlerinin resmî sağlık kurum ve kuruluşlarında veya bu kurum ve kuruluşlarca sevk edildikleri özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görecekleri tedavilere ilişkin giderler ile ilaç  giderleri; herhangi bir katılım payı veya fark alınmaksızın, Devlet memurlarının tedavi yardımına ilişkin usûl ve esasları çerçevesinde ve bu amaçla Millî Savunma Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır."
 MADDE 3 - 1005 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
 "EK MADDE 1 - Bu Kanun ve 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında vatanî hizmet tertibinden  aylık bağlananlar ile malûl gazi olarak aylık bağlanmış olanlar ve şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunanların; belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti % 50'den az indirim içermemek üzere belediye meclisleri tarafından belirlenecek tarife üzerinden alınır."
 MADDE 4 - Bu Kanunun;
 a) 1 inci maddesi 1/7/2007 tarihinde,
 b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
 yürürlüğe girer. 
 MADDE 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
9/3/2007 

 

MALÛLLER İLE ŞEHİT DUL VE YETİMLERİNE TÜTÜN VE ALKOL ÜRÜNLERİNİN SATIŞ BEDELLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 

 

Kanun Numarası         : 3480

Kabul Tarihi           : 13/10/1988
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/10/1988 Sayı: 19961
Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 5 Cilt:      Sayfa:
Amaç ve Kapsam:
    Madde 1 - Tütün, Tütün malûlleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünce imal ve ithal edilen tütün malûlleri ile ağır alkollü içkilerin satış bedellerinden yüzde iki oranında alınacak pay, bu Kanun hükümlerine göre hak sahiplerine ödenir. Bu oran Bakanlar Kurulunca bir katına kadar artırılabilir.
Payların Toplanması:
    Madde 2 - 1 inci maddede sayılan ürünlerin satış bedellerinin yüzde ikisinin aylık tutarları T.C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünde "Malûller, Şehit Dul ve Yetimleri Hesabı" adıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığı adına açılacak cari hesaba her ay sonunda Tütün, Tütün Malûlleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğün ce yatırılır.
    Bu paralar, yatırıldığı günden itibaren faize tabi tutulur. Faiz miktarı aynı şartlarla verilen azami faiz oranından az olamaz.
    Bankaya, bu hesapla ilgili hizmetler için masraf veya komisyon namı ile her hangi bir ödeme yapılmaz.
    Faydalanacaklar:
    Madde 3 - 2 inci maddede belirtilen hesapta toplanan paralardan;
    a) Harp malûllerine,
    b) Şehit dul ve yetimlerine,
    c) Barışta olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı haller ile talim, tatbikat veya manevra sırasında görevin veya çeşitli harp silah ve vasıtalarının sebep ve tesiri ile vazife malûlü sayılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile askeri harekâtı gerektiren iç tedip hareketleri veya güvenlik veya asayişin sağlanmasında Silahlı Kuvvetlerle birlikte veya ayrı olarak görevlendirilenlerden bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleri ile vazife malûlü sayılan jandarma ve emniyet mensupları ile sivil görevlilere,
    d) ( c )bendinde belirtilen görevlerin ifası sırasında, bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleri ile ölenlerin dul ve yetimlerine,
    Bu Kanun hükümlerine göre ödeme yapılır.
    Bu ödemeler hiçbir vergi veya harca tabi tutulmaz.
    Ödeme Esasları:
    Madde 4 - Ödemeler aşağıdaki esaslar dâhilinde yapılır:
    a) Hak sahiplerine, 3 üncü maddede yazılı durumlar sebebiyle, sosyal güvenlik kurumlarınca aylık bağlanmasına esas olan tarihten geçerli olarak müracaat tarihini izleyen yılın en geç ilk üç ayı içinde ve kaynağı 2 nci maddede yazılı hesaptan önceden aktarılacak paralardan karşılanmak üzere T.C. Emekli Sandığı tarafından ödeme yapılır. Ay farkları yıllık miktarın on ikiye bölünmesi suretiyle hesaplanır.
    b) (Değişik: 1.4.1988 - 4355/1 md.) Her yıl ödenecek miktar, malûllük derecelerine göre aşağıda yazılı göstergelerin ödemenin yapılması gereken yılın ilk dönemindeki Devlet memuru aylıklarına uygulanacak katsayı ile çarpımı neticesinde bulunacak tutardır
                     Malûllük Derecesi Göstergeler
                     -----------------      ---------------
                             1                   40 000
                             2                   36 000
                             3                   31 000
                             4                   28 000
                             5                   25 000
                             6                   22 000
    3 üncü maddenin (b) ve (d) bendinde sayılan dul ve yetimlere 1 inci derece
Malûllere uygulanan gösterge üzerinden; bunlar bir kişi ise tamamı, birden fazla ise eşit olarak paylaştırılmak suretiyle ve sosyal güvenlik kanunlarına göre dul ve yetim aylığı aldıkları sürece ödeme yapılır.
    c) Harp veya vazife malûlü olanlara hayatta bulundukları sürece ödeme yapılır. Ancak, ölen malûlün son yıldaki pay tutarının 5 katı, bir defaya mahsus olmak şartıyla kendisinden dul ve yetim aylığı bağlanacaklara eşit miktarda paylaştırılmak suretiyle yardım olarak ödenir.
    d) Hesapta toplanan miktarın ödemelere yetmemesi halinde aradaki fark Hazinece karşılanır. Ödemeler sonucunda kalan miktarın % 25'i şehit ve malûl çocuklarının eğitim ve öğretiminde sarf edilmek ve sosyal tesisler yapım, onarım ve işletilmesinde kullanılmak üzere T.C. Emekli Sandığına ödenir. Arta kalanı ise bir taraftan Hazineye gelir, diğer taraftan Maliye ve Gümrük Bakanlığının bina, makine ve teçhizat alımları ile yapı, tesis ve büyük onarım ihtiyaçlarında
kullanılmak üzere ilgili hizmet tertiplerine bu Bakanlıkça uygun görülen miktarı ödenek kaydedilir. Bu suretle kaydedilen ödeneklerin yılı programı ile ilişkisi Devlet Planlama Teşkilatınca kurulur ve bunlardan yılı içinde sarf edilmeyen miktarları ertesi yıla devren gelir ve ödenek kaydedilir.
    Bayilik:
    Madde 5 - Tütün, Tütün Malûlleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünce satışı yapılan ürünlerin bayiliği, başka isteyenlere tercihan, aşağıdaki sıra dâhilinde derece ve müracaat sırası göz önünde bulundurularak;
    a) Harp malûllerine,
    b) Şehit dul ve yetimlerine,
    c) Bu Kanun kapsamına giren asker ve sivil vazife malûllerine,
    d) 3 üncü maddenin (d) bendinde sayılan dul ve yetimlere, verilir. Bunların bayiliği fiilen kendilerinin yapması şarttır. Bayiliği veya menfaatini her ne suretle olursa olsun başkalarına devredenlerden bayilik geri alınır.
    Yetki:
    Madde 6 - Bu Kanunun uygulanmasına ait esasları belirlemeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.
    
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler:
    Madde 7 - 1O.11.1983 tarih ve 2951 sayılı Tekel Bey`iyeleri Üçte Birlerinin Dağıtımı Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
    Geçici Madde 1 - İlgililere 1988 yılında ödenmiş olan 1987 yılına ait paylar ile bu Kanuna göre aynı dönem için ödenecek paylar arasındaki fark ayrıca ödenir. Hesapta arta kalan para hakkında da bu Kanunun 4 üncü maddesinin (d)bendine göre işlem yapılır.
    Yürürlük:
    Madde 8 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
    Yürütme:
    Madde 9 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)
3480 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRENCİLER YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ
Tebliğler Dergisi  : NİSAN 2004 /2559 
Ek ve Değişiklikler: 
1) OCAK 2006/2580 TD
2) 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 
Amaç 
Madde 1- Bu Yönergenin amacı; öğrencilerin bilgi eksikliklerini gidermek, yeteneklerini geliştirmek, derslerdeki başarılarını artırmak ve sınavlara daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmak üzere açılmış ve açılacak olan öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kurslarıyla ilgili usul ve esasları düzenlemektedir.
Kapsam 
Madde 2- Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında açılmış ve açılacak olan öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kurslarını kapsar. 
Dayanak 
Madde 3- Bu Yönerge, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
Madde 4- Bu Yönergede geçen; 
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, 
b) Millî eğitim müdürlüğü: Bünyesinde öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursu açılan okulun bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünü, 
c) Millî eğitim müdürü: Bünyesinde öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursu açılan okulun bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürünü, 
d) Okul: Her derece ve türdeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını, 
e) Kurs: Öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursunu, 
f) Kurs merkezi: Bünyesinde öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursu açılan okulları, 
g) Müdür: Bünyesinde öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursu açılan okulun müdürünü, 
h) Yarıyıl: Derslerin başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen her bir süreyi, 
i) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, derslerin kesildiği tarihe kadar geçen ve iki yarıyılı kapsayan süreyi,
j) Öğretim yılı: ders yılının başladığı tarihten, sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi 
ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 
Kurs Açma 
Kurs Açma Yetkisi 
Madde 5- (Değişik: OCAK 2006/2580 TD) Kurslar, fizikî kapasitesi ve öğrenci potansiyeli yeterli olan okullarda; okul müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayı ile açılır. Millî eğitim müdürleri, bu özellikleri taşıyan okullarda okul müdürünün teklifi olmaksızın da kurs açılmasını isteyebilir.
Eğitim bölgesi oluşturulan yerlerde, her eğitim bölgesinde fizikî kapasitesi yeterli en az bir ilköğretim ve bir orta öğretim kurumunda kurs açılması zorunludur. Bu durumda, kurs merkezlerinin seçiminden millî eğitim müdürü sorumludur.
 Kurslara Katılacaklar 
Madde 6- Bu Yönerge hükümlerine göre açılacak kurslara; 
a) İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarına devam eden veya beklemeli durumda bulunan, 
b) (Değişik bend : 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) Açık ilköğretim okulu ile açık öğretim liselerine kayıtlı olan,
c) Sınavla öğrenci alınan okulların giriş sınavlarına hazırlanan 
öğrenciler katılabilir. 
Kurslara, o kurs merkezinin bulunduğu okulun öğrencilerin yanısıra bünyesinde kurs açılmamış olan diğer okullardan da öğrenci kabul edilir. 
Kurslar için, ders yılı sonu öğretmenler kurulu toplantısından sonra belirlenecek bir tarihten itibaren başvuruların kabulüne ve kayıtlara başlanır. 
(Değişik dördüncü fıkra : 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) Kurslara başvuru ve kayıt, kabul şartları, kurs merkezi müdürü ile milli eğitim müdürlüklerince duyurulur.
Kurs Süreleri ve Dönemleri 
Madde 7- Kurslar, öğretim yılı içinde birbirini izleyen dönemler halinde açılır. Yetiştirme kurslarının açılması ders yılının sona ermesine iki hafta, hazırlama kurslarının açılması ise sınava bir hafta kalıncaya kadar devam eder. 
Zorunlu hallerde, kursların açılma ve sona erme tarihlerinde kurs merkezi yönetim kurulu kararıyla değişiklik yapılabilir. Ancak, böyle bir değişiklik sonucunda kursların açılması ders yılının başlama tarihi öncesine, bitimi ise yetiştirme kurslarında ders yılının sona erdiği tarih, hazırlama kurslarında sınav tarihi sonrasına çekilemez. Kurs merkezi yönetim kurulunun gerekli görmesi halinde, yaz aylarında da bu Yönerge hükümlerine uygun olarak kurs açılabilir. 
Kurs dönemleri, genel olarak birbirini izleyen ve kendi aralarında devamlılık gösteren programlar şeklinde düzenlenir. Bu süre içinde ihtiyaca göre yeni kurslar açılabilir. Her dönemin eğitim programı, öğretim konularına ve bunların özelliklerine göre belirlenmek üzere en az 40, en çok 80 saatlik programlardan oluşur. (2)
Kurs Gün ve Saatleri 
Madde 8- (Değişik birinci fıkra : 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) Kurslar, normal ders saatleri dışında yapılır ve bir dersin kurs saati ilköğretim okullarında 40, ortaöğretim okul/kurumlarında 45 dakika olarak düzenlenir. Hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatili dışındaki resmî tatil günlerinde kurs düzenlenmez.
Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 6 saatten çok olmamak üzere haftanın değişik günlerine dağıtılabilir. Ancak, bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz ve kurslar en geç saat 20.00'de sona erdirilir.  (3)
Kursların hangi gün ve saatlerde yapılacağını gösterir program ile program değişiklikleri kursların başlamasından en az bir hafta önce duyurulur. 
(Değişik dördüncü fıkra : 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) Çeşitli sebeplerle zamanında yapılamayan kurslar, kurs merkezi yönetim kurulunca yapılacak bir program dahilinde, kurs dönemi içinde veya sonunda tamamlattırılır.
Kurs saatleri blok ders şeklinde düzenlenemez. Her kurs saatinden sonra 10 dakika dinlenme süresi verilir. 
Öğrenci Sayısı ve Seviye Grupları 
Madde 9- Her bir kurs programına devam edecek öğrenci sayısı 10'dan az olamaz. Bu sayıdan daha az istek olması halinde kurs açılamaz. Sınıf mevcutları, 24'den fazla olmamak üzere ve gerektiğinde öğrencilerin seviye tespiti yapılmak suretiyle oluşturulur.  ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM
Kurslarda Öğretim ve Yönetim 
  Kurs Açılacak Ders ve Konular 
Madde 10- Kurslar, öğrenci ve velilerden gelen istek ve ders yılı sonunda toplanan öğretmenler kurulunca gösterilecek ihtiyaç üzerine, kurs merkezi yönetim kurulunca belirlenen dersler için açılır. Ayrıca, sınavlara hazırlanmak amacıyla açılan kurslarda sözel, sayısal ve dil yeteneklerini geliştirici türde kurslara da yer verilebilir. İmkânlar ölçüsünde öğrencilere, özel yeteneklerini geliştirici nitelikte veya genel yetenek kazandırıcı tarzda bilgisayar, resim, müzik, beden eğitimi, iş eğitimi ve benzeri alanlarda da kurslar açılabilir. 
Kurs programlarının hazırlanmasında; kursun yetiştirici veya sınavlara hazırlayıcı nitelikte olmasına dikkat edilir. Yetiştirici kurslarda özellikle ders konularına dayalı destekleyici bilgiler ile öğrencilerin zayıf oldukları konulara ağırlık verilir. Sınavlara hazırlayıcı nitelik taşıyan kurslarda ise, daha önce aynı kapsamda yapılan sınav konuları da dikkate alınarak, öğrencilerin test tekniğini tanıma ve geliştirmeleri ile ilişkilendirme ve zamanı verimli kullanma alışkanlığı kazanmalarına önem verilir. 
Öğretmenlerin Seçimi ve Görevlendirilmesi 
Madde 11- Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, ders yılı veya ikinci yarıyıl başında kurs merkezi müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Kurs merkezi yönetim kurulunca, başvuruda bulunan öğretmenler arasından öncelikle; bilgi ve tecrübesiyle branşında temayüz etmiş, öğrenci, meslekdaş, okul yönetimi ve velilerle iyi ilişkiler kurabilen, öğretme yöntem ve tekniklerini iyi bilen ve bunları kendi özel alanlarına uygulayan, teknolojik araç ve gereçleri eğitim ortamında kullanan, konusunda yüksek lisans eğitimi almış veya hizmet içi eğitim görmüş ve kursun niteliğine göre test tekniğini bilenler seçilir. İhtiyaç halinde, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden de görevlendirme yapılabilir. 
Kurs merkezlerinde görevlendirilen öğretmenler, kabul edilebilir mazeretleri sebebiyle görevlendirme onaylarının iptalini isteyebilir. Görevlendirme onaylarının iptalini isteyenler, görevlendirme onayları iptal edilmeden görevlerini bırakamazlar. Görevlendirilmeleri bu şekilde iptal edilenlerin yerine, başvuruda bulunduğu halde görev verilemeyen diğer öğretmenler arasından görevlendirme yapılır. 
Herhangi bir branştan kurslarda görev almak isteyen öğretmen bulunmaması halinde, aynı branşta olmak şartıyla müdürler haricindeki okul yöneticilerine öğretmen olarak görev verilebilir. İhtiyacın bu şekilde de kapatılamaması halinde emekli öğretmenlere de görev verilebilir. 
Kurslarda görevlendirilen öğretmenlerin ders saati sayıları, bunların asıl görevlerini aksatmayacakları şekilde kurs merkezi müdürlüğü tarafından belirlenir. .....(12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) (6)
Kurslarda Yararlanılacak Kaynaklar 
Madde 12- Kurslarda yararlanılacak temel kaynaklar ders kitaplarıdır. Ayrıca, Talim ve Terbiye Kurulu'nca hazırlanan yayınlar, bu Kurul'ca tavsiye edilen veya kurs merkezi yönetim kurulunca uygun görülen diğer kaynaklar ile yüksek öğretim kurumlarınca hazırlanan yayınlardan da yararlanılabilir. 
Öğrencilerle İlgili İşlemler 
Madde 13- Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak üçte birine devam etmeyen öğrenciler kurs merkezi müdürünün teklifi ve kurs merkezi yönetim kurulunun kararıyla kurstan çıkarılır. 
Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce bir deftere işlenir. Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, ana, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz.(4) 
Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenciler hakkında, kayıtlı oldukları okulların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır. 
Devamsızlık veya disiplinsizlik sebebiyle kurstan çıkarılan öğrencilerin ödedikleri kurs ücretleri geri verilmez.
Kursların Yönetimi 
Madde 14- Yetiştirme ve hazırlama kursları, kurs merkezi yönetim kurulu adına kurs merkezi müdürlüğünce yönetilir. 
Kurs Merkezi Müdürü ve Görevleri 
Madde 15- Okulun müdürü aynı zamanda kurs merkezi müdürüdür. Bu sıfatla okulunda açılan kurslardan öğrencilerin en iyi şekilde yararlanabilmeleri ve başarılarını artırabilmeleri için bütün imkânları hazırlar. 
Kurs merkezi müdürünün başlıca görevleri şunlardır; 
a) Kurslarda görev alan öğretmen ve diğer personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin devam, devamsızlık, disiplin ve benzeri diğer iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
b) Kursta düzen ve disiplini sağlayıcı gerekli tedbirleri almak, 
c) Kurs çalışmalarında genel plân ve programların uygulanmasını sağlamak, 
d) Kurs gelirlerinden yönetici, öğretmen ve diğer personele yapılacak ücret ödemelerine ilişkin tahakkukun hazırlanmasını sağlamak, 
e) Kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders plânlarını inceleyip onaylamak, 
f) Bu Yönerge hükümlerine göre kendisi tarafından yürütülmesi gereken diğer görevleri yapmak.
Kurs Merkezi Yönetim Kurulunun Kuruluş ve Görevleri 
Madde 16- (Değişik birinci fıkra : OCAK 2006/2580 TD) Kurs merkezi yönetim kurulu; kurs merkezi müdürünün başkanlığında, kadrosu aynı okulda bulunan müdür başyardımcısı ile yine aynı okuldan kurs merkezi müdürü tarafından görevlendirilecek bir müdür yardımcısı ve okul-aile birliği başkanından oluşur.
Kursa katılan öğrenci sayısı 200-1000 olan okullarda kurs merkezi müdürü tarafından seçilecek bir müdür yardımcısı, 1000'den fazla olan okullarda ise 2 müdür yardımcısı ilave olarak kurs merkezi yönetim kurulu üyeliğinde görevlendirilebilir. 
Müdür başyardımcısı olmayan ve müdür yardımcısı sayısı tek olan ya da müdür baş yardımcısı veya yardımcısı kurs öğretmeni olarak görevlendirilen okullarda bunların yerine, okulun kadrolu öğretmenleri arasından öğretmenler kurulunca seçilecekler kurs merkezi yönetim kurulu üyeliğinde görevlendirilir. 
Kurs merkezi yönetim kurulu, kurs merkezinin iş ve işlemlerinin her bakımdan düzenli olarak yürütülmesinden görevli ve sorumludur. 
Kurs merkezi yönetim kurulunun başlıca görevleri şunlardır; 
a) Kurs ücretlerini ve kurslarda görev alan yönetici, öğretmen ve diğer personele ödenecek ücret tutarlarını bu Yönerge esaslarına göre belirlemek, 
b) Kurs hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için gerekli bütün tedbirleri zamanında almak, 
c) Kursun gelir ve giderlerini usulüne uygun olarak kayıt etmek ve harcamak, 
d) Kurs açılacak ders ve konulara karar vermek ve kurs programını hazırlamak, 
e) Bu Yönerge hükümlerine göre kendisi tarafından yürütülmesi gereken diğer görevleri yapmak.
Kurs merkezi yönetim kurulu, görevlerini ve bu görevlerle ilgili sorumluluğu yapacağı iş bölümü ile üyeleri arasında paylaştırır. 
Kurs Çalışmalarının ve Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi 
Madde 17- Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla her kurs döneminde en az iki sınav yapılır. Yazılı sınav kağıtları değerlendirilirken hata ve eksikler kâğıtlar üzerinde gösterilir ve bu kâğıtlar öğrencilere geri verilir.(5)
Kurs öğretmeni tarafından, öğrencilerin her bir sınav sonucuna göre başarı durumları ile kurs dönemi sonu genel başarı durumları hakkında kurs merkezi yönetim kuruluna rapor verilir. Kurs merkezi yönetim kurulu, bu raporlara ve genel değerlendirmelere göre kurs öğretmenlerinden, kurs programlarını, öğretim teknikleri ve araçlarını değiştirmelerini isteyebileceği gibi, yetersiz olduğu anlaşılan öğretmenlerin yerine başka bir kurs öğretmenini görevlendirebilir. 
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Malî Hükümler, Denetim ve Sorumluluk 
  Kurs Ücretinin Tespit ve Tahsil Edilmesi 
Madde 18- (Değişik birinci fıkra : 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) Kurslar ücretli olup katılan öğrencilerden ders saati başına alınacak kurs ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre gece öğretimi için öngörülen gösterge rakamı ile o tarihte uygulanan aylık katsayının çarpımı sonucunda bulunacak tutarın 1/6 sı olarak belirlenir.
Kurs ücretleri, kurs merkezi yönetim kurulu tarafından millî bankaların birinde açılan hesaba yatırılır ve dekontu okul müdürlüğüne verilir. 
Kurslardan Ücretsiz veya İndirimli Yararlanma 
Madde 19- Maddi imkânlarının yerinde olmadığı kurs merkezi yönetim kurulunca belirlenen öğrenciler, kurslardan ücretsiz olarak yararlanırlar. Ücretsiz olarak yararlanacak öğrenci sayısı, kurslara katılan öğrenci sayısının % 10'undan fazla olamaz. Sınavlara hazırlama kurslarından ücretsiz yararlanmada, maddi imkânları yetersiz öğrencilerden derslerinde daha başarılı olanlara öncelik tanınır.
(Değişik ikinci fıkra :12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarda görevli olanlarla, bu görevlerde iken emekli olan personelin çocuklarından, kurslardan ücretsiz yararlanma hakları saklı olmak üzere, kurs ücretinin % 50'si alınır. Şehit, malul ve muharip gazi çocukları kontenjana bakılmaksızın ücretsiz yararlandırılır.
Kurs Giderleri 
Madde 20- (Değişik : 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) Kurs giderleri; personel giderleri ile kurslarda kullanılan matbuat, kırtasiye, eğitim araç-gereç, malzeme, okulun elektrik, su, ulaşım, temizlik, boya, badana ve bu çerçevede kullanılacak kurs giderlerinden oluşur.
Personel giderleri; kurs merkez müdürü, kurslarda görev alan kurs merkezi yönetim kurulunun aile birliği temsilcisi dışında kalan üyelerine, öğretmenlere ve destek hizmetlerini yürüten personele ödenen ücretlerden oluşan giderlerdir.
Bu giderler kurs gelirlerinden karşılanır.
Yapılan tüm harcamalar, kurs merkezi yönetim kurulunca karara bağlanır. Harcamalarla ilgili bütün belge ve makbuzlar, kurs merkezi müdürlüğünce denetime hazır halde bulundurulur.
Kurs ve Personel Giderleri (1)
Madde 21- (Değişik : 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) Kurs giderleri için, kurs gelirlerinin % 6'sından oluşan bir pay ayrılır.
Kurs gelirlerinin % 3'ü kurs merkezi müdürüne, % 5'i kurs merkezi yönetim kurulunun okul müdürü ve okul-aile birliği temsilcisi dışında kalan üyelerine, % 80'i kurslarda görev alan öğretmenlere, % 6'sı ise kurs merkezinin bakım, temizlik, evrak ve baskı işlerini yürüten memur ve hizmetlilere ödenir.
Ödemeler, kurs dönemleriyle sınırlı kalmak kaydıyla ayda; ek gösterge dahil en yüksek Devlet memuru brüt aylığının bir öğretmen için % 100'ünü, kurs merkezi müdürü için % 75'ini, kurs merkezi yönetim kurulu üyelerinin her biri için % 50'sini, memur ve hizmetlilerin her biri için % 40'ını geçemez.
Personel giderlerinden artan miktar, kurs giderleri için ayrılmış bulunan % 6'lık paya ilave edilir. Her kurs dönemi sonunda kurs giderlerinden artan miktar Okul-Aile Birliği'ne aktarılır.
Öğretmenlere ödenecek ders saati ücreti; kurs gelirlerinin öğretmenler için ayrılan tutarının, o kurs merkezinde bütün derslerden verilen ders saati sayısı toplamına bölünmesiyle bulunur. Bulunan birim ders saati ücreti, öğretmenin fiilen kurs verdiği ders saati toplamıyla çarpılarak o öğretmenin alacağı ücret tespit edilir. Bu işlem her ay için müstakil olarak yapılabileceği gibi kurs merkezi yönetim kurulu ve kursa katılan öğretmenlerin müşterek kararıyla dönem sonunda toplu olarak da yapılabilir. Bu işlemin kurs dönemi sonuna bırakılması halinde elde edilecek ek gelir, kurs gelirlerine ilâve edilir.
Kurs merkezinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile destek hizmetlerini yürüten personelden tahakkuk ettirilen gelir ve damga vergileri, kurs merkezi yönetim kurulunca ilgili vergi dairesine yatırılır.
Tutulacak Defter ve Dosyalar 
Madde 22- Kurslarla ilgili olarak kurs merkezlerinde tutulacak defter ve dosyalar şunlardır:
a) Öğrenci yoklama defteri, 
b) Kurs ders defteri, 
c) Gelir-gider defteri, 
d) Gelen ve giden yazı defteri, 
e) Gelen ve giden yazı dosyası, 
f) Kurs ücretleriyle ilgili banka dekontları, 
g) Kurs ders plânları dosyası, 
h) Denetim defteri.
(Ek fıkra: OCAK 2006/2580 TD) Kurs fonu gelir ve giderlerinin ayrıntılı dökümünü göstermek üzere, (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen defter ve dosyalar kurs fonu yürütme kurulunca da tutulur.
Kursların Denetimi 
Madde 23- (Değişik : 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) Kurs merkezleri; yetiştirme ve hazırlama kurslarında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kurs amaçlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığı, ilgili evrak, defter ve dosyaların zamanında, doğru ve düzenli olarak tutulup tutulmadığı, kursa kayıtlı öğrencilerin devam durumları ile yönetici, öğretmen ve diğer personelin kursla ilgili görevlerini düzenli, tam ve zamanında yürütüp yürütmedikleri ve benzeri hususlar bakımından millî eğitim müdürlüklerince sürekli olarak denetim altında bulundurulur.
Denetim elemanları kurs merkez müdürlüğünün bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilir.
Denetim elemanları kurs merkezlerindeki denetim defterlerine, denetim sonucunu ve varsa gördükleri eksiklik, yanlışlık ve aksaklıkları çözüm önerileri ile birlikte yazarak imzalar. Bir sonraki denetimde çözüm önerilerinin ne ölçüde dikkate alındığı da değerlendirilir. Bu elemanlar, millî eğitim müdürünün bilgisine sunulmak üzere ayrıca rapor da düzenleyebilirler.
Sorumluluk 
Madde 24- Bu Yönerge hükümleri çerçevesinde kurslarda görev alan her kademedeki personel, görevlerini zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür.   
 BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat 
Madde 25- Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte, 18/12/1995 tarih ve 2445 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğrencileri Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlama Kursları Yönergesi, ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. 
Ek Madde 1- Yürürlükten kaldırılmıştır. (12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) 
Ek Madde 2- Yürürlükten kaldırılmıştır. (12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) 
Ek Geçici Madde 1- Yürürlükten kaldırılmıştır. (12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) 
Geçici Madde 1 :  (Ek : 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan kurslar hakkında kursların açıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük 
Madde 26- Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 27- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
(1) Bu madde başlığı ''Personel Giderleri'' iken, OCAK 2006 tarihli ve 2580 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
 (2) 7 inci maddenin üçüncü fıkrasının son cümlesi ''Her dönemin eğitim programı, öğretim konularına ve bunların özelliklerine göre belirlenmek üzere en az 40, en çok 120 saatlik programlardan oluşur.'' iken, 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayının 2 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
 (3) 8 inci maddenin ikinci fıkrasının son cümlesi ''Ancak, kursların en geç saat 20.00'da sona erdirilmesi şarttır.'' iken, 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayının 3 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
 (4) 13 üncü maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ''Resmî doktor raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, ana, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz.'' iken, 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayının 4 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
 (5) 17 nci maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi 'Yazılı sınav kağıtları değerlendirilirken hasta ve eksikler kâğıtlar üzerinde gösterilir ve bu kâğıtlar öğrencilere geri verilir. Sınavlara hazırlama kurslarının sınavları, test tekniğine uygun olarak gerçekleştirilir.'' iken, 14/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09.01.02.020-9007 sayılı Makam Onayının 5 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
 (6) 11 inci maddenin dördüncü fıkrasının son cümlesi olan 'Bu öğretmenlerin okutacakları ders saatleri, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 2'nci maddesi kapsamında değerlendirilemez.'' ibaresi, 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayının 12 nci maddesiyle metinden çıkarılmıştır.

 

NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 2330

Kabul Tarihi: 03/11/1980

Resmi Gazete Tarihi: 06/11/1980

Resmi Gazete Sayısı: 17152

AMAÇ

    Madde 1 - Bu kanunun amacı; barışta güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle görevli olanların bu görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri veya sakat kalmaları halinde ödenecek nakdi tazminat ile birlikte bağlanacak aylığın ve bu yüzden yaralanmaları halinde ödenecek nakdi tazminatın esas ve yöntemlerinin düzenlenmesidir.
    KAPSAM
    Madde 2 - Bu kanun;
    a) İçgüvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki konularında görevlendirilen:
    1. (Değişik alt bent: 07/06/1990 - 3658/1 md.) Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelini,
    2. Silahlı Kuvvetler mensuplarını,
    3. Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarını,
    4. Çarşı, mahalle ve kır bekçilerini,
    5. (Değişik alt bent: 07/06/1990 - 3658/1 md.) Orman memurları ve personeli ile Gümrük Muhafaza memurlarını,
    b) Güven ve asayişi ihlal eden eylemlere ve kaçakçılığa ilişkin olayların soruşturma ve kovuşturma işlemlerini yürüten adli ve askeri hakimleri, Cumhuriyet savcı ve yardımcılarıyla askeri savcı ve yardımcılarını;
    c) Güven ve asayişi ihlal eden eylemlerin önlenmesi esnasında güvenlik kuvvetleriyle birlikte olay mahallinde bizzat görev yapan mülki idare amirlerini;
    d) Ceza ve tutukevlerinin iç ve dış güvenliğini sağlamakla görevli bulunan personeli;
    e) Güven ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu olan ve yetkililerce kendilerine bu amaca yönelik görev verilen kamu görevlileri ve sivilleri;
    f) (Ek bent: 07/06/1990 - 3658/1 md.) İç güvenlik ve asayişin korunmasında veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile ilgili olarak güvenlik kuvvetlerine kendiliklerinden yardımcı olmuş ve faydalı oldukları yetkililerce tevsik edilmiş şahısları;
    g ) (Ek bent: 07/06/1990 - 3658/1 md.) Devlet güçlerini sindirme amacına yönelik olarak yapılan saldırılara maruz kalan kamu görevlilerini;
    h) (Ek bent: 07/06/1990 - 3658/1 md.) Yukarıdaki bentlerde sayılanların yaptıkları görevler veya yardımlar sebebiyle saldırıya maruz kalan eş, füru, ana, baba ve kardeşlerini; kapsar.
    NAKDİ TAZMİNAT
    Madde 3 - Bu kanun kapsamına girenlerden;
    a) (Değişik bent: 01/04/1998 - 4356/1 md.) Ölenlerin kanuni mirasçılarına, en yüksek Devlet Memuru brüt aylığının (Ek gösterge dahil) 100 katı tutarında,
    b) (Değişik bent: 01/04/1998 - 4356/1 md.) Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği ile sürdürebilecek şekilde malül olanlara 200 katı, diğer sakatlananlara (a) bendinde belirtilen tutarın %25'inden %75'ine kadar, yaralananlara ise %20'sini geçmemek üzere sakatlık ve yaralanma derecesine göre,
    Nakdi tazminat ödenir.  
    Bu nakdi tazminatın tespitine esas tutulacak aylık; tazminat verilmesine dair karar tarihindeki en yüksek Devlet memuru aylığının (Ek gösterge dahil) brüt tutarıdır.
    c) (a) bendi esaslarına göre tespit edilen nakdi tazminatın kanuni mirasçılara intikalinde; ölenin eş ve füruu veya yalnızca füruu ile içtima eden ve ölüm tarihinde sağ olan ana ve babasının her birine ayrı ayrı olmak üzere %15 tutarındaki kısmı verildikten sonra kalanı içtima eden diğer mirasçılara ödenir. Diğer hallerde miras hükümleri uygulanır. Ancak ana veya babaya verilen tazminat çocukların her birine ödenen tazminattan fazla olamaz.
    d) (Ek bent: 07/06/1990 - 3658/2 md.) Kesin raporun alınmasının uzayacağının anlaşılması halinde tazminatın ödenme usullerine göre, olay tarihi itibariyle, (b) bendine göre hesaplanacak miktarın asgari oranı üzerinden avans ödenir.
    Sıkıyönetim veya olağanüstü hallerin devam ettiği süre içinde, bu maddede yer alan nakdi tazminat miktarlarının yarıya kadar indirilmesine veya nakdi tazminata ilişkin hükümlerin uygulanmamasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.
    AYLIK BAĞLANMASI
    Madde 4 - Bu kanun kapsamına girenlerden;
    a) Sakatlanarak bağlı oldukları sosyal güvenlik mevzuatına göre emekliye sevk edilenlere görev malullüğü aylığı bağlanır.
    b) Emekli aylığı almakta iken sakatlananların almakta oldukları aylıkları görev malullüğü aylığına dönüştürülür.
    c) Ölenlerin kendilerine bağlanması gereken görev malullüğü aylığı, dul ve yetimlerine intikal ettirilir.
    Bu madde gereğince ilgili sosyal güvenlik kurumlarınca kendi mevzuatlarına göre bağlanan aylıklar, (5434 sayılı Kanunun 18/01/1979 gün ve 2177 sayılı Kanunla değişik 64 üncü maddesinden yararlananlar hariç) %25 artırılarak ödenir.
    d) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayanların sakat kalmaları halinde, öğrenim durumlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesi hükümlerine göre belirlenecek giriş derece ve kademeleri üzerinden (Öğrenimi bulunmayanların ilkokul mezunu gibi) kendilerine, ölümlerinde dul ve yetimlerine 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre T.C. Emekli Sandığınca görev malullüğü aylığı %25 artırılarak bağlanır.
    Bu madde hükümlerine göre T.C. Emekli Sandığınca artırılarak bağlanacak aylıklar; hiçbir suretle aynı derece, kademe ve ek göstergedeki emsaline 5434 sayılı Kanunun 2177 sayılı Kanunla değişik 64 üncü maddesi (e) fıkrasının son bendi gereğince bağlanması gereken miktarlardan fazla olamaz.
    SONRADAN MEYDANA GELEN YARALANMA, SAKATLANMA VE ÖLÜM
    Madde 5 - (Değişik madde: 07/06/1990 - 3658/3 md.)
    Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılanlardan görevleri veya yardımları sona erenlerin bilahare kendilerinin veya eş, füru, ana, baba ve kardeşlerin yaralanmaları, sakatlanmaları veya ölmeleri halinde bu durumlarının evvelce ifa ettikleri görev veya yardımdan meydana geldiği tevsik edilenlere 3 ve 4 üncü madde hükümleri uygulanır.
    NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIĞIN ETKİSİ
    Madde 6 - Bu Kanun hükümlerine göre ödenecek nakdi tazminat ile bağlanacak emekli aylığı uğranılan maddi ve manevi zararların karşılığıdır.
    Yargı mercilerinde maddi ve manevi zararlar karşılığı olarak kurumların ödemekle yükümlü tutulacakları tazminatın hesabında bu kanun hükümlerine göre ödenen nakdi tazminat ile bağlanmış bulunan aylıklar gözönünde tutulur.
    ÖĞRETİM VE SAĞLIK YARDIMI
    Madde 7 - (Değişik fıkra: 07/06/1990 - 3658/4 md.) Bu Kanunda yazılı hallerde ölenlerin veya çalışamıyacak derecede sakat kalanların çocukları, devlete ait yatılı okul ve eğitim kurumlarında yönetmelikte tespit edilecek esaslara göre ücretsiz olarak okutulurlar.
    Bunlardan, yüksek öğrenim yapmakta olanlar Devlete ait yurtlar ile yüksek öğrenim kredilerinden (yürürlükteki mevzuata göre) öncelikle yararlanırlar.
    Her öğrenim dönemi içinde iki defa sınıfta kalanlar yukarıdaki fıkralarda yazılı hakları kaybederler.  
    (Ek fıkra: 07/06/1990 - 3658/4 md.) Bu Kanunun kapsamında bulunanlardan, tedavi giderleri kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanamayanların tedavileri; Devlet, üniversitesi, Sosyal Sigortalar Kurumu hastaneleri ile askeri hastanelerde ücretsiz olarak yapılır.
    (Ek fıkra: 04/10/2000 - KHK/624, md.4; Değiştirilerek kabul: 13/06/2001 - 4677/3. md.) Bu Kanun kapsamına giren yedek subay, erbaş ve erlerden askerlik yükümlülüğü sona ermiş olup, henüz vazife malullüğü maaşı bağlanmamış olanlardan tedavileri devam edenlerin; maruz kaldıkları hastalık, yaralanma ve sakatlanmalardan dolayı tedavilerini sürdürmek üzere ilgili sağlık kuruluşlarına sevkleri, ikametgahındaki veya ikametgahına en yakın askerlik şubeleri tarafından sağlanır. Sevk edilen hasta ile sevk edildikleri yerlere bir kimse refakatinde gitmesinin resmi tabip raporuyla belgelenmesi durumunda refakatçisine; gidiş ve dönüş yol ücreti ile gidiş ve dönüş süresi için gündelik, sevk eden askerlik şubesi tarafından peşin veya avans olarak ödenir. Yol ücretinin ödenmesinde şehirlerarası karayolu toplu taşım vasıtası ücretleri; gündelikte ise en düşük dereceli Devlet memuru gündeliği esas alınır. Bunlardan ambulans veya özel vasıtalarla hastanelere gitmesi resmi tabip raporuyla belirlenenlerin ambulans veya özel vasıta ücretlerinin ödenmesinde yerel rayiçler esas alınır. Ödenen yol ücretleri, gündelikler, ambulans veya özel vasıta ücretleri Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanır.
    HAZİNEDEN TAHSİL
    Madde 8 - Bu kanunun 4 ve 5 inci maddeleri gereğince %25 fazlası ile bağlanan aylıklardaki bu fazlalık ile 4 üncü maddenin (d) bendine göre bağlanan aylıkların tamamı ilgili sosyal güvenlik kurumlarınca ödenir ve faturası karşılığında hazineden tahsil edilir.
    644 SAYILI KANUNDAKİ TAZMİNATIN UYGULANAMAYACAĞI HALLER
    Madde 9 - Bu kanun hükümlerinden yararlanan Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları, 6 Temmuz 1965 tarih ve 644 sayılı Kanunun 22 nci Maddesindeki yaralanma, sakatlanma ve ölüm tazminatlarından ayrıca yararlanamazlar.
    YÖNETMELİK
    Madde 10 - Bu kanuna göre verilecek nakdi tazminatların ödenme şekli ile 3 üncü maddenin (b) bendi uyarınca ödenecek tazminatların tutarları ve bu kanunla ilgili diğer hususlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde Bakanlar Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
    Ek cümle: (28/02/1995 - 4082/2 md.) Nakdi tazminat ödenmesine ilişkin işlemler, ilgili Bakan veya yetkili kılınan kişiler tarafından onaylandıktan sonra olayın bu Kanun kapsamına girmediği gerekçesiyle saymanlıklarca ödeme işlemi geciktirilemez.
    Ancak bu yönetmelikte; sakatlık tazminatı, 5434 sayılı kanun uyarınca vazife malulü olanlar hakkında esas alınan 13/07/1953 gün ve 1053 sayılı "Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkındaki Nizamname"de gösterilen 6 derece üzerinden ve sakatlık derecelerine göre, her derece için %10 oranında indirim yapılmak suretiyle düzenlenir.
    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
    Madde 11 - a) 29 Mayıs 1929 tarih ve 1475 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu ile bu kanunun ek ve değişiklikleri;
    b) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna 6846 sayılı Kanunla eklenen ek madde;
    c) 2298 sayılı 1980 Yılı Bütçe Kanununun 49 uncu maddesi;
    d) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 19/02/1980 gün ve 2261 sayılı Kanunla değişik 86 ncı maddesinin (C) bendi;
    Yürürlükten kaldırılmıştır.
    GEÇİCİ MADDELER
    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun:
    a) 3 üncü maddesinin (a) bendi hükümleri ile düzenlenen nakdi tazminatlar 01/01/1968 tarihinden;
    b) Bağlanacak aylıkları düzenleyen 4 üncü maddesi, 01/01/1968 tarihinden itibaren bu kanunun şümulüne girenleri de kapsayacak şekilde yayımı tarihini takip eden aybaşından;
    c) 7 nci maddesi hükümleri, 01/01/1968 tarihinden itibaren bu kanunun kapsamına girenlerin çocuklarını da içine alacak şekilde yayımı tarihinden;
    Geçerli olarak uygulanır.  
    Ancak 3 üncü maddenin (c) bendi gereğince bu geçici maddenin (a) bendi kapsamına giren ana ve babaya nakdi tazminat ödenebilmesi kendilerinin bu kanunun yayımı tarihinde sağ olmaları şartına bağlıdır.
    01/01/1968 tarihinden itibaren nakdi tazminata hak kazanmış bulunan eşlerden bu kanunun yayımı tarihinden evvel ölmüş olanların payları görev nedeni ile ölenin çocuklarına verilir. Çocukları yoksa miras hükümleri uygulanır.
    Geçici Madde 2 - 01/01/1968 tarihinden bu kanunun yayımı tarihine kadar olan döneme ilişkin nakdi tazminatların hesaplanmasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen 1 inci derece son kademe aylığının (Bu kanunun yayımı tarihindeki) brüt tutarı esas alınır.
    Geçici Madde 3 - Bu kanunun, ölenlerin kanuni mirasçılarına verilecek nakdi tazminatı düzenleyen 3 üncü maddesi (a) bendinin geçmişe uygulanmasında:
    a) 1475 sayılı Nakdi Tazminat Kanununa;
    b) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna 6846 sayılı Kanunla eklenen ek maddeye;
    c) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 2261 sayılı Kanunla değişik 86 ncı maddesine;
    d) 2215 sayılı 1979 Yılı Bütçe Kanununun 86 ncı maddesine;
    e) 2298 sayılı 1980 Yılı Bütçe Kanununun 49 uncu maddesine;
    f) Bu kanunda gösterilen görevlerinden dolayı ölenlerin mirasçılarına herhangi bir mahkeme ilamına;
    Dayanılarak kurumlarınca yapılmış ve yapılacak ödemeler bu kanuna göre verilecek nakdi tazminat miktarlarından mahsup edilir.
    YÜRÜRLÜK
    Madde 12 - Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
    YÜRÜTME
    Madde 13 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  

 

 
ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ VEYA BURSLU OKUTULACAK ÖĞRENCİ VE KURSİYERLER HAKKINDA YÖNETMELİK 

 

 Yönetmelik gereği Kurumlar, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür. Bakanlıkça bu oran yüzde ona kadar artırılabilir. Ücretsiz okutmada şehit ve malûl gazi çocuklarına öncelik verilir.

İlgili Yönetmelik Maddeleri 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
e) Kurum: Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ve çeşitli kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşları, dershaneleri, motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlarını,
İfade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM
Ücretsiz Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler
Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı
MADDE 5 - (1) Kurumlar, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür. Bakanlıkça bu oran yüzde ona kadar artırılabilir. Ücretsiz okutmada şehit ve malûl gazi çocuklarına öncelik verilir. 
Ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerlerin dağılımı
Başvuru şartları
MADDE 7 - (1) Kurumlarda ücretsiz okumak için başvuracak öğrenci ve kursiyerlerde;
b) Okullarda ücretsiz okuyacak öğrencilerin bir önceki sınıfını geçmiş olması,
c) Okullarda ücretsiz okuyacak öğrencilerin davranış notu indirilmemiş olması
şartları aranır. Ancak, kimsesiz ve maddi imkânlardan yoksun olan öğrenci ve kursiyerlere öncelik tanınır.
(2) Şehit veya malûl gazi çocuklarından, ayrıca şehit veya malûl gazinin mensubu olduğu kurumdan alınacak şehit veya malûl gazi belgesi istenir. 
Başvuru
MADDE 8 - (1) Her ders yılı veya dönemde, kurumda ücretsiz okumak isteyen öğrenci ve kursiyerler bu isteklerini kuruma kayıt sırasında, "Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerlere Ait Başvuru Formu"nu (EK-1) doldurarak başvurur. 
Ücretlerin iadesi
MADDE 12 - (1) Ücretsiz okumaları uygun bulunan öğrenci ve kursiyerlerden alınan ücretler, okul ve dershanelerde öğretimin başlamasından sonra iki ay içinde; diğer kurumlarda ise dönem bitiminden sonraya kalmamak şartıyla kurum yönetimince bir ay içinde ödenir. Senet ve bonoları ise hemen iade edilir.
(2) Öğrenci ve kursiyerler, daha önce ödedikleri ücretlere ait verilen fatura ve makbuzların asıllarını kuruma iade etmek zorundadırlar. 
Ücretsiz okuma süresi
MADDE 13 - (1) Ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerlerin bu hakları yalnız o öğretim yılı veya dönemi için geçerlidir.
(2) Okullar, ücretsiz okuma hakkını kazanan şehit ve malûl gazi çocuklarını, okulun öğrenim süresince ücretsiz okutur.
MADDE 13 - (1) Özürlü sağlık kurulu raporunun sürekli olup olmadığı ile süreli raporlarda kontrol süresi mutlaka belirtilir. 
(2) Özürlü sağlık kurulunca kişinin özür durumunun sürekli olduğuna karar verilmesi durumunda, özürlü sağlık kurulu raporunun ilgili bölümünde bu durum belirtilir. Ancak özür durumunun değişmesi halinde, rapor ve buna bağlı tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yeniden belirlenir. 
(3) Özürlü sağlık kurulunca özürlünün özür durumunun sürekli olmadığına karar verilmesi halinde de bu husus ilgili bölümde belirlenerek Özürlü Sağlık Kurulu Raporunun geçerlilik süresi belirtilir. Zaman içinde değişebilen veya kontrolü gerektiren hastalıklar, hastanın önceki özürlü sağlık kurulu raporu da kurula sunularak, özürlü sağlık kurulunun belirleyeceği süre içinde yeniden görüşülür ve karara bağlanır.  
(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre alınmış olan sürekli raporlar ile süreli raporların geçerlilik süresi dolmadan tekrar rapor istenmesi durumunda, mükerrer rapor tanzimini önlemek maksadıyla, ilgililerin daha önce Özürlü Sağlık Kurulu Raporu alıp almadıklarına ilişkin beyanı istenir. İlgilinin beyanı üzerine veya bir başka şekilde, evvelce Özürlü Sağlık Kurulu Raporu verilmiş olduğunun tespiti halinde tekrar rapor verilmez.
Özürlü sağlık kurulu raporunun tasdiki ve verilişi
MADDE 14 - (1) Raporların usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, formdaki bilgilerin tam olarak doldurulup doldurulmadığı kontrol edilerek, gerekiyorsa eksik ve yanlışlıklar düzeltildikten sonra raporlar; kurum müracaatı ise üç nüsha, kişisel müracaatlarda ise iki nüsha olarak düzenlenir ve baştabip tarafından tasdik edilir. 
(2) Özürlü Sağlık Kurulu Raporunun bir nüshası ilgili kişiye verilir. İlgilinin talebi üzerine hazırlanmış olan özürlü sağlık kurulu raporlarından; özürlünün kullanabileceği hakları sayısınca çoğaltılarak imza edilir, onaylanır ve mühürlenerek ilgiliye verilir. Kurum müracaatlarında ise raporun bir nüshası raporu isteyen kuruma gönderilir.
(3) Raporun bir nüshası, gerektiğinde belgelendirilmesi amacıyla raporu veren sağlık kuruluşunda saklanır. Raporların saklanma usul ve esasları; sağlık kuruluşlarının bağlı bulunduğu kurumların ilgili mevzuatına tabidir.
(4) Özürlü Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşları, özürlü sağlık kurulu raporlarına ait bilgileri ulusal özürlüler veritabanında yer alması amacıyla Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığının belirleyeceği veri yapısında her ayın ilk haftası  Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda gönderir. Özürlü sağlık kurulu raporlarına ait bilgilerin ulusal özürlüler veritabanına aktarılması ile ilgili teknik yöntem ve veri aktarma periyoduna ilişkin usul ve esaslar gerekli görüldüğünde Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından değiştirilir.
Vergi indirimine esas raporlar                                              
MADDE 15 - (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre, sakatlık indirimine esas olmak üzere düzenlenen raporlarda, raporu düzenleyen sağlık kuruluşu tarafından işverenin bulunduğu yerdeki il defterdarlığına gönderilen Özürlü Sağlık Kurulu Raporu esas alınır.
Tahrifat ve sahtecilik
MADDE 16 - (1) Üzerinde tahrifat, silinti ve kazıntı olan raporlar geçersizdir. 
(2) Gerçeğe uygun olmayan raporları kasten düzenleyenler ve kullananlar ile raporlar üzerinde tahrifat, silinti ve kazıntı yaparak kullanan ve kullanmak isteyenler hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır. 
Özürlülere bağlanacak aylıklar için verilecek raporlar
MADDE 17 - (1) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden  Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında verilecek sağlık kurulu raporlarında da, bu Yönetmeliğin tüm vücut fonksiyon kaybı oranlarına ilişkin hükümleri uygulanır.             
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Atıflar 
MADDE 18 - (1) 6/2/1998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ve eki cetvellerine  yapılan atıflar bu Yönetmelik ve eki cetvellerine yapılmış sayılır.                                            
Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce;    
a) 18/3/1981 tarihli ve 8/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tespit Şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınan ve Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulunca nihai olarak karara bağlanan raporlarda yer alan çalışma gücü kayıp oranları,                                  
b) 20/6/2006 tarihli ve 26204 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan  6/1/1994 tarihli ve 21810 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınan ve Emekli Sandığı Sağlık Kurulunca verilen nihai raporlarda yer alan vücut iş görme gücü kaybı oranları, 
c) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30 uncu maddesi gereğince kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde istihdam edilen özürlülerin işe girişlerinde almış oldukları özürlü sağlık kurulu raporlarındaki çalışma gücü kaybı oranları,
ç) 6/2/1998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda verilmiş olan özürlü sağlık kurulu raporlarındaki çalışma gücü kaybı oranları,
geçerli olup bu oranlara dayanılarak sağlanmış sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yeniden özürlü sağlık kurulu raporu düzenlenmez.
(2) Ancak, süreli verilen raporlar ile ilgili olarak hastaneye yeniden sevk işlemi uyarınca veya herhangi bir sebeple yeni bir rapor istenmesi durumunda, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranları, bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden belirlenir.
(3) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önceki mevzuat hükümlerine göre başlatılmış olan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile ilgili işlemler, bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden evvel yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine  göre sonuçlandırılır.
Yürürlük                                                                    
MADDE 19 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.                                               
Yürütme                                                                     
MADDE 20 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan ile Sağlık Bakanı yürütür. 

 

 

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar  
Amaç 
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik; özürlü sağlık kurulu raporlarının alınışı, geçerliliği, değerlendirilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu verebilecek yetkili sağlık kuruluşlarının tespiti ile ilgili usul ve esasları belirlemek; özürlülerle ilgili derecelendirmelere, sınıflandırmalara ve tanımlamalara gereksinim duyulan sağlık, eğitim, rehabilitasyon gibi alanlarda ortak bir uygulama geliştirmek ve uluslararası sınıflandırma ve ölçütlerin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik özürlülere sağlanan haklardan ve verilecek hizmetlerden yararlanmak üzere istenilen Özürlü Sağlık Kurulu Raporları ile Özürlü Sağlık Kurulu Raporu verebilecek yetkili sağlık kuruluşlarını ve özürlülerle ilgili sınıflandırma ve ölçütleri kapsar.
(2) 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kapsamında asker hastanelerince malullük aylığı bağlanacaklar için verilecek özürlü sağlık kurulu raporları ile sosyal güvenlik kuruluşlarınca primli sisteme tabi olanlara bağlanacak malullük aylıkları için istenecek özürlü sağlık kurulu raporları ve vergi indirimi için istenecek özürlü sağlık kurulu raporlarının nihai kararları bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmez. 
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar                                                                    
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Ağır Özürlü: Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %50'nin  üzerinde olduğu tespit edilen özürlülerden; beslenme, giyinme, yıkanma ve tuvalet ihtiyacını giderme gibi öz bakım becerilerini yerine getirmede, kendi başına hareket etmede veya iletişim kurmada zorluk ya da yoksunluk yaşadığına ve bu becerileri başkalarının yardımı olmaksızın gerçekleştiremeyeceğine tıbbi olarak karar verilen kişileri,
b) Balthazard Formülü: Tüm vücut fonksiyon kaybı hesabında birden fazla özrü olanlar için kullanılan hesaplama şeklini, 
c) Özürlü: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi, 
ç) Özürlülük Ölçütü: Uluslararası temel ölçütler esas alınarak hazırlanan, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yüzdesini,
d) Özürlü Sağlık Kurulu: Kişilerin hastalık ve özürleri hakkında karar vermeye yetkili olan ve bu Yönetmeliğin 6'ncı ve 7'nci maddelerinde belirtilen organları,
e) Özürlü Sağlık Kurulu Raporu: Özürlü sağlık kurulunca hazırlanan, kişilerin özür ve sağlık durumunu, yararlanabileceği sosyal hakları ve çalıştırılamayacağı iş alanlarını belirten belgeyi, 
f) Sınıflandırma: Önemli bir sağlık öğesi olarak insan vücudunun fonksiyonu ve yetersizliğinin tanımı konusunda ortak ve standart bir dil ve çerçeve geliştirme çalışmasını,
ifade eder.  

 

 

ÜNİVERSİTE KATKI PAYLARI ALINMAYACAKLAR HAKKINDA

 18 Ağustos 2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 2009 / 15308 Karar Sayılı "2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 06 Ağustos 2009 tarihli ve 21850 sayılı yazısı üzerine, 

04 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 19 Kasım 1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10 Ağustos 2009 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bakanlar Kurulu Kararına istinaden kararın 17 nci maddesi kapsamında;
Öğrenci katkı payı alınmayacaklar;
MADDE 17 - (1) 
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi,
3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 
23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 
28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenler, 
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller ile 
24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun,
kapsamında şeref aylığı alanların çocuklarından öğrenci katkı payı alınmaz.

 

 

T.C. EMEKLİ SANDIĞINCA AYLIK BAĞLANANLARA VERİLECEK TANITIM KARTLARI YÖNETMELİĞİ 
Dayandığı Kanun Numarası ve Tarih: 5434 - 8.6.1949 / 1005 - 24.2.1968 / 3713 - 12.4.1991 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 17 Mayıs 1995 - Sayı: 22286 
Amaç ve Kapsam 
Madde 1 - Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı tarafından aylık bağlanan kişiler adına düzenlenecek tanıtım kartları ile bu kişilerden çeşitli kanunlarla ücretsiz seyahat hakkı tanınanlara verilecek ücretsiz seyahat kartlarının niteliği, şekli, çeşitleri ile buna ilişkin diğer usul ve esaslarını tespiti amacıyla düzenlenmiştir. 
Hukuki Dayanak  
Madde 2 - Bu Yönetmelik, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun 127'nci maddesi ile 24.2.1968 tarih ve 1005 ve 12.4.1991 tarih ve 3713 sayılı Kanunlara dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanıtım ve Ücretsiz Seyahat Kartlarının Niteliği ve Şekli 
Madde 3 - Aylık sahipleri için düzenlenecek tanıtım ve ücretsiz seyahat kartları; en az (5x8 cm) ebadında olup, her iki yüzü de ofset baskılı PVC esaslı malzeme kullanılarak hazırlanır. 
Bu kartlar, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün soğuk mühür ile onaylanır ve özel plastik ile kaplanarak lamine edildikten sonra ilgililere verilir. 
Tanıtım Kartı Çeşitleri 
Madde 4 - Tanıtım kartı dört çeşit olup, bunların kapsamı ve farklılıkları aşağıda belirtilmiştir. 
I) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca aylık bağlananlar için düzenlenecek "Tanıtım Kartı'nın" ön yüzünde; ilgilinin fotoğrafı, adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, unvanı ve sicil numarası; kartın arka yüzünde ise; aylık türü, aylık derecesi, hizmet süresi, kurumu, aylık başlangıç tarihi ve kart seri numarası yer alır. Bu kartın ön yüzünün sağ alt köşesinde (mavi) renkli şerit bulunur. (Ek: Örnek 1) 
II) (Değ.RG: 18.7.1998 - 23406) (I) nolu bentte belirtilenlerin dul ve yetimleri için düzenlenecek Tanıtım Kartının önyüzünde; ilgilinin fotoğrafı, adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, aylık sahibine yakınlığı ve aylık başlangıç tarihi; kartın arka yüzünde ise; kendisinden aylık bağlananın adı, soyadı, unvanı, aylık türü, aylık derecesi, sicil numarası ve kart seri numarası yer alır. Bu kartın ön yüzünün sağ alt köşesinde kırmızı renkli şerit bulunur. (Ek: Örnek 2) 
III) 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık bağlananlar için düzenlenecek tanıtım kartının ön yüzünde ilgilinin fotoğrafı, adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi ve sicil numarası; kartın arka yüzünde ise, aylık türü ve aylık başlangıç tarihi yer alır. Bu kartın ön yüzünün sağ alt köşesinde (yeşil) renkli şerit bulunur. Kartın arka tarafında "Bu kart sahibi Devlet Hastanelerinde ücretsiz tedavi edilir. (2022 S.Kanun md.7)" ibaresi yer alır. (Ek: Örnek 3) 
IV) (Değ.RG: 18.7.1998 - 23406) 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile ek ve değişikliklerine göre Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca bağlanan aylıklarla ilgili olarak hak sahipleri, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre kendilerine aylık bağlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli (Er ve Erbaşlar dahil) ile Emniyet Genel Müdürlüğü personeli, için düzenlenecek tanıtım kartının ön yüzünde, üst köşesinde Türk Bayrağı, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ibaresi ile amblemi ve kartın ortasında "GAZİ" ibaresi, ilgilinin fotoğrafı, adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi ve sicil numarası, kartın arka yüzünde ise eşin fotoğrafı, aylık bağlamaya esas teşkil eden Kanun'un numarası, aylık türü, eşinin adı, doğum tarihi, kart seri numarası bulunur. Kartın ön yüzünün sağ alt köşesinde kırmızı renkli "SERBEST" ibaresi bulunur. (Ek: Örnek 4) 
Ücretsiz Seyahat Kartı Verilecek Olanlar 
Madde 5- (Değ. RG: 17.2.2000 - 23967) Çeşitli kanunlarla ücretsiz seyahat hakkı tanınanlar aşağıda sayılmıştır. 
A) Kendileri; 
a) İstiklal Madalyası verilmiş olanlar, 
b) 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayından 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Kore Savaşı gazileri, 
c) 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına, Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olanlar, 
d) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre asayiş ve güvenliğin sağlanmasında görevli iken yaralanan veya sakatlananlar, 
e) Harp malülleri, 
f) Vazife malülleri, 
g) Terörle mücadelede yaralanan veya sakatlananlar. 
Yukarıda sayılanların refakat eden eşleri de bu haktan faydalanırlar. 
B) Dul eşleri; 
a) İstiklal Madalyası verilenlerin dul eşleri, 
b) 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayından 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Kore Savaşı gazilerinin dul eşleri, 
c) 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2'nci Barış Harekâtına, Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olanların dul eşleri, 
d) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre asayiş ve güvenliğin sağlanmasında görevli iken ölenlerin dul eşleri, 
e) Harp malûllerinin dul eşleri, 
f) Vazife malûllerinin dul eşleri, 
g) Terörle mücadelede görevi esnasında ölenlerin dul eşleri. 
C) Yetimler; 
a) Terörle mücadelede görevi esnasında şehit olanların (er ve erbaşlar dâhil); 
1) Reşit olmayan çocukları, 
2) Diğer sosyal güvenlik kuruluşlara tabi olarak çalışmayan ve bu kuruluşlardan aylık almayan kız çocukları,
3) Çalışarak hayatlarını kazanamayacak şekilde malul ve muhtaç olan erkek çocukları, 
4) Ana ve babaları, 
b) Olağanüstü Hal Bölgesindeki olayların bastırılması için yapılan hava operasyonlarında şehit olması sonucu harp malûlü sayılanların reşit olmayan çocukları, 
Yukarıda sayılanlar Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Türkiye Denizcilik İşletmeleri iç hat vasıtalarında 1. mevkide ve belediye vasıtalarında ücretsiz seyahat ederler. 
Terörle Mücadele Kanunu kapsamına girenlerin kendileri ile bunlardan ölenlerin dul ve yetimleri yukarıda sayılan araçlara ek olarak, belediye tarafından kurulan şirketler ve özel firmalar aracılığı ile yaptırılan toplu taşım işinde kullanılan araçlarda da ücretsiz seyahat ederler. 
Bu hususlar ücretsiz seyahat kartlarının arka yüzünde belirtilir. 
Ücretsiz Seyahat Kartının Şekli ve Çeşitleri  
Madde 6 - (Değ. 1. ve 2. cümle-RG: 27.10.1995 - 22446) T.C. Emekli Sandığınca verilen ücretsiz seyahat kartlarının önyüzünde, üst köşesinde Türk Bayrağı ile T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ifadesi ve amblemi mavi olarak beyaz zemin üzerinde bulunur. İki çeşit seyahat kartı düzenlenir. (Ek Örnek: 5 ve Ek Örnek: 6) 
I - İlgililerin kendileri için düzenlenecek seyahat kartının ön yüzünde; fotoğraf, adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, sicil numarası ile sağ alt köşesinde kırmızı renkli "SERBEST" ibaresi; arka yüzünde ise eşin fotoğrafı, adı, soyadı, ilgili kanun numarası, aylık türü, doğum tarihi, kart seri numarası ile açıklayıcı ibareler bulunur. (Ek: Örnek 5) 
II - (Değ.RG: 24.7.1998 - 23406) 5434 sayılı Kanun'un 64 üncü maddesi (Harp Malûlü) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına girenlerden görevli bulunduğu esnada ölenlerin dul ve yetimleri için düzenlenecek ücretsiz seyahat kartının ön yüzünde "ŞEHİT AİLESİ ÜCRETSİZ SEYAHAT KARTI" ibaresi, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanun'un 45 inci maddesi uyarınca vazife malûllüğü kapsamına girenlerden görevli bulundukları esnada ölenlerin dul ve yetimleri için düzenlenecek ücretsiz seyahat kartının ön yüzünde "VAZİFE MALÜLÜ AİLESİ ÜCRETSİZ SEYAHAT KARTI" ibaresi fotoğraf, adı soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yakınlığı ve geçerlilik süresi ile sağ alt köşesinde kırmızı renkli "SERBEST" ibaresi; arka yüzünde ise sicil numarası, ilgili kanun numarası, aylık türü, kart seri numarası yer alır. (Ek: Örnek 6) (Ek: Örnek 7) 
III) (Ek.RG: 17.2.2000 - 23967) 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun değişik 2'nci maddesine göre dul eş için düzenlenecek ücretsiz seyahat kartının ön yüzünde "GAZİ EŞİ ÜCRETSİZ SEYAHAT KARTI" ibaresi, adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, sicil numarası, sağ alt köşesinde kırmızı renkli "SERBEST" ibaresi, arka yüzünde ise ilgili kanun numarası, gazinin adı soyadı, kart seri numarası yer alır. (Ek: Örnek 8)" 
(Ek 2. fıkra: 17.2.2000 - 23967) 
Ancak, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre malûl olanlarla, ölenlerin dul ve yetimlerine (er ve erbaşlar dahil) verilecek olan ücretsiz seyahat kartlarının arka yüzünde "Bu kart sahibi yurt içinde Devlet Demiryollarında, Denizyolları Şehir Hatlarında ve belediye toplu taşım araçları ile belediye tarafından kurulan şirketler ve özel firmalar aracılığıyla yaptırılan toplu taşım işinde kullanılan araçlarda ücretsiz seyahat eder." ibaresi yer alır. (Ek: Örnek 9) (Ek: Örnek 10) 
Tanıtım ve Ücretsiz Seyahat Kartının Düzenlenmesi Esasları 
Madde 7 - Hak sahipleri için, bu Yönetmelik uyarınca düzenlenecek tanıtım kartları ve ücretsiz seyahat kartları, Genel Müdürlükçe tespit edilen bedel üzerinden ilgililere verilir. Bu bedel Sandıkça kart sahibine ödenen aylıklardan tahsil edilir. 
Tanıtım kartında ve ücretsiz seyahat kartında yer alan bilgilerin değişmesi, kartın kaybedilmesi veya çalınması veya herhangi bir nedenle kullanılmaz hale gelmesi durumunda Sandıkça yeniden düzenlenir. 
Değiştirme işlemleriyle ilgili usul ve esaslar T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce tespit edilir. 
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik 
Madde 8 - 4.6.1992 tarih ve 21284 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "T.C. Emekli Sandığınca Aylık Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları Yönetmeliği" ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
Geçici Madde 1 - 8 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik uyarınca verilmiş olan tanıtım kartlarında, serbest seyahat edebilmek için arka alt kısmında ibare bulunanlar, bu Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir. 
Geçici Madde 2 - T.C. Emekli Sandığı tarafından bağlanan aylıklarla ilgili olarak hak sahiplerine bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce verilmiş bulunan çok yapraklı Özel Belgelerin, tanıtım kartlarıyla değiştirilmesi işlemlerine T.C. Emekli Sandığı Genel müdürlüğünce tespit ve ilan edilecek tarihte başlanır ve beş yılda tamamlanır. 
Yukarıda belirtilen sürede değiştirilmeyen çok yapraklı Özel Belgeler, bu sürenin sona erdiği tarihi izleyen aybaşından itibaren, ödeme merkezlerince kimlik ispat belgesi olarak kabul edilmez. 
Yürürlük 
Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürü yürütür.

 

 

TERÖR EYLEMLERİ NEDENİYLE ŞEHİT VE MALÛL OLANLARI YAKINLARININ VE ÇALIŞABİLECEK DURUMDAKİ MALÛLLERİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Amaç
        Madde 1- Bu Yönetmelik, 12/04/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle  Mücadele Kanuna, Terörle  Mücadele  Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkındaki 13/11/1995 tarih ve 4131 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile eklenen EK: 1 inci maddesinde belirtilen kişilerin istihdam usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
         Madde 2- Bu Yönetmelik, terör eylemleri nedeni ve etkisiyle;
        a)  Şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, varsa eşlerinin, yoksa çocuklarından birisinin, çocukları da yoksa kardeşlerinden birisinin veya,
        b) Malul olup da çalışabilir durumda olanların,
        Genel, katma  ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlarla Mahalli İdareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıklarda istihdam edilmeleri usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
        Madde 3- Bu Yönetmelik, 12/04/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa 13/11/1995 tarih 4131 sayılı Kanunla eklenen EK 1 inci madde hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
        Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen,
        a- Bakanlık; İçişleri Bakanlığını,
       b- Kanun; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu,
       c- Hak Sahibi; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun EK 1 inci maddesi uyarınca istihdam edilmesi gereken şehit veya malul yakını ile çalışabilecek durumda olan malulü,
       d- Yönetmelik; Bu Yönetmeliği ifade eder.../...
İKİNCİ BÖLÜM
Hak Sahiplerinin Tespiti, Başvuru Yer